Prvi Kolokvijum Operativni Sistemi 1

53 Pitanja | Total Attempts: 653

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Prvi Kolokvijum Operativni Sistemi 1

Questions and Answers
 • 1. 
  1.Ukoliko datoteku sa pristupnim pravima -rw-r-xrwx kopira korisnik čija je promenljiva umask ima vrednost 321, kopija datoteke će imati sledeća pristupna prava:
  • A. 

   -r--r--rw-

  • B. 

   -r--r-xrw-

  • C. 

   -rw-r-xr-x

  • D. 

   ----r--rw-

 • 2. 
  Odaberite tvrđenje koje pogrešno opisuje stvarni i efikasni UID (RUID i EUID) Izaberite tačan odgovor:
  • A. 

   EUID je ID korisnika pod čijim je nalogom korisnik trenutno prijavljen

  • B. 

   RUID se nemenja se tokom rada, bez obzira da li je korisnik pokrenuo komandu su

  • C. 

   EUID se nemenja se tokom rada, bez obzira da li je korisnik pokrenuo komandu su

  • D. 

   RUID je UID korisnika koji je prijavljen na sistem pomoću procesa login

 • 3. 
  Koje od sledećih tvrđenja nije tačno:
  • A. 

   Sistemski korisnički nalozi bin i mail služe za prijavljivanje korsnika na sistem

  • B. 

   Sistemski korisnički nalozi nastaju tokom inastalacije Linux-a

  • C. 

   Regularne korisnike kreira isključivo root ili neki korisnik kome root dodeli to pravo u datoteci /etc/sudoers

  • D. 

   Postoje sistemski korisnički nalozi koji se mogu iskoristit za prijavljivanje na sistem

 • 4. 
  Ako je za vrednost umask promenljiva 017 direktorijumi kreirani komandom mkdir i datoteke kreirane komandom touch imaće respektivno sledeća prava pristupa:
  • A. 

   650 (datoteke) i 760 (direktorijumi)

  • B. 

   660 (i daoteke i direktorijumi)

  • C. 

   660 (datoteke) i 760 (direktorijumi)

  • D. 

   650 (i datoteke i direktorijumi)

 • 5. 
  Korisnik student1 (primarna grupa rt2001, nije učlanjen u druge grupe, umas=022) zadaje sledeće komande jednu za drugom: # ls -l file1 -rwrx-x--- 1 root root …1235 file1 # cp file1 /tmp/file2 #ls –l /tmp/file2 Rezultat izvršenja poslednje komande je:  
  • A. 

   -rwxr-xr-x 1 student1 rt2001 … 1235 file2

  • B. 

   -rw-r--r-- 1 student1 rt2001 ... 1235 file2

  • C. 

   Datoteka file1 nije iskopirana jer korisnik student1 na to nema prava

  • D. 

   -rw-r--r-- 1 root root … 1235 file2

 • 6. 
  Korisnik student5 (primarna grupa student5) član je grupe vetes. Korisnici student4 (primarna grupa student4) i student2 (primarna grupa student2) članovi su grupe rt i vetes. U aktivnom stablu kreiran je direktorijum my_doc: drwxrwx--- 2 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_doc U direktorijumu my_doc, se nalazi datoteka my_file -rw-r----- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file U sustemskoj putanji korisnika student5 se nalaze sledeće tri komande za: editovanje datoteka: -rwsr-xr-x 1 student4 rt 12332 Mar 4 20:57 editor brisanje datoteka: -rwsr-xr-x 1 student2 rt 14123 Mar 4 20:57 delete Ove komande koriste sintaksu identičnu programima vi i rm Odredite koje komande korisnik student5 može uspešno da izvrši ako se nalazi na direktorijumu my_doc:  
  • A. 

   Može da izvrši editor my_file, ali ne može delete my_file

  • B. 

   Može da izvrši i delete my_file i editor my_file

  • C. 

   Može da izvrši delete my_file, ali ne može editor my_file

  • D. 

   Ne može da izvrši ni delete my_file ni editor my_file

 • 7. 
  Korisnik user1 se trenutno nalazi u svom home direktorijumu. U home direktorijumu tog korisnika kreiran je poddirektorijum mydoc (vlasnik user1, grupa users, prava pristupa 755) koji ne sadrži poddirektorijume. Koja komanda kao rezultat prikazuje sledeću liniju ne ekranu Drwxr-xr-x 2 user1 users 4096 dec 20 19:52 mydoc  
  • A. 

   Ls -ld mydoc

  • B. 

   Is -l mydoc

  • C. 

   Ni jedna od navedenih

  • D. 

   Is -ld mydoc/

 • 8. 
  U deskriptoru objekata fajl system (polje koje prethodi pravima pristupa) u detaljnom listing, hard linkovi su označeni karakterom:
  • A. 

