Računalniške Komunikacije In Mreže

148 Questions | Total Attempts: 105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Računalniške Komunikacije In Mreže

Kviz za teoretični izpit pri predmetu Računalniške komunikacije in mreže na FERI-ju.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kaj je značilno za CSMA/CD? Nepravilno: Povezavni način komunikacije. Zanesljivost.
  • A. 

   Okolje trkov

  • B. 

   Povezave med dvema točkama

  • C. 

   Nedeterministični način dostopa do medija

  • D. 

   FCFS način

  • E. 

   Deterministični način dostopa do medija

 • 2. 
  Funkcionalnost katerega omrežnega sloja modela OSI preverjamo z ukazoma ping in traceroute?
  • A. 

   Physical Layer

  • B. 

   Session Layer

  • C. 

   Network layer

  • D. 

   Application Layer

  • E. 

   Transport Layer

 • 3. 
  Administrator omrežja bi rad priklopil terminal na konzolo usmerjevalnika z namenom, da resetira izgubljeno geslo. Kateri tip UTP kabla bo uporabil. Nepravilni:konzolni kabel
  • A. 

   Rollover kabel

  • B. 

   Straight-through kabel

  • C. 

   Terminalski kabel.

  • D. 

   Straightover kabel.

  • E. 

   Crossover kabel.

 • 4. 
  Izberite značilnosti paketne komutacije (3)? Nepravilen odgovor:Sestavljena iz zaporedja fizičnih naprav.
  • A. 

   Podatki se pošiljajo nesekvenčno

  • B. 

   Paketi se posredujejo od vozlišča do vozlišča med izvorom in ponorom

  • C. 

   Uporaba točno določene komunikacijske poti vzpostavljene cel čas komunikacije

  • D. 

   Manjši kosi (paketi) podatkov v časovni enoti

  • E. 

   Bistveno manj režijskih bitov.

 • 5. 
  Katere izjave povezane s proceduro usmerjanja na usmerjevalniku so pravilne? (izberi 3)Nepravilni:Glede na ciljni MAC naslov in ARP tabelo se usmerjavalnik odloči kam bo  preklopil paket
  • A. 

   Iz okvira, ki ga mora posredovati, usmerjevalnik najprej prebere ciljni IP naslov in inkapsuliranem paketu

  • B. 

   Glede na omrežje v IP naslovu in smeri v usmerjevalni tabeli se usmerjevalnik odloči na kateri vmestnik mora preklopiti paket

  • C. 

   Usmerjevalnik najprej preveri ciljni MAC v okviru prejetega paketa

  • D. 

   Usmerjevalnik najprej preveri naslov ciljnega omrežja

  • E. 

   Glede na IP naslov in smeri v komutacijski tabeli se usmerjevalnik odloči na kateri vmesnik mora preklopiti paket

 • 6. 
  Izberite med pravilnimi trditvami za okvir Ethernet (4)?Napravilen odgovor:Prvi eksperimentalni Ethernet je podpiral  podatkovne hitrosti blizu 10 Mb/sNajslabša prepustnost Ethernet-a v okolju brez trkov je približno 95%.
  • A. 

   Osnovna struktura okvirja za vse Ethernet tehnologije IEEE 802.3 ostaja nespremenjena

  • B. 

   Podatkovno okolje Ethernet okvira je fiksne dolžine.

  • C. 

   Ethernet okvir vsebuje fizične (MAC) naslove izvora in ponora

  • D. 

   Prvotni Ethernet ti. Legacy Ethernet predstavljata standarda 10BASE2 in 10BASE5

  • E. 

   10BASE-T je prva različica Etherneta z UTP prenosnimi medijem

 • 7. 
  Glede na podano skico omrežja ocenite kaj se zgodi z okvirom, ko ga posredujemo od PCa do PCf?
  • A. 

   Oblika okvira se spremeni, ko se spremeni prenosni medij med stikaloma C in D.

  • B. 

   Oblika okvira se spremeni, ko se spremeni podatkovna hitrost med stikali B in E.

  • C. 

   Oblika okvirja ostane nespremenjena na celotnem Ethernet segmentu

  • D. 

   Oblika okvirja se spremeni na vsakem stikalu

 • 8. 
  Izpostavite značilnosti razpršenih omrežij (WAN) (2)?Nepravilni:Se razprostirajo prek manjšega geografskega področja v primerjavi z LAN
  • A. 

   Predstavljajo vmesna omrežja med LAN in PAN

  • B. 

   Uporabljajo tehnologijo Token Ring in FDDI

  • C. 

   Značilne visoke podatkovne hitrosti

  • D. 

   Obsegajo javne površine

  • E. 

   Delno temeljijo na skupnih prenosnih vodilih

 • 9. 
  Pod katero oznako vodi IEEE tehnologijo Ethernet?
  • A. 

   802.6

  • B. 

   802.4

  • C. 

   802.3

  • D. 

   802.1

  • E. 

   802.2

 • 10. 
  Izberite pravilne trditve povezane z LAN (3)?
  • A. 

   Ključne značilnosti LAN določajo topologija, prenosni medij in način MAC.

  • B. 

   Najpogostejša WAN tehnologija za dostop do medija so tekmovanje, rezervacija inkrožno dodeljevanje

  • C. 

   Lan pokrivajo manjša geografska področja npr. do 4,5 km

  • D. 

   Tipične LAN topologije so vodilo, obroč in zvezda

  • E. 

   LAN imajo ponavadi večjo kapaciteto prenosa kot WAN

 • 11. 
  IP naslov 131.107.0.0 uvrščamo v omrežni razred B. za ta omrežni razred določite obseg binarnih vrednosti za prvi oktet (zlog)?
  • A. 

   10000000-11111111

  • B. 

   00000000-1011111

  • C. 

   10000000-10111111

  • D. 

   11000000-11011111

  • E. 

   11000000-11101111

 • 12. 
  Administrator mora razčeniti omrežni naslovni prostor tako, da bo v vsakem podomrežju zagotovljenih najman 27 ip naslovov. Katero omrežno masko mora izbrati?
  • A. 

   255.255.255.224

  • B. 

   255.255.255.240

  • C. 

   255.255.255.248

  • D. 

   255.255.255.192

  • E. 

   255.255.255.0

 • 13. 
  Kaj dosežemo z uporabo ukaza \'Passive Interface\' ?
  • A. 

   Na izbranem vmesniku preprečimo prejemanje posodobitev

  • B. 

   Na izbranem vmesniku preprečimo prejemanje in pošiljanje posodobitev

  • C. 

   Z ukazom onemogočimo izbrani vmesnik

  • D. 

   Na izbranem vmestniku preprečimo pošiljanje posodobitev

 • 14. 
  Kaj je značilno za blokovno posredovanje (Frame Relay) (3) ? Nepravilni:Sistemi z blokovnim posredovanjem imajo veliko režijskega presežka
  • A. 

   Paketi so fiksne dolžine.

  • B. 

   Blokovno posredovanje zagotavlja večjo hitrost

  • C. 

   Konstantna podatkovna hitrost s paketno komutacijo z več virtualnimi povezavami.

  • D. 

   Napake so odpravljajo v končnih sistemih

  • E. 

   Kompenzacija napak

 • 15. 
  Kaj NI značilno za asinhroni prenosni način (3) ?Nepravilno:Paketi fiksne dolžine   
  • A. 

   Malo režije za kontrolo napak

  • B. 

   Evolucija paketnega posredovanja

  • C. 

   Podatkovne hitrosti med 10Mb/s to Gb/s

  • D. 

   Uporaba točno določenega komunikacijske poti vzpostavljene cel čas komunikacije

  • E. 

   Manj režijskih bitov

 • 16. 
  Izpostavite značilnosti SPF usmerjevalnih algoritmov (3)! Nepravilni:Vsako informacijo o razdalji omrežij dobljeno od sosednjih usmerjevalnikov prejemnik poveča za 1algoritem za določanje najkrajše poti skozi omrežje se imenuje Bellman-Ford
  • A. 

   Izhajajo iz topološke datote usmerjevalnika, ki podaja strukturo celotnega omrežja in naprav v omrežju

  • B. 

   Temeljijo na oglaševanju stanj povezav

  • C. 

   Usmerjevalniki nimajo natančne informacije o topologiji omrežja

  • D. 

   Usmerjevalniki nimajo natančne informacije o topologiji omrežja - poznajo zgolj smeri in razdalje, naučene od sosednjih usmerjevalnikov

  • E. 

   S pomočjo t.i. SPF drevesa se za vsak usmerjevalnik določi najboljše poti skozi omrežje

 • 17. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) fizičnega sloja OSI modela?
  • A. 

   Datoteka

  • B. 

   Sporočilo

  • C. 

   Bit

  • D. 

   Podatek

  • E. 

   Paket

 • 18. 
  Kako bo na omrežje vplivalo, če imamo dostopovno listo definirano kot: GAD(config)#access-list 1 deny 192.168.14.0 0.0.0.255 GAD(config)#access-list 1 permit any ?
  • A. 

   Dovolili bomo promet naslovu 192.168.14.0(maska podomrežja 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga preprečili.

  • B. 

   Preprečili bomo promet naslovu 192.168.14.0 (wildcard maska 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga dovolili

  • C. 

