ข้อสอบ กฎหมาย เวอร์ชั่น 2 ชุด 4 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศธ 2546

13 | Total Attempts: 355

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย เวอร์ชั่น 2 ชุด 4 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศธ 2546

ข้อสอบ กฎหมาย เวอร์ชั่น 2 ชุด 4 พรบ.ระเบียบบริหารราชการก ะทรวง ศธ  2546กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • A. 

   ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง

  • B. 

   ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

  • D. 

   ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

 • 2. 
  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   วุฒิการศึกษา

  • B. 

   ประสบการณ์

  • C. 

   มาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • E. 

   คุณภาพของงาน

 • 3. 
  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางให้ออกเป็นกฎกระทรวง ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • E. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของสภาการศึกษา
  • A. 

   เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   พิจารณาเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  • D. 

   ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

  • E. 

   ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมาย และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 • 5. 
  ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

  • B. 

   สำนักงานปลัดอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมอาชีวศึกษาอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมอุดมศึกษาอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้

  • E. 

   สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาได้

 • 6. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • A. 

   การแบ่งส่วนราชการในส่วนสำนักงานรัฐมนตรีให้จัดทำเป็นกฏกระทรวง

  • B. 

   การแบ่งส่วนราชการในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดทำเป็นประกาศกระทรวง โดยคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดทำเป็นกฏกระทรวง

  • D. 

   การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ให้จัดทำเป็นกฏกระทรวงตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่แต่ละเขตกำหนด

  • E. 

   การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดทำเป็นกฏกระทรวง

 • 7. 
  ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาสิ้นสุดลงกรณีใด
  • A. 

   โรงเรียนบ้านม่วง ผู้อำนวยการถูกพักใช้ในอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  • B. 

   โรงเรียนบ้านวังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ยุบสถานศึกษาตามความเห็นข้างมาก

  • C. 

   โรงเรียนวังน้ำเขียวคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมติให้ยุบเลิกสถานศึกษา

  • D. 

   โรงเรียนนาเสี้ยวคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ยุบเลิกสถานศึกษา

  • E. 

   โรงเรียนครบุรีวิทยานักเรียนมีจำนวนเจ็ดคน

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ประักอบด้วยผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรการและเลขานุการ

  • D. 

   บริหารและจัดการศึกษา และจัดทำสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง

  • E. 

   รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการ ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 9. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายดำอายุย่าง 20 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้

  • B. 

   นายขาวเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนไม่สามารถสมัครเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้

  • C. 

   สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีความแตกต่างกันผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ห้าคนโดยที่สถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนมากกว่า

  • D. 

   มีหน้าที่กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

  • E. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ

 • 10. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใดปฏฺบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้
  • A. 

   ผอ.แดงประสานระดมทุนเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้แม้มีงบประมาณน้อยหรือไม่เพียงพอ

  • B. 

   ผอ.ขาวเป็นผู้แทนของโรงเรียนดำวิทยากรณีที่ถูกบริษัทเคทีคอมพิวเตอร์ฟ้องร้องเนื่องจากไม่สามารถจ่ายเงินตามสัญญาจ้างได้

  • C. 

   ผอ.ฟ้าจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้รับทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาต่อไป

  • D. 

   ผอ.เขียวบริหารกิจการของโรงเรียนส้มณรงค์ประชานุเคราะห์ตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด

  • E. 

   ผอ.ด่างเร่งการทำงานโรงเรียนดีระดับตำบลตามนโยบายรัญมนตรีที่กำหนดด้วยความตั้งใจและใช้ความพยายามและทำทุกอย่างเพื่อให้สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน

 • 11. 
  การมอบอำนาจให้ปฏฺบัติราชการแทน รักษาราชการแทน  ให้คำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   ความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา

  • B. 

   ความคล่องตัวในการจัดการศึกษา

  • C. 

   ความเป็นอิสระ การบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษา

  • D. 

   ความเป็นอิสระ การบริหารงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

  • E. 

   ความเป็นอิสระ การบริหารงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่สิ่งที่้องพิจารณาถึงในการมอบอำนาจ ตามพรบ.นี้
  • A. 

   การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

  • B. 

   ความเป็นอิสระและคลามคล่องตัวในการบริหารจัดการ

  • C. 

   ความรวดเร็วในการปฏฺบัติราชการ

  • D. 

   การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการมอบอำนาจ
  • A. 

   การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือหรือมอบด้วยวาจาในคราวที่จำเป็นก็ได้

  • B. 

   ผู้รับมอบอำนาจต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ได้ เว่นแต่กรณีการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C. 

   การรักษาราชการแทนใช้ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

  • D. 

   กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่มีรองหลายคนให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน

  • E. 

   ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

Back to Top Back to top