Polityka Gospodarcza - CAła Pula Pytań

140 Questions | Total Attempts: 2094

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Polityka Gospodarcza - CAła Pula Pytań

Cała pula 140 pytań testowych.Brak limitu czasowego i progu zaliczenia.Natychmiastowa informacja o poprawności odpowiedzi z możliwością jej poprawienia.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:
  • A. 

   Moral hazard to zachowanie uczestników rynku polegające na dążeniu do eksternalizacji (przesunięcia) ryzyka na inne podmioty

  • B. 

   Negatywne efekty (koszty) zewnętrzne to koszty poniesione przez budżet w związku z ingerencją państwa w gospodarkę

  • C. 

   F.Quesnay był zwolennikiem autarkii gospodarczej i protekcjonizmu w handlu międzynarodowym

  • D. 

   Efektywność w rozumieniu Pareto nie dopuszcza do sytuacji, w której jakiś podmiot bądź grupa podmiotów straci wskutek danego rozwiązania

 • 2. 
  Adam Smith:
  • A. 

   Był autorem dzieła „Droga do Zniewolenia"

  • B. 

   Był autorem prawa rynków

  • C. 

   Był autorem teorii kosztów komparatywnych

  • D. 

   Był zwolennikiem proporcjonalnego podatku dochodowego

 • 3. 
  Slumpflacja to:
  • A. 

   Zjawisko odwrotne do inflacji

  • B. 

   Spadek ogólnego poziomu cen któremu towarzyszy stagnacja gospodarcza i wysokie bezrobocie

  • C. 

   Wzrost ogólnego poziomu cen przy jednoczesnym spadku bezrobocia

  • D. 

   Wzrost ogólnego poziomu cen, któremu towarzyszy spadek PKB (recesja)

 • 4. 
  Fizjokraci:
  • A. 

   Opowiadali się przeciwko wolnemu handlowi międzynarodowemu

  • B. 

   Utożsamiali bogactwo z pieniądzem kruszcowym

  • C. 

   Byli przeciwnikami interwencji państwa w życie gospodarcze

  • D. 

   Opowiadali się za jednym podatkiem od dochodów z ziemi

 • 5. 
  NAFTA jest przykładem:
  • A. 

   Unii celnej

  • B. 

   Strefy wolnego handlu

  • C. 

   Unii walutowej

  • D. 

   Wolnego rynku

 • 6. 
  Wspólny rynek europejski charakteryzuje się:
  • A. 

   Swobodnym przepływem czynników produkcji

  • B. 

   Jednolitą polityką celną

  • C. 

   Jednolitą polityka fiskalną

  • D. 

   Swobodnym przepływem towarów i usług

 • 7. 
  W systemie kursów zmiennych:
  • A. 

   Bank centralny jest obowiązany do interwencji na rynku walutowym

  • B. 

   Kurs waluty kształtuje się pod wpływem popytu i podaży na rynku walutowym

  • C. 

   Możliwa jest dewaluacja waluty poprzez zmianę jej sztywnego kursu

  • D. 

   Na kurs waluty danego państwa ma wpływ poziom inflacji w danym państwie

 • 8. 
  Wskaż zdanie lub zdania prawdziwe:
  • A. 

   Zgodnie z Prawem Saya produkcja towarów (podaż) przynosi efektywny (tj. zrealizowany w wydatkach) popyt

  • B. 

   Zdaniem przedstawicieli ekonomii podaży ważniejsze od zarządzania popytem jest stworzenie poprzez państwo bodźców do oszczędzania i inwestowania

  • C. 

   F.A. von Hayek był przedstawicielem keynesistów i zwolennikiem aktywnej polityki budżetowej

  • D. 

   M. Friedman był autorem dzieła ‘Ogólna Teoria Zatrudnienia, Procentu i Pieniądza”

 • 9. 
  Hasło „Laissez Faire, Laisez Passer" było:
  • A. 

   Postulatem większej aktywności państwa w gospodarce

  • B. 

   Postulatem walki z bezrobociem

  • C. 

   Postulatem gromadzenia kruszców w kraju

  • D. 

   Postulatem większej wolności ekonomicznej

 • 10. 
  Kompetencję do ustalania wysokości rezerwy obowiązkowej banków i stopy oprocentowania kredytu lombardowego ma:
  • A. 

   Minister Finansów

  • B. 

   Komisja Nadzoru Finansowego

  • C. 

   Rada Polityki Pieniężnej

  • D. 

   Komisja Nadzoru Bankowego

 • 11. 
  Przy ustalaniu polskiego PKB uwzględnia się:
  • A. 

   Dochody polskich spółek zależnych od zagranicznych koncernów

  • B. 

   Dochody polskich pracowników zatrudnionych w innych państwach UE

  • C. 

   Dochody zagranicznych spółek–córek polskich koncernów

  • D. 

   Wydatki rządowe na inwestycje w kraju

 • 12. 
  Krzywa Laffera:
  • A. 

   Ilustruje relację pomiędzy inflacją a stopą bezrobocia

  • B. 

   To krzywa popytu na dobra konsumpcyjne w warunkach deflacji

  • C. 

