Programski Jezici

104 | Total Attempts: 214

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Programski Jezici

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ________________ je šablon za konstruisanje objekata istog tipa.
  • A. 

   Objekat

  • B. 

   Metod

  • C. 

   Klasa

  • D. 

   Promenljiva

 • 2. 
  Clanovi klase (polja i metodi) mogu biti __________.
  • A. 

   Staticki (klasni) i nestaticki (objektni)

  • B. 

   Lokalni i globalni

  • C. 

   Proceduralni i neproceduralni

  • D. 

   Spoljašnji i unutrašnji

 • 3. 
  Za definisanje klase se koristi službena rec .
  • A. 

   Method

  • B. 

   Class

  • C. 

   Main

  • D. 

   Object

 • 4. 
  _____________ je specijalni metod neke klase koji se poziva po konstruisanju svakogobjekta te klase.
  • A. 

   Glavni metod

  • B. 

   Metod bez argumenata

  • C. 

   Konstruktor

  • D. 

   Rekurzivni metod

 • 5. 
  Koje su od ovih recenica o konstruktorima tacne?
  • A. 

   Podrazumevani konstruktor bez argumenata se automatski dodaje ukoliko u klasi nije eksplicitno definisan nijedan konstruktor.

  • B. 

   U klasi se mora eksplicitno definisati bar jedan konstruktor.

  • C. 

   Konstruktori nemaju tip rezultata, cak ni void.

  • D. 

   Konstruktori moraju imati isto ime kao klasa u kojoj se definišu.

  • E. 

   Konstruktori se pozivaju koriste´ci operator new kada se konstruiše objekat.

 • 6. 
  Analizirajte sledeći program koji se sastoji od dve klase u jednoj datoteci:public class Test {public static void main(String[] args) {A a = new A();a.prikaži() ;}}class A {String s;public A(String s) {this.s = s;}public void prikaži() {System.out.println(s);}}
  • A. 

   Program ima grešku, jer klasa A nije javna klasa.

  • B. 

   Program ima grešku, jer klasa A nema podrazumevani konstruktor.

  • C. 

   Program nema grešaka i normalno se izvršava ništa ne prikazuju´ci na ekranu.

  • D. 

   Program ima grešku koja se može ispraviti ukoliko se naredba A a = new A(); u metodu main promeni u naredbu A a = new A("poruka");.

 • 7. 
  Analizirajte sledeci program koji se sastoji od dve klase u jednoj datoteci:public class Test {public static void main(String[] args) {B c = new B(2);}}class B {int i;public void b(int j) {i = j;}}
  • A. 

   Program ima grešku, jer klasa B nije javna klasa.

  • B. 

   Program ima grešku, jer klasa B nema podrazumevani konstruktor.

  • C. 

   Program ima grešku, jer klasa B nema konstruktor sa parametrom tipa int.

  • D. 

   Program nema grešaka i normalno se izvršava ništa ne prikazuju´ci na ekranu.

 • 8. 
  Ako je data deklaracija Krug k = new Krug(), koja je od ovih recenica najtacnija?
  • A. 

   Promenljiva k sadrži celobrojnu vrednost.

  • B. 

   Promenljivoj k se može dodeliti celobrojna vrednost.

  • C. 

   Promenljiva k sadrži objekat klase Krug.

  • D. 

   Promenljiva k sadrži referencu na objekat klase Krug.

 • 9. 
  Analizirajte sledeci program:public class Test {int x;public Test(String s) {System.out.println("Test");}public static void main(String[] args) {Test t = null;System.out.println(t.x);}}
  • A. 

   Program ima grešku, jer promenljiva t nije inicijalizovana.

  • B. 

   Program ima grešku, jer promenljiva x nije inicijalizovana.

  • C. 

   Program ima grešku, jer klasa Test nema podrazumevani konstruktor.

  • D. 

   Program ima grešku, jer se u nekoj klasi ne može deklarisati promenljiva tipa te iste klase kao što je to ovde slucaj sa promenljivom t.

  • E. 

   Program ima grešku, jer promenljiva t ima vrednost null kada se prikazuje polje t.x.

  • F. 

   Program nema grešaka i normalno se izvršava ništa ne prikazujuci na ekranu.

