ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.

20 | Total Attempts: 2182

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอักษรย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   สพฐ

  • B. 

   ส.พ.ฐ.

  • C. 

   สพ.ฐ.

  • D. 

   ส.พฐ

 • 2. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
  • A. 

   Office of The Basic Education Commission

  • B. 

   Office of The Basic Education Commistion

  • C. 

   Office The Basic Education Commission

  • D. 

   Office The Basic Education Commistion

 • 3. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งโดยกฎกระทรวงออกเป็นกี่ส่วนราชการ
  • A. 

   4 ส่วนราชการ

  • B. 

   ุ6 ส่วนราชการ

  • C. 

   ุ8 ส่วนราชการ

  • D. 

   ุ10 ส่วนราชการ

 • 4. 
  วิสัยทัศน์ สพฐ.ตรงกับข้อใด
  • A. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • D. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีเศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานการศึกษา

 • 5. 
  ข้อใด คือ พันธกิจ ของ สพฐ.
  • A. 

   จัดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • B. 

   ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • C. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • D. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

 • 6. 
  ข้อใด คือเป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.
  • A. 

   โอกาส – คุณภาพ – การมีส่วนร่วม

  • B. 

   คุณภาพ – ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล

  • C. 

   โอกาส – คุณภาพ – ประสิทธิภาพ

  • D. 

   โอกาส – ผลผลิต – ประสิทธิภาพ

 • 7. 
  SP2 คืออะไร
  • A. 

   แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

  • B. 

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2

  • C. 

   โครงการไทยเข้มแข็ง

  • D. 

   แผนปฏิบัติการฟื้นฟู้เศรษฐกิจระยะที่ 2

 • 8. 
  เลขาธิการ สพฐ. คือใคร
  • A. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

  • B. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • C. 

   นายวินัย รอดจ่าย

  • D. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

 • 9. 
  เว็บไซต์โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 คือข้อใด
  • A. 

   Http://www.tkk2555.go.th

  • B. 

   Http://www.tkk2555.obec.go.th

  • C. 

   Http://tkk2555.obec.go.th

  • D. 

   Http://www.tk2555.org.go.th

 • 10. 
  สพฐ. มีการประกาศเขตพื้นที่ทั้งหมดแล้วกี่เขตพื้นที่
  • A. 

   175 เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   178 เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   182 เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   185 เขตพื้นที่การศึกษา

 • 11. 
  กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2552 มีทั้งหมดกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ สพฐ.ปี 2552
  • A. 

   พัฒนาคุณธรรม

  • B. 

   เพิ่มอัตราการเรียนต่อ

  • C. 

   ยกระดับคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การใช้พลังมวลชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลผลิตของ สพฐ.
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาประถมศึกษา

  • C. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

 • 14. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 จัดอยู่ในกลยุทธ์ข้อที่เท่าใดของ สพฐ.ปี 2552
  • A. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 1

  • B. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 2

  • C. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 3

  • D. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 4

 • 15. 
  กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2553 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 16. 
  หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในกลยุทธ์ข้อที่เท่าใดของ สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 1

  • B. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 2

  • C. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 3

  • D. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 4

 • 17. 
  กลยุทธ์สพฐ.ใดที่มีในปี 2552 แต่ไม่มีในปี 2553
  • A. 

   คุณธรรม

  • B. 

   โอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   การมีส่วนร่วม

  • D. 

   พัฒนาครูทั้งระบบ

 • 18. 
  ข้อใดคือสารสนเทศทางการศึกษา ใช้ข้อมูล 10 ธันวาคม
  • A. 

   DATA ON WEB

  • B. 

   OBEC SMIS

  • C. 

   P-OBEC

  • D. 

   M-OBEC

 • 19. 
  ข้อใด คือ ระบบการจัดการเรียนการสอน e-learning
  • A. 

   OBEC LMS

  • B. 

   DOC

  • C. 

   GPA

  • D. 

   Open Source

 • 20. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   Http://www.obec.go.th

  • B. 

   Http://obec.go.th

  • C. 

   Http://www.obec.ac.th

  • D. 

   Http://obec.org.th

Back to Top Back to top