   S

  • B. 

   H

  • C. 

   -

  • D. 

   I

 • 9. 
  Kojim kategorijama korisnik može istovremeno pripadati, u odnosu na bilo koju datoteku ili direktorijum? 
  • A. 

   Ne može pripadati dve kategorijama

  • B. 

   Vlasnik i ostali (others)

  • C. 

   Grupa i ostali (others)

  • D. 

   Vlasnik i grupa

 • 10. 
  Izdvojeni su bitni elementi iz datoteka /ect/passwd i /ect/group Linux sistema. Isečak datoteke /etc/passwd je: fox1:x:500:500::/home/fox1:/bin/bash student1:x:501:501::/home/student2:/bin/bash student2:x:501:501::/home/student1:/bin/bash student3:x:501:501::/home/student3:/bin/bash student4:x:501:501::/home/student4:/bin/bash student5:x:501:501::/home/student5:/bin/bash Isečak datoteke /etc/group/ je: mem::3:root,mem users::100:fox1,student2,student5 Fox1::500:fox1 studenti::501:student1,student2,student3,student4,student5 Na sistemu se nalazi direktorijum my_doc: drwxr-xr-x 2 student2 users 585 Mar 4 20:57 my_doc U direktorijumu my_doc, se nalazi datoteka my_file: -rw-rw-r-- 1 student4 users 585 Mar 4 20:57 my_file Odredite šta korisnik student2 može da uradi sa datotekom my_file.  
  • A. 

   Može pročitati i izmeniti sadržaj datoteke i može obrisati datoteku

  • B. 

   Može pročitati ali ne može menjati sadržaj datoteke, ne može obrisati datoteku

  • C. 

   Može pročitati ali ne može menjati sadržaj datoteke, može obrisati datoteku

  • D. 

   Može pročitati i izmeniti sadržajj datoteke, ali ne može obrisati datoteku

 • 11. 
  Na jednom linux sistemu izvršene su sledeće komande: #id student2 uid=502(student2) gid=400(vetes) groups=400(vetes), 401(rt), 402(I_grupa) #Is -l my_file -rw----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file Korisnik student2 zadaje redom sledeće komande: 1. chown student2 my_file 2. chgrp rt my_file 3. chmod u=,g+rx,o+x my_file Ukoliko student2 zada komadu Is -l my_life, Linux će na ekranu prikazati:  
  • A. 

   ----r-xrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • B. 

   ----r-xr-x 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

  • C. 

   -rwxrwxrwx 1 student2 rt 585 Mar 4 20:57 my_file

  • D. 

   -rw----rw- 1 student4 vetes 585 Mar 4 20:57 my_file

 • 12. 
   Korisnik zadaje komandu i dobija sledeći rezultat: chmod lsmod Komanda ne prikazuje datoteke modprobe i chown iz tekućeg direktorijuma. Koju komadu je korisnik zadao?  
  • A. 

   Is [c-l][h-s]*

  • B. 

   Is [a, ..x][a, ..x]*

  • C. 

   Is ??mod

  • D. 

   Is *mod*

 • 13. 
  Korisnik root zadaje komandu file na sledeći načun: file <ARGUMENT> Komanda vraća rezultat: : <ARGUMENT> character special (6/0) Šta je od ponuđenih odgovora mogući argument komande (označen kao <ARGUMENT> )?  
  • A. 

   /bin/cp

  • B. 

   /etc/hosts

  • C. 

   /dev/lp0

  • D. 

   /dev/hda

 • 14. 
  Pronađite uljeza (pogrešno zadatu komandu):
  • A. 

   Cp /etc/passwd/tmp/copy_of_passwd

  • B. 

   Cp /etc/passwd/ect

  • C. 

   Cp /etc/passwd/tmp

  • D. 

   Cp /etc/passwd ≈

 • 15. 
  Koja komanda kopira datoteku /ect/passwd u datoteku /tmp/passwd ?
  • A. 

   Cp -R /etc/pass?? /tmp/etc

  • B. 

   Cp -R /etc/pass* /tmp/etc

  • C. 

   Cp -R /etc/* /tmp

  • D. 

   Cp -R /etc /tmp

 • 16. 
  Korisnik user1 zadaje sledeće tri komande: (1)  mkdir -p /tmp/fruitcake/mydir (2)  cp /etc/hosts /tmp/fruitcake/hosts (3)  chmod -R 777 /tmp/fruitcake Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna. Kojom komandom korisnik user1 mođe obrisati direktorijum /tmp/fruitcake??  
  • A. 

   Rm -rf /tmp/fruitcake

  • B. 

   Rm -f /tmp/fruitcake

  • C. 

   Ni jednom od navedenih pod a,b iili c

  • D. 

