ข้อสอบ กฎหมาย เวอร์ชั่น 2 ชุด 2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547

15 | Total Attempts: 2315

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย เวอร์ชั่น 2 ชุด 2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547

ข้อสอบ กฎหมาย เวอร์ชั่น 2 ชุด 2 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใด กล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ข้าราชการครู หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

  • B. 

   คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน

  • C. 

   วิชาชีพ หมายความว่า วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น

  • D. 

   เขตพื้นที่การศึกษา หมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวง

 • 2. 
  ก.ค.ศ. ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

 • 3. 
  อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากข้อใด
  • A. 

   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

  • C. 

   จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู

  • D. 

   จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   มีเชื้อชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • D. 

   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   ครูผู้ช่วย

  • B. 

   อาจารย์

  • C. 

   อธิการบดี

  • D. 

   ศึกษานิเทศก์

 • 7. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการ

  • C. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

  • D. 

   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 • 8. 
  ใครเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ.

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  • A. 

   การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ อนุมัติโดย ก.ค.ศ. รัฐมนตรีนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง

  • B. 

   การบรรจุและแต่งตั้ง ผอ.เขต เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • C. 

   การบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สั่งแต่งตั้งโดย ผอ.เขต โดยอนุมัติ ก.ค.ศ.

  • D. 

   การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

 • 10. 
  ข้อใด กล่าว ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครูผุ้ช่วยต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่ง เป็นเวลาสองปี

  • B. 

   ผู้ใดอยู่ระหว่างพัฒนาอย่างเข้มและถูกให้ออกจากราชการ ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร เมื่อพ้นกำหนดหากประสงค์กลับเข้ารับราชการภายในเก้าสิบวัน

  • D. 

   ผอ.โรงเรียนไม่อยู่โรงเรียน ครูที่อยู่ต้องรักษาราชการแทน

  • E. 

   เงินวิทยพัฒน์ คือเงินที่มอบให้ครูที่มีผลงานหรือการปฏิบัติงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวินัย
  • A. 

   วินัยเป็นข้อต้องปฏฺบัติ

  • B. 

   วินัยเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ

  • C. 

   วินัยมี 5 สถาน

  • D. 

   ผู้บังคับบัญชาสั่งโดยมิชอบครูต้องทำหนังสือชี้แจงภายในเจ็ดวัน

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่โทษทางวินัย
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดค่าตอบแทน

  • D. 

   ปลดออก

  • E. 

   ไล่ออก

 • 13. 
  ข้อใด ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
  • A. 

   ละทิ้งราชการเกินกว่าสิบห้าวัน

  • B. 

   ดูหมิ่น เหยียดหยามผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

  • C. 

   ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

  • D. 

   เล่นการพนัน

 • 14. 
  ข้อใด กล่าวถูกต้องในการดำเนินการทางวินัย
  • A. 

   การกระทำผิดวินัยร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งตั้งกรรมการสอบสวน

  • B. 

   กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

  • C. 

   กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้งสามารถดำเนินการทางวินัยได้โดยไม่สอบสวนก็ได้

  • D. 

   กรณีกระทำความผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยใำห้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

 • 15. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา

  • B. 

   ครูกระทำความผิดวินัยร้ายแรง ผอ.โรงเรียนเป็นผู้สั่งตั้งกรรมการสอบสวน

  • C. 

   ครูขอลาออกจากราชการ ผอ.โรงเรียนสามารถยับยั้งได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออก

  • D. 

   กระทำความผิดวินัยร้ายแรง ถึงขั้นให้ออกจากราชการ อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

Back to Top Back to top