Relihiyong Islam

10

Settings
Please wait...
Relihiyong Islam

Malaman ang iyong pag-unawa tungkol sa paksang ating natalakay. Saguting ang mga sumusunod na tanong tungkol sa relihiyong Islam.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang regular na pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw  na bahagi ng limang haligi ng Islam ay tinatawag na ________________.
  1. Shahada
  2. Salat o Salah
  3. Zakat o Sakah
  4. Saum
  5. Hajj
 • 2. 
  Sinasabi sa ___________ na bahagi ng limang haligi ng Islam na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah at si Muhhammad na kanyang propeta.
  1. Shahada
  2. Salat o Salah
  3. Zakat o Sakah
  4. Saum
  5. Hajj
 • 3. 
  Ang pagbibigay ng tulong sa mahirap ay bahagi ng limang haligi ng Islam at ito ay tinatawag na _________________.
  1. Shahada
  2. Salat o Salah
  3. Zakat o Sakah
  4. Saum
  5. Hajj
 • 4. 
  Isa sa haligi ng Islam ay ang pag-aayuno sa buwan ng ramadan at ito ay tinatawag na ______________.
  1.  Shahada
  2. Salat o Salah
  3. Zakat o Sakah
  4. Saum
  5. Hajj
 • 5. 
  Ang __________ ay isang banal na paglalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah at ito ay bahagi ng haligi ng Islam.
  1. Shahada
  2. Salat o Salah
  3. Zakat o Sakah
  4. Saum
  5. Hajj
 • 6. 
  Isinasagawa ng mga Muslim  ang pag-aayuno sa panahon ng _____________.
  1. Hari Raya
  2. Biyernes
  3. Ramadan
  4. Limang beses sa isang araw
 • 7. 
  Ipinakilala ang sistemang sultanato sa Pilipinas nila ____________________.
  1. Allah at Mohammed
  2. Sharif Kaungsuwan at Abu Bakr
  3. Rajah Baguinda at Abu Bakr
  4. Sharif Kaungsuwan at Rajah Sulayman
 • 8. 
  Sa sistemang sultanato, ang pamahalaan at relihiyon ay __________________.
  1. Hindi dapat magkasama.
  2. Magkasama at pinag-isa.
  3. Hindi pinahahalagahan.
  4. Magkaiba.
 • 9. 
  Ang Madrasah ay isang sistema ng _________________.
  1. Panulat
  2. Pamahalaan
  3. Edukasyon
  4. Laro
 • 10. 
  Ang mga ______________ ang limang pangunahing mga gawain sa Islam na itinuturing na obligasyong gawin ng lahat ng mga Muslim.           Haligi ng Islam      Pader ng Islam      Patakarang Islam      Gawain Islam