ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะ

10
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะ

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 97 จุดเน้นหลักสูตรแกนกลาง 51 การเบิกเงินวิทยฐานะกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 คือใคร
  • A. 

   รมว.ศธ.

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   รองเลขาธิการ พพฐ.

 • 2. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 3. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 4. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม..1-3) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   มีทักษะสูง แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 5. 
  เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4 (ม..4-6) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
  • A. 

   อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น

  • B. 

   อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง

  • C. 

   มีทักษะสูง แก้ปัญหาเป็น มีทักษะใช้เทคโนโลยี

  • D. 

   เป็นพลเมืองยุคใหม่

 • 6. 
  "เงินวิทยฐานะ" มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามพระราบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  • C. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551

  • D. 

   หมายความว่า เงินวิทยฐานะ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 7. 
  ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
  • A. 

   กรณีที่ลาออก ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะได้ถึงวันก่อนวันถึงกำหนดลาออก

  • B. 

   - ถ้าถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน มิให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในระหว่างวันที่ถูกสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แล้วแต่กรณี

  • C. 

   ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มิให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในระหว่างวันที่ถูกสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ

  • D. 

   ถ้าถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มิให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

 • 8. 
  ข้อใด กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
  • A. 

   ลาป่วย ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่ง (ปีงบประมาณ) ไม่เกิน 120 วันทำการ

  • B. 

   ลาเนื่องจากคลอดบุตร ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 150 วันทำการ

  • C. 

   ลากิจส่วนตัว ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 45 วันทำการ

  • D. 

   ลาติดตามคู่สมรส ให้เบิกจ่ายเงินวิทยฐานะระหว่างลาสำหรับผู้นั้นได้ไม่เกิน 2 ปี

 • 9. 
  ข้าราชการผู้มีผลการปฏฺบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะได้ตามข้อใด
  • A. 

   30 วันทำการ

  • B. 

   60 วันทำการ

  • C. 

   งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ ผอ.รร ระบุในคำสั่งให้งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

  • D. 

   งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตั้งแต่วันที่ ผอ.สพท.ระบุในคำสั่งให้งดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครูชำนาญการพิเศษลาศึกษาต่อเต็มเวลาเบิกเงินวิทยฐานะได้ไม่เกิน 60 วัน

  • B. 

   ครูชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลาเกิน 8 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะ

  • C. 

   ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนติวสอบวิทยา ลาป่วย 6 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน มีสิทธิ์เบิกเงินวิทยฐานะ

  • D. 

   ครูชำนาญการพิเศษ ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถสอนได้ สามารถลาป่วยได้ 60 วันทำการ ใน 1 ปี