გული და სისხლძარღვები

201
გული და სისხლძარღვები

XIთავი

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  გული ორგანიზმში ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს:
  • A. 

   რეგენერაციულს და სატრანსპორტოს.

  • B. 

   დამცველობითს და მჭირხნავს.

  • C. 

   რეგენერაციულს და რეზერვუარის.

  • D. 

   რეზერვუარის და მჭირხნავს.

 • 2. 
  გულში აგზნება წარმოიქმნება პერიოდულად მასშივე მიმდინარე პროცესების გავლენით. ამ მოვლენას ეწოდება:
  • A. 

   აგზნებადობა.

  • B. 

   გამტარებლობა.

  • C. 

   რეფრაქტერობა.

  • D. 

   ავტომატიზმი.

 • 3. 
  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებია:
  • A. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, რუფინის.

  • B. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, კრაუზეს.

  • C. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის.

  • D. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, პაჩინის.

 • 4. 
  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებისგან შემდგარი გამტარი სისტემის კონები უზრუნველყოფენ:
  • A. 

   წინაგულებში აგზნების სწრაფ და კოორდინირებულ გავრცელებას.

  • B. 

   წინაგულების და პარკუჭების თანმიმდევრულ და სინქრონულ შეკუმშვას.

  • C. 

   ატრიოვენტრიკულური დაყოვნების განვითარებას.

  • D. 

   წინაგულებში აგზნების კერის ინიცირებას.

 • 5. 
  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
  • A. 

   კონებში აგზნება დაყოვნებით ტარდება, ვიდრე მიოკარდიუმში და კალიუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან

  • B. 

   კონებში აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მიოკარდიუმში და კალციუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან.

  • C. 

   კონებში აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მიოკარდიუმში; კალიუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან.

  • D. 

   კონებში აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მიოკარდიუმში და ნატრიუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან.

 • 6. 
  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
  • A. 

   -70 მვ

  • B. 

   -50 მვ

  • C. 

   -90 მვ

  • D. 

   -30 მვ

 • 7. 
  გულის მიოციტების მოსვენების პოტენციალი თითქმის მთლიანად განპირობებულია:
  • A. 

   კალიუმის კონცენტრაციული გრადიენტით

  • B. 

   კალციუმის კონცენტრაციული გრადიენტით.

  • C. 

   ნატრიუმის კონცენტრაციული გრადიენტით.

  • D. 

   ქლორის კონცენტრაციული გრადიენტით.

 • 8. 
  მიოკარდიუმის თვისებებია:
  • A. 

   აგზნებადობა,პლასტიკურობა,გამტარებლობა,შეკუმშვადობა,სინციტიუმი,რეფრაქტერობა.

  • B. 

   აგზნებადობა, გამტარებლობა, ავტომატიზმი, შეკუმშვადობა, რეფრაქტერობა,
   სინციტიუმი.

  • C. 

   აგზნებადობა, გამტარებლობა, შეკუმშვადობა, ავტომატიზმი, გახანგრძლივებული რეფრაქტერობა, ფუნქციური სინციტიუმი.

  • D. 

   აგზნებადობა, გამტარებლობა, შეკუმშვადობა, ავტომატიზმი, ქემორეცეპციულობა,
   ხანგრძლივი რეფრაქტერობა.

 • 9. 
  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
  • A. 

   ატრიოვენტრიკულური კვანძი.

  • B. 

   სინოატრიული კვანძი.

  • C. 

   პურკინიეს ბოჭკოები.

  • D. 

   ჰისისკონა.

 • 10. 
  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
  • A. 

   Na-ისსწრაფი არხების აქტივაცია.

  • B. 

   Ca-ის ნელი არხები საქტივაცია.

  • C. 

   Na-ის სწრაფი არხების რეაქტივაცია.

  • D. 

   K-ის არხების აქტივაცია.

 • 11. 
  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
  • A. 

   მემბრანის ნელი დიასტოლური რეპოლარიზაციით.

  • B. 

   მემბრანის სწრაფი რეპოლარიზაციით.

  • C. 

   მემბრანის ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციით.

  • D. 

   მემბრანის სწრაფი დეპოლარიზაციით.

 • 12. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნისათვის საჭიროა მემბრანის დეპოლარიზაცია:
  • A. 

   20 მვ-ით.