 • 10. 
  Šta se prikazuje na ekranu za vrednosti niza lista1 kao rezultat izvršavanja ovogprograma? public class Test {public static void main(String[] args) {int[] lista1 = {1, 2, 3};int[] lista2 = {1, 2, 3};lista2 = lista1;lista1[0]= 0;lista1[1] = 1;lista2[2] = 2;for (int i = 0; i < lista1.length; i++)System.out.print(lista1[i] + " ");}}
  • A. 

   1 2 3

  • B. 

   1 1 1

  • C. 

   0 1 2

  • D. 

   0 1 3

 • 11. 
  Šta se prikazuje na ekranu kao rezultat izvršavanja ovog programa?public class Test {public static void main(String[] args) {int[] x = {1, 2, 3, 4};int[] y = x;x = new int[2];for (int i = 0; i < y.length; i++)System.out.print(y[i] + " ");}}
  • A. 

   1 2 3 4

  • B. 

   0 0

  • C. 

   0 0 3 4

  • D. 

   0 0 0 0

 • 12. 
  Šta se prikazuje na ekranu kao rezultat izvršavanja ovog programa?public class Test {public static void main(String[℄ args) {int[] x = {1, 2, 3, 4};int[] y = x;x = new int[2];for (int i = 0; i < x.length; i++)System.out.print(x[i] + " ");}}
  • A. 

   1 2 3 4

  • B. 

   0 0

  • C. 

   0 0 3 4

  • D. 

   0 0 0 0

 • 13. 
  Analizirajte sledeci programski fragment:int[] lista = new int[5];lista = new int[10];
  • A. 

   Programski fragment ima grešku, jer se promenljiva lista ne može menjati nakon što joj se dodeli vrednost.

  • B. 

   Programski fragment nema grešaka i normalno se izvršava. Drugomnaredbom se novi niz dodeljuje promenljivoj lista.

  • C. 

   Programski fragment ima grešku, jer se promenljivoj lista dodeljuje novi niz.

  • D. 

   Programski fragment ima grešku, jer se promenljivoj lista dodeljuje novi niz razlicite dužine od prvog.

 • 14. 
  Analizirajte sledeci program:public class Test {public staticvoid main(String[] args) {int[] a = new int[4];a[1] = 1;a = new int[2];System.out.println("a[1] je " + a[1]);}}
  • A. 

   Program ima grešku kod naredbe a = new int[2], jer se novi niz dodeljuje promenljivoj a.

  • B. 

   Program ima grešku kod naredbe println, jer a[1] nije inicijalizovano.

  • C. 

   Program na ekranu prikazuje a[1] je 0.

  • D. 

   Program na ekranu prikazuje a[1] je 1.

 • 15. 
  Kada se dati niz prenosi nekom metodu kao argument, tom metodu se zapravo prenosi _________ .
  • A. 

   Kopija datog niza

  • B. 

   Kopija prvog elementa datog niza

  • C. 

   Dužina datog niza

  • D. 

   Referenca na dati niz

 • 16. 
  Šta se prikazuje na ekranu kao rezultat izvršavanja ovog programa?public class Test {public static void main(String[] args) {int[] x = {1, 2, 3, 4, 5};uvecaj(x); int[] y = {1, 2, 3, 4, 5};uvecaj(y[0]);System.out.println(x[0] + " " + y[0]);}public static void uvecaj(int[] a) {for (int i = 0; i < a.length; i++)a[i]++;}public static void uvecaj(int n) {n++;}} 
  • A. 

   Poruka o grešci.

  • B. 

   1 1

  • C. 

   2 2

  • D. 

   2 1

  • E. 

   1 2

 • 17. 
  Analizirajte sledeci program:public class Test {public static void main(String[] args) {xMetod(new double[]{3, 3});xMetod(new double[5]);xMetod(new double[3]{1, 2, 3});}public void xMetod(double[] a) {System.out.println(a.length);}}
  • A. 

   Program ima grešku, jer je nepravilan argument new double[]{3, 3} u prvom pozivu metoda xMetod().

  • B. 

   Program ima grešku, jer je nepravilan argument new double[5] u drugom pozivu metoda xMetod().