   Ilustruje relację pomiędzy stopą danego podatku a pochodzącymi z niego wpływami do budżetu

  • D. 

   Ilustruje idealną proporcję między podatkami pośrednimi i bezpośrednimi

 • 13. 
  Kredyt redyskontowy:
  • A. 

   Udzielany jest przez NBP Skarbowi Państwa pod zastaw papierów wartościowych

  • B. 

   Udzielany jest przez NBP przedsiębiorcom pod zastaw weksli

  • C. 

   Polega na redyskoncie weksli, czyli ich wykupie przez NBP od banków komercyjnych

  • D. 

   Polega na warunkowej sprzedaży bonów pieniężnych emitowanych przez NBP

 • 14. 
  Europejski Bank Centralny:
  • A. 

   Ma siedzibę w Brukseli

  • B. 

   Odpowiada za politykę pieniężną w całej Unii Europejskiej

  • C. 

   Odpowiada za Politykę fiskalną w UE

  • D. 

   Podejmuje działania w celu utrzymania stabilności cen w strefie Euro

 • 15. 
  Finansowanie deficytu budżetowego może nastąpić przez:
  • A. 

   Emisję obligacji skarbowych

  • B. 

   Emisję bonów pieniężnych NBP

  • C. 

   Przychody z prywatyzacji

  • D. 

   Zaciągnięcie przez rząd kredytu w NBP

 • 16. 
  Które z poniższych pojęć NIE JEST (nie są) częścią idei merkantylizmu?
  • A. 

   Dodatni bilans płatniczy w handlu zagranicznym

  • B. 

   Autarkia

  • C. 

   Liberalizacja handlu międzynarodowego

  • D. 

   Protekcjonizm

 • 17. 
  Operacje kredytowo–depozytowe banku centralnego mogą polegać na:
  • A. 

   Sprzedaży lub kupnie papierów wartościowych

  • B. 

   Przyjmowaniu od banków krótkoterminowych depozytów

  • C. 

   Udzielaniu kredytu lombardowego

  • D. 

   Emisji papierów wartościowych

 • 18. 
  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:
  • A. 

   Równanie I Fishera obrazuje tzw. ilościową teorię pieniądza, preferowaną przez monetarystów

  • B. 

   Agregat M3 to zasób pieniądza wielkiej mocy

  • C. 

   Popyt transakcyjny na pieniądz to dążenie do posiadania pieniądza w celu finansowania stałych wydatków

  • D. 

   Krzywa Philipsa obrazuje zależność między stawką podatkową a dochodami budżetowymi

 • 19. 
  Jednym z autorów koncepcji optymalnego obszaru walutowego był:
  • A. 

   Adam Smith

  • B. 

   Robert Mundell

  • C. 

   Walter Eucken

  • D. 

   Milton Friedman

 • 20. 
  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:
  • A. 

   Bilans obrotów bieżących stanowi jeden z elementów bilansu płatniczego państwa

  • B. 

   NFI stanowiły element programu powszechnej prywatyzacji

  • C. 

   Posiadanie przez SP udziałów w spółkach kapitałowych jest przykładem aktywności państwa w sferze imperium

  • D. 

   W ranach unii celnej ma miejsce swobodny przepływ czynników produkcji

 • 21. 
  Do przejawów niestabilności gospodarki rynkowej można zaliczyć:
  • A. 

   Niesprawiedliwy podział dochodu

  • B. 

   Występowanie tzw. negatywnych kosztów zewnętrznych

  • C. 

   Istnienie monopoli

  • D. 

   Cykliczność rozwoju gospodarczego

 • 22. 
  Wskaż zdanie (zdania) prawdziwe:
  • A. 

   Sytuacja jest efektywna w sensie Pareto jeżeli nie można poprawić położenia co najmniej jednej osoby beż pogorszenia położenia innej osoby

  • B. 

   Pokusa nadużycia (moral hazard) to teza zgodnie z którą podmiot chroniony przed ryzykiem zachowuje się ostrożniej od podmiotu niechronionego

  • C. 

   Tzw. czyste dobra publiczne to dobra w przypadku których nie istnieje możliwość wyłączenia kogokolwiek od korzystania z nich

  • D. 

   Tzw. pozytywne efekty zewnętrzne polegają na przeniesieniu kosztów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty

 • 23. 
  Do zewnętrznych uwarunkowań polityki gospodarczej zalicza się:
  • A. 

   Stopień nowoczesności infrastruktury gospodarczej państwa

  • B. 

   Stan i strukturę występujących w danym państwie zasobów

  • C. 

   Przynależność państwa do organizacji politycznych, gospodarczych i militarnych

  • D. 

   Warunki wymiany handlowej z zagranicą (terms of trade)

 • 24. 
  Krzywa podaży:
  • A. 

   Obrazuje zależność między ceną a oferowaną ilością danego dobra, ceteris paribus

  • B. 

   Ma nachylenie dodatnie

  • C. 

   Ma nachylenie ujemne

  • D. 

   Obrazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr, dające konsumentowi taką samą całkowita użyteczność

 • 25. 
  PKB to:
  • A. 

   Miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji

  • B. 

   Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, będące wyłącznie własnością jego obywateli

  • C. 

   Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem

Back to Top Back to top