  • B. 

   40 მვ-ით.

  • C. 

   30 მვ-ით.

  • D. 

   10 მვ-ით.

 • 13. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალი სფაზებია:
  • A. 

   საწყისი სწრაფი დეპოლარიზაცია, ნელი რეპოლარიზაცია, სწრაფი
   რეპოლარიზაცია და მოსვენება.

  • B. 

   საწყისი სწრაფი დეპოლარიზაცია, სწრაფი რეპოლარიზაცია, ნელი
   რეპოლარიზაცი ადა მოსვენება.

  • C. 

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაცია, სწრაფი რეპოლარიზაცია, ნელი
   რეპოლარიზაცია დ ამოსვენება.

  • D. 

   ნელი დეპოლარიზაცია, ნელი რეპოლარიზაცია, სწრაფი რეპოლარიზაცია და მოსვენება.

 • 14. 
  სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე და სიხშირე უფრო დაბალია:
  • A. 

   სინოატრიულ კვანძში.

  • B. 

   ატრიოვენტრიკულურ კვანძში.

  • C. 

   კუმშვად კარდიომიოციტში.

  • D. 

   წინაგულების ყურების მიოციტებში.

 • 15. 
   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
  • A. 

   კალციუმის არხები.

  • B. 

   ნატრიუმის სწრაფი არხები.

  • C. 

   კალიუმის სწრაფი არხები.

  • D. 

   კალიუმის ნელი არხები.

 • 16. 
   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
  • A. 

   ჰისის კონით.

  • B. 

   ნექსუსებით.

  • C. 

   ბახმანის კონით.

  • D. 

   შუალედური T უჯრედებით.

 • 17. 
  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის სიმპათიკური მედიატორის - ნორადრენალინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
  • A. 

   ნორადრენალინი აბლოკირებს კალციუმის ნელ არხებს, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და სპონტანური აქტივობის რიტმი იზრდება;

  • B. 

   ნორადრენალინი ააქტივებს კალიუმის განვლადობას, რაც ანელებს დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარებას, რის გამოც ხდება რიტმის გაიშვიათება;

  • C. 

   ნორადრენალინი აბლოკირებს კალციუმის ნელ არხებს, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე კლებულობს, რიტმი იშვიათდება;

  • D. 

   ნორადრენალინი ააქტივებს კალციუმის ნელარხებს, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და სპონტანური აქტივობის რიტმი იზრდება;

 • 18. 
  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის პარასიმპათიკური მედიატორის -აცეტილქოლინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
  • A. 

   აცეტილქოლინი აქვეითებს კალიუმის განვლადობას, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და რიტმი იზრდება.

  • B. 

   აცეტილქოლინი ზრდის მემბრანაში კალიუმის განვლადობას, რაც ანელებს დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარებას, რიტმი იშვიათდება ან სრულად წყდება.

  • C. 

   აცეტილქოლინი აქვეითებს მემბრანის კალიუმის განვლადობას, რაც ანელებს ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარებას და აიშვიათებ სრიტმს.

  • D. 

   აცეტილქოლინი აქვეითებს მემბრანის კალიუმის განვლადობას, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და სპონტანური აქტივობის რიტმი იზრდება.

 • 19. 
  გულის რიტმის წამყვანში აღმოცენებულია გზნება წინაგულების გამტარი სისტემით თითქმის:
  • A. 

   ხუთჯერ მეტი სიჩქარით აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

  • B. 

   ოთხჯერ მეტი სიჩქარით და სინქრონულად აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

  • C. 

   სამჯერ მეტი სიჩქარით აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

  • D. 

   ორჯერ მეტი სიჩქარით და ასინქრონულად აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

 • 20. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის აბსოლუტური რეფრაქტერობის პერიოდი დაახლოებით გრძელდება:
  • A. 

   0,03მწმ

  • B. 

   0,27წმ

  • C. 

   0,03წმ

  • D. 

   0,27მწმ

 • 21. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის შეფარდებითი რეფრაქტერობის პერიოდი გრძელდება:
  • A. 

   0,27მწმ

  • B. 

   0,03წმ

  • C. 

   0,27მწმ

  • D. 

   0,03მწმ

 • 22. 
  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
  • A. 

   მიოკარდიუმის ხანგრძლის რეფრაქტერობას.

