แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้�

9
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้�

แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ั้นพื้นฐาน 2551

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน

  • B. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ

  • C. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ

  • D. 

   เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ

 • 2. 
  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

  • B. 

   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ

  • C. 

   มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  • D. 

   มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • A. 

   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา

  • B. 

   ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

  • C. 

   ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้

  • D. 

   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิด

 • 4. 
  ข้อใดกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนดเท่านั้น

  • B. 

   เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อเท่านั้น

  • C. 

   เลือกใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางข้อ และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ

  • D. 

   ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อที่กำหนด และสามารถเพิ่มเติมได้ตามที่สถานศึกษาต้องการ

 • 5. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง
  • A. 

   2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  • B. 

   3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • C. 

   4 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย

  • D. 

   4 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

 • 6. 
  การประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   ระดับประถมศึกษาประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค

  • B. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายปี

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเมินผลการเรียนเป็นรายภาค

  • D. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินผลการเรียนเป็นรายปี

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • A. 

   ปีการศึกษา 2551 ประกาศเตรียมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนต้นแบบ

  • B. 

   ปีการศึกษา 2552 ใช้ ป.1, ป.4, ม1, ม.4 ในโรงเรียนโรงเรียนพร้อมใช้

  • C. 

   ปีการศึกษา 2553 ใช้ ป.1, ป.4, ม.1,ม.4 ในโรงเรียนทั่วไป

  • D. 

   ปีการศึกษา 2555 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกชั้นทั้งประเทศ

 • 8. 
  เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต

  • B. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต

  • C. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา

  • D. 

   เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน

 • 9. 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • A. 

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรมใดที่เพิ่มเติม จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน