เก็งข้อสอบ ภาค ข วิชาชีพครู เวอร์ชั่น 2 สั้น ง่าย ให้พลัง ตรงเป้า

32
เก็งข้อสอบ ภาค ข วิชาชีพครู เวอร์ชั่น 2 สั้น ง่าย ให้พลัง ตรงเป้า

เก็งข้อสอบ ภาค ข วิชาชีพครู เวอร์ชั่น 2 สั้น ง่าย ให้พลัง ตรงเป้ากรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ

Sample Question

ข้อใดคือความหมายของเจตคติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

ความรู้สึกของคน

ท่าที

ท่าทีหรือความรู้สึกนึกคิด

ความรู้สึกนึกคิด

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือความหมายของเจตคติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
  • A. 

   ความรู้สึกของคน

  • B. 

   ท่าที

  • C. 

   ท่าทีหรือความรู้สึกนึกคิด

  • D. 

   ความรู้สึกนึกคิด

 • 2. 
  การวัดเจตคติมีกี่ระดับ ตาม Linkert Scale
  • A. 

   5

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 3. 
  อาชีพครู มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Job

  • B. 

   Work

  • C. 

   Caereer

  • D. 

   Profession

 • 4. 
  ครูมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี หมายถึงข้อใด
  • A. 

   หนัก

  • B. 

   ใหญ่

  • C. 

   สูง

  • D. 

   ยาว

 • 5. 
  อาจารย์ มีความหมายตรงกับคำในข้อใด
  • A. 

   Teacher

  • B. 

   Instructor

  • C. 

   Professor

  • D. 

   Assistant Professor

 • 6. 
  ครูแดงเป็นคนน่ารัก ตรงกับธรรมในข้อใด
  • A. 

   ปิโย

  • B. 

   ครุ

  • C. 

   ภาวนิโย

  • D. 

   วัตตา

  • E. 

   คัมถีรัญจะ กถัง กัตตา

 • 7. 
  TEACHERS อักษร R หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผู้ทำหน้าที่สอน

  • B. 

   ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  • C. 

   ผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

  • D. 

   การค้นคว้า วิจัน แล้วนำไปประยุกต์

  • E. 

   ผู้ให้บริการ

 • 8. 
  จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 9. 
  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏฺบัติตน
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

  • B. 

   มาตรฐานการปฏฺบัติงาน

  • C. 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

 • 11. 
  ผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษา ที่คุรุสภากำหนดเป็นเวลาตามข้อใด
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   5 ปี

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณธรรม 8 ประการที่ สพฐ.เน้นควรปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียนทุกคน
  • A. 

   ขยัน

  • B. 

   ซื่อสัตย์ สุจริต

  • C. 

   ประหยัด

  • D. 

   มีวินัย

  • E. 

   มีน้ำใจ

 • 13. 
  ข้อใด คือ คุณธรรม 4 ประการ ข้อแรก ที่นายหลวงพระราชทานให้ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  • A. 

   แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

  • B. 

   ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตามุ่งดีต่อกัน

  • C. 

   ทุกคนประพฤติปฏฺบัติตนอยู่ในความสุจริต

  • D. 

   ทุกคนต่างทำความคิดเห็นของตนให่ถูกต้องเที่ยงธรรม

 • 14. 
  คุณธรรมของพระมหากษัตริย์ คือ
  • A. 

   พรหมวิหารธรรม

  • B. 

   ทศพิธราชธรรม

  • C. 

   อธิษฐานธรรม

  • D. 

   สังคธรรม

 • 15. 
  ธรรมในข้อใดทำให้งานสำเร็จได้
  • A. 

   สังคหวัตถุ 4

  • B. 

   อิทธิบาท 4

  • C. 

   อริยสัจ 4

  • D. 

   -yo9b Fliy00t

 • 16. 
  ธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ คือ ข้อใด
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   สังคหวัตถุ 4

  • C. 