   Rmdir -f /tmp/fruitcake

 • 17. 
  Korisnik zadaje dve komande: (1) sort /etc/passwd i (2) wc -I a druga prebrojava sve linije neke datoteke. Ukoliko želite da prebrojite korisnike i pri tome sačuvate spisak korisničkih naloga uređen po abecednom redu, na koji će te način spregnuti ove dve komande?
  • A. 

   Sort /etc/passwd | wc-l

  • B. 

   Sort /etc/passwd >wc -l

  • C. 

   Sort /etc/passwd >lista ; wc-l lista

  • D. 

   Sort /etc/passwd

 • 18. 
  Odredite najmani potpuni skup prava koja treba dati korisniku tako da on može da obriše datoteku. Uzmite u obzir da korisnik treba da ima mogućnost da obavi brisanje datoteke bez obzira da li je pozicioniran na direktorijumu u kome se ona nalazi ili na nekom drugom direktorijumu.
  • A. 

   R na datotekom, x nad direktorijumom u kom se ona nalazi

  • B. 

   W nad datotekom, x nad direktorijumom u kom se ona nalazi

  • C. 

   W nad datotekom, x nad direktorijumom u kom se ona nalazi

  • D. 

   W i x na direktorijumu u kom se ona nalazi

 • 19. 
  Korisnik wilecoyote zadaje sledeće četiri komande:   (1)  mkdir  -p /tmp/fruitcake/mydir (2)  cp /etc/hosts /tmp/fruitcake/hosts (3)  chmod -R 777 /tmp/fruitcake (4)  chmod -R -t /tmp/fruitcake/mydir Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna. Koju od sledećih komandi korisnik roadrunner uspešno može da izvrši?  
  • A. 

   Rm -rf /tmp/fruitcake

  • B. 

   Rmdir /tmp/fruitcake

  • C. 

   Rmdir /tmp/fruitcake/mydir

  • D. 

   Rm /tmp/fruitcake/mydir/hosts

 • 20. 
  Koje dve komade obavljaju indetične akcije?
  • A. 

   (1) cp f1 f2 i (2) ln -s f1 f2

  • B. 

   (1) cp f1 f2 i (2) ln f1 f2

  • C. 

   (1) cp -l f1 f2 i (2) ln -s f1 f2

  • D. 

   (1) cp -s f1 f2 i (2) ln -s f1 f2

 • 21. 
  Korisnik user1 zadaje sledeće dve komande: (1)  $ file myfile myfile: ELF 32-bit (2)  wc mylife 55 256 1432 Odredite tip i veličinu datoteke myfile:  
  • A. 

   Myfile je tekstualna datoteka veličine 55 bajtova

  • B. 

   Myfile je tekstualna datoteka veličine 256 bajtova

  • C. 

   Myfile je binarna datoteka veličine 1432 bajtova

  • D. 

   Myfile je binarna datoteka veličine 256 bajtova

 • 22. 
  Sledeća komanda: „Is /etc/passwd | grep a* | wc -l“ prikazuje na ekranu:
  • A. 

   Onoliko linija koliko ukupno ima korisničkih naloga čije ime počinje na a

  • B. 

   Onoliko linija koliko ukupno ima korisničkih naloga na sistemu

  • C. 

   Tacno jedna

  • D. 

   Ne prikazuje ništa

 • 23. 
  Ukoliko datoteku sa pristupnim pravima -rw-r-xrwx kopira korisnik čija je promenljiva umask ima vrednost 321, kopija datoteke će imati sledeća pristupna prava:
  • A. 

   -r--r--rw-

  • B. 

   -rw-r-xr-x

  • C. 

   ----r--rw-

  • D. 

   -r--r-xrw-

 • 24. 
  Datoteke koje predstavljaju inicijalno okruženje novokreiranog korisnika kopiraju se iz direktorijuma:
  • A. 

   /etc/skel/

  • B. 

   /etc/.profile/

  • C. 

   /etc/.bash_profile/

  • D. 

   /etc/profile/

 • 25. 
  Izdvojeni su bitni elementi iz datoteke /ect/passwd i /ect/group Linux sistema. Isečak datoteke /etc/passwd je: fox1:x:500:500::/home/fox1:/bin/bash student:x:502:502::/home/student:/bin/bash Isečak datoteke /etc/group je: users::100:fox1 fox1::500:fox1 Na server se nalazi direktorijum source: drwxrwxr-x 1 fox1 users 2048 Mar 4 20:57 source Pod pretpostavkom da trenutno nalazi na roditeljskom direktorijumu, odredite skup komandi koje korisnik student može da izvrši:  
  • A. 

   Cd source, mkdir source/jim

  • B. 

   Touch source/newfile, mkdir source/jim, cd source

  • C. 

   Is source, cd source

  • D. 

   Is source, touch source/newfile, mkdir source/jim, cd source

Back to Top Back to top