Projektovanje QMS

54 Questions

Settings
Please wait...
Projektovanje QMS

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Zasto organizacija mora da planira is sprovodi procese pracenja, merenja, analize i poboljsavanja?
  • A. 

   Da bi pokazala usaglasenost proizvoda sa zahtevima ISO 9001

  • B. 

   Da bi pokazala usaglasenost sa zahtevima za proizvod

  • C. 

   Da bi osigurala usaglasenost QMSa

  • D. 

   Da bi osigurala ostvarenje finansijskih rezultata

  • E. 

   Da bi osigurala i stalno poboljsavala efektivnost QMSa

 • 2. 
  Koje metode se koriste za sakupljanje i analizu informacija u vezi sa kljucnim indikatorima performansi QMS?
  • A. 

   Pracenje i zapisivanje karakteristika procesa i varijabli proizvoda

  • B. 

   Preispitivanje performansi ukljucujuci isporucioce i partnere

  • C. 

   Razgovore, upitnike, istrazivanja o zadovoljstvu korisnika i drugih zainteresovanih strana

  • D. 

   Brainstorming

  • E. 

   Ocenjivanje rizika i upravljanje rizikom

  • F. 

   SPC tehnike

 • 3. 
  Sta KPI treba da omoguce organizaciji?
  • A. 

   Da definise viziju, misiju i strategiju

  • B. 

   Da postavi merljive ciljeve

  • C. 

   Da uspostavi operativne planove

  • D. 

   Da identifikuje, prati i predvidja trendove u ostvarivanju ciljeva

  • E. 

   Da izvrsi distribuciju ciljeva na sve funkcije i nivoe organizacije

  • F. 

   Da preduzme korektivne, preventive i mere poboljsavanja kada je to neophodno

 • 4. 
  Koje informacije treba da osigura KPI?
  • A. 

   Efektivnost i efikasnost standarda

  • B. 

   Profitabilnost i finansijske performanse

  • C. 

   Potrebe i ocekivanja menadzmenta

  • D. 

   Znacaj pojedinacnih proizvoda za organizaciju, kako trenutno, tako i ubuduce

  • E. 

   Efektvnost i efikasnost kupaca

  • F. 

   Efektivnost i efikasnost procesa

  • G. 

   Zahteve zakona i propisa, gde je to primenjivo

 • 5. 
  Koje performanse obuhvataju pokazatelje zadovoljstva korisnika?
  • A. 

   Pregled ocene zadovoljstva kupaca po utvrdjenim kriterijumima

  • B. 

   Nominacije za nagrade

  • C. 

   Neplacene reportaze u medijima

  • D. 

   Pregled analize specijalnih kupaca

  • E. 

   Pregled reklamacija/ pohvala

  • F. 

   Brzina i efekti resavanja reklamacija

 • 6. 
  Koje performanse isporucilaca i partnerskih odnosa mogu da budu?
  • A. 

   Brojnost isporucilaca

  • B. 

   Performanse isporuke (postovanje rokova, reklamacije, redovnost i placanja isporuciocima)

  • C. 

   Novi isporucioci

  • D. 

   Osvajanje novih znanja zjedno sa partnerom

  • E. 

   Efikasnost ostvarena kroz partnerski odnos

  • F. 

   Profit ostvaren kroz investicione projekte

  • G. 

   Ostvareni prihod u partnerskim odnosima

  • H. 

   Ustede sotvarene kroz pregovaracku moc prema partnerima

  • I. 

   Osvajanje novih trzista zajedno sa partnerom

 • 7. 
  Koje performanse spadaju u zadovoljstvo zaposlenih?
  • A. 

   Tacnost administracije organizacije

  • B. 

   Velonterski rad

  • C. 

   Efektivnost i komunikacija

  • D. 

   Nivoi izostajanja sa posla i bolovanja

  • E. 

   Broj vanrednih situacija

  • F. 

   Broj i obim strajkova i zalbi

  • G. 

   Nivo koriscenja povlastica

  • H. 

   Nivo ostvarenja normi

  • I. 

   Koriscenje proizvodnih kapaciteta

  • J. 

   Nivo disciplinskih prekrsaja/kazni

  • K. 

   Nivo incidenata mobinga

 • 8. 
  Sta performanse procesa mogu da obuhvataju?
  • A. 

   Tehnoloske parametre

  • B. 

   Kapacitete procesa

  • C. 

   Broj novorazvijenih proizvoda

  • D. 