   Dovolili bomo promet naslovu 192.168.14.0(wildcard maska 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga preprečili.

  • D. 

   Preprečili bomo promet naslovu 192.168.14.0(maska podomrežja 0.0.0.255), vsem ostalim naslovom pa ga dovolili.

 • 19. 
  Kako zapišemo dostopovno listo, ki bo preprečila ves FTP promet, vsega ostalega pa ne? FTP(TCP, port 21), FTP data(port 20) (3)?Nepravilne:access-list 87 deny tcp any any eq ftp-data
  • A. 

   Access-list deny ip any any

  • B. 

   Access-list 87 deny tcp any any eq ftp

  • C. 

   Access-list permit ip any any

  • D. 

   Access-list 102 deny tcp any any eq ftp-data

  • E. 

   Access-list 102 deny tcp any any eq ftp

 • 20. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) aplikacijskega (application) sloja OSI modela?
  • A. 

   Bit

  • B. 

   Datoteka

  • C. 

   Sporočilo

  • D. 

   Podatek

  • E. 

   Paket

 • 21. 
  Kaj nam pove zapis 'serial0/0 is up protocol is up' (2) ?
  • A. 

   Da imamo serijsko povezavo na modulu 1 in portu 0

  • B. 

   Da imamo serijsko povezavo na modulu 0 in portu 0

  • C. 

   Da smo pozabili nastaviti clock

  • D. 

   Da serijska povezava deluje

  • E. 

   Da serijske povezave ne deluje

 • 22. 
  Katere izjave povezane z IP naslavljanjem so pravilne (3) ? Nepravilni:IP naslove lahko naprava pridobi zgolj statičnoPreslikavo med MAC in IP naslovi določa ARP
  • A. 

   Najpogostejši način dinamičnega določanja IP naslovov je s protokolom BOOPT.

  • B. 

   IP naslove lahko napravi določi RARP

  • C. 

   IP naslove lahko napravi določi ARP.

  • D. 

   IP naslove lahko napravi dodeli DHCP

  • E. 

   Če gre za množico naprav je statični način dodelitve IP naslovov zelo zamuden

 • 23. 
  Kaj je značilnost vodovne komutacije (3)? Nepravilni: Manjši kosi (paketi) podatkov v časovni enoti.  
  • A. 

   Podatki se pošiljajo nesekvenčno.

  • B. 

   Namenski logični kanal

  • C. 

   Uporablja točno določene komunikacijske poti vzpostavljene cel čas komunikacije

  • D. 

   Sestavljea je iz zaporedja fizičnih povezav

  • E. 

   Napake se odpravljajo v končnih sistemih.

 • 24. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) transportnega (transport) sloja OSI modela?
  • A. 

   Paket

  • B. 

   Segment

  • C. 

   Bit

  • D. 

   Podatek

  • E. 

   Datoteka

 • 25. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protocol Data Unit) za podatkovno povezovalni (data link) sloj OSI modela? Nepravilni:Okno (Window)Paket (packet)
  • A. 

   Sporočilo

  • B. 

   Segment

  • C. 

   Bit

  • D. 

   Okvir

  • E. 

   Datoteka.

 • 26. 
  Katera plast modela OSI poskrbi za zanesljiv prenos od konca-do-konca?
  • A. 

   Omrežna plast

  • B. 

   Aplikacijska plast

  • C. 

   Plast seje

  • D. 

   Transportna plast

  • E. 

   Predstavitvena plast

 • 27. 
  Kako imenujemo podatkovno enoto protokola (Protokol Data Unit) omrežnega sloja OSI modela? Nepravilni:DatotekaSporočilo
  • A. 

   Bit

  • B. 

   Okno

  • C. 

   Segment

  • D. 

   Okvir

  • E. 

   Paket

 • 28. 
  Katera skupina usmerjevalnih protokolov uporablja algoritem SPF ? (http://akhrikas.wordpress.com/2009/03/01/ccna-exploration-40-routing-protocols-and-concepts-chapter-10-exam-answers/)
  • A. 

   IS-IS

  • B. 

   IGRP

  • C. 

   EGRP

  • D. 

   OSPF

  • E. 

   TCP

 • 29. 
  Katere izjave povezane z naslavljanjem naprav v omrežju držijo (3) ? Nepravilni: IP naslovi naprav predstavljajo nehierarhični način naslavljanja.
  • A. 

   Združevanje IP naslovov v skupine omogoča učinkovitejši prenos podatkov

  • B. 

   Naslavljanje naprav v lokalnem omrežju ni hierarhično. Vsi naslovi so enakovredni

  • C. 

   MAC je mrežni naslov OSI plasti 3.

  • D. 

   Za globalno naslovljivost naprave potrebujemo unikaten fizični naslov

  • E. 

   MAC predstavlja veljaven naslov naprave v lokalnem omrežju oz. segmentu

 • 30. 
  Kaj pomeni pravilo 5-4-3-2-1 v prvotni Ethernet tehnologiji (3)? (Screen34.JPG)Nepravilni:Uporabimo lahko največ 5 ponavljalnikov
  • A. 

   Največje število segmentov je 5

  • B. 

   Največ trije ponavljalniki lahko povezujejo 2 segmenta

  • C. 

   Vse povezane naprave so v eni sami domeni trkov

  • D. 

   Ponavljalniki so lahko povezani z največ 4 zasedenimi segmenti

  • E. 

   Število ponavljalnikov je omejeno z maksimalnim številom segmentov

 • 31. 
  Katera dejanja ali ukazi so potrebni za delovanje serijske povezave med dvema usmerjevalnikoma (3) ?
  • A. 

   Naslovi serijskih vmesnikov morajo biti pravilno nastavljeni na obeh usmerjevalnikih

  • B. 

   Na enem izmed usmerjevalnikov mora biti nastavljena ura (clock)

  • C. 

   Določen mora biti DTE oz. DCE tip naprave

  • D. 

   Povezava ne deluje, če ni ura(clock) nastavljena na obeh usmerjavalnikih

  • E. 

   Naslovi serijskih vmesnikov morajo biti pravilno nastavljeni na vsaj enem usmerjevalniku

 • 32. 
  Katere izjave povezane s parametri v spodnji navedenem poenostavljenem izrazu za učinkovitost tehnike ARQ (protokola učinkovitost) so pravilne (3) U=Tf/(Tf+2*Tp)? Nepravilni:Če ne upoštevamo napak, lahko izraz neposredno uporabimo za izračun učinkovitosti vseh tehnik ARQ.
  • A. 

   Izraz podaja učinkovitost podatkovnega prenosa za ARQ Ustvari in počakaj

  • B. 

   Če upoštevamo napake, lahko izraz posredno uporabimo za izračun učinkovitosti vseh tehnik ARQ z vklučitvijo števila ponovne oddaje paketa

  • C. 

   Parameter Tf predstavlja kvocient števila vseh bitov v okviru Nf in podatkove hitrosti R

  • D. 

   Poenostavljen izraz prepustnost tehnike ARQ se od izraza za učinkovitost razlikuje zgolj v imenovalcu

  • E. 

   Parameter Tp predstavlja čas fizičnega razširjanja signala po prenosnem mediju

 • 33. 
  Katere dve informaciji bo lahko usmerjevalnik R4 izluščil iz IP paketa, ki ga sprejme preko ethernet vmestnika (2)?
  • A. 

   Izvorni MAC naslov: BBBB.3333.5677

  • B. 

   Ponorni IP naslov: 192.168.10.135

  • C. 

   Ponorni IP naslov: 192.168.10.134

  • D. 

   Izvorni MAC naslov: FFFF.3333.5677

 • 34. 
  Katere informacije lahko pridobimo če izvedemo ukaz: Router> show version (3) ?Nepravilni:ARP tabelaKoličina FLASH pomnilnika, ki je še na voljo
  • A. 

   Verzije usmerjevalnih protokolov, ki jih usmerjevalnik podpira

  • B. 

   Koliko RAM pomnilnika, ki je vgrajen v usmerjevalnik

  • C. 

   Verzijo Cisco IOS-a

  • D. 

   Seznam vmesnikov, ki so na volju usmerjevalniku

  • E. 

   Izvor id koder se naložila slika Cisco IOS operacisjkega sistema v RAM

 • 35. 
  Katere izjave povezane z domenami trkov držijo (3)?Nepravilni:Omrežne naprave OSI plasti 1 in 2 domene trkov podaljšujejo.Omrežne naprave v fizični plasti členijo domene trkov.
  • A. 

   Domene trkov segmentirajo samo z omrežnimi napravami OSI mrežne plasti.

  • B. 

   Domene trkov segmentiramo z omrežnimi napravami OSI omrežne in podatkovno povezovalne plasti

  • C. 

   Omrežne naprave, katerih segmenti so ločeni s omrežnimi stikali ali usmerjevalniki so v ločenih domenah trkov

  • D. 

   Omrežno stikalo poveča število domen trkov

  • E. 

   Omrežne naprave, katerih segmenti so ločeni s omrežnimi stikali ali usmerjevalniki so v ločenih razprševalnih domenah.

 • 36. 
  Katere funkcionalnosti so del CSMA/CD dostopnega načina (3) ? Nepravilne:Popravljanje napak v podatkovnih okvirihVzpostavitev, vzdrževanje in prekinitev povezave
  • A. 

