Prvi Kolokvijum Operativni Sistemi 1

53 Pitanja

Settings
Please wait...
Prvi Kolokvijum Operativni Sistemi 1

Questions and Answers
 • 1. 
  1.Ukoliko datoteku sa pristupnim pravima -rw-r-xrwx kopira korisnik čija je promenljiva umask ima vrednost 321, kopija datoteke će imati sledeća pristupna prava:
  • A. 

   -r--r--rw-

  • B. 

   -r--r-xrw-

  • C. 

   -rw-r-xr-x

  • D. 

   ----r--rw-

 • 2. 
  Odaberite tvrđenje koje pogrešno opisuje stvarni i efikasni UID (RUID i EUID) Izaberite tačan odgovor:
  • A. 

   EUID je ID korisnika pod čijim je nalogom korisnik trenutno prijavljen

  • B. 

   RUID se nemenja se tokom rada, bez obzira da li je korisnik pokrenuo komandu su

  • C. 

   EUID se nemenja se tokom rada, bez obzira da li je korisnik pokrenuo komandu su

  • D. 

   RUID je UID korisnika koji je prijavljen na sistem pomoću procesa login

 • 3. 
  Koje od sledećih tvrđenja nije tačno:
  • A. 

   Sistemski korisnički nalozi bin i mail služe za prijavljivanje korsnika na sistem

  • B. 

   Sistemski korisnički nalozi nastaju tokom inastalacije Linux-a

  • C. 

   Regularne korisnike kreira isključivo root ili neki korisnik kome root dodeli to pravo u datoteci /etc/sudoers

  • D. 

   Postoje sistemski korisnički nalozi koji se mogu iskoristit za prijavljivanje na sistem

 • 4. 
  Ako je za vrednost umask promenljiva 017 direktorijumi kreirani komandom mkdir i datoteke kreirane komandom touch imaće respektivno sledeća prava pristupa:
  • A. 

   650 (datoteke) i 760 (direktorijumi)

  • B. 

   660 (i daoteke i direktorijumi)

  • C. 

   660 (datoteke) i 760 (direktorijumi)

  • D. 

   650 (i datoteke i direktorijumi)

 • 5. 
  Korisnik student1 (primarna grupa rt2001, nije učlanjen u druge grupe, umas=022) zadaje sledeće komande jednu za drugom: # ls -l file1 -rwrx-x--- 1 root root …1235 file1 # cp file1 /tmp/file2 #ls –l /tmp/file2 Rezultat izvršenja poslednje komande je:  
  • A. 

   -rwxr-xr-x 1 student1 rt2001 … 1235 file2

  • B. 

   -rw-r--r-- 1 student1 rt2001 ... 1235 file2

  • C. 

   Datoteka file1 nije iskopirana jer korisnik student1 na to nema prava

  • D. 

   -rw-r--r-- 1 root root … 1235 file2

 • 6. 
  Korisnik student5 (primarna grupa student5) član je grupe vetes. Korisnici student4 (primarna grupa student4) i student2 (primarna grupa student2) članovi su grupe rt i vetes. U aktivnom stablu kreiran je direktorijum my_doc: drwxrwx--- 2 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_doc U direktorijumu my_doc, se nalazi datoteka my_file -rw-r----- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file U sustemskoj putanji korisnika student5 se nalaze sledeće tri komande za: editovanje datoteka: -rwsr-xr-x 1 student4 rt 12332 Mar 4 20:57 editor brisanje datoteka: -rwsr-xr-x 1 student2 rt 14123 Mar 4 20:57 delete Ove komande koriste sintaksu identičnu programima vi i rm Odredite koje komande korisnik student5 može uspešno da izvrši ako se nalazi na direktorijumu my_doc:  
  • A. 

   Može da izvrši editor my_file, ali ne može delete my_file

  • B. 

   Može da izvrši i delete my_file i editor my_file

  • C. 

   Može da izvrši delete my_file, ali ne može editor my_file

  • D. 

   Ne može da izvrši ni delete my_file ni editor my_file

 • 7. 
  Korisnik user1 se trenutno nalazi u svom home direktorijumu. U home direktorijumu tog korisnika kreiran je poddirektorijum mydoc (vlasnik user1, grupa users, prava pristupa 755) koji ne sadrži poddirektorijume. Koja komanda kao rezultat prikazuje sledeću liniju ne ekranu Drwxr-xr-x 2 user1 users 4096 dec 20 19:52 mydoc  
  • A. 