   Broj inovacija, patenata i prodatih licenci

  • E. 

   Proizvodna vremena, vremena isporuke i servisa

  • F. 

   Vremena administrativnih procesa

  • G. 

   Pouzdanost i smanjenje reklamacija

  • H. 

   Vremena cekanja

  • I. 

   Vremena probijanja ugovorenih rokova

  • J. 

   Vreme resavanja reklamacija

 • 9. 
  Sta performase proizvoda mogu da obuhvataju?
  • A. 

   Broj novorazvijenih proizvoda

  • B. 

   Stopu otkaza

  • C. 

   Troskovi odrzavanja

  • D. 

   Broj inovacija, patenata i prodatih licenci

  • E. 

   Sertifikovanost ili kategorizacija proizvoda i usluga

  • F. 

   Ulaganja u opremu

  • G. 

   Pouzdanost i smanjenje reklamacija

  • H. 

   Zamena materijala

  • I. 

   Ugradnja novih tehnologija

  • J. 

   Snizenje materijalnih troskova

 • 10. 
  Koje su najcesce SPC tehnike?
  • A. 

   Pie dijagram

  • B. 

   Pareto dijagram sa kumulativnom krivom

  • C. 

   Barij dijagram

  • D. 

   Kontrolne mape

  • E. 

   Dijagram rasipanja

  • F. 

   Pareto dijagram

 • 11. 
  Koja informacije o zapazanju korisnika mogu da budu, prema zahtevu ISO 9001, tacka 8.2.1?
  • A. 

   Istrazivanje zadovoljstva korisnika

  • B. 

   Podaci korisnika o kvalitetu isporucenog proizvoda

  • C. 

   Istrazivanje misljenja isporucilaca

  • D. 

   Analiza izgubljenog posla

  • E. 

   Pohvale

  • F. 

   Reklamacije u garantnom roku

  • G. 

   Izvestaji inspektora

 • 12. 
  Sta sadzrze kriterijumi za zadovoljstvo kupaca?
  • A. 

   Model za vodjenje pregleda zadovoljstva kupaca

  • B. 

   Pozeljno je praviti preglede na bazi pojedinacnih podataka

  • C. 

   Podatke treba statisticki vrednovati, kada je moguce

  • D. 

   Reklamacije kupaca ne treba ukljuciti u analize zadovoljstva kupaca

  • E. 

   Reklamacije kupaca treba ukljuciti u analize zadovoljstva kupaca

 • 13. 
  Sta sadrze uspesne komunikacije i slusanje povratnih informacija od kupaca?
  • A. 

   Pronaci odgovarajuce metode komunikacija sa kupcem

  • B. 

   Podatke istrazivanja redovno dostavljati upravnom odboru

  • C. 

   Podatke istrazivanja redovno dostavljati odgovarajucim sluzbama organizacije

  • D. 

   Obezbediti proces za preduzimanja mera na povratne informacije od kupca

  • E. 

   O podacima istrazivanja redovno obavestavati javnost

 • 14. 
  Koje kriterijume mogu da sadrze anketni upitnici za istrazivanje zadovoljstva kupaca?
  • A. 

   Ispunjenje rokova

  • B. 

   Konkurentnost

  • C. 

   Brzina reagovanja kupaca

  • D. 

   Odnos prema kupcu

  • E. 

   Opste misljenje o kupcu

  • F. 

   Ocena kvaliteta proizvoda ili usluga

  • G. 

   Kvalitet obrade ponude

  • H. 

   Kvaliteet projektne dokumentacije

  • I. 

   Tehnoloska resenja - pristupacnost i raspolozivost usluge

  • J. 

   Nivo cena isporucilaca komponenti

 • 15. 
  Koje osobine ima opsta kategorija performansi - EFIKASNOST?
  • A. 

   Usteda resursa

  • B. 

   Ostvarenje ciljeva

  • C. 

   Kvalitet

  • D. 

   Produktivnost, prihod

  • E. 

   Raditi stvari ispravno od prve

  • F. 

   Raditi prave stvari

  • G. 

   Raditi bez greske, sa minimumom otpada, vremena i napora

  • H. 

   Ispunjenje potreba i ocekivanja korisnika

 • 16. 
  Koje osobine ima opsta kategorija performansi - EFEKTIVNOST?
  • A. 

   Ispunjenje potreba i ocekivanja korisnika

  • B. 

   Usteda resursa

  • C. 

   Produktivnost, prihod

  • D. 

   Raditi stvari ispravno, od prve

  • E. 

