ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 3 เจตคติและความเป็นผู้นำ

20

Settings
Please wait...
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 3 เจตคติและความเป็นผู้นำ

ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 3 เจตคติและความเป็นผู้นำกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  เรื่องใดที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญมากที่สุด
  • A. 

   ความรู้ความสามารถ

  • B. 

   ความฉลาดด้านอารมณ์

  • C. 

   คุณธรรมจริยธรรม

  • D. 

   สติปัญญาและอารมณ์

 • 2. 
  ผู้บริหารท่านใดมีภาวะความเป็นผู้นำ
  • A. 

   ผอ.แดง ชอบนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียน

  • B. 

   ผอ.ดำ ชักชวนเพื่อนครูในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกครั้งที่มีโอกาส

  • C. 

   ผอ.ขาว ส่งครูแดงเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ

  • D. 

   ผอ.เหี่ยว เป็นคนขยัน มุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาโรงเรียน ครูทุกคนในโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน

 • 3. 
  ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนบ้านเกาะ มีครู 2 คน นักเรียน 35 คน การจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้จะมอบหมายงานตามข้อใด
  • A. 

   มอบครูแดง เพราะเป็นครูในหมู่บ้านสามารถขอความช่วยเหลือจากชุมชนได้ดี

  • B. 

   มอบครูดำ เพราะเป็นครูบรรจุใหม่ มีความตั้งใจในการทำงาน

  • C. 

   มอบครูแดง เพราะเป็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป

  • D. 

   ทุกคนในโรงเรียนช่วยงานกันแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งตัว ผอ.เองด้วยต้องเป็นแบบอย่างในการทำงาน

 • 4. 
  ครูในข้อใดสมควรได้รับการพัฒนาเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ครูแดง ชอบกินเหล้าในเวลาราชการ

  • B. 

   ครูดำ มาทำงานสาย

  • C. 

   ครูสมชาย ไม่เข้าสอนในชั่วโมงของตนเอง

  • D. 

   ครูสมหญิง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นแบบอย่างที่ไมีดีให้กับนักเรียน

 • 5. 
  บุคคลในข้อใดที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญมากที่สุดในเชิงการบริหาร
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   ผู้ปกครอง

  • D. 

   ประธานกรรมการสถานศึกษา

 • 6. 
  เรื่องใดที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย
  • A. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

  • B. 

   พฤติกรรมของครูผู้สอน

  • C. 

   งบประมาณของโรงเรียน

  • D. 

   แผนปฏิบัติการประจำปี

  • E. 

   โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

 • 7. 
  ท่านคิดว่าครูท่านใดปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมมากที่สุด
  • A. 

   ครูแดง ชอบนำขนมมาขายในชั่วโมงที่ตนเองสอน

  • B. 

   ครูดำ ไม่ปฏฺิิิ ิบัติตามคำสั่งที่สี่งให้ไปช่วยงานชาวบ้านที่วัดใกล้โรงเรียน

  • C. 

   ครูขาว ทานเหล้าในเวลาราชการ

  • D. 

   ครูเบี้ยว ชอบมาโรงเรียนสาย

 • 8. 
  เช้าวันจันทร์ตอนเข้าแถวหน้าเสาธง คุณเป็น ผอ.ยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนมีนักเรียนวิ่งมาบอกว่า พี่นักเรียนหญิง ชั้น ม.3 นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซต์ไปกับเด็กนักเรียนชายต่างโรงเรียน คุณควรปฏิบัติตามข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ให้นักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงพิจารณาสั่งการ

  • B. 

   ประกาศหน้าเสาธงเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก

  • C. 

   สั่งให้ครูเวรติดตามสอบสวนเรื่องราวความเป็นจริง

  • D. 

   โทรแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ

 • 9. 
  งานใดในโรงเรียนที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญมากที่สุด
  • A. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • B. 

   เงินเดือนข้าราชการครู

  • C. 

   เงินรายได้สถานศึกษา

  • D. 

   ความสัมพันธ์กับชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 10. 
  คำพูดใดที่ผู้บริหารไม่ควรใช้กับครู
  • A. 

   ดีมาก

  • B. 

   ดีแล้ว

  • C. 

   ดีนี่

  • D. 

   ดีมากเลย

  • E. 

   ดีจริงจริง

 • 11. 
  การจัดงานศิลปหัตถกรรมวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ หาก สพท.ขอความร่วมมือให้ส่งครูมาร่วมจัดนิทรรศการที่ สพท.จัด ท่านจะส่งครูท่านใดไปร่วม
  • A. 

