Poziom Operacyjny - Radiolokacja

41 Questions | Total Attempts: 213

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Poziom Operacyjny - Radiolokacja

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Długość fali dla radaru pracującego w paśmie S wynosi około:
  • A. 

   2 cm

  • B. 

   3 cm

  • C. 

   10 cm

 • 2. 
  Główne elementy nadajnika radarowego radaru impulsowego z nadainikiem magnetronowym to:
  • A. 

   Czasoster, modulator, przełącznik N/O

  • B. 

   Czasoster, modulator, magnetron

  • C. 

   Generator impulsów spustowych, mieszacz, magnetron

 • 3. 
  Generator impulsów spustowych steruje pracą:
  • A. 

   Modulatora, generatora podstawy czasu i układu ZRW

  • B. 

   Modulatora, generatora podstawy czasu i układu rozróżnialnika

  • C. 

   Przełącznika N/O

 • 4. 
  Modulator nadainika radaru impulsowego z nadajnikiem magnetronowym:
  • A. 

   Stabilizuje napięcie zasilacza

  • B. 

   Generuje impulsy prostokątne o niewielkiej mocy

  • C. 

   Generuje impulsy prostokątne o bardzo dużej mocy

 • 5. 
  Obniżenie częstotliwości impulsu odbitego (echa) następuje w:
  • A. 

   Przełączniku N/O

  • B. 

   Mieszaczu

  • C. 

   Oscylatorze lokalnym

 • 6. 
  Rozróżnialność promieniowa to zdolność radaru do wyświetlenia oddzielnie dwóch ech od obiektów:
  • A. 

   Położonych w takim samym namiarze oraz w bliskiej odległości

  • B. 

   Położonych w takiej samej odległości oraz w bliskich namiarach

  • C. 

   Położonych w bliskiej odległości

 • 7. 
  Rozróżnialność kątowa to zdolność radaru do wyświetlenia oddzielnie dwóch ech od obiektów:
  • A. 

   Położonych w takim samym namiarze oraz w bliskiej odległości

  • B. 

   Położonych w takiej samej odległości oraz w bliskich namiarach

  • C. 

   Położonych w bliskiej odległości

 • 8. 
  Zgodnie z wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w rezolucji IMO wymagane w urządzeniach radarowych zakresy to:
  • A. 

   Wielokrotności 3 Mm

  • B. 

   Np.: 2 Mm, 6 Mm, 12 Mm

  • C. 

   Np.: 1.5 Mm, 3 Mm, 12 Mm

 • 9. 
  Zobrazowanie ruchu, w którym echa po ekranie poruszają się odpowiednio do parametrów ruchu danych obiektów to:
  • A. 

   RM – relative motion

  • B. 

   CD – constant display

  • C. 

   TM – true motion

 • 10. 
  Zobrazowanie ruchu, w którym echa po ekranie poruszają się zgodnie z wektorami względnymi to:
  • A. 

   RM – relative motion

  • B. 

   CD – constant display

  • C. 

   TM – true motion

 • 11. 
  Zobrazowanie ruchu, w którym echa po ekranie poruszają się zgodnie z wektorami względnymi natomiast, poświata odpowiada rzeczywistym parametrom ruchu jednostek to:
  • A. 

   RM – relative motion

  • B. 

   CD – constant display

  • C. 

   TM – true motion.

 • 12. 
  Urządzenie wykorzystujące wielokrotne odbicia fali radiowej od prostopadłych powierzchni w celu zwiększenia jego skutecznej powierzchni odbicia to:
  • A. 

   RACON

  • B. 

   Reflektor radarowy

  • C. 

   Transponder radarowy SART

 • 13. 
  Zorientowanie względem dziobu to zobrazowanie:
  • A. 

   Które powinno być używane na wodach otwartych z dala od lądu

  • B. 

   W którym kreska kursowa wskazuje północ

  • C. 

   W którym zero na zewnętrznej skali namiarowej wskazuje dziób statku

 • 14. 
  Zorientowanie względem północy to takie zorientowanie, w którym:
  • A. 

   Kreska kursowa wskazuje kurs rzeczywisty

  • B. 

   Kreska kursowa wskazuje północ

  • C. 

   Zero na zewnętrznej skali namiarowej wskazuje dziób statku

 • 15. 
  Znacznikami pomiarowymi we współczesnych radarach są:
  • A. 

   IR, AC SEA, AC RAIN

  • B. 

   GAIN, TUNE, BRILL

  • C. 

