ข้อสอบ ภาค ก รอง.ผอ.เขต. ชุดที่ 1 แผนการศึกษาแห่งชาติ

14 | Total Attempts: 4677

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ภาค ก รอง.ผอ.เขต. ชุดที่ 1 แผนการศึกษาแห่งชาติ

ข้อสอบ ภาค ก รอง.ผอ.เขต. ชุดที่ 1 แผนการศึกษาแห่งชาติ กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญและมาตราใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 11

  • B. 

   มาตรา 22

  • C. 

   มาตรา 33

  • D. 

   มาตรา 44

  • E. 

   มาตรา 45

 • 2. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   20 ปี

 • 3. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   2545 - 2549

  • B. 

   2545 - 2554

  • C. 

   2545 - 2559

  • D. 

   245 - 2564

 • 4. 
  แผนการศึกษาชาติ อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาใด
  • A. 

   ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม

  • B. 

   ปรัชญาพิพัฒนนิยม

  • C. 

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • D. 

   ปรัชญานิรันตรนิยม

  • E. 

   ปรัชญาสารัตถนิยม

 • 5. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พืนฐานหรือกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

  • B. 

   เป็นแผนบูรณาการแบบองค์รวม

  • C. 

   พัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  • D. 

   พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ

  • E. 

   ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • 6. 
  ข้อใด จัดเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   ระดมความคิดเห็นผู้แทน หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   ประชุมคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

  • D. 

   วางแผนแผนการศึกษาแผ่งชาติ

  • E. 

   ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขแผนการศึกษาแห่งชาติ

 • 7. 
  วัตถุประสงค์การศึกษาแห่งชาติมี่กี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   7

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล

  • B. 

   สร้างสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้

  • C. 

   พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม

  • D. 

   พัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

  • E. 

   ข้อ A B ถูก ข้อ C ผิด

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ แนวนโยบายของวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   พัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกินจนตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้

  • B. 

   การปฏฺิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

  • C. 

   การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณ,ักษณะที่พึงประสงค์ในระบบวิถีชีวิตที่ดีงาม

  • D. 

   การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ

  • E. 

   การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายของวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   การพัฒฯาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของคน

  • B. 

   การส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสังคมไทย

  • C. 

   การสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้และการเรียนรู้

  • D. 

   การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคม วัฒธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนฐานของศาสนาภูมิปัญญาท้องถิ่น/ไทย

  • E. 

   ข้อ A B ถูก ข้อ C ผิด

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่ นโยบายของวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   การจำกัด ลด ขจัดปัญหาทางโครงสร้างที่ก่อให้เกิดและหรือคงไว้ซึ่งความยากจนขัดสน ด้อยโอกาส และศักดิ์ศรีของคนและสังคมไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

  • B. 

   การส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บนฐานของศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ไทย

  • C. 

   การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ

  • D. 

   การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้

  • E. 

   การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย

 • 12. 
  แนวนโยบายที่ใช้ในการดำเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติมีทั้งสิ้นกี่แนวนโยบาย
  • A. 

   3 นโยบาย

  • B. 

   5 นโยบาย

  • C. 

   7 นโยบาย

  • D. 

   11 นโยบาย

  • E. 

   13 นโยบาย

 • 13. 
  การบริหารแผนสู่การปฏฺบัติ ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีกี่ขั้นตอน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 14. 
  ข้อใดเรียงลำดับการบริหารแผนสู่การปฏฺบัติของแผนการศึกษาแห่งชาติได้ถูกต้อง1.จัดทำกรอบและแนวปฏฺบัติของแผน2.จัดเตรียมและพัฒนากลไกลการนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏฺบัติ3.พัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลแผน4.ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม5.การประเมินผลแผน
  • A. 

   1 2 3 4 5

  • B. 

   2 1 4 3 5

  • C. 

   5 3 4 1 2

  • D. 

   2 1 3 4 5

  • E. 

   1 2 5 4 3

Back to Top Back to top