   Krmiljenje pretoka

  • B. 

   Številčenje podatkovnih okvirov.

  • C. 

   Dekodiranje podatkovnih okvirjev in preverjanje veljavnih naslovov pred posredovanjem višjeležečim protokolom

  • D. 

   Odkrivanje napak v podatkovnih okvirjih in v omrežju

  • E. 

   Oddaja in sprejem okvirjev

 • 37. 
  Katere izjave povezane z številom bitov prenešenih s posameznim simbolom iz nabora diskretnega vira so pravilne?
  • A. 

   Če je število simbolov 8 potem je decizijska vsebina 4

  • B. 

   Decizijska vsebina podaja število vsebovanih bitov na simbol

  • C. 

   Decizijska vsebina diskretnega nabora 27 simbolov znaša nekaj manj kot 5 bitov

  • D. 

   Če je število simbolov 4 potem je bitna hitrost enaka simbolni

 • 38. 
  Katere izjave povezane z inkapsulacijo (enkapsulacijo) podatkov so pravilne (3)? Nepravilni:Bite inkapsuliramo v okvire v OSI plasti L2
  • A. 

   Segmetne inkapsuliramo v pakete oz. datagrame.

  • B. 

   Pakete inkapsuliramo v bloke/okvirje

  • C. 

   Inkapsulacija predstavlja proces členjenja/razbijanja podatka.

  • D. 

   Datagrame inkapsuliramo v segmente v osi plasti 14.

  • E. 

   Inkapsulacija je prosec dodajanja redundantne informacije k podatku

 • 39. 
  Katere izjave za blokovno posredvanje (blokovne komutacije) so pravilne ? (samo za info)
  • A. 

   Napake od paketne komutacije

  • B. 

   Zanesljivejši od paketne komutacije

  • C. 

   Napake odpravljamo v končnih sistemih

  • D. 

   Zagotavlja večjo hitrost

  • E. 

   Bistveno manj režiskih bitov

 • 40. 
  Katere izjave povezane s t.i. (fizičnimi) domenami v omrežjih so pravilne (3)? Nepravilne: Razpršitvene domene določajo stikala in usmerjevalniki.  
  • A. 

   Zvezdišča povečajo domene trkov

  • B. 

   Domene trkov določajo stikala in zvezdišča

  • C. 

   Razpršitvene (ang. broadcast) domene določajo usmerjevalniki

  • D. 

   Domene trkov (ang. collision domain) določajo stikala in usmerjevalniki

  • E. 

   Domene trkov so ponavadi vgnezdene znotraj razpršitvenih domen

 • 41. 
  Katere izjave so pravilne glede na podano sliko (3)?
  • A. 

   Pri prometu med uporabnikom PC2 in uporabnikom PC4 ne bo prišlo do kolizij

  • B. 

   Pri prometu med uporabnikom PC0 in uporabnikom PC3 ne bo prišlo do kolizij

  • C. 

   Uporabnik PC1 lahko uporablja Full duplex

  • D. 

   Pri prometu med uporabnikom PC5 in uporabnikom PC6 ne bo prišlo do kolizij

  • E. 

   Uporabnik PC7 lahko uporablja Full duplex

 • 42. 
  Katere izjave povezane z verjetnostjo napak v vodovno komutiranem omrežju so pravilne (2)?
  • A. 

   Pri oceni verjetnosti napak izhajamo iz verjetnosti, da napaka v okviru dolžine N ne nastopi.

  • B. 

   Parameter BER podaja verjetnost napake za skupino bitov v enem okviru.

  • C. 

   Parameter E podaja verjetnost napake za posamezen bit v nizu

  • D. 

   Pri izračunu verjetnosti napake v posameznem okviru moramo upoštevati BER in št. pod. bitov v okviru

  • E. 

   Verjetnost napake v posameznem okviru je neodvisna od potence števila vseh bitov v okviru.

 • 43. 
  Katere izjave povezane z oznakami prenosnega medija za tehnologijo Ethernet so pravilne (3) ?Napravilni odgovor:Pri oznaki 10BASE gre zmeraj za ti. prvotni Ethernet (Legacy Ethernet).
  • A. 

   Oznaki -T in -TX se nanašata na sukano parico

  • B. 

   Oznaka SX se nanaša na koaksialni kabel.

  • C. 

   Oznaka CX se nanaša na UTP

  • D. 

   Oznaka LX se nanaša na optične povezave do 5km

  • E. 

   Oznaka 2 in 5 se nanašata na dolžino v 100m za UTP kabel

 • 44. 
  Katere izjave za različice usmerjevalnih protokolov z vektorjem razdalje veljajo (3) ? Nepravilne:Hitra konvergencaZahtevnejša konfiguracija v primerjavi z usmerjevalnimi protokoli na stanju povezav
  • A. 

   Kot metrika se uporablja število skokov

  • B. 

   Manjša dovzetnost na usmerjevalne zanke

  • C. 

   Usmerjevalnik vidi omrežje iz vidika sosedov

  • D. 

   Uporabljajo najkrajšo pot skozi omrežje

  • E. 

   Periodično posredovanje usmerjevalnih tabel k sosedom

 • 45. 
  Katere izjave za širokopasovni (broadband) prenos veljajo (3)? Neprqavilno:Signal se vstavi naposredno v prenosni medij
  • A. 

   Cenovno ugodna varianta, ki dominira LAN prenosne tehnologije.

  • B. 

   Celotna pasovna širina se razčleni na več kanalov

  • C. 

   Vsak kanal lahko prenaša različne tipe signalov

  • D. 

   Uporablja večina LAN.

  • E. 

   Signal se najprej modulira, šele nato se posreduje naprej v prenosni medij

 • 46. 
  Katere omrežne naprave uvrščamo v fizični sloj OSI modela (2)?
  • A. 

   Usmerjevalnik

  • B. 

   Mrežna kartica.

  • C. 

   Most (bridge).

  • D. 

   Ponavljalnik (Repeater)

  • E. 

   Koncentrator (hub)

 • 47. 
  Katere izjave povezane z vodovno komutacijo so pravilne (2)? Nepravilni:Učinkovit način komutacije.
  • A. 

   Uporabnikovi podatki so ponavadi del večjega sporočila.

  • B. 

   Krmilni podatki vsebujejo podatke potrebne za preklapljanje

  • C. 

   Vzpostavitev komutacije sestavljena iz dveh korakov

  • D. 

   Če ni podatkov slab izkoristek kapacitete kanala

  • E. 

   Vodovna komutacija zasnovana za prenos govora

 • 48. 
  Katere izjave za omrežna stikala so pravilne (4)?Nepravilne:Ob zagonu posreduje omrežno stikalo prvi prejeti paket na poljubnih vratih na vsa ostala vrata Na omrežnem stikalu ne moremo konfigurirati VLAN-ov
  • A. 

   Omrežna stikala omogočajo nastavitev osnovnih omrežnih varnosti, ki temeljijo na preverjanju MAC naslovov.

  • B. 

   Omrežna stikala lahko delujejo v OSI plasti 2 in 3

  • C. 

   Omrežno stikalo preprečuje trke v LAN, če deluje v polnem dvosmernem načinu (full duplex)

  • D. 

   Omrežno stikalo je osnovni gradnik WAN

  • E. 

   Relacije med posameznimi stikali in njihomimi povezavami ureja protokol STP

 • 49. 
  Katere izmed naprav usvrščamo v OSI sloj 1 (3)? Nepravilne: Oddajno-sprejemna enota Usmerjevalnike
  • A. 

   Prehode

  • B. 

   Zvezdišča

  • C. 

   Ponavljalnike

  • D. 

   Omrežne mostove

  • E. 

   Stikala

 • 50. 
  Katere postopke uvrščamo med načine odprave napak ?
  • A. 

   ARQ

  • B. 

   CRC

  • C. 

   FEC

  • D. 

   Paritetno preverjanje

  • E. 

   LRC/VRC

 • 51. 
  Katere izmed naštetih specifikacij IEEE 802.3 podpirajo daljše segmente od 100m (3)?Nepravilni:10Base-F
  • A. 

   100Base-TX

  • B. 

   100Base-FX

  • C. 

   10Base-TX

  • D. 

   10Base2

  • E. 

   10Base5

 • 52. 
  Katere izmed navedenih plasti so sestavni del TCP/IP modela (5)?Manjkajo nepravilni odgovori:Podatkovna povezovalna plast
  • A. 

   Aplikacijska plast

  • B. 

   Transportna plast

  • C. 

   Medmrežna plast

  • D. 

   Plast omrežnega dostopa

  • E. 

   Fizična plast

 • 53. 
  Katere izmed navedenih naprav uvrščamo v OSI sloj 2 (2)?Nepravilni:UsmerjevalnikeZvezdišča
  • A. 

   Ponavljalnike

  • B. 

   Omrežne mostove

  • C. 

   Prehode

  • D. 

   Stikala

  • E. 

   Oddajno-sprejemna enota

 • 54. 
  Katere navedene izjave glede na izpis na sliki držijo (2) ? Opomba: tisto z DNS ne more bit prav, ker DNS ne dodeljuje IPjev ampak resolva domene (zato preostaneta edino še spodnja dva odgovora)
  • A. 

