ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 111 พัฒนาผู้บริหาร การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์

12

Settings
Please wait...
ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 111 พัฒนาผู้บริหาร การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์

ข้อสอบ ความรอบรู้ ชุด 111 พัฒนาผู้บริหาร การวางแผนและกำหนดยุทธศา ตร์กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดหมายถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   PMS

  • C. 

   PMQA

  • D. 

   HPO

 • 2. 
  PMS หมายถึงอะไร
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • B. 

   องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง

  • C. 

   แผนที่ยุทธศาสตร์

  • D. 

   ระบบการบริหารผลการปฏฺบัติงาน

 • 3. 
  Organization Development หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การบริหารเชิงระบบ

  • B. 

   การพัฒนาองค์การ

  • C. 

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  • D. 

   การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

 • 4. 
  Good Governance หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาองค์การ

  • B. 

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  • C. 

   การบริหารจัดการที่ดี

  • D. 

   การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

 • 5. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ PDCA
  • A. 

   Planing

  • B. 

   Doing

  • C. 

   Checking

  • D. 

   Acredit

 • 6. 
  Strategy Map หมายถึงข้อใด
  • A. 

   แผนที่โรงเรียนเรียน

  • B. 

   แผนที่คนดี

  • C. 

   แผนที่ยุทธศาสตร์

  • D. 

   แผนที่องค์การ

 • 7. 
    Strategy Map มีกี่มิติ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 8. 
  Strategic Map เกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   พรหมวิหาร 4

  • B. 

   อริยสัจ 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   สังคหวัตถุ 4

 • 9. 
  กรอบการประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการส่วนราชการเกี่ยวข้องกับกี่มิติ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 10. 
  มิติในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคำรับรองปฏฺิบัติราชการ
  • A. 

   ประสิทธิผล

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ประสิทธิภาพ

  • D. 

   การจัดการเรียนรู้

 • 11. 
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับองค์การ น่าจะหมายถึงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   VISION

  • C. 

   STAKEHOLDER

  • D. 

   STRATEGY

 • 12. 
  ข้อใดเรียงลำดับแผนยุทธศาสตร์ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย,โครงการ/กิจกรรม,ตัวบ่งชี้

  • B. 

   ยุทธศาสตร์,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าหมาย,ตัวบ่งชี้,โครงการ/กิจกรรม

  • C. 

   วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์,พันธกิจ,เป้าหมาย,โครงการ/กิจกรรม,ตัวบ่งชี้

  • D. 

   วิสัยทัศน์,ยุทธศาสตร์,พันธกิจ,เป้าหมาย,ตัวบ่งชี้,โครงการ/กิจกรรม