ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 94 เปิดเทอม ปีการศึกษา 53 เลือกตั้งใหม่ โรดแม็ป

10 | Total Attempts: 550

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 94 เปิดเทอม ปีการศึกษา 53 เลือกตั้งใหม่ โรดแม็ป

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 94 เปิดเทอม ปีการศึกษา 53 ภาคี 4 ฝ่าย เลือกตั้งใหม่ โรดแม็ป คู่มือประเมินสมรรถนะครู กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  กำหนดการเปิดเทอมปีการศึกษา 2553 คือวันใด
  • A. 

   14 พฤษภาคม 2553

  • B. 

   15 พฤษภาคม 2553

  • C. 

   16 พฤษภาคม 2553

  • D. 

   17 พฤษภาคม 2553

 • 2. 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปี มี 2 รายการใดบ้างที่ต้องจ่ายเงินให้ผู้ปกครองโดยตรง
  • A. 

   ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน

  • B. 

   ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณืการเรียน

  • C. 

   ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

  • D. 

   ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • 3. 
  ภาคี 4 ฝ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนชุมชน

  • D. 

   ผู้แทนสังคม

  • E. 

   ผู้แทนกรรมการนักเรียน

 • 4. 
  นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่เพื่อเป็นข้อเสนอแก้ปัญหาของชาติคือ
  • A. 

   14 มิถุนายน 2553

  • B. 

   14 สิงหาคม 2553

  • C. 

   14 กันยายน 2553

  • D. 

   14 ตุลาคม 2553

  • E. 

   14 พฤศจิกายน 2553

 • 5. 
  โรดแม็ป ในการแก้ปัญหาของชาติ โดยนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 6. 
  นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอังกฤษคือใคร
  • A. 

   เดวิด คาเมรอน

  • B. 

   นายกอร์ดอน บราวน์

  • C. 

   นายนิค เคล๊ก

  • D. 

   นายเดวิค บราวน์

 • 7. 
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ มีกรอบการประเมินและแบบประเมินทั้งหมดกี่ด้าน
  • A. 

   3 ด้าน

  • B. 

   4 ด้าน

  • C. 

   5 ด้าน

  • D. 

   6 ด้าน

 • 8. 
  ข้อกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบการประเมินตามคู่มือ ในข้อ 7
  • A. 

   ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  • B. 

   ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ

  • C. 

   ด้านที่ 3 ด้านผลงานการปฏิบัติงาน

  • D. 

   ด้านที่ 2 ด้านผลงานการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ พิจารณาจากคุณภาพ และประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ

 • 9. 
  แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเกี่ยวข้องกับการประเมินเินเดือนและวิทยฐานะในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ด้านที่ 1

  • B. 

   ด้านที่ 2

  • C. 

   ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1

  • D. 

   ด้านที่ 2 ส่วนที่ 2

 • 10. 
  ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ คนไทยจะได้นายกรัฐมนรีคนใหม่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่เท่าไรตามลำดับ
  • A. 

   27 , 53

  • B. 

   53 , 27

  • C. 

   28 , 54

  • D. 

   29 , 54

Back to Top Back to top