   DNS strežnik in odjemalec sta v istem omrežju.

  • B. 

   LAN segment je podomrežen z 254 podomrežji

  • C. 

   Administrator je odjemalcu dodelil fizični naslov 00-50-8D-F1-EA-8D.

  • D. 

   Odjemalec je pridobil IP naslov iz DNS strežnika v lokalnem omrežju, lahko pa tudi v sosednjem.

  • E. 

   Podatki pridobljeni iz DNS strežnika so IP naslov in omrežna maska. Ostale podatke vnašamo ročno.

 • 55. 
  Katere so tipične značilnosti protokola IP (3)?
  • A. 

   IP je povezavni protokol.

  • B. 

   IP je najbolj pogosta implementacija hierarhične sheme naslavljanja

  • C. 

   IP ne preverja, če so poslani podatki na cilju tudi prispeli

  • D. 

   IP je "nezanesljiv" zaradi neimplementiranega mehanizma potrjevanja in sekvenčenja paketov.

  • E. 

   Če je verifikacija poslanih paketov zahtevana, potem le-to opravi IP-ju nadležeči protokol npr. UDP.

 • 56. 
  Katere trditve držijo za ukaz 'ip host' ?
  • A. 

   Poženemo ga iz globalnega konfiguracijskega načina

  • B. 

   Imenu usmerjevalnika priredimo naslove njegovih vmesnikov

  • C. 

   Poženemo ga iz upoarbniškega računa

  • D. 

   Poženemo ga iz privilegiranega računa

 • 57. 
  Katere trditve o nastavljanju gesla pri usmerjevalniku držijo?
  • A. 

   Ukaz enable password ima prioriteto prede enable secret

  • B. 

   Biti moramo v uporabniškem načinu

  • C. 

   Ukaz enable secret ima prioriteto pred enable password

  • D. 

   Biti moramo v globalnem konfiguracijskem načinu

  • E. 

   Biti moramo v privilegiranem načinu

 • 58. 
  Katere trditve povezave s pojmom administrativne razdalje smeri pri usmerjanju držijo (2)?
  • A. 

   Večja je administrativna razdalja, bolj je zanesljiva.

  • B. 

   Neposredno priključena omrežja imajo administrativno razdaljo 1.

  • C. 

   Pot z nižjo vrednostjo administrativne razdalje bo uvrščena v usmerjavalno tabelo z višjo vrednostjo administrativne razdalje.

  • D. 

   Manjša je administrativna razdalja smeri, manj je zanesljiva

  • E. 

   Administrativna razdalja je parameter po katerem sklepamo na zanesljivost smeri

 • 59. 
  Katere trditve o protokolu RIP držijo (3) ? Nepravilno:Privzeto je v Cisco IOSu nastavljeno pošiljanje samo paketov RIP verzije 2
  • A. 

   Je protokol, ki temelji na algoritmu stanja povezav(link- state routing protocol).

  • B. 

   Njegovo funkcionalnost lahko opišemo z besedno zvezo 'Routing by Rumer'

  • C. 

   Je protokol, ki temelji na algoritmu vektorjem razdalje (distance vector routing protocol)

  • D. 

   Administrativna razdalja znaša 170.

  • E. 

   Zadrževalni časovnik (holddown timer) ima privzeto vrednost 180 s

 • 60. 
  Katere postopke uvrščamo med načine odkrivanja napak (3)? Nepravilni:Popravljanje napakovnih rafalovkonvolucijske kode
  • A. 

   Paritetno preverjanje

  • B. 

   ARQ

  • C. 

   LRC/VRC

  • D. 

   CRC

  • E. 

   FEC

 • 61. 
  Katere protokole uvrščamo med usmerjevalne protokole znotraj avtonomnih sistemov (4) ?
  • A. 

   RIP

  • B. 

   OSPF

  • C. 

   EIGRP

  • D. 

   IS-IS

  • E. 

   IGRP

 • 62. 
  Katere različice usmerjevalnih protokolov ločimo (2)? Nepravilni: Najprej najkrajša pot IGP
  • A. 

   S stanjem povezav (Link State)

  • B. 

   Statični usmerjevalni protokol

  • C. 

   Dinamični usmerjevalji protokol

  • D. 

   TCP

  • E. 

   Na osnovi vektoja razdalje (Distance Vector)

 • 63. 
  Katere trditve opisujejo avtonomni sistem (AS) v omrežjih ?Nepravilni:AS ima mrežni IP naslovAS je usmerjevalni protokol, ki je popolnoma avtonomen
  • A. 

   AS je skupina omrežij pod skupno administrativno domeno s skupnimi usmerjevalnimi protokoli

  • B. 

   AS je omrežje, ki deluje neodvisno od sosednjih omrežij

  • C. 

   AS ima 16 bitno identifikacijsko številko

  • D. 

   Usmerjevalniki, ki uporabljajo IGP usmerjevalne protokole (Interior Gateway Protocol), lahko komunicirajo le z usmerjevalniki iste AS

  • E. 

   Usmerjevalniki, ki uporabljajo EGP usmerjevalne protokole (Exterior Gateway Protocol), lahko komunicirajo le z usmerjevalniki iste AS

 • 64. 
  Katere trditve so resnične za Load Balancing (2)? Nepravilno:Load Balancing omogoča uravnoteženo obremenitev celotnega omrežja
  • A. 

   Poti morajo imeti enako ceno (path cost)

  • B. 

   Poti morajo imeti enako pasovno širino.

  • C. 

   Za prenos paketov do cilja omrežja se uporablja hkrati več različnih smeri

  • D. 

   Poti morajo uporabljati enak medij.

  • E. 

   Load Balancing omogoča uravnoteženo koriščenje vseh smeri v usmerjevalni tabeli usmerjevalnika

 • 65. 
  Katere trditve povezane z oznako DTE (v kontekstu računalniških omrežij) so pravilne (2) ?DTE pomeni v ang. izvirniku Data Terminating Equipment in označuje zaključek podatkovnega voda.
  • A. 

   DTE pretvori signal v obliko, primerno za prenos po komunikacijski povezavi

  • B. 

   DTE pošilja in prejema podatke

  • C. 

   DTE je lahko izvor/ponor podatkov npr. računalnik

  • D. 

   Napravo DTE priključimo v omrežje ponavadi v povezavi z DCE napravo

  • E. 

   DTE pomeni isto kot DCE. Ena deklaracija je po standardu ITU-I druga pa so standardu ISO

 • 66. 
  Katere trditve povezane z razpršenim prenosom držijo (3)? Nepravilne:Signal se v izvorni obliki odda v prenosni medij.
  • A. 

   Cenovno ugodna varianta prenosa, ki dominira LAN prenosne tehnologije.

  • B. 

   Glede na nekatere prenosne medije edini prenosni način

  • C. 

   Se uporablja za prenos preko UTP in STP.

  • D. 

   Signali se modulirajo v od izvornega višji frekvenčni pas

  • E. 

   Primeren za eter ali koaksialno parico

 • 67. 
  Katere trditve povezane s šumom pri podatkovnem prenosu držijo (3)? Nepravilne:Termični šum lahko pri obravnavanju šuma na prenosni liniji zanemarimoSNR podaja logaritemsko razmerje med vhodno in izhodno močjo prenosnega signala
  • A. 

   Če na vhod prenosnega medija ne pripeljemo nobenega signala, lahko na izhodu prenosnega medija izmerimo povprečno vrednost šuma.

  • B. 

   Termični šum se glede na pasovno širino prenosnega medija spreminja, impulzni šum pa je konstanten.

  • C. 

   Kot šum obravnavamo vse tiste signale, ki ne sodijo k prenosnemu signalu.

  • D. 

   Med šumne signale prištevamo še presluh, medmodulacijske in impulzne motnje

  • E. 

   Največji vpliv na popačenje signala za prenos podatkov ima termični šum

 • 68. 
  Katere trditve povezane z usmerjevalniki so pravilne? (2.png)Nepravilne:Na usmerjevalnikih konfiguriramo ti.VLAN-eUsmerjavalniki so omrežne naprave, katerih funkcionalnost uvrščamo v OSI sloj 2 in 3.
  • A. 

   Spanning Tree protokol je eden izmed usmerjevalnih protokolov, ki poskrbi da se pravilno zgradi MAC tabela v usmerjevalniku

  • B. 

   Usmerjevalnik poskrbi za ustrezno pretvorbo med različnimi komunikacijskimi protokoli nanj priključenih omrežij

  • C. 

   Pravilno konfigurirani usmerjevalnki poskrbijo za posredovanje in usmerjanje paketov po najboljši možni poti skozi omrežje

  • D. 

   Usmerjevanik je lahko konfiguriran tudi v vlogi prehoda

  • E. 

   Tipični usmerjavalni protokoli so RIP, IS-IS in BGP

 • 69. 
  Katere trditve povezave z usmerjevalnimi protokoli, ki temeljijo na vektorju razdalje so pravilni (3)?Nepravilni:Usmerjevalni algoritmi, ki temeljijo na vektorju razdalje uporabljajo za usmerjanje Dijkstra algoritem.Tipični najmanjša razdalja in največja , ki jo omogočajo algoritmi na vektorju razdalje je 15 in 255.
  • A. 