   Raditi prave stvari

  • F. 

   Raditi bez greske, sa minimumom otpada, vremena i napora

  • G. 

   Ostvarenje ciljeva

  • H. 

   Kvalitet

 • 17. 
  Sta interna provera QMS-a treba da oceni?
  • A. 

   Da je integrisan u osnovni menadzment sistem organizacije

  • B. 

   Da je definisan i dokumentovan

  • C. 

   Da je uskladjen sa odrzivim razvojem

  • D. 

   Da je efikasan u ostvarivanju strategije organizacije

  • E. 

   Da je primenjen u praksi organizacije

  • F. 

   Da je efektivan u odnosu na ostvarenje ciljeva kvaliteta organizacije

 • 18. 
  Koje informacije sadrze rezultati internih provera?
  • A. 

   Preventivne mere

  • B. 

   Mogucnosti za poboljsanja i inovacije

  • C. 

   Usaglasenosti sa datim kriterijumima

  • D. 

   Korekcije

  • E. 

   Neusaglasenosti sa datim kriterijumima

  • F. 

   Korektivne mere

 • 19. 
  Cemu sluzi proces provere?
  • A. 

   Za inspekciju i utvrdjivanje gresaka u procesima i na proizvodu

  • B. 

   Za utvrdjivanje stepena do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere

  • C. 

   Za utvrdjivanje nivoa zrelosti organizacije

 • 20. 
  Koje su oznake nalaza provere?
  • A. 

   (NN) - Nekriticni proizvod

  • B. 

   (NN) - Nekriticne neusaglasenosti

  • C. 

   (KN) - Kriticni nalazi

  • D. 

   (KN) - Kriticne neusaglasenosti

  • E. 

   (KM) - Korektivne mere

  • F. 

   (PM) - Preventivne mere

  • G. 

   (PN) - Potencijalne neusaglasenosti

  • H. 

   (PP) - Prilike za popravni

  • I. 

   (PO) - Pohvale

 • 21. 
  Koje osnovne korake sadrzi procedura za provodjenje provere?
  • A. 

   Planiranje provere

  • B. 

   Predproveru

  • C. 

   Obezbedjenje kometentnosti proveravaca i vodje proveravackog tima

  • D. 

   Izbor odgovarajuceg tima za proveru i dodeljivanje uloga i odgovornosti

  • E. 

   Provodjenje follow-up provere pre glavne provere

  • F. 

   Provodjenje provere

  • G. 

   Odrzavanje zapisa provere

  • H. 

   Pracenje performansi i efektivnosti procesa i sistema

  • I. 

   Izvestavanje najviseg rukovodstva sa ukupnim ostvarenjima provera

 • 22. 
  Po kojim elementima ISO 9001 se proverava generalni direktior?
  • A. 

   Mapa procesa

  • B. 

   Opsti zahtevi

  • C. 

   Poslovnik o kvalitetu

  • D. 

   Procedure i procesi

  • E. 

   Odgovornost rukovodstva

  • F. 

   Obezbedjenje resursa

  • G. 

   Prijem kadrova

  • H. 

   Analiza podataka

  • I. 

   Kontinualna poboljsavanja

 • 23. 
  Po kojim elementima ISO 9001 se proverava proizvodnja - realizacije usluge?
  • A. 

   5.4

  • B. 

   7.1

  • C. 

   7.2

  • D. 

   7.3

  • E. 

   7.4

  • F. 

   7.5

  • G. 

   8.2.1

  • H. 

   8.2.2

  • I. 

   8.2.3

  • J. 

   8.2.4

  • K. 

   8.3

  • L. 

   8.4

 • 24. 
  Koje rubrike u izvestaju o neusaglasenosti i podrucja za poboljsanja bitnih za proveru potpisuje proverivac?
  • A. 

   Vrste nalaza provere

  • B. 

   Istrazivanja uzroka neusaglasenosti

  • C. 

   Preduzete mere

  • D. 

   Odgovornost/datum

  • E. 

   Follow-up provera - efekti preduzetih mera

 • 25. 
  Sta sadrze parametri efikasnosti i efktivnosti odvijanja procesnih aktivnosti?
  • A. 

   Rokove

  • B. 

   Cenu

  • C. 

   Kvalitet

  • D. 

   Procesna vremena

  • E. 

   Instalisane kapacitete

  • F. 

   Iskoriscenost kapaciteta

  • G. 

   Planirane rezultate

  • H. 

