Poziom Operacyjny - Zarządzanie Statkiem

30 Questions | Total Attempts: 186

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Poziom Operacyjny - Zarzdzanie Statkiem

.


Questions and Answers
 • 1. 
  W trampingu podróż liczona jest od:
  • A. 

   Zakończenia załadunku do rozpoczęcia załadunku

  • B. 

   Rozpoczęcia wyładunku do zakończenia wyładunku

  • C. 

   Zakończenia wyładunku do zakończenia wyładunku

 • 2. 
  Skrót naabsa oznacza:
  • A. 

   Not always afloat but safe aground

  • B. 

   Not always afloat but safe accessible

  • C. 

   Not always accessible but safe aground

 • 3. 
  Angielskojęzyczny skrót noty gotowości to:
  • A. 

   NOS

  • B. 

   NOT

  • C. 

   NOR

 • 4. 
  Premia za pośpiech despatch money przysługuje:
  • A. 

   Armatorowi

  • B. 

   Za/wyładowcy

  • C. 

   Czarterującemu

 • 5. 
  Rozliczenie czasu dozwolonego w żegludze nieregularnej wskazuje tzw.:
  • A. 

   Time sheet

  • B. 

   Time log

  • C. 

   Time factor

 • 6. 
  Zestawienie faktów STATEMENT OF FACTS w żegludze nieregularnej sporządza:
  • A. 

   Kapitan i podpisuje agent

  • B. 

   Załadowca i podpisuje kapitan

  • C. 

   Agent i podpisuje kapitan

 • 7. 
  Fracht to:
  • A. 

   Wynagrodzenie czarterującego od przewoźnika

  • B. 

   Wynagrodzenie przewoźnika od czarterującego

  • C. 

   Wynagrodzenie przewoźnika od załadowcy

 • 8. 
  W żegludze liniowej podstawą do sporządzenia planu sztauerskiego jest:
  • A. 

   Cargo list

  • B. 

   Cargo manifest

  • C. 

   Cargo log

 • 9. 
  W żegludze liniowej kwit sternika (Mate’s recept) zawiera dane określające:
  • A. 

   Opis ładunku, miejsce załadowania, podpis

  • B. 

   Rodzaj, ilość, znaki i opakowanie załadowanego ładunku oraz datę faktycznego załadowania

  • C. 

   Podpis liczmena, ilość ładunku, miejsce załadowania

 • 10. 
  Morski list przewozowy Sea Waybill:
  • A. 

   Nie jest zbywalnym papierem wartościowym

  • B. 

   Jest zbywalnym papierem wartościowym

  • C. 

   Jest dokumentem elektronicznym

 • 11. 
  Statki podlegają odprawom:
  • A. 

   Załogowym, sanitarnym, celnym

  • B. 

   Celnym, ładunkowym, załogowym

  • C. 

   Granicznym, celnym, sanitarnym

 • 12. 
  Agent jest pracownikiem:
  • A. 

   Armatora

  • B. 

   Władz portowych

  • C. 

   Służb sanitarnych

 • 13. 
  Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego wystawiany jest na:
  • A. 

   1 rok

  • B. 

   5 lat

  • C. 

   Bezterminowo

 • 14. 
  Organ inspekcyjny bez przeprowadzenia inspekcji, może przedłużyć jednorazowo dokument bezpieczeństwa statku na okres:
  • A. 

   Do 6 miesięcy, ale dla statków uprawiających krótkie podróże do 3 miesięcy

  • B. 

   Do 3 miesięcy, ale dla statków uprawiających krótkie podróże do 1 miesiąca

  • C. 

   Do 12 miesięcy, ale dla statków uprawiających krótkie podróże do 6 miesięcy

 • 15. 
  Dokument zgodności Document of Compliance wystawiany jest dla:
  • A. 

   Statku, obowiązkowa kopia dla armatora

  • B. 

   Armatora, obowiązkowa kopia dla statku

  • C. 

   Armatora bez kopii dla statku

 • 16. 
  Podstawą prawną do wystawienia Certyfikatu bezpiecznej obsady Safe Manning Certificate jest:
  • A. 

   Przepis państwa bandery

  • B. 

   Konwencja STCW

  • C. 

   Konwencja SOLAS 74’

 • 17. 
  Podstawą prawną do wystawienia Międzynarodowego certyfikatu zapobiegania zanieczyszczeniu olejami jest:
  • A. 

   Konwencja SOLAS 74’

  • B. 

   Konwencja MARPOL 73/78

  • C. 

   Kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem

 • 18. 
  Dowodem zawarcia umowy przewozu pasażera i jego bagażu jest:świadectwo przewozu
  • A. 

   świadectwo przewozu

  • B. 

   Umowa

  • C. 

   Ważny bilet pasażerski

 • 19. 
  Międzynarodowe świadectwo pomiarowe wystawiane obecnie na podstawie Konwencji TM 69 przedstawia wartości:
  • A. 

   Pojemność rejestrową brutto (BRT) i netto (NRT) statku

  • B. 

   Pojemność brutto (GT) i netto (NT) statku

  • C. 

   Podstawowe wymiary statku (długość, szerokość, zanurzenie konstrukcyjne) wykorzystywane do naliczania opłat portowych

 • 20. 
  Certyfikat zwolnienia Exemption Certificate ma termin ważności:
  • A. 

   5 lat

  • B. 

   Tak jak certyfikat, którego dotyczy lub krótszy wskazany

  • C. 

   Bezterminowy

 • 21. 
  Kwit sternika Mate’s Receipt jest dokumentem, który:
  • A. 

   Wystawia statek, a podpisuje załadowca z ewentualnymi uwagami;

  • B. 

   Wystawia załadowca, a podpisuje statek zawsze z uwagą „do dalszego zatwierdzenia przez armatora”

  • C. 

   Wystawia załadowca, a podpisuje statek z ewentualnymi uwagami

 • 22. 
  Określenie „laytime” oznacza:
  • A. 

   Czas dozwolony na operacje ładunkowe

  • B. 

   Czas, w którym statek musi stawić się na redzie portu załadunkowego

  • C. 

   Dozwolony czas na postoje statku spowodowane awariami technicznymi

 • 23. 
  Przejście statku na „off hire” w czarterze na czas skutkuje:
  • A. 

   Zawieszeniem płacenia opłaty czarterowej przez czarterującego

  • B. 

   Rozpoczęciem biegu czasu dozwolonego

  • C. 

   Koniecznością renegocjacji umowy czarterowej

 • 24. 
  Określenie „RIDER” stosowane w umowach czarterowych oznacza:
  • A. 

   Zastaw klauzul dodatkowych, dopisywanych

  • B. 

   Minimalny zakres informacji z umowy czarterowej, który musi zostać przeniesiony do instrukcji na podróż

  • C. 

   Statek, który wykonuje przewozy w trampingu

 • 25. 
  Przekroczenie przez za/wyładowcę czasu dozwolonego powoduje:
  • A. 

   Wstrzymanie operacji

  • B. 

   Zatrzymanie statku (banning)

  • C. 

   Przejście statku na przestój (demurrage)

Back to Top Back to top