  • C. 

   Program ima grešku, jer je nepravilan argument new double[3]{1, 2, 3} u trecem pozivu metoda xMetod().

  • D. 

   Program ima grešku, jer ce sve vrednosti niza a imati vrednost null prilikom izvršavanja drugog poziva metoda xMetod().

 • 18. 
  Kada se niz vraca kao rezultat nekog metoda, taj metod zapravo vraca _________.
  • A. 

   Kopija tog niza

  • B. 

   Kopija prvog elementa tog niza

  • C. 

   Dužina tog niza

  • D. 

   Referenca na taj niz

 • 19. 
  Ako je dato zaglavlje metoda public static int[] xMetod(), koja se od ovih naredbi return može koristiti u telu metoda xMetod()?
  • A. 

   Return 1;

  • B. 

   Return {1, 2, 3};

  • C. 

   Return int[]{1, 2, 3};

  • D. 

   Return new int[]{1, 2, 3};

 • 20. 
  Šta se prikazuje na ekranu za vrednosti niza lista kao rezultat izvršavanja ovog programa? public class Test {public static void main(String[] args) {int[] lista = {1, 2, 3, 4, 5};lista = obrniNiz(lista); for (int i = 0; i < lista.length; i++)System.out.print(lista[i] + " ");}public int[] obrniNiz(int[] a) {int[] b = new int[a.length];for (int i = 0; i < a.length; i++)b[i] = a[a.length - 1 - i];return b;}}
  • A. 

   1 2 3 4 5

  • B. 

   5 4 3 2 1

  • C. 

   5 4 1 2 3

  • D. 

   1 2 5 4 3

 • 21. 
  Šta se prikazuje na ekranu za vrednosti niza lista2 kao rezultat izvršavanja ovogprograma?public class Test {public static void main(String[] args) {int[] lista1 = {1, 2, 3, 4, 5};int[] lista2 = obrniNiz(lista1);for (int i = 0; i < lista2.length; i++)System.out.print(lista2[i] + " ");}publicint[] obrniNiz(int[] a) {int[] b = new int[a.length];for (int i = 0; i < a.length; i++)b[i] = a[a.length - 1 - i];return b;}}
  • A. 

   1 2 3 4 5

  • B. 

   5 4 3 2 1

  • C. 

   5 4 1 2 3

  • D. 

   1 2 5 4 3

 • 22. 
  Ako je data deklaracija Krug[] k = new Krug[10], koja je od ovih recenica najtacnija?
  • A. 

   Promenljiva k sadrži niz od 10 celobrojnih vrednosti.

  • B. 

   Promenljiva k sadrži niz od 10 objekata klase Krug.

  • C. 

   Promenljiva k sadrži referencu na niz od 10 promenljivih klasnog tipa Krug.

  • D. 

   Promenljiva k sadrži objekat klase Krug precnika 10.

 • 23. 
  Koje su od ovih rečenica tacne?
  • A. 

   Jedna klasa u Javi može direktno proširivati više klasa.

  • B. 

   Proširena klasa sadrži dodatna polja i metode u odnosu na svoju nasleđenu klasu.

  • C. 

   „Klasa A nasleduje klasu B” znači da je A potklasa od B.

  • D. 

   Ako klasa A nasleduje klasu B, tada objekti klase A sadrže sva polja i sve metode klase B.

  • E. 

   Ako klasa A nasleduje klasu B, tada se svaki objekat klase A podrazumeva daje i objekat klase B.

 • 24. 
  Ako je zaglavlje glavnog metoda klase Test dato u standardnom obliku public static void main(String[] args), koji element niza args dobija vrednost stringa "abc" ukoliko je izvršavanje klase Test pokrenuto ovom DOS komandom?java Test "+" 3 "abc" 2
  • A. 

   Args [0]

  • B. 

   Args [1]

  • C. 

   Args[2]

  • D. 

   Args[3]

 • 25. 
  Ako je data deklaracija double[][] d = new double[4][5], koje su vrednosti dužina d.length i d[2].length?
  • A. 

   4 i 4

  • B. 

   4 i 5

  • C. 

   5 i 4

  • D. 

   5 i 5

Back to Top Back to top