   Ostvarene rezultate

 • 26. 
  Gde je definisano planiranje pracenja i merenja performansi parametara procesa?
  • A. 

   U proceduri internih provera

  • B. 

   U procedurama koje opisuju odredjeni proces

  • C. 

   U ciljevima kvaliteta

  • D. 

   U radnim nalozima

  • E. 

   U tehnologijama izvodjenja

  • F. 

   U strateskim planovima

  • G. 

   U izvestajima o ostvarenju rezultata

 • 27. 
  Koji se parametri prate i mere u procesu realizacije proizvoda?
  • A. 

   Stepen usaglasenosti proizvoda

  • B. 

   Troskovi visokog kvaliteta

  • C. 

   Vremensko ostvarenje planiranih faza procesa

  • D. 

   Vremenske meteoroloske cikluse

  • E. 

   Realizovane kolicine proizvoda

  • F. 

   Stepen inovativnosti proizvoda

  • G. 

   Produktivnost

 • 28. 
  Sta organizacija mora da prati da bi verifikovala da su ispunjeni zahtevi za proizvod?
  • A. 

   Performanse proizvoda

  • B. 

   Karakteristike proizvoda

  • C. 

   Kolicine proizvoda

 • 29. 
  U kojim planiranim fazama se vrsi pracenje i merenje karakteristika proizvoda?
  • A. 

   Pre isporuke na finalnom proizvodu ili usluzi

  • B. 

   U eksploataciji ili koriscenju proizvoda

  • C. 

   U fazi prijem u fazi prijema proizvoda u fazi prijema materijala, komponenti ili usluga

  • D. 

   U fazi narucivanja proizvoda

  • E. 

   U procesu proizvodnje ili realizacije usluge

  • F. 

   U procesu proizvodnje ili realizacije usluge

 • 30. 
  Sta se definise planom kvalieta?
  • A. 

   Primenjene metode za kontrolisanje i ispitivanje

  • B. 

   Oprema i kriterijumi prihvatanja

  • C. 

   Mesta kontrolisanja i ispitivanja u procesima nabavke i proizvodnje

  • D. 

   Nosioce aktivnosti kontrolisanja i ispitivanja

  • E. 

   Sadrzaj kontrolisanja i ispitivanja

 • 31. 
  Sta se definise planom kontrolisanja i ispitivanja?
  • A. 

   Mesta kontrolisanja i ispitivanja u procesima nabavke i proizvodnje

  • B. 

   Primenjene metode za kontrolisanje i ispitivanje

  • C. 

   Oprema i kriterijumi prihvatanja

  • D. 

   Nosioce aktivnosti kontrolisanja i ispitivanja

  • E. 

   Sadrzaj kontrolisanja i ispitivanja

 • 32. 
  Sta sadrzi upravljanje programom provere prema ISO 19011:2011?
  • A. 

   Uspostavljanje zahteva za proveru

  • B. 

   Uspostavaljanje ciljeva programa provere

  • C. 

   Uspostavljanja programa provere

  • D. 

   Primena provere u praksi

  • E. 

   Pracenje programa provere

  • F. 

   Follow up provera

  • G. 

   Preispitivanje i poboljsanje programa provere

 • 33. 
  Koje su tipicne faze sprovodjenja provere prema standardu ISO 19011:2011?
  • A. 

   Provera dokumentacije

  • B. 

   Priprema plana provere

  • C. 

   Drzanje uvodnog sastanka

  • D. 

   Komunikacije tokom provere

  • E. 

   Dodela sertifikata

  • F. 

   Sakupljanje i verifikacija informacija

  • G. 

   Generisanje nalaza provere

  • H. 

   Utvrdjivanje korektivnih mera

  • I. 

   Drzanje zavrsnog sastanka

 • 34. 
  Na koje nacine organizacija mora da postupa sa neusaglasenim proizvodima?
  • A. 

   Preduzimanjem mera za povlacenje proizvoda iz eksploatacije ako je upotrebljen

  • B. 

   Preduzimanje mera za sprecavanje njegove originalno planirane upotrebe ili primene

  • C. 

   Preduzimanje mera za otklanjanja utvrdjenje neusaglasenosti

  • D. 

   Odobravanjem njegovog koriscenja, pustanja ili prihvatanja na osnovu odluke direktora

 • 35. 
  Gde moze da se identifikuje neusaglasenost proizvoda?
  • A. 

   U procesu prodaje kod prijema zahteva za proizvod

  • B. 

   U procesu nabavke kod prijema proizvoda

  • C. 

