ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 111 พัฒนาผู้บริหาร การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์

12 | Total Attempts: 3663

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 111 พัฒนาผู้บริหาร การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 111 พัฒนาผู้บริหาร การวางแผนและกำหนดยุทธศา ตร์กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   PMS

  • C. 

   PMQA

  • D. 

   HPO

 • 2. 
  PMS หมายถึงอะไร
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • B. 

   องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง

  • C. 

   แผนที่ยุทธศาสตร์

  • D. 

   ระบบการบริหารผลการปฏฺบัติงาน

 • 3. 
  Organization Development หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การบริหารเชิงระบบ

  • B. 

   การพัฒนาองค์การ

  • C. 

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  • D. 

   การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

 • 4. 
  Good Governance หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาองค์การ

  • B. 

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  • C. 

   การบริหารจัดการที่ดี

  • D. 

   การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

 • 5. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ PDCA
  • A. 

   Planing

  • B. 

   Doing

  • C. 

   Checking

  • D. 

   Acredit

 • 6. 
  Strategy Map หมายถึงข้อใด
  • A. 

   แผนที่โรงเรียนเรียน

  • B. 

   แผนที่คนดี

  • C. 

   แผนที่ยุทธศาสตร์

  • D. 

   แผนที่องค์การ

 • 7. 
    Strategy Map มีกี่มิติ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 8. 
  Strategic Map เกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อริยสัจ 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   สังคหวัตถุ 4

 • 9. 
  กรอบการประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการส่วนราชการเกี่ยวข้องกับกี่มิติ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 10. 
  มิติในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำรับรองปฏฺิบัติราชการ
  • A. 

   ประสิทธิผล

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ประสิทธิภาพ

  • D. 

   การจัดการเรียนรู้

 • 11. 
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับองค์การ น่าจะหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   VISION

  • C. 

   STAKEHOLDER

  • D. 

   STRATEGY

 • 12. 
  ข้อใดเรียงลำดับแผนยุทธศาสตร์ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย,โครงการ/กิจกรรม,ตัวบ่งชี้

  • B. 

   ยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย,ตัวบ่งชี้,โครงการ/กิจกรรม

  • C. 

   วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์,พันธกิจ,เป้าหมาย,โครงการ/กิจกรรม,ตัวบ่งชี้

  • D. 

   วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์,พันธกิจ,เป้าหมาย,ตัวบ่งชี้,โครงการ/กิจกรรม

Back to Top Back to top