   Ls -ld mydoc

  • B. 

   Is -l mydoc

  • C. 

   Ni jedna od navedenih

  • D. 

   Is -ld mydoc/

 • 8. 
  U deskriptoru objekata fajl system (polje koje prethodi pravima pristupa) u detaljnom listing, hard linkovi su označeni karakterom:
  • A. 

   S

  • B. 

   H

  • C. 

   -

  • D. 

   I

 • 9. 
  Kojim kategorijama korisnik može istovremeno pripadati, u odnosu na bilo koju datoteku ili direktorijum? 
  • A. 

   Ne može pripadati dve kategorijama

  • B. 

   Vlasnik i ostali (others)

  • C. 

   Grupa i ostali (others)

  • D. 

   Vlasnik i grupa

 • 10. 
  Izdvojeni su bitni elementi iz datoteka /ect/passwd i /ect/group Linux sistema. Isečak datoteke /etc/passwd je: fox1:x:500:500::/home/fox1:/bin/bash student1:x:501:501::/home/student2:/bin/bash student2:x:501:501::/home/student1:/bin/bash student3:x:501:501::/home/student3:/bin/bash student4:x:501:501::/home/student4:/bin/bash student5:x:501:501::/home/student5:/bin/bash Isečak datoteke /etc/group/ je: mem::3:root,mem users::100:fox1,student2,student5 Fox1::500:fox1 studenti::501:student1,student2,student3,student4,student5 Na sistemu se nalazi direktorijum my_doc: drwxr-xr-x 2 student2 users 585 Mar 4 20:57 my_doc U direktorijumu my_doc, se nalazi datoteka my_file: -rw-rw-r-- 1 student4 users 585 Mar 4 20:57 my_file Odredite šta korisnik student2 može da uradi sa datotekom my_file.  
  • A. 

   Može pročitati i izmeniti sadržaj datoteke i može obrisati datoteku

  • B. 

   Može pročitati ali ne može menjati sadržaj datoteke, ne može obrisati datoteku

  • C. 

   Može pročitati ali ne može menjati sadržaj datoteke, može obrisati datoteku

  • D. 

   Može pročitati i izmeniti sadržajj datoteke, ali ne može obrisati datoteku

 • 11. 
  Na jednom linux sistemu izvršene su sledeće komande: #id student2 uid=502(student2) gid=400(vetes) groups=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #Is -l my_file -rw----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file Korisnik student2 zadaje redom sledeće komande: 1. chown student2 my_file 2. chgrp rt my_file 3. chmod u=,g+rx,o+x my_file Ukoliko student2 zada komadu Is -l my_life, Linux će na ekranu prikazati:  
  • A. 

   ----r-xrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • B. 

   ----r-xr-x 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

  • C. 

   -rwxrwxrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • D. 

   -rw----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

 • 12. 
   Korisnik zadaje komandu i dobija sledeći rezultat: chmod lsmod Komanda ne prikazuje datoteke modprobe i chown iz tekućeg direktorijuma. Koju komadu je korisnik zadao?  
  • A. 

   Is [c-l][h-s]*

  • B. 

   Is [a, ..x][a, ..x]*

  • C. 

   Is ??mod

  • D. 

   Is *mod*

 • 13. 
  Korisnik root zadaje komandu file na sledeći načun: file <ARGUMENT> Komanda vraća rezultat: : <ARGUMENT> character special (6/0) Šta je od ponuđenih odgovora mogući argument komande (označen kao <ARGUMENT> )?  
  • A. 

   /bin/cp

  • B. 

   /etc/hosts

  • C. 

   /dev/lp0

  • D. 

   /dev/hda

 • 14. 
  Pronađite uljeza (pogrešno zadatu komandu):
  • A. 

   Cp /etc/passwd/tmp/copy_of_passwd

  • B. 

   Cp /etc/passwd/ect

  • C. 

   Cp /etc/passwd/tmp

  • D. 

   Cp /etc/passwd ≈

 • 15. 
  Koja komanda kopira datoteku /ect/passwd u datoteku /tmp/passwd ?
  • A. 

   Cp -R /etc/pass?? /tmp/etc

  • B. 

   Cp -R /etc/pass* /tmp/etc

  • C. 

   Cp -R /etc/* /tmp

  • D. 