   Akumulacija razdalje pomeni, da vsako informacijo o razdalji do omrežij dobljeno od sosednjega usmerjevalnika prejemni usmerjevalnik poveča za 1.

  • B. 

   V nasprotju z algoritmi, ki temeljijo na stanju povezav poznajo vse usmerjevalnike v omrežju in njihove medsebojne povezave.

  • C. 

   Usmerjevalniki, ki temeljijo na usmerjanjem z vektorem razdalje poznajo samo smer do ciljnega omrežja (vrata) in razdaljo v skokih

  • D. 

   Osmerjevalni protok z vektorjem razdalje vzdržujejo kompleksno topologijo omrežja s stanjem povezav.

  • E. 

   Usmerjevalni algoritmi z vektorjem razdalje periodično posredujejo usmerjevalne tabeleod usmerjevalnika do usmerjevalnika

 • 70. 
  Katere trditve s podano sliko držijo?
  • A. 

   Uporabnik z IP naslovom 172.18.5.2 ne more dostopati izevn omrežja, kljub pravilno nastavljenem potem k usmerjevalniku Beijing, ker PC v konfiguraciji nima navedenega prehoda

  • B. 

   Če so v usmerjevalni tabeli samo neposredno priključena omrežja povezljivost med omrežjema 172.18.5.0 in 192.168.2.0 ni možna

  • C. 

   Na usmerjevalniku UlaanBataar ne vidimo omrežja 172.18.5.0, če le-ta ni navedeno v usmerjevalni tabeli

  • D. 

   Ping z 192.168.2.2 na vmestnik 172.16.1.1 je uspešen, ker so v usmerjevalni tabeli privzeto navedeni obe neposredno priključeni omrežji.

  • E. 

   Na usmerjevalniku UlaanBataar ne vidimo omrežja 192.168.2.0, če le-to ni navedeno v usmerjevalni tabeli

 • 71. 
  Katere trditve so resnične za kabel 100BASE-TX (3)? Nepravilni: Pasovna širina kabla je 10 Mbps To je optični kabel.
  • A. 

   To je koaksialni kabel.

  • B. 

   To je kabel za analogni prenos podatkov

  • C. 

   To je kabel za digitalen prenos podatkov (baseband)

  • D. 

   To je UTP kabel

  • E. 

   Pasovna širina kabla je 100Mbps

 • 72. 
  Katere trditve za komunikacijske načine so pravilne (2) ?
  • A. 

   Enosmerni prenos - prenos podatkov samo v eni smeri

  • B. 

   Polovično dvosmerni prenos - izmenični prenos podatkov

  • C. 

   Polovični dvosmerni prenos - simultani prenos podatkov

  • D. 

   Izohroni prenos podatkov - zagotavlja zgornjo mejo obsega prenesenih podatkov.

  • E. 

   Pleziohroni prenos podatkov - različna podatkovna hitrost pri skupni sinhronizaciji.

 • 73. 
  Katere trditve so resnične za ARP protokol? - vprašanje iz kviza (preverjeno pravilno)Nepravilne:Informacija v ARP tabeli se ostane vse do ponovnega zagona omrežne napraveARP deluje izven broadcast domene
  • A. 

   ARP preslika IP naslove sloja 3 v MAC naslove sloja 2

  • B. 

   ARP deluje le v mejah broadcast domene

  • C. 

   ARP deluje le v mejah kolizijske domene

  • D. 

   Informacija v ARP tabeli se samodejno zbriše po preteku določenega intervala

  • E. 

   ARP preslika MAC naslove sloja 2 v IP naslove sloja 3

 • 74. 
  Katere trditve so resnične za Mrežni sloj (Network layer) OSI modela (3) ? Nepravilni:Določanje podatkovnih hitrostiOdpravljanje in obveščanje o napakah prenosa
  • A. 

   Fizično naslavljanje MAC

  • B. 

   Preklapljanje paketov

  • C. 

   Vzpostavljanje in končanje sej

  • D. 

   Logično naslavljanje (IP)

  • E. 

   Določanje optimalne poti skozi omrežje

 • 75. 
  Katere trditve so resnične za NVRAM pomnilnik v Cisco usmerjevalnikih (2) ?Nepravilne:V NVRAM je shranjen Bootstrap programUporabljen je za shranjevanje routing in ARP tabel.
  • A. 

   Uporabljen je za shranjevanje konfiguracijskih datotek

  • B. 

   Obdrži vsebino ob izgubi napajanja

  • C. 

   Ob izgubi napajanja je vsebina izgubljena

  • D. 

   V NVRAM je shranjena program za Power in self test (POST)

  • E. 

   Uporabljen je za shranjevanje Cisco IOS operacijskega sistema

 • 76. 
  Katere trditve za usmerjevalni protokol RIP veljajo (3) ? Nepravilne:Pri konfiguraciji moramo navesti številko avtonomnega sistemaRIP uvrščamo med hibridne protokole
  • A. 

   Pri konfiguraciji oglaševanih omrežij ni potrebno zapisovanje mask

  • B. 

   Obstaja samo ena različica protokola - verzija 1.

  • C. 

   RIP uvrščamo med usmerjevalne protokole. ki temeljijo na vektorju razdalje

  • D. 

   RIP uvrščamo med usmerjevalne protokole, ki temeljijo na stanju povezav

  • E. 

   Osveževanje usmerjevalnih tabel se izvede vsakih 30 s

 • 77. 
  Katere trditve veljajo za ISDN? (samo za info)
  • A. 

   Nastalo za Frame Relay

  • B. 

   64 kbps kanali

  • C. 

   Klasično vodovno komutacijsko omrežje

  • D. 

   Za prenos zvoka,videa, podatkov preko ene žice

  • E. 

   Telefonske bakrene žice

 • 78. 
  Katere trditve za telnet držijo (4)? Nepravilni:Telent sejo zaključimo z ukazom 'disable'
  • A. 

   Z njim ne moremo dostopati do odaljenega usmerjevalnika

  • B. 

   Telnet sejo lahko vzpostavimo z ukazom 'connect'

  • C. 

   Telnet sejo lahko vzpostavimo z ukazom 'telnet'

  • D. 

   Telent sejo zaključimo z ukazom 'exit'

  • E. 

   Z njim lahko dostopamo do oddaljenega usmerjevalnika

 • 79. 
  Katere trditve povezane s slabljenjem signala na prenosni liniji so pravilne (3)?
  • A. 

   Če je razmerje med vhodno in izhodno močjo podano s faktorjem 100 (...) potem lahko to razmerje opišemo tudi s slabljenejm 40 dB

  • B. 

   Večje kot je razmerje v dB manjše je slabljenje

  • C. 

   Slabljenje prenosne linije je definirano z logaritmom kvocienta izhodne in vhodne moči signala

  • D. 

   Če je razmerje med vhodno in izhodno močjo podano s faktorjem 100 (...) potem lahko to razmerje opišemo tudi s slabljenejm 20 dB

  • E. 

   Manjše kot je razmerje v dB manjše je slabljenje

 • 80. 
  Kateri izmed navedenih usmerjevalnih protokolov temeljijo na Dijkstra algoritmu (2)?
  • A. 

   IS-IS

  • B. 

   XNS

  • C. 

   OSPF

  • D. 

   RIP

  • E. 

   AppleTalk

 • 81. 
  Katere trditve za CDP (Cisco Discovery protocol) držijo (3) ?Po \defaultu\ je na napravah izključen
  • A. 

   Pridobi nam ahko informacije o vseh napravah v omrežju

  • B. 

   Je neodvisen od medija prenosa

  • C. 

   Pridobi nam lahko informacije o neposredno priključenih napravah

  • D. 

   Je neodvisen od protokola

  • E. 

   Je neodvisen od vrste medija

 • 82. 
  Katere značilnosti enosmernega oddajnega načina lahko izpostavite. (2)?Nepravilne:Porablja preveč pasovne širine , če naslovimo zgolj omejeno število ponorovZahteva manj pasovne širine pri naraščajočem številu naslovljenih ponorov
  • A. 

   Generira se ločena kopija podatkov (paketa) za vsak ponor

  • B. 

   Omogoča porazdeljene aplikacije.

  • C. 

   Posreduje podatke (pakete) vsem uporabnikom v omrežju

  • D. 

   Optimizacija omrežne zmogljivosti.

  • E. 

   Omejitve pasovne širine pri naslavnjanju večjega števila uporabnikov

 • 83. 
  Kateri izmed navedenih protokolov so usmerjani protokoli (3)? (Pazi: usmerjani protokoli niso enaki usmerjevalnim)Nepravilni:IS-ISIGRP
  • A. 

   OSPF

  • B. 

   DECnet

  • C. 

   BGP

  • D. 

   Novell Internetwork Packet Exchange

  • E. 

   IP

 • 84. 
  Kateri izmed navedenih so privatni IP naslovi (3)?
  • A. 

   15.87.234.887

  • B. 

   192.169.89.56

  • C. 

   192.168.45.23

  • D. 

   10.45.9.23

  • E. 

   172.17.78.98

 • 85. 
  Kateri od navedenih so veljavni fizični naslovi (MAC) ?
  • A. 

   0000.1234.FEG

  • B. 

   19-22-01-63-25

  • C. 

