ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 22 จำนวนคณะ คน วาระคุณสมบัติ ตำแหน่งที่น่าออกสอบ

29 | Total Attempts: 935

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 22 จำนวนคณะ คน วาระคุณสมบัติ ตำแหน่งที่น่าออกสอบ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 22 จำนวนคณะ  คน  วาระคุณสมบัติ ตำแหน่งที่น่าออกสอบ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เป็นฉบับที่เท่าใด
  • A. 

   16

  • B. 

   17

  • C. 

   18

  • D. 

   19

 • 2. 
  สส.และสว.ตามรัฐธรรมนูญ 2550 มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   480 คน

  • B. 

   610 คน

  • C. 

   620 คน

  • D. 

   630 คน

 • 3. 
  จำนวน สส.ที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   150 คน

  • B. 

   80 คน

  • C. 

   400 คน

  • D. 

   76 คน

 • 4. 
  สว.ที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
  • A. 

   3 ปี

  • B. 

   4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

  • C. 

   4 ปี วาระเดียว

  • D. 

   6 ปี วาระเดียว

 • 5. 
  สส.มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร
  • A. 

   คราวละ 3 ปี

  • B. 

   คราวละ 4 ปี

  • C. 

   4 ปีวาระเดียว

  • D. 

   4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 • 6. 
  ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สส. ต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 25 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

 • 7. 
  ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้ง สว. ต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   25 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปี

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์

 • 8. 
  คณะกรรมการตามข้อใดที่มีจำนวนตำแหน่งเท่ากับอายุการดำรงตำแหน่ง
  • A. 

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • B. 

   คณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • C. 

   ปปช.

  • D. 

   กพฐ.

 • 9. 
  กรณียุบสภาผู้ที่จะสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้นั้นต้องสังกัดพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวไม่น้อยกว่ากี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 10. 
  ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   21 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 27 คน

  • C. 

   28 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 28 คน

 • 11. 
  กพฐ. มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   26 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 26 คน

  • C. 

   27 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 27 คน

 • 12. 
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนกี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   10 คน

  • C. 

   12 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 12 คน

 • 13. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร
  • A. 

   คราวละ 4 ปี

  • B. 

   คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

  • C. 

   คราวละ 3 ปี

  • D. 

   คราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

 • 14. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 300 คน จะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 9 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 คน

 • 15. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนเกินกว่า 300 คน จะมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกี่คน
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   ไม่เกิน 9 คน

  • C. 

   15 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 15 คน

 • 16. 
  ผู้ที่จะสมัครเป็นผู้แทนศิษย์เก่าของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   18 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   25 ปีบริบูรณ์

 • 17. 
  ก.ต.ป.น. มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   5 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   9 คน

 • 18. 
  ผู้ที่จะเป็นกรรมการใน ก.ต.ป.น. ต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   20 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   30 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

 • 19. 
  เมื่อมีการยุบสภา ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง สส. ใหม่ภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   ภายใน 45 - ไม่เกิน 60 วัน

  • D. 

   ภายใน 60 วัน

  • E. 

   90 วัน

 • 20. 
  กรณีที่เคยเลือกตั้งแทนตำแหน่งรองนายกสุเทพ เทือกสุบรรณ ในครั้งนั้นมีการจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 21. 
  กรณี สว. ที่มาจากการเลือกตั้งหมดวาระลงให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   90 วัน

 • 22. 
  กรณี ก.ค.ศ.ว่างลงเหลือไม่ถึงกี่วัน ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งหรือสรรหาใหม่ก็ได้
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 23. 
  กรณีกรรมการสถานศึกษาว่างลงเหลือไม่ถึงกี่วันไม่จำเป็นต้องสรรหาใหม่ก็ได้
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   60 วัน

  • C. 

   90 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 24. 
  คณะกรรมการคุรุสภา มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   28 คน

  • B. 

   32 คน

  • C. 

   39 คน

  • D. 

   52 คน

 • 25. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน
  • A. 

   15 คน

  • B. 

   17 คน

  • C. 

   32 คน

  • D. 

   39 คน