Polislagen, Lob, Häktesl, Knivl, Skjutkungörelsen Mm

13 Questions | Total Attempts: 258

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Polislagen, Lob, Häktesl, Knivl, Skjutkungörelsen Mm

Questions and Answers
 • 1. 
  Enligt vilken § i PL får polis genomsöka fordon i den mån som behövs för att leta vapen/andra farliga föremål för brott mot liv/hälsa och om det kan antas att påträffas och ska förverkas?
  • A. 

   PL 20§

  • B. 

   PL 21 A§

  • C. 

   PL 23A§

  • D. 

   PL 20 A§

 • 2. 
  Enligt vilken § i PL ska en polis under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter?
  • A. 

   PL 16§

  • B. 

   PL 17A§

  • C. 

   PL 6§

  • D. 

   PL 8§

 • 3. 
  Vilken § i LOB säger att den som är omhändertagen skall fortlöpande ses till. Skulle den omhändertagnes tillstånd ge anledning till det, skall den omhändertagna föras till sjukhus eller läkare tillkallas så snart det kan ske.
  • A. 

   LOB 8§

  • B. 

   LOB 6§

  • C. 

   LOB 5§

  • D. 

   LOB 9§

 • 4. 
  Var i LOB står att vid ett omhändertagande skall tillses att åtgärden ej orsakar den omhändertagne större olägenhet än som är oundviklig?
  • A. 

   LOB 1§

  • B. 

   LOB 2§

  • C. 

   LOB 4§

  • D. 

   LOB 10§

 • 5. 
  Vilket exempel ska INTE ingå i de 6 punkterna för dokumentation enligt PL 27§?
  • A. 

   Vem som har fattat beslutet om ingripandet

  • B. 

   Tiden för ingripandet

  • C. 

   Vem eller vilka som brottet har riktat sig mot

  • D. 

   Vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet

 • 6. 
  För vilka av dessa gäller INTE häkteslagen?
  • A. 

   Häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke om brott

  • B. 

   Häktad av annan anledning än misstanke om brott

  • C. 

   tillfälligt placerad i ett häkte med stöd av fängelselagen

  • D. 

   Häktad, omhändertagen eller avlägsnad på grund av misstanke om brott

 • 7. 
  Vilken plats är inte angiven som en förbjuden plats för Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa förbjudna enl Knivlagen 1§?
  • A. 

   På allmän plats

  • B. 

   Inom byggarbetsplats

  • C. 

   Inom skolområde

  • D. 

   I fordon på allmän plats

 • 8. 
  En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, när får han det INTE?
  • A. 

   När han möts med våld eller hot om våld

  • B. 

   Om någon som kan antas vara under arton år anträffas under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes hälsa eller utveckling

  • C. 

   När polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last

  • D. 

   Någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihetsberövande

 • 9. 
  Till polisens uppgifter hör att:
  • 1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
  • 2. 
  • 3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal,
  • 4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen,
  • 5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser.
  Vilket exempel är det som ska vara nr 2?
  • A. 

   Främja den allmänna ordningen och säkerheten

  • B. 

   Bedriva särskild personsäkerhetsarbete beträffande vittnen och andra hotade personer

  • C. 

   övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har inträffa

  • D. 

   Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna samt andra myndigheter och organisationer

 • 10. 
  Vilket av följande alternativ ger INTE polisen möjlighet att stoppa ett fordon enl PL 22?
  • A. 

   Det finns anledning att anta att någon som färdas i fordonet har gjort sig skyldig till brott

  • B. 

   Om det behövs för att med laga stöd genomföra husrannsakan i fordonet

  • C. 

   Om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet.

  • D. 

   åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhetens upprätthållande

 • 11. 
  Vilket av alternativen är fel? Föreligger ett fall som avses i 24 kap. 2 § brottsbalken eller i 10 § första stycket 2 polislagen (1984:387)och är ett omedelbart ingripande nödvändigt, får polismannen använda skjutvapen för att:
  • A. 

   gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel, narkotikabrot eller skadegörelse

  • B. 

   Hindra någon från att rymma eller för att gripa någon som har rymt, om han är häktad, anhållen eller gripen för brott som anges under 1 eller om han är dömd för ett sådant brott till fängelse och intagen i anstalt

  • C. 

   Omhänderta en person, som på grund av allvarlig psykisk störning eller innehav av vapen som kan befaras bli missbrukat eller av annan anledning uppenbarligen är farlig för annans liv eller hälsa.

  • D. 

   gripa den som på sannolika skäl är misstänkt för mord, dråp, grov misshandel eller människorov

 • 12. 
  Vilken § i vilken lag? Alkoholdrycker eller andra berusningsmedel, som påträffas hos den omhändertagne, skall tas ifrån honom. Sådan egendom skall bevisligen förstöras, om inte särskilda skäl talar för att egendomen återställs efter frigivandet. 
  • A. 

   PL 19§

  • B. 

   LOB 7§

  • C. 

   PL 12 A

  • D. 

   LOB 8§

 • 13. 
  Vilken § i PL är detta? Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk att något brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta, i anslutning till denna plats,
  • 1. bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter sprängmedel, vapen eller något annat farligt föremål,
  • 2. avstänga, utrymma eller förbjuda tillträde till ett hus, rum eller annat ställe, meddela förbud mot flyttande av visst föremål eller mot trafik med visst kommunikationsmedel eller vidta någon annan sådan åtgärd.
  • A. 

   LOB 20A§

  • B. 

   PL 22A§

  • C. 

   PL 24§

  • D. 

   PL 23§

Back to Top Back to top