   192.201.63.251

  • D. 

   00-00-12-34-FE-AA

 • 86. 
  Kateri podatki iz zapisa za smer (route), pridobljeni z usmerjevalnim protokolom RIP so pravilni (slika) (3) ? Nepravilni:Informacija o smeri je prispela od usmerjevalnika 192.168.16.1 pred 23 secAdministrativna razdalja je 3.
  • A. 

   Prehod do omrežja 192.168.2.0 je usmerjevalnik 192.168.16.1

  • B. 

   Računalnik 192.168.16.1 je v omrežju 192.168.2.0.

  • C. 

   Strošek smeri (path cost) je 120

  • D. 

   Administrativna razdalja je 120

  • E. 

   Strošek smeri (path cost) je 3

 • 87. 
  Kateri izmed navedenih usmerjevalnih protokolov usmerjajo podatke med avtonomnimi sistemi?
  • A. 

   IS-IS

  • B. 

   OSPF

  • C. 

   IGRP

  • D. 

   BGP

  • E. 

   RIP

 • 88. 
  Katere trditve za Ethernet okvir po IEEE 802.3 so pravilne (3)? Napravilni odgovor:Predglavje Ethernet okvira je sestavljeno iz sosledja oktetov z binarno vrednostjo 01111110.
  • A. 

   Fizična naslova za izvor in ponor sta dolžine 12 podzlogov

  • B. 

   Ethernet okvir obstaja v dveh različicah, ki pa se med seboj bistveno ne razlikujeta

  • C. 

   Ethernet okvir ne vsebuje polja za odkrivanje napak.

  • D. 

   Znotraj enega od polj okvirja je lahko naveden tip protokola iz nadležečega sloja

 • 89. 
  Kateri od spodnjih naslovov je primeren za uporabniški IP naslov (unicast) (2) ? Nepravilni:Vsi zgoraj našteti
  • A. 

   224.0.0.5

  • B. 

   255.255.255.255

  • C. 

   FFFF.FFFF.FFFF

  • D. 

   172.31.128.255/18

  • E. 

   192.168.24.59/30

 • 90. 
  Kateri izmed razredov naslovov IPv4 zagotavlja največ omrežij?
  • A. 

   Razred B

  • B. 

   Razred F

  • C. 

   Razred D

  • D. 

   Razred C

  • E. 

   Razred A

 • 91. 
  Kateri izmed navedenih so razlogi za uporabo VLAN (3)? Nepravilni:Poenostavljajo upravljanje stikal
  • A. 

   Omogočajo logično združevanje uporabnikov glede na njihovo vlogo

  • B. 

   Povečajo stopnjo varnosti

  • C. 

   Zmanjšajo število razpršitvenih domen in povečajo njihovo velikost

  • D. 

   Povečajo število razpršitvenih domen in zmanjšajo njihovo velikost

  • E. 

   Povečajo velikost kolizijskih domen

 • 92. 
  Kateri so osnovni gradniki poenostavljenega blokovnega komunikacijskega sistema (3) ? Nepravilni:StikaloCSU/DSU
  • A. 

   Usmerjevalnik

  • B. 

   Prenosni sistem

  • C. 

   Izvor

  • D. 

   Kodirnik/Dekodirnik

  • E. 

   Ponor

 • 93. 
  Kateri so tipi usmerjevalnih (routing) protokolov? Nepravilni:Statični usmerjevalni protokolTCP
  • A. 

   Na osnovi vektorske razdalje

  • B. 

   Najprej najkrajša pot

  • C. 

   Dinamični usmerjevalni protokol

  • D. 

   IGP

  • E. 

   S stanjem povezav (Link State)

 • 94. 
  Kateri tip UTP kabla prikazan na sliki, če oba konca pripadata istemu kablu?Nepravilni:Rollover kabel
  • A. 

   Crossover kabel

  • B. 

   Terminalski kabel

  • C. 

   Straith-trough kabel

  • D. 

   Konzolni kabel

  • E. 

   Straightover kabel

 • 95. 
  Katero merilo uporablja usmerjevalni protokol RIP pri ocenjevanju cene smeri (path cost)?Nepravilni:Obremenjenost povezave (load)Dolžina povezave v metrih
  • A. 

   Pasovna širina povezave (Bandwidth)

  • B. 

   MTU

  • C. 

   Zakasnitev povazeve (Delay)

  • D. 

   Števec etap (Hop count)

  • E. 

   Zanesljivost povezave (Reliability)

 • 96. 
  Kateri ukaz je pravilen, da s statično smerjo (static route) na usmerjevalniku Hoboken omogočimo računalniku A dostop do računalnika B na sliki? Nepravilni:Hoboken(config)#ip route 172.16.5.1 255.255.255.0 s0Hoboken(config)#ip route 172.16.4.1 255.255.255.0 s0
  • A. 

   Hoboken(config)#ip route s0 255.255.255.0 172.16.5.1

  • B. 

   Hoboken(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.1

  • C. 

   Hoboken(config-if)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2

  • D. 

   Hoboken(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2

  • E. 

   Hoboken(config)#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 s0

 • 97. 
  Kateri ukaz morajo biti uporabljeni, da usmerjevalnik GAD oglašuje svoje smeri v usmerjevalni tabeli obema sosedoma preko RIP protokola? Nepravilni:GAD(config-router)#network 192.168.13.2 255.255.255.0GAD(config-router)#network 192.168.13.2
  • A. 

   GAD(config-router)#network 192.168.14.1 255.255.255.0

  • B. 

   GAD(config-router)#network 192.168.13.0

  • C. 

   GAD(config-router)#router RIP

  • D. 

   GAD(config)#router RIP

  • E. 

   GAD(config-router)#network 192.168.14.0

 • 98. 
  Katero omrežno napravo označujemo tudi kot večvratni ponavljalnik (multiport repeator) ?
  • A. 

   10Base-F zvezdišče (Ethernet hub)

  • B. 

   10Base-T zvezdišče (Ethernet hub)

  • C. 

   100Base-TX zvezdišče (Ethernet hub)

  • D. 

   100Base-CX zvezdišče (Ethernet hub)

 • 99. 
  Kateri sta najpogostejši kategoriji rač. omrežij (2)?Nepravilni:PAN
  • A. 

   LAN

  • B. 

   WAN

  • C. 

   SAN

  • D. 

   RAN

  • E. 

   MAN

 • 100. 
  Katere trditve se nanašajo na protokol HDLC (4)?Nepravilni:HDCL podpira tri različne konfiguracije povezave HDLC definira dve konfiguraciji postaj.
  • A. 

   HDLC je protokol OSI plasti 2

  • B. 

   Podatkovno polje HDLC okvirja je spremenljivo

  • C. 

   HDLC uporablja vrivanje bitov - določene nize modificira z vstavljanjem/brisanjem

  • D. 

   HDCL je protokol izpeljan iz protokola X.25

  • E. 

   HDLC definira tri različne polja okvira; neoštevilčeno, nadzorno in informacijsko

 • 101. 
  Kdaj se izvede osveževanje informacij o smereh (route) med usmerjevalniki v omrežju z Distance Vector usmerjevalnim protokolom ? Nepravilni:Ko nastopi umerjavalna zankako imejo vsi umerjavalniki identično tabelo smeri
  • A. 

   Ko eden od usmerjevalnikov pošlje broadcast zahtevo po osveževanju smeri

  • B. 

   Ko ne najde smeri smeri v svoji tabeli smeri

  • C. 

   Ko poteče holddown timer enega od umerjavalnikov

  • D. 

   Kadar se zgodi srememba v omrežju.

  • E. 

   Periodično v vnaprej določenem intervalih

 • 102. 
  Kdaj rečemo da je omrežje konvergiralo ? nepravilne: Ko imajo vsi usmerjevalniki zgrajeno topološko bazo omrežja.
  • A. 

   Ko se poleže razpršitveni promet

  • B. 

   Ko omrežje doseže maksimalno prenosno kapaciteto

  • C. 

   Ko omrežje deluje brez večjih problemov

  • D. 

   Ko imajo vse usmerjevalne naprave konsistentno informacijo o omrežju

  • E. 

   Ko imajo vsi usmerjevalniki informacijo o vseh podomrežjih v svoji usmerjevalni tabeli.

 • 103. 
  Kateri zapis za implementacijo IGRP protokola na usmerjevalniku je pravilen?
  • A. 

   Mobile(config)#router igrp

  • B. 

   Mobile(config)#router igrp 24

  • C. 

   Mobile(router)#router igrp 24

  • D. 

   Mobile#router igrp 24

 • 104. 
  Ko v omrežju s CSMA/CD zaznamo trk, kako se naj odzovejo naprave po preteku časa algoritma z umikom (backoff) ?
  • A. 

   Napravi, ki sta povzročili trk pošljeta zadnjih 16 okvirov.

  • B. 

   Napravi, ki sta trk povzročili imata prednost pri oddaji

  • C. 

   Vse omrežne kartrice ponastavijo, naključno povečajo čas umika in s tem pohitrijo oddajo.

  • D. 

   Vse naprave se vrnejo v način poslušaj preden pošlješ

 • 105. 
  Koliko je domen trkov na sliki (pc-switch-router-switch-switch-pc)? Nepravilni: 2
  • A. 

