RaČunarske MreŽe I Komunikacije IV-2

40 Questions | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Raunarske Mree I Komunikacije IV-2

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sredina kroz koju se prenosi poruka od izvorišta do odredišta naziva se
  • A. 

   Kanal

  • B. 

   Medijum

  • C. 

   Signal

  • D. 

   Link

 • 2. 
  Deo kapaciteta medijuma kroz koji se uspostavlja veza između predajnika i prijemnika se naziva  (upiši jednu reč malim slovima latinice)
 • 3. 
  Kroz jedan medijum može se prenositi više međusobno nezavisnih poruka
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 4. 
  U slučaju dupleksnog prenosa oba uređaja istovremeno obavljaju funkcije predajnik - prijemnik
  • A. 

   NE

  • B. 

   DA

 • 5. 
  U dupleksnom prenosu mora postojati (posmatramo jednu dupleksnu komunikaciju)
  • A. 

   Jedan kanal

  • B. 

   Dva kanala

  • C. 

   Tri kanala

  • D. 

   četiri kanala

 • 6. 
  Linija veze koja neposredno spaja dva susedna čvora naziva se? (upiši jednu reč malim slovima latinice)
 • 7. 
  Skup pravila koja upravljaju prenosom podataka naziva se? (upiši jedan pojam, malim slovima latinice)
 • 8. 
  Poruke iznad određene veličine (paketski saobraćaj) (čekiraj tačne tvrdnje)
  • A. 

   Moraju da se dele u manje jedinice

  • B. 

   Svaki paket sadrži upravljačke informacije (adresu, redni broj)

  • C. 

   Paketi se šalju jedan po jedan

  • D. 

   Upravljačke informacije se koriste za preusmeravanje paketa kroz mrežu i za njihovo ponovno spajanje u orginalnu poruku na odredištu

  • E. 

   Paketi se šalju svi u istom trenutku

 • 9. 
  Na slici je dat koji oblik signala
  • A. 

   Digitalni signal

  • B. 

   Analogni signal

 • 10. 
  Da bi se analogni signal preveo u digitalni mora se izvršiti (čekiraj tače tvrdnje)
  • A. 

   Odmeravanje

  • B. 

   Kvantovanje

  • C. 

   Kodovanje

 • 11. 
  Način povezivanja više računara  naziva se (jedinstveni oblik za svaki vid povezivanja, umrežavanja. Navedi jednu reč tačnog termina malim slovima latinice)
 • 12. 
  Na slici je data topologija u obliku
  • A. 

   Prstena

  • B. 

   Zvezde

  • C. 

   Magistrale

  • D. 

   Stabla

 • 13. 
  Na slici je data topologija u obliku 
  • A. 

   Prstena

  • B. 

   Zvezde

  • C. 

   Stabla

  • D. 

   Magistrale

 • 14. 
  Na slici je data topologija u obliku 
  • A. 

   Magistrala

  • B. 

   Stablo

  • C. 

   Zvezda

  • D. 

   Prsten

 • 15. 
  Na slici je data topologija u obliku 
  • A. 

   Magistrala

  • B. 

   Prsten

  • C. 

   Stablo

  • D. 

   Zvezda

 • 16. 
  Čekiraj predstavnike - u pitanju medijum sa vođenim EMT
  • A. 

   Radio talasi

  • B. 

   Mikrotalasi

  • C. 

   Upredene parice

  • D. 

   Koaksjalni kabl

  • E. 

   Satelitska komunikacija

  • F. 

   Optičko vlakno

 • 17. 
  Na slici data koja vrsta kabla sa upredenim paricama
  • A. 

   STP

  • B. 

   UTP

  • C. 

   FTP

 • 18. 
  Na slici data koja vrsta kabla sa upredenim paricama
  • A. 

   UTP

  • B. 

   STP

 • 19. 
  Parica podrazumeva
  • A. 

   Jedan provodnik

  • B. 

   Dva provodnika

  • C. 

   Tri provodnika

  • D. 

   četiri provodnika

 • 20. 
  Na slici, konektor
  • A. 

   PJ 45

  • B. 

   RJ 45

  • C. 

   4004

  • D. 

   STP

 • 21. 
  Na slici
  • A. 

   Optičko vlakno

  • B. 

   Kabl sa upredenim paricama

  • C. 

   Koaksjalni kabl

  • D. 

   Kabl sa upredenim paricama tipa STP

 • 22. 
  Širm ima ulogu (čekiraj tačne odgovore)
  • A. 

   Uzemljenja

  • B. 

   Zaštitu od mehaničkih oštećenja

  • C. 

   štiti provodnik od električnog šuma

  • D. 

   štiti od prodora vlage

 • 23. 
  Na slici
  • A. 

   Koaksjalni kabl

  • B. 

   Optički kabl

  • C. 

   Kabl sa upredenim paricama

 • 24. 
  Izvori svetlosti u optičkom prenosu su
  • A. 

   LED

  • B. 

   ILD - injekcijska laser dioda

  • C. 

   Laser

 • 25. 
  Košuljica na jezgru optičkog vlakna ima ulogu
  • A. 

   Refleksije signala i njegovo dalje prostiranje kroz vlakno

  • B. 

   Zaštitu od prodora vlage

  • C. 

   Zaštitu od mehaničkog uticaja, lom staklene ili plastčne niti

Back to Top Back to top