   Cp -R /etc /tmp

 • 16. 
  Korisnik user1 zadaje sledeće tri komande: (1)  mkdir -p /tmp/fruitcake/mydir (2)  cp /etc/hosts /tmp/fruitcake/hosts (3)  chmod -R 777 /tmp/fruitcake Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna. Kojom komandom korisnik user1 mođe obrisati direktorijum /tmp/fruitcake??  
  • A. 

   Rm -rf /tmp/fruitcake

  • B. 

   Rm -f /tmp/fruitcake

  • C. 

   Ni jednom od navedenih pod a,b iili c

  • D. 

   Rmdir -f /tmp/fruitcake

 • 17. 
  Korisnik zadaje dve komande: (1) sort /etc/passwd i (2) wc -I a druga prebrojava sve linije neke datoteke. Ukoliko želite da prebrojite korisnike i pri tome sačuvate spisak korisničkih naloga uređen po abecednom redu, na koji će te način spregnuti ove dve komande?
  • A. 

   Sort /etc/passwd | wc-l

  • B. 

   Sort /etc/passwd >wc -l

  • C. 

   Sort /etc/passwd >lista ; wc-l lista

  • D. 

   Sort /etc/passwd

 • 18. 
  Odredite najmani potpuni skup prava koja treba dati korisniku tako da on može da obriše datoteku. Uzmite u obzir da korisnik treba da ima mogućnost da obavi brisanje datoteke bez obzira da li je pozicioniran na direktorijumu u kome se ona nalazi ili na nekom drugom direktorijumu.
  • A. 

   R na datotekom, x nad direktorijumom u kom se ona nalazi

  • B. 

   W nad datotekom, x nad direktorijumom u kom se ona nalazi

  • C. 

   W nad datotekom, x nad direktorijumom u kom se ona nalazi

  • D. 

   W i x na direktorijumu u kom se ona nalazi

 • 19. 
  Korisnik wilecoyote zadaje sledeće četiri komande:   (1)  mkdir  -p /tmp/fruitcake/mydir (2)  cp /etc/hosts /tmp/fruitcake/hosts (3)  chmod -R 777 /tmp/fruitcake (4)  chmod -R -t /tmp/fruitcake/mydir Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna. Koju od sledećih komandi korisnik roadrunner uspešno može da izvrši?  
  • A. 

   Rm -rf /tmp/fruitcake

  • B. 

   Rmdir /tmp/fruitcake

  • C. 

   Rmdir /tmp/fruitcake/mydir

  • D. 

   Rm /tmp/fruitcake/mydir/hosts

 • 20. 
  Koje dve komade obavljaju indetične akcije?
  • A. 

   (1) cp f1 f2 i (2) ln -s f1 f2

  • B. 

   (1) cp f1 f2 i (2) ln f1 f2

  • C. 

   (1) cp -l f1 f2 i (2) ln -s f1 f2

  • D. 

   (1) cp -s f1 f2 i (2) ln -s f1 f2

 • 21. 
  Korisnik user1 zadaje sledeće dve komande: (1)  $ file myfile myfile: ELF 32-bit (2)  wc mylife 55 256 1432 Odredite tip i veličinu datoteke myfile:  
  • A. 

   Myfile je tekstualna datoteka veličine 55 bajtova

  • B. 

   Myfile je tekstualna datoteka veličine 256 bajtova

  • C. 

   Myfile je binarna datoteka veličine 1432 bajtova

  • D. 

   Myfile je binarna datoteka veličine 256 bajtova

 • 22. 
  Sledeća komanda: „Is /etc/passwd | grep a* | wc -l“ prikazuje na ekranu:
  • A. 

   Onoliko linija koliko ukupno ima korisničkih naloga čije ime počinje na a

  • B. 

   Onoliko linija koliko ukupno ima korisničkih naloga na sistemu

  • C. 

   Tacno jedna

  • D. 

   Ne prikazuje ništa

 • 23. 
  Ukoliko datoteku sa pristupnim pravima -rw-r-xrwx kopira korisnik čija je promenljiva umask ima vrednost 321, kopija datoteke će imati sledeća pristupna prava:
  • A. 

   -r--r--rw-

  • B. 

   -rw-r-xr-x

  • C. 

   ----r--rw-

  • D. 

