ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 112 พัฒนาผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

11 | Total Attempts: 847

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 112 พัฒนาผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 112 พัฒนาผู้บริหาร การสร้างเครือข่ายและการ ีส่วนร่วมกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็นกี่ยุค
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามแนวการบริหารธรรมาภิบาล sinv Goog Governance เกิดขึ้นในยุคใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดไว้ในมาตราใด ของ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • A. 

   มาตรา 3

  • B. 

   มาตรา 4

  • C. 

   มาตรา 5

  • D. 

   มาตรา 6

 • 4. 
  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จัดอยู่ในกลยุทธ์ข้อใด ของ ก.พ.ร. (พ.ศ.2551-2555)
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  ค่าเป้าหมายของระดับความสำเร็จของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
  • A. 

   70

  • B. 

   75

  • C. 

   80

  • D. 

   85

 • 6. 
  ข้อใดเรียงลำดับ กลยุทธ์สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ของ ก.พ.ร.ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ให้ความรู้ , สร้างความรู้ , จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน

  • B. 

   ให้ความรู้ , จัดทำระบบ กลไก , จัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐ

  • C. 

   ให้ความรู้ , จัดทำระบบ กลไก , จัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน

  • D. 

   ให้ความรู้ , จัดทำระบบ กลไก , จัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและประชาชน

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 5 แท่งหลัก ของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสร้างใหม่
  • A. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • B. 

   สำนักงานสภาการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • E. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 8. 
  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 9. 
  ข้อใดเรียงลำดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ถูกต้องจากน้อยไปหามาก
  • A. 

   ประชาชนแสดงความคิดเห็น , ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน

  • B. 

   ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนแสดงความคิดเห็น , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ ,

  • C. 

   ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนแสดงความคิดเห็น , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน

  • D. 

   ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมงานกับภาครัฐ,ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร , ประชาชนแสดงความคิดเห็น , ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการ , คืนอำนาจการตัดสินใจให้ประชาชน

 • 10. 
  ข้อใดเรียงลำดับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ถูกต้องจากน้อยไปหามาก
  • A. 

   Inform , Consult , Involve , Collaborate , Empower

  • B. 

   Empower, Inform , Consult , Involve , Collaborate

  • C. 

   Empower, Consult , Involve , CollaborateInform

  • D. 

   Inform , Involve ,Consult , Collaborate , Empower

 • 11. 
  องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   สมาชิก

  • B. 

   วัตถุประสงค์

  • C. 

   กิจกรรม

  • D. 

   ทรัพยากร

Back to Top Back to top