ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภาค ข.

20 | Total Attempts: 30

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ตัวอย่างข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภาค ข.

ข้อสอบจริงๆจากประสบการณ ไปสอบ ภาค ข และ ค มาที่ สพท.มค.2 ซึ่งทำคะแนนได้เป็นอันดั สอง  แต่ไม่รู้ว่าได้คะแนนเท่ ไหร่ อยากให้เพื่อนครูท ่อยากเปลี่ยนสายงาน ได้ลองทดสอบดู พิมพ์ชื่อแล้วลองทดสอบดู ะคะ  


Questions and Answers
 • 1. 
  การรักษาราชการแทน อยู่ในหมวดใดใน พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   หมวดที่ 3

  • B. 

   หมวดที่ 4

  • C. 

   หมวดที่ 5

  • D. 

   หมวดที่ 6

 • 2. 
  โทษทางวินัยของข้าราชการครูฯในพ.ร.บ.ครูฯพ.ศ.2547 อยู่ในมาตราใด
  • A. 

   มาตรา 90

  • B. 

   มาตรา 92

  • C. 

   มาตรา 94

  • D. 

   มาตรา 96

 • 3. 
  ค่าขอต่อใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คือข้อใด
  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท

 • 4. 
  ใบแทนใบประกอบวิชาชีพ ครู มีสีกระดาษเป็นสีใด
  • A. 

   สีแดง

  • B. 

   สีเหลือง

  • C. 

   สีเขียว

  • D. 

   สีทอง

 • 5. 
  แนวการจัดการศึกษา อยู่ในหมวดใดของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  • A. 

   หมวด 2

  • B. 

   หมวด 3

  • C. 

   หมวด 4

  • D. 

   หมวด 5

 • 6. 
  มาตรา 10 ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 42 มาจาก มาตราใดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
  • A. 

   มาตรา 40

  • B. 

   มาตรา 49

  • C. 

   มาตรา 50

  • D. 

   มาตรา 81

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบในการจัดการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาโดยครอบครัว

  • D. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หลักการประเมินผล ตามมาตรา 26 ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

  • B. 

   พัฒนาการของผู้เรียน

  • C. 

   ความประพฤติ

  • D. 

   การทดสอบ

 • 9. 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   21 คน

  • B. 

   23 คน

  • C. 

   27 คน

  • D. 

   28 คน

 • 10. 
  สมศ.กล่าวไว้ในมาตราใดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 45

  • B. 

   มาตรา 46

  • C. 

   มาตรา 47

  • D. 

   มาตรา 49

 • 11. 
  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • B. 

   การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ

  • C. 

   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • D. 

   พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 • 12. 
  ห้องสมุด 3 ดี ตรงกับมาตราใดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  • A. 

   มาตรา 22

  • B. 

   มาตรา 23

  • C. 

   มาตรา 24

  • D. 

   มาตรา 25

 • 13. 
  ผู้สนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือ
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • C. 

   พล.อ.เชาวลิต ยงใจยุทธ์

  • D. 

   นายวิษณุ เครืองาม

 • 14. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   นายวิษณุ เครืองาม

  • D. 

   พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์

 • 15. 
  พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   22 ธ.ค.47

  • B. 

   23 ธ.ค.47

  • C. 

   24 ธ.ค.47

  • D. 

   25 ธ.ค. 47

 • 16. 
  การกระทำที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อยู่ในมาตราใด ในพ.ร.บ.ครูฯพ.ศ.2547
  • A. 

   มาตรา 91

  • B. 

   มาตรา 92

  • C. 

   มาตรา 93

  • D. 

   มาตรา 94

 • 17. 
  สถานศึกษาต่อไปนี้ไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
  • A. 

   โรงเรียนพระปริยัติธรรม

  • B. 

   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

  • C. 

   ศูนย์การเรียนชุมชน

  • D. 

   โรงเรียนเทศบาล

 • 18. 
  ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  • A. 

   มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ

  • B. 

   มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและอปท.

  • C. 

   มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ

 • 19. 
  หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆต้องมีลักษณะใด
  • A. 

   ยืดหยุ่น

  • B. 

   หลากหลาย

  • C. 

   เหมาะสม

  • D. 

   สนองความต้องการของผู้เรียน

 • 20. 
  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตราใดมากที่สุดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  • A. 

   มาตรา 10

  • B. 

   มาตรา 11

  • C. 

   มาตรา 12

  • D. 

   มาตรา 14