ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.

20

Settings
Please wait...
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 16 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สพฐ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอักษรย่อว่าอย่างไร
  • A. 

   สพฐ

  • B. 

   ส.พ.ฐ.

  • C. 

   สพ.ฐ.

  • D. 

   ส.พฐ

 • 2. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
  • A. 

   Office of The Basic Education Commission

  • B. 

   Office of The Basic Education Commistion

  • C. 

   Office The Basic Education Commission

  • D. 

   Office The Basic Education Commistion

 • 3. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งโดยกฎกระทรวงออกเป็นกี่ส่วนราชการ
  • A. 

   4 ส่วนราชการ

  • B. 

   ุ6 ส่วนราชการ

  • C. 

   ุ8 ส่วนราชการ

  • D. 

   ุ10 ส่วนราชการ

 • 4. 
  วิสัยทัศน์ สพฐ.ตรงกับข้อใด
  • A. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง และมีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • D. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีเศรษฐกิจพอเพียง และมีมาตรฐานการศึกษา

 • 5. 
  ข้อใด คือ พันธกิจ ของ สพฐ.
  • A. 

   จัดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • B. 

   ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • C. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

  • D. 

   ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนฯ

 • 6. 
  ข้อใด คือเป้าหมายการให้บริการของ สพฐ.
  • A. 

   โอกาส – คุณภาพ – การมีส่วนร่วม

  • B. 

   คุณภาพ – ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล

  • C. 

   โอกาส – คุณภาพ – ประสิทธิภาพ

  • D. 

   โอกาส – ผลผลิต – ประสิทธิภาพ

 • 7. 
  SP2 คืออะไร
  • A. 

   แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

  • B. 

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2

  • C. 

   โครงการไทยเข้มแข็ง

  • D. 

   แผนปฏิบัติการฟื้นฟู้เศรษฐกิจระยะที่ 2

 • 8. 
  เลขาธิการ สพฐ. คือใคร
  • A. 

   นายชินภัทร ภูมิรัตน

  • B. 

   นายเฉลียว อยู่เสมารักษ์

  • C. 

   นายวินัย รอดจ่าย

  • D. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

 • 9. 
  เว็บไซต์โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 คือข้อใด
  • A. 

   Http://www.tkk2555.go.th

  • B. 

   Http://www.tkk2555.obec.go.th

  • C. 

   Http://tkk2555.obec.go.th

  • D. 

   Http://www.tk2555.org.go.th

 • 10. 
  สพฐ. มีการประกาศเขตพื้นที่ทั้งหมดแล้วกี่เขตพื้นที่
  • A. 

   175 เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   178 เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   182 เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   185 เขตพื้นที่การศึกษา

 • 11. 
  กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2552 มีทั้งหมดกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กลยุทธ์ สพฐ.ปี 2552
  • A. 

   พัฒนาคุณธรรม

  • B. 

   เพิ่มอัตราการเรียนต่อ

  • C. 

   ยกระดับคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การใช้พลังมวลชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลผลิตของ สพฐ.
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาประถมศึกษา

  • C. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ

 • 14. 
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59 จัดอยู่ในกลยุทธ์ข้อที่เท่าใดของ สพฐ.ปี 2552
  • A. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 1

  • B. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 2

  • C. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 3

  • D. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 4

 • 15. 
  กลยุทธ์ สพฐ. ปี 2553 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 16. 
  หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในกลยุทธ์ข้อที่เท่าใดของ สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 1

  • B. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 2

  • C. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 3

  • D. 

   กลยุทธ์ข้อที่ 4

 • 17. 
  กลยุทธ์สพฐ.ใดที่มีในปี 2552 แต่ไม่มีในปี 2553
  • A. 

   คุณธรรม

  • B. 

   โอกาสทางการศึกษา

  • C. 

   การมีส่วนร่วม

  • D. 

   พัฒนาครูทั้งระบบ

 • 18. 
  ข้อใดคือสารสนเทศทางการศึกษา ใช้ข้อมูล 10 ธันวาคม
  • A. 

   DATA ON WEB

  • B. 

   OBEC SMIS

  • C. 

   P-OBEC

  • D. 

   M-OBEC

 • 19. 
  ข้อใด คือ ระบบการจัดการเรียนการสอน e-learning
  • A. 

   OBEC LMS

  • B. 

   DOC

  • C. 

   GPA

  • D. 

   Open Source

 • 20. 
  ข้อใด คือ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   Http://www.obec.go.th

  • B. 

   Http://obec.go.th

  • C. 

   Http://www.obec.ac.th

  • D. 

   Http://obec.org.th