   -r--r-xrw-

 • 24. 
  Datoteke koje predstavljaju inicijalno okruženje novokreiranog korisnika kopiraju se iz direktorijuma:
  • A. 

   /etc/skel/

  • B. 

   /etc/.profile/

  • C. 

   /etc/.bash_profile/

  • D. 

   /etc/profile/

 • 25. 
  Izdvojeni su bitni elementi iz datoteke /ect/passwd i /ect/group Linux sistema. Isečak datoteke /etc/passwd je: fox1:x:500:500::/home/fox1:/bin/bash student:x:502:502::/home/student:/bin/bash Isečak datoteke /etc/group je: users::100:fox1 fox1::500:fox1 Na server se nalazi direktorijum source: drwxrwxr-x 1 fox1 users 2048 Mar 4 20:57 source Pod pretpostavkom da trenutno nalazi na roditeljskom direktorijumu, odredite skup komandi koje korisnik student može da izvrši:  
  • A. 

   Cd source, mkdir source/jim

  • B. 

   Touch source/newfile, mkdir source/jim, cd source

  • C. 

   Is source, cd source

  • D. 

   Is source, touch source/newfile, mkdir source/jim, cd source

 • 26. 
  Koji se sistemski poziv koristi za kreiranje nove datoteke?
  • A. 

   Open

  • B. 

   Create

  • C. 

   Fopen

  • D. 

   Fcreate

 • 27. 
  U deskriptoru obajekata fajl sistema (polje koje predhodi pravima pristupa) u detaljnom listingu, simbolicki linkovi su oznaceni karakterom:
  • A. 

   -

  • B. 

   L

  • C. 

   H

  • D. 

   S

 • 28. 
  Korisnik student (UID=500) prijavljen je na sistem. Korisnik zadaje komandu su, i navodi root lozinku. Nakon toga vazi sledece:
  • A. 

   RUID=EUID=0

  • B. 

   RUID=EUID=500

  • C. 

   RUID=0,EUID=500

  • D. 

   RUID=500,EUID=0

 • 29. 
  Korisnik student zadaje sledecu komandu: passwd jsmith. Pod predpostavkom da je datoteka /etc/souders prazna:
  • A. 

   Sistem ce obrisati lozinku korisnika jsmith

  • B. 

   Sistem ce promeniti lozinku student u "jsmith"

  • C. 

   Sistem ce zahtevati da se unese nova lozinka za korisnika jsmith

  • D. 

   Ni jedna lozinka na sistemu se ne menja

 • 30. 
  Korisnik user1 se trenutno nalazi u svom home direktorijumu. U home direktorijumu tog korisnika kreiran je poddirektorijum mydoc (vlasnik user1, grupa users, prava pristupa 750) koji ne sadrzi sledece direktorijume. Koja komanda kao rezultat prikazuje sledecu liniju na ekranu: drwxr-xr-x 2 user1 users 4096 dec 19:52 mydoc
  • A. 

   Is -l mydoc

  • B. 

   Is -ld mydoc/

  • C. 

   Is -ld mydoc

  • D. 

   Ni jedna od navedenih

 • 31. 
  Izdvojeni su bitni elementi iz datoteka /etc/passwd i /etc/group jednog Linux sistema. Isecak datoteke /etc/passwd je: fox1:x:500:500::/home/fox1:/bin/bash student:x:502:502::/home/student:/bin/bash Isecak datoteke /etc/group je: users::100:fox1, student fox1::500:fox1 Na serveru se nalazi direktorijum source: dwxrwxr-x 1 fox1 users 2048 Mar 20:57 source Pod predpostvakom da se trenutno nalazi na roditeljskom direktorijumu, odredite podskup komandi koje korisnik student moze da izvrsi:
  • A. 

   Cd source, mkdir source/jim

  • B. 

   Touch source/newfile, mkdir source/jim, cd source

  • C. 

   Is source, touch source/newfile, mkdir source/jim, cd source

  • D. 

