ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข ครูผู้ช่วย เวอร์ชั่น 3

13 | Total Attempts: 5151

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข ครูผู้ช่วย เวอร์ชั่น 3

ข้อสอบ วิชาชีพครู สอบภาค ข ครูผู้ช่วย เวอร์ชั่น 3 กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ดอกไม้ประจำวันครู คือข้อใด
  • A. 

   ดอกมะลิ

  • B. 

   ดอกพุทธรักษา

  • C. 

   ดอกจำปา

  • D. 

   ดอกกล้วยไม้

 • 2. 
  วันครูตรงกับวันใดของทุกปี
  • A. 

   วันที่ 6 ธันวาคม

  • B. 

   วันที่ 16 มกราคม

  • C. 

   วันที่ 6 มกราคม

  • D. 

   วันที่ 16 ธันวาคม

 • 3. 
  กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ออกดอกคราวใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม คือคำประพันธ์ของใคร
  • A. 

   ศงคร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

  • B. 

   พนม มุกดา

  • C. 

   หม่อมหลวงมารีวรรณ

  • D. 

   มล.ปิ่น มาลากุล

  • E. 

   เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

 • 4. 
  สัญลักษณ์ใดในพานไหว้ครูแทนความมีระเบียบวินัย
  • A. 

   ข้าวตอก

  • B. 

   ดอกมะเขือ

  • C. 

   หญ้าแพรก

  • D. 

   ดอกเข็ม

 • 5. 
  สัญลักษณ์ใดในพานไหว้ครูแทนความเข้มแข็งอดทน
  • A. 

   ข้าวตอก

  • B. 

   ดอกมะเขือ

  • C. 

   หญ้าแพรก

  • D. 

   ดอกเข็ม

 • 6. 
  สัญลักษณ์ใดในพานไหว้ครูแทนความอ่อนน้อมถ่อมตน
  • A. 

   ข้าวตอก

  • B. 

   ดอกมะเขือ

  • C. 

   หญ้าแพรก

  • D. 

   ดอกเข็ม

 • 7. 
  คำขวัญวันครู ปี 2553 คือข้อใด
  • A. 

   ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

  • B. 

   ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู

  • C. 

   16 มกรา น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

  • D. 

   น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที

 • 8. 
  หน่วยงานหลักที่เป็นองค์กรกลางวิชาชีพครูคือข้อใด
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู

 • 9. 
  อัตราค่าหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพครู คือข้อใด
  • A. 

   500 บาท

  • B. 

   400 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   200 บาท

  • E. 

   100 บาท

 • 10. 
  อัตราค่าขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือข้อใด
  • A. 

   100 บาท

  • B. 

   200 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   400 บาท

  • E. 

   500 บาท

 • 11. 
  บุคคลในข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • A. 

   ครูผู้ช่วย

  • B. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 12. 
  ใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ประเภท
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 13. 
  คณะกรรมการครูในข้อใดมีมากที่สุด
  • A. 

   คุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Back to Top Back to top