   Na uskladistenom proizvodu

  • D. 

   U procesu razvoja kod proracuna karakteristika

  • E. 

   Na isporucenom proizvodu

  • F. 

   U procesu proizvodnje i realizaciji usluge kod izrade proizvoda

 • 36. 
  Koje informacije mora da sadrzi identifikovana neusaglasenost - NCR?
  • A. 

   Opis uzroka neusaglasenosti

  • B. 

   Opis neusaglasenosti

  • C. 

   Mere za otklanjanje neusaglasenosti

  • D. 

   Referentni dokument u odnosu na koji je neusaglasenost otkrivena

  • E. 

   Potpunu identifikaciju i kolicinu neusaglasenih proizvoda

  • F. 

   Datum i mesto u procesu gde je neusaglasenost resena

 • 37. 
  Zasto se neusaglasen proizvod mora oznaciti i ako je moguce izdvojiti u poseban prostor?
  • A. 

   Da se omoguci njegova nesmetana dorada

  • B. 

   Da se spreci njegova isporuka, ugradnja ili upotreba do resenja neusaglasenosti

  • C. 

   Da se odbaci nakon knjigovodstvenog otpisa

 • 38. 
  Kako se proizvod verifikuje nakon izvrsene dorade/popravke?
  • A. 

   Odobrenjem dorade od strane neposrednog rukovodioca

  • B. 

   Ponovnim kontrolisanjem i ispitivanjem

  • C. 

   Posebnom paznjom izvrsioca koji rade doradu

 • 39. 
  U vezi sa cim ili kim analiza podataka mora obezbediti informacije?
  • A. 

   U vezi sa sporuciocima

  • B. 

   U vezi sa zadovoljstvom korisnika

  • C. 

   U vezi sa zadovoljstvom akcionara

  • D. 

   U vezi sa usaglascenoscu sa zahtevima proizvoda

  • E. 

   U vezi sa sposobnoscu organizacije za preduzimanje poboljsanja

 • 40. 
  Sta obuhvata ulazne podatke za preispitivanje QMS od strane rukovodstva?
  • A. 

   Brainstorming aktivnosti

  • B. 

   Izvestaje o realizaciji zakljucaka prethodnog preispitivanja QMS

  • C. 

   Izvestaj eksterne provere QMS

  • D. 

   Izvestaje realizacije strategije organizacije

  • E. 

   Analize provodjenja neusaglasenosti

  • F. 

   Izvestaj interne provere QMS

 • 41. 
  Sta organizacija mora da koristi da bi stalno da poboljsava efektivnost QMS?
  • A. 

   Analize incidenata

  • B. 

   Korektivne i preventivne mere

  • C. 

   Viziju i misiju kvaliteta

  • D. 

   Ciljeve kvaliteta

  • E. 

   Rezultate pronevera

  • F. 

   Preispitivanje od strane rukovodstva

 • 42. 
  Sta preispitivanje QMS od strane rukovodstva, prema PR. 540.01, obuhvata?
  • A. 

   Definisanje resursa i planova za ostvarenje poboljsanja

  • B. 

   Davanje impulsa za nove preduzetnicke poduhvate

  • C. 

   Analizu ostvarenja svih ciljeva kvaliteta

  • D. 

   Preduzimanje disciplinskih mera od strane rukovodstva

  • E. 

   Sumarnu analizu efektivnosti QMS u celini

 • 43. 
  Sta mora da sadrzi dokumentovana procedura za korektivne mere?
  • A. 

   Vrednovanje potrebe za eventualnim merama koje ce osigurati da se neusaglasenosti ne pojave

  • B. 

   Definisanje i primenu neophodnih mera

  • C. 

   Preispitivanje neusaglasenosti (ukljucujuci i zalbe korisnika)

  • D. 

   Utvrdjivanje uzroka potencijalne neusaglasenosti

  • E. 

   Zapisivanje rezultata preduzetih mera

  • F. 

   Preispitivanje efikasnosti preduzetih korektivnih mera

 • 44. 
  Sta mora da sadrzi dokumentovana procedura za preventivne mere?
  • A. 

   Preispitivanje efektivnosti preduzetih preventivnih mera

  • B. 

   Utvrdjivanje neusaglasenosti i njihovih uzroka

  • C. 

   Utvrdjivanje i primenu potrebnih mera

  • D. 

   Zapise o rezultatima preduzetih mera

  • E. 