   Is source, cd source

 • 32. 
  Izdvojeni su bitni elementi iz datoteka /ect/passwd i /ect/group Linux sistema. Isečak datoteke /etc/passwd je: fox1:x:500:500::/home/fox1:/bin/bash student1:x:501:501::/home/student2:/bin/bash student2:x:501:501::/home/student1:/bin/bash student3:x:501:501::/home/student3:/bin/bash student4:x:501:501::/home/student4:/bin/bash student5:x:501:501::/home/student5:/bin/bash Isečak datoteke /etc/group/ je: mem::3:root,mem users::100:fox1,student2,student5 Fox1::500:fox1 studenti::501:student1,student2,student3,student4,student5 Na sistemu se nalazi direktorijum my_doc: drwxr-xr-x 2 student4 users 585 Mar 4 20:57 my_doc U direktorijumu my_doc, se nalazi datoteka my_file: -rw-rw-r-- 1 student4 users 585 Mar 4 20:57 my_file Odredite šta korisnik student2 može da uradi sa datotekom my_file.
  • A. 

   Može pročitati i izmeniti sadržaj datoteke i može obrisati datoteku

  • B. 

   Može pročitati ali ne može menjati sadržaj datoteke, ne može obrisati datoteku

  • C. 

   Može pročitati ali ne može menjati sadržaj datoteke, može obrisati datoteku

  • D. 

   Može pročitati i izmeniti sadržajj datoteke, ali ne može obrisati datoteku

 • 33. 
  Na jednom linux sistemu izvršene su sledeće komande: #id student2 uid=502(student2) gid=400(vetes) groups=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #Is -l my_file -rw----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file Korisnik student2 zadaje redom sledeće komande: 1. chown student2 my_file 2. chgrp rt my_file 3. chmod u=,g+rx,o+x my_file Ukoliko root zada komadu Is -l my_life, Linux će na ekranu prikazati:
  • A. 

   ----r-xrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • B. 

   -rwxrwxrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • C. 

   -rw----rw- 1 student4 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • D. 

   ----r-xr-x 1 student4 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

 • 34. 
  Ukoliko datoteku sa pristupnim pravima -rw-r-xrwx kopira korisnik cija promenljiva umask ima vrednost 521, kopija datoteke ce imati sledeca pristupna prava:
  • A. 

   -r----xr--

  • B. 

   --w-r-xrw

  • C. 

   --w-r---rw

  • D. 

   --w-r-wrwx

 • 35. 
  Ako je za vrednost umask promenljiva 023, direktorijumi kreirani komandom mkdir i datoteke kreirane komandom touch imaće respektivno sledeća prava pristupa:
  • A. 

   643 (datoteke)i 754(direktorijumi)

  • B. 

   644 (datoteke)i 754(direktorijumi)

  • C. 

   754(direktorijumi i datoteke)

  • D. 

   643(datoteke i direktorijumi)

 • 36. 
  Korisnik user1 se trenutno nalazi u svom home direktorijumu. U home direktorijumu tog korisnika kreiran je skriveni poddirektorijum .mydoc (vlasnik, user1, grupa users, prava pristupa 755) koji ne sadrzi poddirektorijume. Koja komanda kao rezultat pokazuje sledecu liniju na ekranu: drwxr-xr-x 2 user1 users 4096 dec 20 19:52 mydoc
  • A. 

   Ls-l mydoc

  • B. 

   Is-ald mydoc

  • C. 

   Ls-al mydoc/

  • D. 

   Is-ald mydoc/

 • 37. 
  Korisnik root zadaje komandu file na sledeci nacin : file <ARGUMENT> Komanda vraca rezultat : <ARGUMENT> : block special (3/0) Sta je od ponudjenih odgovora moguci argument komande (oznacen kao <ARGUMENT>) ?
  • A. 

   /etc/hosts

  • B. 

   /bin/cp

  • C. 

   /dev/hda

  • D. 

   /dev/lp0

 • 38. 
  Na jednom Linux sistemu izvrsene su sledece komande : #id student5 uid=505(student5) gid(vetes) groups=400(vetes), 401(rt), 402 (I_grupa) #Is -ld my_doc drwxrwx-- 2 student4 rt 585 Mar 4 20:57 my_doc # Is-l my_doc/my_file -rw-r----- 1 student4 vetes 585 Mar 20:57 my_file Pod predpostavkom da se korisnik student5 nalazi na direktorijumu my_doc, odrediti koje od sledecih komandi taj korisnik moze da izvrsi: 1.>new, 2. mv my_file/tmp, 3. rm my_file, 4. Is-l my_file, 5. vi my_file
  • A. 

   1. da 2. ne 3. da 4. da 5. da

  • B. 

   1. da 2 da 3. ne 4. da 5. da

  • C. 

   1. da 2. da 3. da 4. ne 5. da

  • D. 

