RačunalnišKE Komunikacije In Mreže

148 Questions | Total Attempts: 108

SettingsSettingsSettings
Please wait...
RaunalniKE Komunikacije In Mree

Kviz za teoretični izpit pri predmetu Računalniške komunikacije in mreže na FERI-ju.


Questions and Answers
 • 1. 
  Katere izjave povezane s proceduro usmerjanja na usmerjevalniku so pravilne? (izberi 3)Nepravilni:Glede na ciljni MAC naslov in ARP tabelo se usmerjavalnik odloči kam bo  preklopil paket
  • A. 

   Iz okvira, ki ga mora posredovati, usmerjevalnik najprej prebere ciljni IP naslov in inkapsuliranem paketu

  • B. 

   Glede na omrežje v IP naslovu in smeri v usmerjevalni tabeli se usmerjevalnik odloči na kateri vmestnik mora preklopiti paket

  • C. 

   Usmerjevalnik najprej preveri ciljni MAC v okviru prejetega paketa

  • D. 

   Usmerjevalnik najprej preveri naslov ciljnega omrežja

  • E. 

   Glede na IP naslov in smeri v komutacijski tabeli se usmerjevalnik odloči na kateri vmesnik mora preklopiti paket

 • 2. 
  Pod katero oznako vodi IEEE tehnologijo Ethernet?
  • A. 

   802.6

  • B. 

   802.4

  • C. 

   802.3

  • D. 

   802.1

  • E. 

   802.2

 • 3. 
  Administrator mora razčeniti omrežni naslovni prostor tako, da bo v vsakem podomrežju zagotovljenih najman 27 ip naslovov. Katero omrežno masko mora izbrati?
  • A. 

   255.255.255.224

  • B. 

   255.255.255.240

  • C. 

   255.255.255.248

  • D. 

   255.255.255.192

  • E. 

   255.255.255.0

 • 4. 
  Administrator omrežja bi rad priklopil terminal na konzolo usmerjevalnika z namenom, da resetira izgubljeno geslo. Kateri tip UTP kabla bo uporabil. Nepravilni:konzolni kabel
  • A. 

   Rollover kabel

  • B. 

   Straight-through kabel

  • C. 

   Terminalski kabel.

  • D. 

   Straightover kabel.

  • E. 

   Crossover kabel.

 • 5. 
  Funkcionalnost katerega omrežnega sloja modela OSI preverjamo z ukazoma ping in traceroute?
  • A. 

   Physical Layer

  • B. 

   Session Layer

  • C. 

   Network layer

  • D. 

   Application Layer

  • E. 

   Transport Layer

 • 6. 
  Glede na podano skico omrežja ocenite kaj se zgodi z okvirom, ko ga posredujemo od PCa do PCf?
  • A. 

   Oblika okvira se spremeni, ko se spremeni prenosni medij med stikaloma C in D.

  • B. 

   Oblika okvira se spremeni, ko se spremeni podatkovna hitrost med stikali B in E.

  • C. 

   Oblika okvirja ostane nespremenjena na celotnem Ethernet segmentu

  • D. 

   Oblika okvirja se spremeni na vsakem stikalu

 • 7. 
  IP naslov 131.107.0.0 uvrščamo v omrežni razred B. za ta omrežni razred določite obseg binarnih vrednosti za prvi oktet (zlog)?
  • A. 

   10000000-11111111

  • B. 

   00000000-1011111

  • C. 

   10000000-10111111

  • D. 

   11000000-11011111

  • E. 

   11000000-11101111

 • 8. 
  Izberite med pravilnimi trditvami za okvir Ethernet (4)?Napravilen odgovor:Prvi eksperimentalni Ethernet je podpiral  podatkovne hitrosti blizu 10 Mb/sNajslabša prepustnost Ethernet-a v okolju brez trkov je približno 95%.
  • A. 

   Osnovna struktura okvirja za vse Ethernet tehnologije IEEE 802.3 ostaja nespremenjena

  • B. 

   Podatkovno okolje Ethernet okvira je fiksne dolžine.

  • C. 

   Ethernet okvir vsebuje fizične (MAC) naslove izvora in ponora

  • D. 