   VRM, PI, EBL

 • 16. 
  Dokładności pomiaru odległości radarowej, wymagane przez rezolucję IMO wynoszą:
  • A. 

   50m lub 1% zakresu

  • B. 

   30m lub 1% zakresu

  • C. 

   50m lub 1.5% zakresu

 • 17. 
  Dokładności pomiaru kierunku za pomocą radaru, wymagane przez rezolucję IMO są równe:
  • A. 

   0.5°

  • B. 

   Połowie poziomej charakterystyki antenowej

  • C. 

 • 18. 
  Zobrazowanie ruchu względnego charakteryzuje się tym, że:
  • A. 

   Pozycja statku własnego porusza się po ekranie proporcjonalnie do szybkości rzeczywistej statku własnego, a wszystkie obiekty poruszają się po ekranie zgodnie z własnymi kursami i proporcjonalnie do ich prędkości

  • B. 

   Pozycja statku własnego pozostaje nieruchoma na ekranie, a wszystkie obiekty poruszają się ruchem będącym wypadkową ich ruchu rzeczywistego oraz ruchu rzeczywistego statku własnego

  • C. 

   Pozycja statku własnego pozostaje nieruchoma na ekranie, a wszystkie obiekty poruszają się po ekranie zgodnie z własnymi kursami i proporcjonalnie do ich prędkości

 • 19. 
  Zjawisko złudności ruchu względnego polega na braku możliwości:
  • A. 

   Precyzyjnego określenia manewru obserwowanej jednostki na podstawie zmiany jej parametrów ruchu względnego

  • B. 

   Oceny parametrów ruchu rzeczywistego jednostki na podstawie wykonanego nakresu względnego

  • C. 

   Określenia parametrów prądu na podstawie obserwacji echa obiektu w ruchu względnym

 • 20. 
  Odległość radarową do echa punktowego mierzymy do:
  • A. 

   Zewnętrznej krawędzi echa

  • B. 

   środka echa

  • C. 

   Wewnętrznej krawędzi echa

 • 21. 
  Zobrazowanie ruchu rzeczywistego charakteryzuje się tym, że:
  • A. 

   Pozycja statku własnego porusza się po ekranie w kierunku zgodnym z kursem statku własnego i proporcjonalnie do prędkości rzeczywistej statku własnego, a wszystkie obiekty poruszają się po ekranie zgodnie z własnymi kursami i proporcjonalnie do ich prędkości

  • B. 

   Pozycja statku własnego pozostaje nieruchoma na ekranie, a wszystkie obiekty poruszają się ruchem będącym wypadkową ich ruchu rzeczywistego oraz ruchu rzeczywistego statku własnego

  • C. 

   Pozycja statku własnego oraz wszystkie echa pochodzące od obiektów stałych są nieruchome na ekranie radaru

 • 22. 
  Występowanie poświaty dla ech obiektów stałych, obserwowanych w zobrazowaniu ruchu rzeczywistego świadczy o:
  • A. 

   Występowaniu zjawiska ech pośrednich

  • B. 

   Występowaniu znosu statku

  • C. 

   Zamontowaniu na obiekcie stałym RACON’u

 • 23. 
  RAMARK jest urządzeniem:
  • A. 

   Samoczynnie emitującym w sposób ciągły sygnały, które mogą być odbierane przez radary statków znajdujących się w pobliżu

  • B. 

   Emitującym w sposób przerywany sygnały po pobudzeniu przez radar statkowy

  • C. 

   Pracującym niezależnie od radarów statkowych, powodującym zwiększenie skutecznej powierzchni odbicia obiektu

 • 24. 
  Brak poświaty dla obserwowanych ech obiektów w zobrazowaniu ruchu względnego (prędkość względna obiektu jest zerowa) świadczy o tym, że są to echa:
  • A. 

   Obiektów stałych

  • B. 

   Statków płynących tym samym kursem i tą samą prędkością co statek własny

  • C. 

   Statków płynących kursem przeciwnym, lecz z tą samą prędkością co statek własny

 • 25. 
  Podczas sporządzania nakresu względnego nieprawidłowe wykreślenie długości wektora prędkości statku własnego będzie miało wpływ na powstanie błędów wyznaczenia wartości:
  • A. 

   Kursu i prędkości względnej obiektu

  • B. 

   Kursu i prędkości rzeczywistej obiektu

  • C. 

   Najmniejszej odległości mijania i czasu jej wystąpienia

Back to Top Back to top