   ครูกมล หัวหน้างานวิชาการ

  • B. 

   ครูสมร ครูงานสัมพันธ์ชุมชน

  • C. 

   ครูสตรี เอกศิลปะ

  • D. 

   ครูสง่า บ้านอยู่ใกล้ สพท.และ ศน.ใช้ง่ายบ่อยเป็นที่รู้จัก

 • 12. 
  มีคนโทรมาแจ้งว่า ครูในโรงเรียนของท่าน ได้รับอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล ท่านควรทำตามข้อใด
  • A. 

   โทรศัพท์สอบถามอาการ

  • B. 

   เดินทางไปเยี่ยมอาการด้วยตนเอง

  • C. 

   มอบหมายครูในโรงเรียนให้ไปเยี่ยม

  • D. 

   ชักชวนคณะครูไปเยี่ยมที่โณงเพยาบาลพร้อมกัน

 • 13. 
  ครูในโรงเรียนของท่านผู้ใดควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ
  • A. 

   ตั้งใจสอนนักเรียน

  • B. 

   สอนนักเรียนจนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ครูที่ปรึกษาผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

  • D. 

   สอนนักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคนในชั้น ป.1

 • 14. 
  ท่านจะไปร่วมงานใดเป็นลำดับแรกในข้อต่อไปนี้ หากการจัดงานจัดในวันเดียวกัน
  • A. 

   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่โรงเรียน

  • B. 

   ประชุมผู้บริหารที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ประชุมเครือข่ายการศึกษาที่ อบต.

  • D. 

   งานวันเกิด ผอ.สพท.

 • 15. 
  ท่านคิดว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดในการพัฒนาการศึกษาสำหรับสถานศึกษาของท่าน
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   พันธกิจ

  • C. 

   เป้าประสงค์

  • D. 

   แผนกลยุทธ์

  • E. 

   แผนยุทธศาสตร์

 • 16. 
  โรงเรียนจัดงานวันเด็กแต่ สพท. มีราชการด่วนให้ท่านเข้าร่วมประชุม ถ้าท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไม่อยู่จะมอบหมายใครรักษาราชการแทนท่านจึงจะถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ครูชำนาญการที่รับผิดชอบโครงการวันเด็ก

  • D. 

   ครูเชี่ยวชาญ

 • 17. 
  ครูชกนักเรียนปากแตกเย็บ 5 เข็ม ท่านเป็นผู้บริหารควรทำตามข้อใด
  • A. 

   สั่งลงโทษตัดเงินเดือน

  • B. 

   สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   สั่งตั้งกรรมการสอบสวน

  • D. 

   สั่งตั้งกรรมการสืบสวน

 • 18. 
  สมรรถนะทั้ง 3 ด้านตามกรอบการประเมิน ของ สพฐ.ที่กำลังทำอยู่นี้ท่านคิดว่า กรอบประเมินด้านใดสำคัญที่สุดในด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
  • A. 

   กรอบที่ 1

  • B. 

   กรอบที่ 2

  • C. 

   กรอบที่ 3

  • D. 

   สำคัญเท่ากันทุกด้าน

 • 19. 
  การพัฒนาสถานศึกษาของท่านให้ได้ผลดี มีคุณภาพและเกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ท่านในฐานะผู้นำองค์กรควรนำหลักตามข้อใดไปใช้
  • A. 

   รวดเร็ว กระชับ ฉับไว ทันใจ บริการ

  • B. 

   ดี ถูกต้อง สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนาต่อเนื่อง

  • C. 

   เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ

  • D. 

   รวดเร็ว ทันใจ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตามสภาพชุมชน

 • 20. 
  ผู้บริหารตามข้อใดเป็นผู้บริหารที่มีทั้งความเป็นผู้นำและผู้บริหารในเวลาเดียวกันมากที่สุด
  • A. 

   ผอ.ดำ เข้าร่วมการพัฒนาสมรรถนภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐงกำหนด

  • B. 

   ผอ. แดงใช้ทุนส่วนตัวในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและนำความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา

  • C. 

   ผอ.เขียว มอบหมายครูแดงในการช่วยงานผ้าป่าของวัดในชุมชนและเข้าร่วมเป็นกรรมการผ้าป่าร่วมจัดหาในครั้งนี้ด้วย

  • D. 

   ผอ.ดนัย นำคณะครูร่วมงานมหกรรมวิชาการของเขตพื้นที่ และโรงเรียนได้รับรางวัลจากแข่งขันหลายรายการเป็นที่ชื่นชมและเกิดความพึงพอใจจากผู้ปกครอง