   Prvotni Ethernet ti. Legacy Ethernet predstavljata standarda 10BASE2 in 10BASE5

  • E. 

   10BASE-T je prva različica Etherneta z UTP prenosnimi medijem

 • 9. 
  Izberite najpomembnejše funkcionalnosti usmerjevalnika (3) ? Nepravilni: Vsak vmesnik na usmerjevalniku je namenjen ločenemu omrežju/podomrežju.
  • A. 

   Usmerjevalnik je tipična naprava LAN

  • B. 

   Usmerjevalnik izbira najboljšo smer skozi omrežje s pomočjo komutacijske tabele

  • C. 

   Usmerjevalnik uvrščamo po funkcionalnosti v OSI plast L3

  • D. 

   Usmerjevalnik povezuje segmente omrežij.

  • E. 

   Usmerjevalnik procesira manj podatkov kot stikalo.

 • 10. 
  Izberite pravilne trditve povezane z LAN (3)?
  • A. 

   Ključne značilnosti LAN določajo topologija, prenosni medij in način MAC.

  • B. 

   Najpogostejša WAN tehnologija za dostop do medija so tekmovanje, rezervacija inkrožno dodeljevanje

  • C. 

   Lan pokrivajo manjša geografska področja npr. do 4,5 km

  • D. 

   Tipične LAN topologije so vodilo, obroč in zvezda

  • E. 

   LAN imajo ponavadi večjo kapaciteto prenosa kot WAN

 • 11. 
  Izberite značilnosti paketne komutacije (3)? Nepravilen odgovor:Sestavljena iz zaporedja fizičnih naprav.
  • A. 

   Podatki se pošiljajo nesekvenčno

  • B. 

   Paketi se posredujejo od vozlišča do vozlišča med izvorom in ponorom

  • C. 

   Uporaba točno določene komunikacijske poti vzpostavljene cel čas komunikacije

  • D. 

   Manjši kosi (paketi) podatkov v časovni enoti

  • E. 

   Bistveno manj režijskih bitov.

 • 12. 
  Izpostavite značilnosti razpršenih omrežij (WAN) (2)?Nepravilni:Se razprostirajo prek manjšega geografskega področja v primerjavi z LAN
  • A. 

   Predstavljajo vmesna omrežja med LAN in PAN

  • B. 

   Uporabljajo tehnologijo Token Ring in FDDI

  • C. 

   Značilne visoke podatkovne hitrosti

  • D. 

   Obsegajo javne površine

  • E. 

   Delno temeljijo na skupnih prenosnih vodilih

 • 13. 
  Izpostavite značilnosti SPF usmerjevalnih algoritmov (3)! Nepravilni:Vsako informacijo o razdalji omrežij dobljeno od sosednjih usmerjevalnikov prejemnik poveča za 1algoritem za določanje najkrajše poti skozi omrežje se imenuje Bellman-Ford
  • A. 

   Izhajajo iz topološke datote usmerjevalnika, ki podaja strukturo celotnega omrežja in naprav v omrežju

  • B. 

   Temeljijo na oglaševanju stanj povezav

  • C. 

   Usmerjevalniki nimajo natančne informacije o topologiji omrežja

  • D. 

   Usmerjevalniki nimajo natančne informacije o topologiji omrežja - poznajo zgolj smeri in razdalje, naučene od sosednjih usmerjevalnikov

  • E. 

   S pomočjo t.i. SPF drevesa se za vsak usmerjevalnik določi najboljše poti skozi omrežje

 • 14. 
  Kaj dosežemo z uporabo ukaza \'Passive Interface\' ?
  • A. 

   Na izbranem vmesniku preprečimo prejemanje posodobitev

  • B. 

   Na izbranem vmesniku preprečimo prejemanje in pošiljanje posodobitev

  • C. 

   Z ukazom onemogočimo izbrani vmesnik

  • D. 

   Na izbranem vmestniku preprečimo pošiljanje posodobitev

 • 15. 
  Kaj je značilno za blokovno posredovanje (Frame Relay) (3) ? Nepravilni:Sistemi z blokovnim posredovanjem imajo veliko režijskega presežka
  • A. 

   Paketi so fiksne dolžine.

  • B. 

   Blokovno posredovanje zagotavlja večjo hitrost

  • C. 