   Vrednovanje potrebe za merama, da bi se sprecilo ponavljanje neusaglasenosti

 • 45. 
  Na sta sve mogu da se primene poboljsavanja i inovacije?
  • A. 

   Na organizacione propise

  • B. 

   Na menadzment sisteme

  • C. 

   Na sistem nagradjivanja zaposlenih

  • D. 

   Na proizvode

  • E. 

   Na procese i njihove interfejse

  • F. 

   Na investicije u tehnologije

 • 46. 
  Koje vrste aktivnosti poboljsavanja mogu da budu?
  • A. 

   Besplatna poboljsanja koja se vrse na radnom mestu?

  • B. 

   Kontinualna operativna poboljsavanja u malin koracima na radnom mestu

  • C. 

   Poboljsanja koja su stimulisana i nagradjivanja

  • D. 

   Znacajna strateska poboljsavanja u celoj organizaciji

 • 47. 
  Sta se utvrdjuje tokom redovne provere i ocenjivanja QMS?
  • A. 

   Odrzivost

  • B. 

   Pouzdanost

  • C. 

   Funkcionisanje

  • D. 

   Defekti

  • E. 

   Trend poboljsavanja

 • 48. 
  Koje aktivnosti spadaju u kljucne kod priprema za sertifikaciju QMS?
  • A. 

   Utvrdjivanje vizije, misije i vrednosti

  • B. 

   Objava i postavljanje politike kvaliteta

  • C. 

   Formiranje registra kupaca

  • D. 

   Fromiranje regista isporucilaca

  • E. 

   Kompletiranje svih dokumenata

  • F. 

   Merenje zadovoljstva isporucilaca

  • G. 

   Interna provera

  • H. 

   Preispitivanje QMS od strane rukovodstva

 • 49. 
  Uz koje argumente mozete traziti snizenje ponudejene cene sertifikacije?
  • A. 

   Da se ne radi u smenama

  • B. 

   Da se radi sa slicnom opremom na vise mesta

  • C. 

   Da je sistem integrisan

  • D. 

   Da imate dosta sezonskih radnika i slicno

  • E. 

   Da je vas sistem standardizovan

  • F. 

   Da se mnogi procesi ponavljaju

  • G. 

   Da su lokacije blizu jedne drugih

  • H. 

   Da se rade jednostavni iznovrsni poslovi

 • 50. 
  Koje elemente sadrzi plan provere QMS?
  • A. 

   Imena proveravanih rukovodioca

  • B. 

   Elemente standarda ISO 19011

  • C. 

   Elemente standarda ISO 9001

  • D. 

   Listu procesa

  • E. 

   Imena provericava

  • F. 

   Preciznu satnicu

 • 51. 
  Sta sadrzi izvestaj sa utvrdjenim rezultatima svake provere?
  • A. 

   Kriticne negativnosti

  • B. 

   Kriticne neusaglasenosti

  • C. 

   Nekriticne neusaglasenosti

  • D. 

   Nekriticne negativnosti

  • E. 

   Preporuke (mogucnosti ili podrucja) za poboljsanja

  • F. 

   Pohvale

  • G. 

   Nagrade

 • 52. 
  Na cemu je teziste tokom nadzornih ili kontrolnih odnosno resertifikovanih provera QMS?
  • A. 

   Oceni efikasnosti QMS

  • B. 

   Oceni efektivnosti QMS

  • C. 

   Poboljsanjima QMS

  • D. 

   Integrisanju QMS u strategiju i praksu organizacije

  • E. 

   Odrzivom razvoju organizacije

  • F. 

   Odrzivoj uspesnosti organizacije

  • G. 

   Pogorsanjima QMS

 • 53. 
  Koji su osnovni saveti kod prezentacije QMSa tokom sertifikacije?
  • A. 

   Ukazati na nepravilnosti kod saradnika ili drugih rukovodioca

  • B. 

   Boriti se za svoje stavove dok ne steknete utisak da je to kontraproduktivno

  • C. 

   Ne odgovarati na nepostavljena pitanja

  • D. 

   Voditi racuna da vase navode auditor ne proverava u drugim procesima

  • E. 

   Stvari treba predstaviti onakvim kakve bi trebalo da budu

  • F. 

   Imati siguran, ubedljiv i profesionalan nastup

 • 54. 
  Koji je najmanji rok za prijavu za sertifikaciju?
  • A. 

   Mesec dana pre sertifikacije

  • B. 

   Godinu dana pre sertifikacije

  • C. 

   Tri meseca pre sertifikacije