   1. da 2. da 3. da 4. da 5. ne

 • 39. 
  Na jednom Linux sistemu izvrsene su sledece komande : #id student2  uid=502(student2) gid=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #id student4 uid=504(student4) gid=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #Is -l my_file -rw-----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file Korisnik root zadaje redom sledece komande: 1.chown student2 my_file 2.chgrp rt my_file 3.chmod u=,g+rx,o+x my_file Ukoliko student2 zada komandu Is -l my_file, Linux ce na ekranu prikazati
  • A. 

   ---r-xr-x 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

  • B. 

   ----r-xrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • C. 

   -rw----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

  • D. 

   ----r-xrwx 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

 • 40. 
  Korisnik student1 (primarna grupa rt2001, nije uclanjen u druge grupe, umask=022) zadaje sledece komande jednu za drugom : #Is -l file1 -rwxrwxrwx 1 root root 1235 file1 #cp file1 /tmp/file2 #Is -l /tmp/file2 Rezultat izvrsenja poslednje komande je:
  • A. 

   -r-xrwxrwx 1 student1 rt2001 ... 1235 file2

  • B. 

   -r--rw-rw- 1 student1 rt2001 ... 1235 file2

  • C. 

   Datoteka nije iskpoirana jer korisnik student1 nema prava na to

  • D. 

   -r-xrwxrwx 1 root root ... 1235 file2

 • 41. 
  Na jednom Linux sistemu izvrsene su sledece komande: #id student2 <enter> uid=502(student2) gid=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #Is -l my_file  -rw-----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file Korisnik root zadaje redom sledece komande: 1.chown student2 my_file 2.chgrp rt my_file 3.chmod u=,g+rx,o+x my_file Ukoliko root zada komandu Is -l my_file, Linux ce na ekranu prikazati:
  • A. 

   -rwxrwxrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • B. 

   ----r-xr-x 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

  • C. 

   ----r-xrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • D. 

   -r--r-xrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

 • 42. 
  Sledeca komanda "cat/etc/passwd | grep a* | wc -l " prikazuje na ekranu:
  • A. 

   Ukupan broj korisnickih naloga na sistemu

  • B. 

   Broj korisnickih naloga cije ime pocinje na a

  • C. 

   Broj korisnickih naloga cije ime pocinje na b

  • D. 

   Ne prikazuje nista

 • 43. 
  Korisnik zadaje komandu i dobija sledeci rezultat: /etc/adduser.conf/etc/bash.bashrc /etc/bash_completion.d /etc/adjtime/etc/bash_competition /etc/calendar Koju je komandu korisnik zadao?
  • A. 

   Is -d /etc/[a-d][a-d]*

  • B. 

   Is -d/etc/[a-d][a-d]?

  • C. 

   Is -d/etc/[abcd][abcd]*

  • D. 

   Is -d/etc/[abcd][abcd]?

 • 44. 
  Korisnik root zadaje komandu file na sledeci nacin: file <ARGUMENT> Komanda vraca rezultat: <ARGUMENT> : directory Sta je od ponudjenih odgovora moguci argument komande (oznacen kao <ARGUMENT>)?
  • A. 

   /etc/hosts

  • B. 

   /bin/cp

  • C. 

   /dev/hda

  • D. 

   /usr/bin

 • 45. 
  Pronadjite uljeza (pogresno zadatu komandu) :
  • A. 

   Cp/etc/passwd

  • B. 

   Cp/etc/passwd~

  • C. 

   Cp/etc/passwd/tmp

  • D. 

   Cp/etc/passwd/tmp/copy_of_passwd

 • 46. 
  Kojojm komandom se podesava da korisnik4 mora da zameni lozinku na svakih 42 dana i da 7 dana pre isteka lozinke dobije upozorenje?
  • A. 

   Chage -I 42 -W 7 korisnik4

  • B. 

   Chage -m 42 -W 7 korisnik4

  • C. 

   Chage -M 42 -W 7 korisnik4

  • D. 

   Chage -m 42 -I 7 korisnik

 • 47. 
  Korisnik user1 se trenutno nalazi u svom home direktorijumu. U home direktorijumu tog korisnika kreiran je poddirektorijum .mydoc (vlasnik user1, grupa users. prva pristupa 750) koji ne sadrzi poddirektorijume. Koja komanda kao rezultat prikazuje sledecu liniju na ekranu:  drwxr-xr-x 2 user1 users 4096 dec 20 19:52 .mydoc
  • A. 