   พรหมวิหาร 4

  • D. 

   อบายมุข 4

 • 17. 
  ทิศทั้ง 6 ทิศใดหมายถึงมิตรสหาย
  • A. 

   บน

  • B. 

   ล่าง

  • C. 

   ซ้าย

  • D. 

   ขวา

 • 18. 
  วินัยหมายถึงข้อใด
  • A. 

   ข้อห้าม

  • B. 

   ข้อปฏฺิิ ิบัติ

  • C. 

   ข้อบังคับ

  • D. 

   ข้อกำหนด

 • 19. 
  วินัยข้าราชการครูมีกี่ข้อ
  • A. 

   9

  • B. 

   11

  • C. 

   13

  • D. 

   15

 • 20. 
  โทษทางวินัยมีกี่สถาน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 21. 
  ถูกลงโทษวินัยร้ายแรงถ้ามีการลดหย่อนโทษไม่ให้ต่ำกว่าข้อใด
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

  • E. 

   ไล่ออก

 • 22. 
  ครูในโรงเรียนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรงใครเป็นผู้สั่งตั้งกรรมการสอบสวน
  • A. 

   ผอ.รร

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   ก.ค.ศ.

 • 23. 
  ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงให้อุทธรณ์ภายในกี่วัน
  • A. 

   15

  • B. 

   30

  • C. 

   45

  • D. 

   60

 • 24. 
  ผอ.รร. สั่งให้ท่านเป็นหัวหน้าพัสดุทั้งที่พึ่งบรรจุใหม่และไม่อยากจะเป็นด้วยแต่ต้องทำเข้ากับการปรับตัวข้อใด
  • A. 

   การโทษผู้อื่น

  • B. 

   องุ่นเปรี้ยว

  • C. 

   มะนาวหวาน

  • D. 

   โทษตนเอง

 • 25. 
  ครูแดงพูดไป มือสั่นไปโดยที่ไม่รู้ตัว อยู่ในส่วนใดของ Johari Window
  • A. 

   จุดเปิดเผย

  • B. 

   จุดบอด

  • C. 

   จุดซ่อนเร้น

  • D. 

   จุดอวิชชา

 • 26. 
  ข้อใด คือทฤษฎีลิงสามตัวของขงจื้อ
  • A. 

   เปิดหู

  • B. 

   เปิดตา

  • C. 

   ปิดปาก

  • D. 

   เปิดจมูก

 • 27. 
  สิ่งใดสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกัน
  • A. 

   จุดมุ่งหมาย

  • B. 

   ระบบ

  • C. 

   บุคคล

  • D. 

   หัวหน้า

 • 28. 
  ทฤษฎีพัฒนาการของชาร์ล ดาร์วินอยู่ในขั้นใดขอบบันได 6 ขั้น
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 29. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องในการจัดการความรู้
  • A. 

   ข้อมูล ความรู้ สารสนเทศ ปัญญา

  • B. 

   ความรู้ ปัญญา ข้อมูล สารสนเทศ

  • C. 

   ปัญญา ความรู้ สารสนเทศ ข้อมูล

  • D. 

   สารสนเทศ ปัญญา ข้อมูล ความรู้

  • E. 

   ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

 • 30. 
  ครูผู้ช่วยเปรียบเหมือนส่วนใดโมเดลปลาทู
  • A. 

   หัว

  • B. 

   ตัว

  • C. 

   หาง

  • D. 

   ตัวและหาง

 • 31. 
  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปตามข้อใดมากที่สุดในสภาพปัจจุบัน
  • A. 

   โรงเรียนเป็นผู้รับ

  • B. 

   ชุมชนเป็นผู้รับ

  • C. 

   โรงเรียนเป็นผู้ให้

  • D. 

   ชุมชนเป็นผู้ให้

  • E. 

   โณงเรียนและชุมชนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน

 • 32. 
  สมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ข้อใดเข้ากับหลักอริยสัจ 4 ของพุทธศาสนา
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5