   6

  • B. 

   1

  • C. 

   5

  • D. 

   4

  • E. 

   3

 • 106. 
  Koliko polzlogov je v MAC naslovu?
  • A. 

   6

  • B. 

   32

  • C. 

   48

  • D. 

   16

  • E. 

   12

 • 107. 
  Kolikšen je največji strošek na smer (path cost), da ima smer še možnost uvrstitve v usmerjevalno tabelo za usmerjevalni protokol RIP?Nepravilni:62551
  • A. 

   1024

  • B. 

   10

  • C. 

   Petnajst (15)

  • D. 

   100

  • E. 

   16

 • 108. 
  Koliko razpršenih domen je definiranjih v omrežju na sliki? (slika: 3 VLANi, 3 switchi, 1 router) Nepravilni:110
  • A. 

   12

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

  • E. 

   5

 • 109. 
  Na osnovi česa lahko temeljijo usmerjevalne odločitve dostopnih list (4) ? Nepravilni:Časa potovanja paketkov
  • A. 

   Izvornega naslova paketkov.

  • B. 

   Časa pošiljanja paketkov.

  • C. 

   Vrat(port number) višjih slojev.

  • D. 

   Protokolov.

  • E. 

   Ciljnega naslova paketkov

 • 110. 
  Kot administrator morate segmentirati omrežje. Katere omrežne naprave lahko uporabite (3)? Nepravilno:Dostopovni vozel (Hub)
  • A. 

   Usmerjevalnik (Router)

  • B. 

   Ponavljalnik (Repeater)

  • C. 

   Stikalo (Switch)

  • D. 

   Most (Bridge)

  • E. 

   Oddajno-sprejemna postaja (Transciever)

 • 111. 
  Koliko znaša ocenjena vrednost zadrževalnih časov (hold-down timer) za mrežno konfiguracijo na sliki (4 routerji vsi povezani serijsko, vsak 30 sec)?Nepravilni:30 sec<30 sec
  • A. 

   >120 sec

  • B. 

   >30 sec

  • C. 

  • D. 

   120 sec

  • E. 

   90 sec

 • 112. 
  Koliko je razpršitvenih (broadcast) domen na sliki? (pc-switch-router-switch-switch-pc)
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   1

  • E. 

   3

 • 113. 
  Koliko znaša privzet nastavljen čas pošiljaja CDP paketov? Nepravilni:180minut
  • A. 

   60 milisekund

  • B. 

   60 minut

  • C. 

   180 sekund

  • D. 

   180 milisekund

  • E. 

   60 sekund

 • 114. 
  Kolikšna je privzeta administrativna razdalja (Administrative Distance) za protokol RIPv1? (http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=102174&seqNum=3) Nepravilne:105
  • A. 

   130

  • B. 

   90

  • C. 

   1

  • D. 

   0

  • E. 

   120

 • 115. 
  Na usmerjevalniku je naslov FastEthernet vmesnik 192.168.14.1, serijskega pa 192.168.15.1. Katere naslove lahko potem uporabimo za nastavitve IP naslova in privzetega prehoda na PC?
  • A. 

   IP naslov 192.168.15.2, privzeti prehod 192.168.15.1

  • B. 

   IP naslov 192.168.15.1, privzeti prehod 192.168.15.2

  • C. 

   IP naslov 192.168.14.1, privzeti prehod 192.168.14.2

  • D. 

   IP naslov 192.168.14.2, privzeti prehod 192.168.14.1

 • 116. 
  Navedite največjo dovoljeno dolžino segmenta za tehnologijo Ethernet 10Base2 ?
  • A. 

   100m

  • B. 

   200m

  • C. 

   1000m

  • D. 

   3000m

  • E. 

   2000m

 • 117. 
  Navedite največjo dovoljeno dolžino segmenta za tehnologijo Ethernet 10Base5 ?
  • A. 

   100m

  • B. 

   200m

  • C. 

   500m

  • D. 

   5000m

  • E. 

   1000m

 • 118. 
  Od ponudnika omrežnih storitev (isp) ste dobili dodeljen omrežni naslov razreda B: 131.107.0.0/24. Katere izmed navedenih izjav glede omenjenega omrežja držijo? (napaka v vprašanju: razred B je /16) Nepravilni:obstaja samo eno uporabno omrežje
  • A. 

   Število uporabnih podomrežij je 30.

  • B. 

   V vsakem podomrežju je 254 veljavnih uporabniških naslovov

  • C. 

   V vsakem podomrežju je 255 veljavnih uporabniških naslovov.

  • D. 

   Število uporabnih podomrežij je 254

  • E. 

   Število uporabnih podomrežij je 62

 • 119. 
  Na kak način se izvede osveževanje informacij o smereh (route) med usmerjevalniki v omrežju z usmerjevalnim protokolom na vektorju razdalje (2) ? Nepravilni:ko nastopi usmerjevalna zanka Ko eden od usmerjevalnikov pošlje razpršeno zahtevo po osveževanju smeri.
  • A. 

   Ko poteče zadrževalni časovnik enega od usmerjevalnikov

  • B. 

   Ko imajo vsi usmerjevalniki identične tabele smeri (routing table).

  • C. 

   Kadarkoli se zgodi sprememba v omrežju

  • D. 

   Periodično v privzeto določenih intervalih

  • E. 

   Ko ne najde smeri (route) v svoji tabeli smeri (routing table).

 • 120. 
  Koliko znaša privzata nastavitev za zadrževalni čas (holdtime) CDP paketov? Nepravilno:180 minut
  • A. 

   240 sekunf

  • B. 

   180 sekund

  • C. 

   60 minut

  • D. 

   60 sekund

  • E. 

   80 milisekund

 • 121. 
  Navedite največjo dovoljeno dolžino segmenta za tehnologijo Ethernet 10BaseT ?
  • A. 

   100m

  • B. 

   200m

  • C. 

   500m

  • D. 

   1000m

  • E. 

   2000m

 • 122. 
  Na usmerjevalniku omogočimo protokol IGRP z vnosom ukaza 'Mobile(config)#router igrp 24'. Kaj nam predstavlja številka 24?
  • A. 

   Masko podomrežja

  • B. 

   Vrednost zadrževalnega časa

  • C. 

   Administrativno razdaljo

  • D. 

   Števec korakov

  • E. 

   Avtonomni sistem

 • 123. 
  Označite omrežni naslov za odjemalca z IP naslovom 123.200.8.68/28?Nepravilni: 123.200.8.32
  • A. 

   123.200.8.1

  • B. 

   123.200.8.31

  • C. 

   128.200.8.64

  • D. 

   123.200.8.0

  • E. 

   123.200.8.65

 • 124. 
  S katerimi ukazi lahko preverimo ali so na usmerjevalniku vpisane dostopne liste (3) ?Nepravilni:config ip interface
  • A. 

   Copy running-config

  • B. 

   Show ip interface

  • C. 

   Show access-lists

  • D. 

   Show running-config

  • E. 

   Show standard access-lists

 • 125. 
  Računalnik z IP naslovom 198.150.11.34 pošlje ICMP poizvedbo 198.150.11.165. Usmerjevalnika sta povezana s protokolom PPP (OSI L2). Katere izjave povezane s preslikavami in fizičnih naslovov v podanem omrežju so pravilne?
  • A. 

   Usmerjevalnik z IP 198.150.11.33 na vmesniku prejme paket z informacijo o ciljnem IP naslovu in ciljnem MAC naslovu

  • B. 

   Incapsulacija v Ethernet okvir se izvede samo v krajevnih (LAN) omrežjih.

  • C. 

   Paket se na vmestniku serijske povezave najprej inkapsulira v Ethernet okvir, nato pa se na končnem usmerjevalniku izvede incapsulaciji obraten postopek iz Ethernet okvirja v IP paket

  • D. 

   V paketu, ki ga prejme usmerjevalnik za posredovanje je ciljni MAC=DD:EC:BC:AB:04:AC

  • E. 

   V paketu, ki ga prejme usmerjevalnik za posredovanje je ciljni naslov MAC=FE:ED:F9:89:54:23

 • 126. 
  V packet tracerju želimo na usmerjevalniku zamenjati RIP protokol s protokolim IGRP. Katere trditve so resnične?(Packet tracer ne podpira IGRP !)
  • A. 

   V Packet Tracerju protokol IGRP ni vsebovan, zato tega ne moremo storiti.

  • B. 

   V Packet Tracerju je protokol IGRP že privzeto nastavljen

  • C. 

   To lahko storimo z ukazom Mobile(config)#router igrp.

  • D. 

   To lahko storimo z ukazom Mobile(config)#router igrp 24

 • 127. 
  Za katero trditev lahko sklepamo, da so resnične, če uporabimo ukaz 'GAD(config-if)#ip access-group 101 in' (3)? Nepravilni:Smo v globalnem konfiguracijskem načinu
  • A. 

   Dostopna lista je označena s številom 101

  • B. 

   Dostopovna lista bo upravljala s prometom od usmerjevalnika

  • C. 

   Dostopovna lista ni poimenovana

  • D. 

   Dostopna lista bo upravljena s prometom k usmerjevalniku

  • E. 