   Is -l .mydoc

  • B. 

   Is -al .mydoc/

  • C. 

   Is -ald .mydoc

  • D. 

   Ni jedna od navedenih

 • 48. 
  Na jednom Linux sistemu (uskladjen na POSIX standardom po pitanju unije grupnog i vlasnickog prava) izvrsene su sledece komande : #id student7 uid=507(student7) gid=400(vetes) groups=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #Is -Id my_doc  drw-r-xr-x 2 student7 rt 585 Mar 4 20:57 my_doc Korisnik student je pozicioniran na roditeljskom direktorijumu direktorijuma my_doc. Odredite skup komandi koje korisnik student7 moze da izvrsi.
  • A. 

   Is my_doc, touch my_doc/newfile, mkdir my_doc/newdir

  • B. 

   Is my_doc, touch my_doc/newfile, cd my_doc

  • C. 

   Is my_doc, mkdir my_doc/newfile, cd my_doc

  • D. 

   Is -l my_doc, mkdir my_doc/newfile, cd my_doc

 • 49. 
  Na jednom Linux sistemu izvrsene su sledece komande: # groups student student vets rt II_grupa # Is -l proba -rw-rw-r-- 1 root nrt 585 Mar 4 20:57 proba Odredite sta korisnik student moze raditi sa datotekom proba
  • A. 

   Moze procitati i izmeniti sadrzaj datoteke i moze obrisati datoteku

  • B. 

   Moze procitati ali ne moze menjati sadrzaj datoteke, moze obisati datoteku

  • C. 

   Moze procitati ali ne moze menjati sadrzaj datoteke, ne moze obrisati datoteku

  • D. 

   Moze procitati i izmeniti sadrzaj datoteke, ali ne moze obrisati datoteku

 • 50. 
  Na jednom Linux sistemu izvrsene su sledece komande: #Id student5 uid=505(student5) gid=400(vetes) groups=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #Is -Id my_doc  drwxrwx--- 2 student4 rt 585 Mar 4 20:57 my_doc #Is -l my_doc/my_file -rw-r----- 1student4 root 585 Mar 4 20:57 my_file Pod predpostavkom da se korisnik student5 nalazi na direktorijumu my_doc, odrediti koje od sledecih komandi taj korisnik moze da izvrsi: 1.>new, 2.mv my_file/tmp, 3. rm my_file, 4. cp my_file, 5. vi my_file
  • A. 

   1. da 2. ne 3.da 4.ne 5. ne

  • B. 

   1. da 2. da 3. ne 4. da 5. da

  • C. 

   1. da 2. da 3. da 4. ne 5. da

  • D. 

   1.da 2. da 3. da 4.da 5. ne

 • 51. 
  Korisnik student1 (primarna grupa rt2001, nije uclanjen u druge, umask=022) zadaje sledece komande jednu za drugom: #Is -l file1 -rwxr-xr-x 1 root root 1235 file1 # cp file1 /tmp/file2 # Is -l /tmp/file2 Rezultat izvrsenja poslednje komande je:
  • A. 

   -rw-r--r-- 1 student1 rt2001 ... 1235 file2

  • B. 

   -rwxr-xr-x 1 student1 rt2001 ... 1235 file2

  • C. 

   -rw-r--r-- root root ... 1235 file2

  • D. 

   -rwxr-xr-x 1 root root ... 1235 file2

 • 52. 
  Komande : "Is /etc/passwd | sort | wc -l" i "sort /etc/passwd |grew a* | wc -l " prikazuju identican rezultat :
  • A. 

   Ukoliko na sistemu postoji samo jedan korisnicki nalog

  • B. 

   Ukoliko na sistemu postoji samo jedan korisnicki nalog cije ime pocinje sa slovom a

  • C. 

   Bez obzira na broj korisnickih naloga na sistemu

  • D. 

   Nikad ne prikazuju identican rezultat

 • 53. 
  Korisnik root zadaje komandu file na sledeci nacin: file Komanda vraca rezultat : : ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped Sta je od ponudjenih odgovora moguci argument komande (oznacen kao ) ?
  • A. 

   /etc/hosts

  • B. 

   /bin/cp

  • C. 

   /dev/hda

  • D. 

   /dev/lp0