Ενεστώτας Απλός ή Ενεστώτας Διαρκείας? Present Simple Vs Present Progressive

10 | Total Attempts: 3545

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ενεστώτας Απλός ή Ενεστώτας Διαρκείας? Present Simple Vs Present Progressive

   Μετά που θα έχετε διαβάσει προσεκτικά τη θεωρία κάντε την άσκηση και επιλέξτε ανάμεσα σε ενεστώτα απλό ή ενεστώτα διαρκείας.   


Questions and Answers
 • 1. 
  Helen ....... as a teacher in a remote village in Crete.
  • A. 

   Work

  • B. 

   Working

  • C. 

   Works

  • D. 

   Is working

 • 2. 
  I am thinking of going on a three day trip to Athens.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  She ....... work at 7 o' clock every morning.
  • A. 

   Starting

  • B. 

   Starts

  • C. 

   Is starting

  • D. 

   Start

 • 4. 
  I often ....... about you.
 • 5. 
  We .........dinner with my grandparents next Saturday.
  • A. 

   Have

  • B. 

   Has

  • C. 

   Are having

  • D. 

   Is having

 • 6. 
  I remember well the day i failed the test.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Helen .......... her younger brother with his Maths homework now. 
  • A. 

   Helps

  • B. 

   Are helping

  • C. 

   Help

  • D. 

   Is helping

 • 8. 
  Maria ........(live) in Thessaloniki. She is married to a local.
 • 9. 
  I ........ going to the movies. Especially comedies. 
  • A. 

   Am loving

  • B. 

   Love

  • C. 

   Loves

  • D. 

   Is loving

 • 10. 
  The children ......... how to find their way home.
  • A. 

   Are knowing

  • B. 

   Knows

  • C. 

   Know

  • D. 

   Is knowing

Back to Top Back to top