ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 112 พัฒนาผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

11

Settings
Please wait...
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 112 พัฒนาผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 112 พัฒนาผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายและการ ีส่วนร่วมกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็นกี่ยุค
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามแนวการบริหารธรรมาภิบาล sinv Goog Governance เกิดขึ้นในยุคใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดไว้ในมาตราใด ของ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • A. 

   มาตรา 3

  • B. 

   มาตรา 4

  • C. 

   มาตรา 5

  • D. 

   มาตรา 6

 • 4. 
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จัดอยู่ในกลยุทธ์ข้อใด ของ ก.พ.ร. (พ.ศ.2551-2555)
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  ค่าเป้าหมายของระดับความสำเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
  • A. 

   70

  • B. 

   75

  • C. 

   80

  • D. 

   85

 • 6. 
  ข้อใดเรียงลำดับ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ของ ก.พ.ร.ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ให้ความรู้ , สร้างความรู้ , จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน

  • B. 

   ให้ความรู้ , จัดทำระบบ กลไก , จัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐ

  • C. 

   ให้ความรู้ , จัดทำระบบ กลไก , จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน

  • D. 

   ให้ความรู้ , จัดทำระบบ กลไก , จัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและประชาชน

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 แท่งหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่
  • A. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • B. 

   สำนักงานสภาการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • E. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 8. 
  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 9. 
  ข้อใดเรียงลำดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ถูกต้องจากน้อยไปหามาก
  • A. 

   ประชาชนแสดงความคิดเห็น , ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน

  • B. 

   ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนแสดงความคิดเห็น , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ ,

  • C. 

   ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนแสดงความคิดเห็น , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน

  • D. 

   ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ,ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนแสดงความคิดเห็น , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน

 • 10. 
  ข้อใดเรียงลำดับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ถูกต้องจากน้อยไปหามาก
  • A. 

   Inform , Consult , Involve , Collaborate , Empower

  • B. 

   Empower, Inform , Consult , Involve , Collaborate

  • C. 

   Empower, Consult , Involve , CollaborateInform

  • D. 

   Inform , Involve ,Consult , Collaborate , Empower

 • 11. 
  องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   สมาชิก

  • B. 

   วัตถุประสงค์

  • C. 

   กิจกรรม

  • D. 

   ทรัพยากร