Racunarske Mreze 1

83 | Total Attempts: 400

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Racunarske Mreze 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Рачунарске мреже р ешавају:
  • A. 

   суштинске проблеме везане за комуникацију

  • B. 

   техничке проблеме везане за комуникацију

  • C. 

   језичке проблеме везане за комуникацију

  • D. 

   организационе проблеме везане за комуникацију

 • 2. 
  Мрежни уређаји (који посредују у комуника цији) најчешће садрже следеће основне ком поненте:
  • A. 

   хардвер

  • B. 

   софтвер/фирмвер

  • C. 

   апликативни софтвер

  • D. 

   графички кориснички интерфејс

 • 3. 
  Пасивна мрежна опр ема над подацима који се преносе врши одређене жељене измене.
  • A. 

   Тачно.

  • B. 

   Нетачно

  • C. 

   Зависи од величине мреже.

 • 4. 
  У пасивну мрежну опрему спадају:
  • A. 

   каблови

  • B. 

   конектори

  • C. 

   утичнице

  • D. 

   комутатори

  • E. 

   рутери

  • F. 

   разводници

  • G. 

   крајњи уређаји

  • H. 

   модеми

  • I. 

   мрежни мостови

 • 5. 
  У активну мрежну опрему спадају:
  • A. 

   каблови

  • B. 

   конектори

  • C. 

   утичнице

  • D. 

   комутатори

  • E. 

   рутери

  • F. 

   разводници

  • G. 

   каналице

  • H. 

   каблови

 • 6. 
  Основе рачунарских телекомуникација и мрежа представља пре нос:
  • A. 

   података

  • B. 

   сигнала

  • C. 

   комуникационих слојева

  • D. 

   информација

  • E. 

   протокола

 • 7. 
  Основни елементи ком уникационог система су:
  • A. 

   извор

  • B. 

   предајник

  • C. 

   преносни систем

  • D. 

   пријемник

  • E. 

   одредиште

  • F. 

   комутатори

  • G. 

   разводници

  • H. 

   протоколи

  • I. 

   скуп кодова

 • 8. 
  Са аспекта спојног п� �та постоје следеће в рсте преноса податак а:
  • A. 

   пренос података са комутацијом веза

  • B. 

   пренос података са комутацијом пакета

  • C. 

   пренос података виртуалном везом

  • D. 

   пренос података са комутацијом протокола

  • E. 

   пренос података са комутацијом учесника

  • F. 

   пренос података са комутацијом слојева

 • 9. 
  Уколико се иницијалн о успостављена веза � �змеђу предајника и п ријемника не мења то� �ом преноса, у питању је:
  • A. 

   пренос података са комутацијом веза

  • B. 

   пренос података са комутацијом пакета

  • C. 

   пренос података са комутацијом протокола

 • 10. 
  Један сегмент пута ње код преноса подат� �ка са комутацијом ве за истовремено се мо� �е користити за више � �аралелених комуника ција.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

  • C. 

   Комутација веза на то нема утицаја.

 • 11. 
  Код преноса података са комутацијом паке� �а подаци се преносе:
  • A. 

   одједном.

  • B. 

   у више пакетских јединица.

  • C. 

   зависно од технологије на слоју везе података.

 • 12. 
  Код преноса података са комутацијом паке� �а подаци се преносе:
  • A. 

   одједном

  • B. 

   у више пакетских јединица.

  • C. 

   зависно од технологије на слоју везе података.

 • 13. 
  Код преноса података са комутацијом паке� �а, пакети на одредиш� �е стижу:
  • A. 

   увек у истом редоследу у ком су послати

  • B. 

   увек у обрнутом редоследу у односу на слање

  • C. 

   редослед стизања пакета није предвидив

 • 14. 
  Код преноса подата ка виртуалном везом � �ви пакети путују ист ом путањом.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

  • C. 

   Виртуална веза на то нема утицаја.

 • 15. 
  Код преноса података виртуалном везом, у � �лучају да се није ја� �ила ни једна грешка � �оком преноса, пакети на одредиште стижу:
  • A. 

   увек у истом редоследу у ком су послати

  • B. 

   увек у обрнутом редоследу у односу на слање

  • C. 

   редослед стизања пакета није предвидив

 • 16. 
  У случају отказивања једног дела мреже ве ћу вероватноћу наста вка преноса података нуди:
  • A. 

   пренос података са комутацијом веза

  • B. 

   пренос података са комутацијом пакета

  • C. 

   пренос података са виртуалном везом

 • 17. 
  Протоколи у рачунарс ким мрежама представ љају:
  • A. 

   утврђена правила која су позната свим учесницима

  • B. 

   динамична правила која се развијају током комуникације

  • C. 

   фиксна правила на нижим и динамична на вишим слојевима

 • 18. 
  Стандард (конвенција ) за остваривање и ко� �тролу везе у рачунар скм мрежама назива с� �:
  • A. 

   протокол

  • B. 

   референтни модел

  • C. 

   слој рачунарске комуникације

 • 19. 
  Комуникациони прото� �ол чини скуп правила за:
  • A. 

   представљање података

  • B. 

   сигнализацију

  • C. 

   проверу аутентичности

  • D. 

   контролу грешака

  • E. 

   реализацију телекомуникационог хардвера

  • F. 

   дизајнирање рачунарских мрежа

  • G. 

   моделовање проблема из праксе

 • 20. 
  У кључне компоненте � �омуникационих прото кола спадају:
  • A. 

   синтакса

  • B. 

   семантика

  • C. 

   временско усклађивање (тајминг)

  • D. 

   хардверска подршка

  • E. 

   топологија мреже

  • F. 

   CSMA/CD

 • 21. 
  У задатке протокола � �а предајном рачунар� � спадају:
  • A. 

   подела података у мање целине

  • B. 

   адресовање пакета

  • C. 

   преузимање података са медијума за пренос

  • D. 

   провера и уклањање контролних података

  • E. 

   склапање примљених фрагмената

 • 22. 
  У задатке протокола � �а пријемном рачунар� � спадају:
  • A. 

   подела података у мање целине

  • B. 

   адресовање пакета

  • C. 

   преузимање података са медијума за пренос

  • D. 

   провера и уклањање контролних података

  • E. 

   склапање примљених фрагмената

 • 23. 
  У случају да се зах тева поуздани пренос података неопходно � �е користити:
  • A. 

   протоколе са успостављањем везе

  • B. 

   протоколе без успостављања везе

  • C. 

   било који тип протокола са аспекта успостављања везе

  • D. 

   протокол корисничких датаграма (UDP)

 • 24. 
  Пример протокола са � �спостављањем везе ј� �:
  • A. 

   Протокол за контролу преноса (ТСР)

  • B. 

   Протокол корисничких датаграма (UDP)

  • C. 

   Интернет протокол (IP)

  • D. 

   Ни један од наведених

 • 25. 
  Протоколи са успос тављањем везе гарант ују поуздан пренос п� �датака.
  • A. 

   Тачно.

  • B. 

   Нетачно.

  • C. 

   Само уколико се налазе на мрежном слоју.

  • D. 

   Само уколико се налазе на транспортном слоју.

Back to Top Back to top