   Smo v načinu konfiguracje vmesnika

 • 128. 
  Izberite najpomembnejše funkcionalnosti usmerjevalnika (3) ? Nepravilni: Vsak vmesnik na usmerjevalniku je namenjen ločenemu omrežju/podomrežju.
  • A. 

   Usmerjevalnik je tipična naprava LAN

  • B. 

   Usmerjevalnik izbira najboljšo smer skozi omrežje s pomočjo komutacijske tabele

  • C. 

   Usmerjevalnik uvrščamo po funkcionalnosti v OSI plast L3

  • D. 

   Usmerjevalnik povezuje segmente omrežij.

  • E. 

   Usmerjevalnik procesira manj podatkov kot stikalo.

 • 129. 
  Navedite največjo dovoljeno dolžino segmenta za tehnologijo Ethernet 10BaseF?
  • A. 

   100m

  • B. 

   200m

  • C. 

   1000m

  • D. 

   2000m

  • E. 

   500m

 • 130. 
  Omrežje na sliki je preko usmerjevalnika BOAZ povezano v medmrežje. Kakšen ukaz mora uporabiti administrator, da bo ta usmerjevalnik privzeti prehod  za celotno omrežje ? Nepravilni:BOAZ(config-if)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.31.1BOAZ(config)# ip route 172.31.31.1 255.255.255.0 FastEthernet0/0
  • A. 

   BOAZ(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.31.1

  • B. 

   BOAZ(config)# ip route 0.0.0.0 255.255.255.0 172.31.31.1

  • C. 

   BOAZ(config-if)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0

  • D. 

   BOAZ(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0

  • E. 

   BOAZ(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial0/0

 • 131. 
  Označite pravilno zaporedje protokolnih podatkovnih enot (PDU) v koraku enkapsulacije v modelu OSI?Nepravilni:podatek,okvir,segment,paket,bit
  • A. 

   Podatek,segment,okvir,paket,bit

  • B. 

   Podatek,segment,paket,okvir,bit

  • C. 

   Podatek,paket,segment,okvir,bit

  • D. 

   Podatek,paket,okvir,segment,bit

  • E. 

   Podatek,okvir,paket,segment,bit

 • 132. 
  Podjetje je dobilo od ISP dodeljen omrežni naslov razreda B. Ker želi administrator skrbeti za naslove kar seda skromno. Največje število podomrežij je 100. Katero omrežno masko bo uporabil? Napravilni:255.255.255.128
  • A. 

   255.255.255.192

  • B. 

   255.255.255.0

  • C. 

   255.255.240.0

  • D. 

   255.255.254.0

  • E. 

   255.255.0.0

 • 133. 
  S katerega načina lahko poženemo  ukaz 'show cdp neighbors' ?
  • A. 

   S priviligiranega načina

  • B. 

   Z uporabniškega načina

  • C. 

   Z globalnega konfiguracijskega načina

  • D. 

   Z načina za konfiguracijo vmesnikov

 • 134. 
  S katerega načina usmerjevalniku lahko poženemo ukaz 'show cdp' (2) ?
  • A. 

   Z globalnega konfiguracijskega načina

  • B. 

   Z načina za konfiguracijo vmesnikov

  • C. 

   Z uporabniškega načina

  • D. 

   S priviligiranega načina

 • 135. 
  S katero logično operacijo s pomočjo omrežne maske izločimo omrežni naslov ip naslova?
  • A. 

   Operacijo ALI (OR).

  • B. 

   Ekskluzivno ALI operacijo (EXOR).

  • C. 

   Operator IN (AND)

  • D. 

   Operacijo negacije (NOT).

 • 136. 
  TCP je povezano-orientiran protokol. Katere so slabosti uporabe povezovalno-orientiranih protokolov kot nap. TCP?
  • A. 

   Večja verjetno izgube zaradi podvajanje podatkovnih paketov

  • B. 

   Potrjevanje paketov poveča paketno režijo (overhead).

  • C. 

   Za pravilno delovanje paketov mora poskrbeti aplikacijska plast

  • D. 

   Paketi se ne številčijo sekenčno.

 • 137. 
  V katerem sloju modela OSI se nahajata protokola TCP in UDP?
  • A. 

   Omrežni sloj

  • B. 

   Aplikacijski sloj

  • C. 

   Sejni sloj

  • D. 

   Transportni sloj

  • E. 

   Fizični sloj

 • 138. 
  V kateri plasti OSI omrežnega modela uvrščamo Ethernet (2) ?
  • A. 

   Podatkovo povezovalna plast

  • B. 

   Transportno plast

  • C. 

   Fizična plast

  • D. 

   Omrežno plast

  • E. 

   Predstavitveno plast

 • 139. 
  V kateri plasti OSI omrežnega modela uvrščamo MAC?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   6

  • E. 

   5

 • 140. 
  V kateri sloj OSI modela uvrščamo stikalo kot omrežno napravo?Nepravilni:Physical LayerPresentation Layer
  • A. 

   Data Link layer

  • B. 

   Application layer

  • C. 

   Transport Layer

  • D. 

   Session Layer

  • E. 

   Network Layer

 • 141. 
  V kateri sloj OSI modela uvrščamo telnet (2) ?Neporavilni:v tretji slojv fizični sloj
  • A. 

   V osmi sloj

  • B. 

   V omrežni sloj

  • C. 

   V prvi sloj

  • D. 

   V aplikacijski sloj

  • E. 

   V sejni sloj

 • 142. 
  V kateri sloj OSI modela uvrščamo usmerjevalnik kot omrežno napravo?Nepravilni:Data link layerSession Layer
  • A. 

   Application layer

  • B. 

   Presentation Layer

  • C. 

   Network layer

  • D. 

   Physical Layer

  • E. 

   Transport Layer

 • 143. 
  V omrežju imamo usmerjevalnik z naslovom FastEthernet0 vmestnika 192.168.14.1 in naslovom Serial0 vmestnika 192.168.15.1 ter masko podomrežja za vse naslove 255.255.255.0. Gost (PC), ki je povezan z routerjem moramo nastaviti ip naslov, masko podomrežja in privzeti prehod. Katere veljavne vrednosti le teh lahko uporabimo? Nepravilni:privzeti prehod 192.168.15.2maska podomrežja 255.255.255.255
  • A. 

   Privzeti prehod 192.168.14.1

  • B. 

   Ip naslov 192.168.14.2

  • C. 

   Maska podomrežja 255.255.0.0

  • D. 

   Maska podomrežja 255.255.255.0

  • E. 

   Ip naslov 192.168.15.1

 • 144. 
  V omrežju na sliki računalnik A ne more dostopati do računalnika B. Na vseh usmerjevalnikih teče RIP protokol. Administrator je ugotovil, da Hoboken pravilno oglašuje svoja omrežja. Kaj bi lahko bil najverjetnejši vzrok problema glede na izpis usmerjevalne tabele na Sterling-u? Nepravilne:Sterling nima nastavljene privzete smeriSterling ima onemogočeno sprejemanje RIP oglaševanja
  • A. 

   Hoboken nima nastavljen privzete smeri

  • B. 

   Verziji RIP protokolov se ne ujemata na Sterling in Hoboken usmerjevalniku

  • C. 

   Smer do omrežja z računalnikom B je že nekdo napačno vnesel kot statično smer, ki pa ima višjo AD kot RIP.

  • D. 

   Informacija o smeri ima preko RIP ima previsoko ceno

  • E. 

   Smer do omrežja z računalnikom B je že nekdo napačno vnesel kot statično smer, ki pa ima nižjo AD kot RIP.

 • 145. 
  Z naborom katerih števil lahko označujemo standardne dostopovne liste (2)?Nepravilni:1-1011-100
  • A. 

   1-99

  • B. 

   1301-1998

  • C. 

   1300-2001

  • D. 

   0-99

  • E. 

   1300-1999

 • 146. 
  V skladu z dobro prakso izberite omrežje, ki je najprimernejše za podano manjše lokalno omrežje, ki se bo nekoč priključilo v WAN s čimmanje administrativnimi posegi. (Screen 16.JPG) Nepravilni:12.0.0.0
  • A. 

   172.0.0.0

  • B. 

   192.168.67.0

  • C. 

   255.1.5.0

  • D. 

   192.32.17.0

  • E. 

   172.168.0.0

 • 147. 
  Za katere navedene naprave je značilen simultani prenos podatkov (2) ?
  • A. 

   802.11

  • B. 

   Alarmne naprave

  • C. 

   Računalniki v LAN

  • D. 

   Digitalni in mobilni telefon

  • E. 

   CB radijske zveze

 • 148. 
  Želeli bi izboljšati varnost strežniškega podomrežja 10.0.1.0/24. Preprečiti želite kakršenkoli telent dostop v omrežje. Katere ukazne vrstice morate dodati v dostopni seznam (access-list), da preprečite telent dostop?
  • A. 

   Access-list 115 deny tcp any 10.0.1.0 0.0.0.255 eq 23

  • B. 

   Access-list 115 deny tcp 10.0.1.0 255.255.255.0 eq

  • C. 

   Access-list 115 deny telnet any 10.0.1.0 0.0.0.255 ey 23

  • D. 

   Access-list 115 deny udp any 10.0.1.0 eq 23

  • E. 

   Access-list 115 deny tcp any 10.0.1.0 eq telnet