ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะ

10 | Total Attempts: 231

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะ

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือใคร
  • A. 

   รมว.ศธ.

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   รองเลขาธิการ พพฐ.

 • 2. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 3. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 4. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม..1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   มีทักษะสูง แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 5. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4 (ม..4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   มีทักษะสูง แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 6. 
  "เงินวิทยฐานะ" มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามพระราบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  • C. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551

  • D. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 7. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
  • A. 

   กรณีที่ลาออก ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะได้ถึงวันก่อนวันถึงกำหนดลาออก

  • B. 

   - ถ้าถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน มิให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในระหว่างวันที่ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี

  • C. 

   ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มิให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในระหว่างวันที่ถูกสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ

  • D. 

   ถ้าถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มิให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

 • 8. 
  ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
  • A. 

   ลาป่วย ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่ง (ปีงบประมาณ) ไม่เกิน 120 วันทำการ

  • B. 

   ลาเนื่องจากคลอดบุตร ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 150 วันทำการ

  • C. 

   ลากิจส่วนตัว ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ

  • D. 

   ลาติดตามคู่สมรส ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 2 ปี

 • 9. 
  ข้าราชการผู้มีผลการปฏฺบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะได้ตามข้อใด
  • A. 

   30 วันทำการ

  • B. 

   60 วันทำการ

  • C. 

   งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ ผอ.รร ระบุในคำสั่งให้งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

  • D. 

   งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ ผอ.สพท.ระบุในคำสั่งให้งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครูชำนาญการพิเศษลาศึกษาต่อเต็มเวลาเบิกเงินวิทยฐานะได้ไม่เกิน 60 วัน

  • B. 

   ครูชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลาเกิน 8 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะ

  • C. 

   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนติวสอบวิทยา ลาป่วย 6 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะ

  • D. 

   ครูชำนาญการพิเศษ ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถสอนได้ สามารถลาป่วยได้ 60 วันทำการ ใน 1 ปี

Back to Top Back to top