Poziom Operacyjny - Teoria Manewrowania

20 Questions | Total Attempts: 213

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Poziom Operacyjny - Teoria Manewrowania

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Boczne działanie śruby na statku o śrubie prawoskrętnej, pracującej do przodu, przejawia się w następujący sposób, przy sterze w położeniu neutralnym:
  • A. 

   Dziób statku ma tendencje do ruchu w lewo

  • B. 

   Dziób statku ma tendencje do ruchu w prawo

  • C. 

   Statek utrzymuje niezmienny kurs

 • 2. 
  Punkt obrotu statku, poruszającego się do przodu, znajduje się przybliżeniu:
  • A. 

   W 1/4 - 1/3 odległości od rufy

  • B. 

   W 1/4 - 1/3 odległości od dziobu

  • C. 

   W pobliżu środka długości statku

 • 3. 
  Przesunięcie czołowe i taktyczna średnica cyrkulacji dotyczą:
  • A. 

   Parametrów cyrkulacji ustalonej dla maksymalnego wychylenia steru

  • B. 

   Położenia statku przy zmianie kursu odpowiednio o 90 oraz 180 w trakcie cyrkulacji

  • C. 

   Maksymalnych odległości odpowiednich punktów trajektorii statku od pozycji początkowej

 • 4. 
  Statek z nadbudówka na rufie i poruszający się do przodu będzie starł się ustawić względem wiatru w następujący sposób:
  • A. 

   Rufą do wiatru

  • B. 

   Bokiem do wiatru

  • C. 

   Dziobem do wiatru

 • 5. 
  Hamowanie napędem CW z prędkości CN-morska musi zapewnić według rez. IMO (L - długość statku), dla statku, który nie jest uznany przez administracje za statek o dużych rozmiarach:
  • A. 

   Drogę hamowania mierzoną po trajektorii środka statku zasadniczo nie dłuższą niż około 15L

  • B. 

   Odległość mierzoną w kierunku kursu początkowego do miejsca zatrzymania nie większą niż 15L (w wyjątkowych sytuacjach 20L)

  • C. 

   Drogę hamowania w żadnym wypadku nie dłuższą niż 20L

 • 6. 
  Poster manewrowy na mostku w zakresie zdolności hamowania powinien według rezolucji IMO zawierać:
  • A. 

   Czas i drogę całkowitego zatrzymania statku, przynajmniej dla stanu balastowego

  • B. 

   Charakterystyki przejściowe (odległościowo-czasowe) redukcji prędkości, z uwzględnieniem prędkości początkowej i nastawy napędu

  • C. 

   Wyniki próby hamowania etapowego (ang. 'rudder cycling')

 • 7. 
  Jak wpływa efekt płytkiej wody na średnicę cyrkulacji statku:
  • A. 

   Nie ma wpływu

  • B. 

   Średnica cyrkulacji się zwiększa

  • C. 

   Średnica cyrkulacji jest mniejsza na płytkiej wodzie

 • 8. 
  Jaki wpływ na sterowność statku będzie miało gwałtowne przejście z głębokiego akwenu na płytka wodę:
  • A. 

   Sterowność ulegnie pogorszeniu i statek może zejść z kursu

  • B. 

   Brak efektu

  • C. 

   Sterowność się poprawi

 • 9. 
  Jak należy wykonać manewr mijania w kanale się ze statkiem idącym kursem przeciwnym :
  • A. 

   Manewr taki jest niebezpieczny i nie powinien być wykonywany

  • B. 

   Statki cały czas poruszają się przy swojej prawej stronie kanału korygując efekt ściany kanału bez potrzeby uwzględniania interakcji pomiędzy statkami

  • C. 

   Statki poruszają się środkiem kanału do momentu gdy muszą zejść z jego osi w celu wykonania manewru, korygują początkowe odpychanie ich dziobów przy mijaniu oraz następujące po tym wzajemne przyciąganie, zalecana redukcja prędkości aby ograniczyć efekty interakcji

 • 10. 
  Statek pokonujący ostry zakręt na rzece powinien:
  • A. 

