ข้อสอบ ชุดที่ 43 School Mapping , โรงเรียนรูปแบบใหม่ รมต.ศธ.คนใหม่

11 | Total Attempts: 824

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ชุดที่ 43 School Mapping , โรงเรียนรูปแบบใหม่ รมต.ศธ.คนใหม่

ข้อสอบ ชุดที่ 43 school mapping , โรงเรียนรูปแบบใหม่ , รมต.ศธ.คนใหม่กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  School Mapping คืออะไร
  • A. 

   แผนที่โรงเรียน

  • B. 

   การวางแผนทางการศึกษา

  • C. 

   แผนงานทางการศึกษา

  • D. 

   งานทางการศึกษาของโรงเรียน

 • 2. 
  มิติในข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับ School mapping
  • A. 

   โอกาส

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ประสิทธิภาพ

  • D. 

   ประสิทธิผล

  • E. 

   ถูกทั้งข้อ C และ D

 • 3. 
  โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนก็ควรยุบ โรงเรียนที่มีนักเรียนเพิ่มก็ควรขยายตามบรบท เกี่ยวข้องกับมิติด้านใดของ School Mapping
  • A. 

   โอกาส

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ประสิทธิภาพ

  • D. 

   ประสิทธิผล

 • 4. 
  มิติด้านใดที่เกี่ยวข้องกับ สมศ.โดยตรง ตาม School Mapping
  • A. 

   โอกาส

  • B. 

   คุณภาพ

  • C. 

   ประสิทธิภาพ

  • D. 

   ประสิทธิผล

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   โรงเรียนในฝัน

  • B. 

   โรงเรียนวิถีพุทธ

  • C. 

   โรงเรียนต้นแบบการใช้ไอซีทีฯ

  • D. 

   โรงเรียนสองภาษา

  • E. 

   โรงเรียนเพื่อเด็ก

 • 6. 
  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
  • A. 

   Http://inno.obec.go.th

  • B. 

   Http://www.labschools.net

  • C. 

   Http://inno.obec.go.th/project/ict/

  • D. 

   Http://www.moe.go.th/icpmoe/Twolanguage_School/

 • 7. 
  โรงเรียนดีใกล้บ้านข้อใด ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ระดับสากล 500 โรงเรียน

  • B. 

   ระดับจังหวัด 1500 โรงเรียน

  • C. 

   ระดับอำเภอ 2500 โรงเรียน

  • D. 

   ระดับตำบล 7000 โรงเรียน

 • 8. 
  World Class หมายถึงโรงเรียนดีใกล้บ้านระดับใด
  • A. 

   สากล

  • B. 

   จังหวัด

  • C. 

   อำเภอ

  • D. 

   ตำบล

 • 9. 
  หลักธรรมในข้อใดใช้เป็นหลักสำคัญในการสอนของโณงเรียนวิถีพุทธ์
  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   ไตรสิกขา

 • 10. 
  โครงการสองภาษา คือภาษาตามข้อใดในพื้นที่ภาคใต้
  • A. 

   ไทย - อังกฤษ

  • B. 

   ไทย - มลายู

  • C. 

   ไทย - อิสลาม

  • D. 

   ไทย - จีน

 • 11. 
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่แทนนายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ คือใคร
  • A. 

   นายถาวร เสนเนียม

  • B. 

   ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี

  • C. 

   ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

  • D. 

   นายสุวิทย์ คุณกิตติ

Back to Top Back to top