ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ

25 | Total Attempts: 805

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  กระทรวงศึกษาฺธิการตั้งขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2434

  • B. 

   1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435

  • C. 

   2 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 112 ปี มะเส็ง ตรงกับพุทธศักราช 2434

  • D. 

   2 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 112 ปี มะเส็ง ตรงกับพุทธศักราช 2435

 • 2. 
  กระทรวงศึกษาธิการครั้งแรกชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   กระทรวงธรรมการ

  • C. 

   กระทรวงการศึกษา

  • D. 

   กระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • 3. 
  กระทรวงศึกษาธิการ นับถึงปีปัจจุบัน พ.ศ. 2552 มีอายุมีอายุกี่ปีแล้ว
  • A. 

   116 ปี

  • B. 

   117 ปี

  • C. 

   118 ปี

  • D. 

   119 ปี

 • 4. 
  ใครดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนแรก
  • A. 

   เจ้าพระยาภาสกรวงษ์

  • B. 

   เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร

  • C. 

   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  • D. 

   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 • 5. 
  ใครดำรงดำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน
  • A. 

   นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

  • B. 

   นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

  • C. 

   นายชัยวุฒิ บรรณาวัฒน์

  • D. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

 • 6. 
  ใครดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนแรก
  • A. 

   พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)

  • B. 

   หลวงสุจิตภารพิทยา (สุจิต สุจิตภารพิทยา)

  • C. 

   พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว. คลี่ สุทัศน์)

  • D. 

   เจ้าพระยาพระสมเด็จสุเรนทราธิบดี(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล)

 • 7. 
  ใครดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน
  • A. 

   ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

  • B. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • C. 

   นายชัยวุฒิ บรรณาวัฒน์

  • D. 

   นางจรวยพร ธรณินทร์

 • 8. 
  ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
  • A. 

   ราชวัลลภ

  • B. 

   ราชวันลพ

  • C. 

   เสมาธรรมจักร

  • D. 

   เสมธรรมจักร

 • 9. 
  แผนปฏิบัติการ ของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554

  • B. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2555

  • C. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

  • D. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554

 • 10. 
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏฺบัติการปัจจุบัน
  • A. 

   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ฯ

  • B. 

   พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ฯ

  • C. 

   มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ฯ

  • D. 

   พัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ฯ

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน
  • A. 

   เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคน

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

  • D. 

   ไม่มีข้อใดผิด

 • 12. 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   7 ข้อ

  • D. 

   9 ข้อ

 • 13. 
  เป้าประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง

  • B. 

   ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • C. 

   ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับการศึกษา ร้อยละ 100

  • D. 

   ประชากรวัยเรียน ม.ปลาย ได้รับการศึกษา ร้อยละ 91

 • 14. 
  ตามแผนปฏฺบัติการกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีเป้าหมายอยู่ที่ใด
  • A. 

   8 ปี

  • B. 

   8.5 ปี

  • C. 

   9.5 ปี

  • D. 

   10 ปี

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา
  • A. 

   ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย คือ 10 ปี

  • B. 

   สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ ร้อยละ 80

  • C. 

   สัดส่วนผู้เรียนสายวิทย์ฯต่อสังคมฯ คือ 60 : 40

  • D. 

   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 80

 • 16. 
  อัตราส่วนของเรียนสายวิทย์ฯต่อสายสามัญคือข้อใด
  • A. 

   40 : 60

  • B. 

   60 : 40

  • C. 

   50 : 50

  • D. 

   60 : 50

 • 17. 
  กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีกี่กลยุทธ์
  • A. 

   6 กลยุทธ์

  • B. 

   9 กลยุทธ์

  • C. 

   11 กลยุทธ์

  • D. 

   19 กลยุทธ์

 • 18. 
  กลุ่มโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา จัดเข้ากับนโยบายข้อใดของรัฐบาล
  • A. 

   นโยบายข้อที่ 1

  • B. 

   นโยบายข้อที่ 2

  • C. 

   นโยบายข้อที่ 3

  • D. 

   นโยบายข้อที่ 4

 • 19. 
  โครงการคืนครูให้นักเรียน จัดเข้านโยบายข้อใดของรัฐบาล
  • A. 

   นโยบายข้อที่ 1

  • B. 

   นโยบายข้อที่ 2

  • C. 

   นโยบายข้อที่ 3

  • D. 

   นโยบายข้อที่ 4

 • 20. 
  โครงการทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา จัดเข้านโยบายข้อใดของรัฐบาล
  • A. 

   ข้อ 1

  • B. 

   ข้อ 2

  • C. 

   ข้อ 3

  • D. 

   ข้อ 4

 • 21. 
  โครงการทศวรรษที่สองของการปฏฺรูปการศึกษา มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2551 - พ.ศ.2560

  • B. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2560

  • C. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2561

  • D. 

   พ.ศ.2552 - พ.ศ.2562

 • 22. 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยพัฒนาในภูมิภาค ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Education Hub

  • B. 

   Hub Education

  • C. 

   Educasion Hub

  • D. 

   Edcation Hub

 • 23. 
  กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งออกเป็นกี่สำนักงานหลัก
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 24. 
  จากข้อ 23 ข้อใด ไม่ใช่ส่วนราชการดังกล่าว
  • A. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สำนักงานสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • E. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • 25. 
  จากโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดมีหน่วยงานย่อยมากที่สุด
  • A. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • E. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Back to Top Back to top