   Trzymać się środka rzeki

  • B. 

   Płynąć bliżej zewnętrznego brzegu aby wykorzystać zjawisko odpychania dziobu oraz głębszą cześć koryta rzeki do bezpiecznego wykonania manewru

  • C. 

   Trzymać się wewnętrznego brzegu

 • 11. 
  Podczas zbliżania się do płycizny można zaobserwować następujące zjawisko:
  • A. 

   Dziób statku jest odpychany w stronę głębokiej wody

  • B. 

   Dziób statku jest przyciągany do mielizny

  • C. 

   Brak reakcji statku

 • 12. 
  Wzrost prędkości statku i odpowiednie dostosowanie do niej nastawy napędu powoduje:
  • A. 

   Zwiększenie średnicy cyrkulacji

  • B. 

   Zmniejszenie średnicy cyrkulacji wskutek większej prędkości kątowej

  • C. 

   Praktyczne zachowanie średnicy cyrkulacji z proporcjonalnym skróceniem czasu manewru

 • 13. 
  Podczas żeglugi kanałem zejście statku z osi kanału powoduje asymetrię opływu, która powoduję następujące zjawiska:
  • A. 

   Dziób statku jest przyciągany do brzegu a rufa jest odpychana

  • B. 

   Dziób statku jest opychany od jednego brzegu a rufa przyciągana do przeciwległego brzegu

  • C. 

   Rufa i dziób są przyciągane do tego samego brzegu

 • 14. 
  W czasie hamowania aktywnego, przebiegającego w warunkach jednostajnej zmiany prędkości statku tj. przy stałej wartości wypadkowej siły hamującej, odcinki drogi pokonywanej przez statek odpowiadające jednakowej zmianie prędkości, np. równej 2w są:
  • A. 

   Stałe

  • B. 

   Najkrótsze w końcowym etapie

  • C. 

   Najdłuższe w końcowym etapie

 • 15. 
  Typowy statek, z nadbudówka na rufie, poruszając się wstecz, będzie zdradzał tendencje do ustawiania się:
  • A. 

   Dziobem do wiatru

  • B. 

   Bokiem do wiatru

  • C. 

   Rufą do wiatru

 • 16. 
  Przesunięcie czołowe na cyrkulacji w warunkach płytkowodzia, w stosunku do wody głębokiej jest:
  • A. 

   Zdecydowanie większe, proporcjonalne do ustalonej średnicy cyrkulacji

  • B. 

   Dużo mniejsze wskutek wzrostu oporów

  • C. 

   Pozostaje praktycznie bez zmian

 • 17. 
  Efekt brzegowy w kanale przejawia się w:
  • A. 

   Zwrocie statku w kierunku osi toru wodnego

  • B. 

   Odpychaniu statku od bliższego brzegu

  • C. 

   Przyssaniu dziobu statku do bliższego brzegu

 • 18. 
  Mijanie statków w kanale w stosunku do manewru wyprzedzania, przy tych samych odległościach między statkami oraz podobnym rzędzie prędkości jest:
  • A. 

   Bezpieczniejsze

  • B. 

   Jednakowo niebezpieczne

  • C. 

   Niebezpieczniejsze

 • 19. 
  Najbardziej niebezpieczną fazą wyprzedzania w kanale jest faza środkowa manewru, w której oba statki znajdują się obok siebie i kiedy dochodzi do:
  • A. 

   Zwrotu statku wyprzedzającego w kierunku wyprzedzanego

  • B. 

   Zwrotu statku wyprzedzającego w stronę przeciwną niż jednostka wyprzedzana

  • C. 

   Silnego przyciągania między burtami przy niewielkim skręcaniu statków

 • 20. 
  Podczas mijania statku zatrzymanego, zdecydowanie większe siły i momenty interakcji powstają:
  • A. 

   Na statku w ruchu (posiadającym prędkość)

  • B. 

   Na statku zatrzymanym

  • C. 

   Jednakowe oddziaływania w myśl trzeciej zasady dynamiki Newtona

Back to Top Back to top