   Konstantna podatkovna hitrost s paketno komutacijo z več virtualnimi povezavami.

  • D. 

   Napake so odpravljajo v končnih sistemih

  • E. 

   Kompenzacija napak

 • 16. 
  Kaj je značilnost vodovne komutacije (3)? Nepravilni: Manjši kosi (paketi) podatkov v časovni enoti.  
  • A. 

   Podatki se pošiljajo nesekvenčno.

  • B. 

   Namenski logični kanal

  • C. 

   Uporablja točno določene komunikacijske poti vzpostavljene cel čas komunikacije

  • D. 

   Sestavljea je iz zaporedja fizičnih povezav

  • E. 

   Napake se odpravljajo v končnih sistemih.

 • 17. 
  Kaj je značilno za CSMA/CD? Nepravilno: Povezavni način komunikacije. Zanesljivost.
  • A. 

   Okolje trkov

  • B. 

   Povezave med dvema točkama

  • C. 

   Nedeterministični način dostopa do medija

  • D. 

   FCFS način

  • E. 

   Deterministični način dostopa do medija

 • 18. 
  Kaj nam pove zapis 'serial0/0 is up protocol is up' (2) ?
  • A. 

   Da imamo serijsko povezavo na modulu 1 in portu 0

  • B. 

   Da imamo serijsko povezavo na modulu 0 in portu 0

  • C. 

   Da smo pozabili nastaviti clock

  • D. 

   Da serijska povezava deluje

  • E. 

   Da serijske povezave ne deluje

 • 19. 
  Kaj NI značilno za asinhroni prenosni način (3) ?Nepravilno:Paketi fiksne dolžine   
  • A. 

   Malo režije za kontrolo napak

  • B. 

   Evolucija paketnega posredovanja

  • C. 

   Podatkovne hitrosti med 10Mb/s to Gb/s

  • D. 

   Uporaba točno določenega komunikacijske poti vzpostavljene cel čas komunikacije

  • E. 

   Manj režijskih bitov

 • 20. 
  Kaj pomeni pravilo 5-4-3-2-1 v prvotni Ethernet tehnologiji (3)? (Screen34.JPG)Nepravilni:Uporabimo lahko največ 5 ponavljalnikov
  • A. 

   Največje število segmentov je 5

  • B. 

   Največ trije ponavljalniki lahko povezujejo 2 segmenta

  • C. 

   Vse povezane naprave so v eni sami domeni trkov

  • D. 

   Ponavljalniki so lahko povezani z največ 4 zasedenimi segmenti

  • E. 

   Število ponavljalnikov je omejeno z maksimalnim številom segmentov

 • 21. 
  Kako bo na omrežje vplivalo, če imamo dostopovno listo definirano kot: GAD(config)#access-list 1 deny 192.168.14.0 0.0.0.255 GAD(config)#access-list 1 permit any ?
  • A. 

   Dovolili bomo promet naslovu 192.168.14.0(maska podomrežja 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga preprečili.

  • B. 

   Preprečili bomo promet naslovu 192.168.14.0 (wildcard maska 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga dovolili

  • C. 

   Dovolili bomo promet naslovu 192.168.14.0(wildcard maska 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga preprečili.

  • D. 

   Preprečili bomo promet naslovu 192.168.14.0(maska podomrežja 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga dovolili.

 • 22. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) aplikacijskega (application) sloja OSI modela?
  • A. 

   Bit

  • B. 

   Datoteka

  • C. 

   Sporočilo

  • D. 

   Podatek

  • E. 

   Paket

 • 23. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) fizičnega sloja OSI modela?
  • A. 

   Datoteka

  • B. 

   Sporočilo

  • C. 

   Bit

  • D. 

   Podatek

  • E. 

   Paket

 • 24. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) omrežnega sloja OSI modela? Nepravilni:DatotekaSporočilo
  • A. 

   Bit

  • B. 

   Okno

  • C. 

   Segment

  • D. 

   Okvir

  • E. 

   Paket

 • 25. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) transportnega (transport) sloja OSI modela?
  • A. 

   Paket

  • B. 

   Segment

  • C. 

   Bit

  • D. 

   Podatek

  • E. 

   Datoteka

Back to Top Back to top