  • B. 

   წინაგულების ადა პარკუჭების შეკუმშვათა თანმიმდევრობას.

  • C. 

   პარკუჭების მიოკარდიუმის უჯრედების სინქრონულ შეკუმშვას.

  • D. 

   იმპულსების (მოქმედების პოტენციალების) რიტმულ გენერაციას

 • 23. 
  როგორია მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზის ხანგრძლივობათა თანაფარდობა?
  • A. 

   მიოკარდიუმის შეკუმშვის ხანგრძლივობა რეფრაქტერობის ფაზაზ ემეტია.

  • B. 

   მიოკარდიუმის შეკუმშვის ხანგრძლივობა რეფრაქტერობის ფაზაზე ნაკლებია.

  • C. 

   მიოკარდიუმის შეკუმშვის ხანგრძლივობა თითქმის ემთხვევა რეფრაქტერობის ფაზას.

  • D. 

   არარსებობს კავშირი მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზას შორის.

 • 24. 
  გულის საკნების ელექტრომექანიკური მუშაობის თანმიმდევრობას და კოორდინირებულობას განსაზღვრავენ შემდეგი გარემოებები, გარდა ერთისა:
  • A. 

   გულში აგზნება ვრცელდება მხოლოდ ფუძიდან მწვერვალისკენ და არა რეტროგრადულად.

  • B. 

   გულის რიტმის გენერატორი და ცენტრი ატრიოვენტრიკულურ კვანძშია.

  • C. 

   წინაგულების და პარკუჭების მიოკარდიუმი იზოლირებულია.

  • D. 

   გულის რიტმის წამყვანი სინოატრიულ კვანძშია, ატრიოვენტრიკულურ კვანძში აგზნების გატარება ყოვნდება.

 • 25. 
  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
  • A. 

   ატრიოვენტრიკულური კვანძიდან, მით უფრო მცირეა ავტომატიისუნარი.

  • B. 

   ატროვენტრიკულური კვანძიდან, მით უფრო ცვალებადია ავტომატიის უნარი.

  • C. 

   სინოატრიული კვანძიდან, მით უფრო მცირეა მისი ავტომატიის უნარი.

  • D. 

   სინოატრიული კვანძიდან, მით უფრო მეტია ავტომატი ისუნარი.

 • 26. 
  "სულ ან არაფრის" კანონსემორჩილება:
  • A. 

   არც კარდიომიოციტი, არც წინაგულების მიოკარდიუმი.

  • B. 

   კარდიომიოციტი, მაგრამ არემორ ჩილება მიოკარდიუმი.

  • C. 

   მიოკარდიუმი, მაგრამ არემორჩილება კარდიომიოციტი.

  • D. 

   როგორც კარდიომიოციტი, ისე მიოკარდიუმი.

 • 27. 
   ატრიოვენტრიულურ კვანძში აგზნების გატარების დაყოვნება უზრუნველყოფს:  
  • A. 

   წინაგულებისა და პარკუჭების აგზნებისა და შეკუმშვის თანმიმდევრობას და კოორდინირებას.

  • B. 

   წინაგულებისა და პარკუჭების ერთდროულ აგზნებას და მოდუნებას.

  • C. 

   გულის შეკუმშვათა გამოხატულ გაიშვიათებას დ აგაძლიერებას.

  • D. 

   წინაგულებისა და პარკუჭების ერთდროულ აგზნება/შეკუმშვას და კოორდინირებას.

 • 28. 
  რა არის შეუძლებელი მიოკარდიუმში ხანგრძლივი რეფრაქტერობის ფაზის არსებობის გამო?
  • A. 

   პარკუჭების სისტოლის დროს მოდუნება.

  • B. 

   ერთხელობრივი შეკუმშვა და სწრაფი მოდუნება.

  • C. 

   შეკუმშვათა სუმაცია - ტეტანუსი.

  • D. 

   პარკუჭების აგზნების ერთდროული დაწყება და მისი სუმაცია.

 • 29. 
  რით ხასიათდება პარკუჭოვანი ექსტრასიტოლა?
  • A. 

   კომპენსაციური ტაქიკარდიით, სინუსური რიტმის შენელებით.

  • B. 

   კომპენსაციური ბრადიკარდიით და ქრონოტროპულობით

  • C. 

   კომპენსაციური პაუზით, სინუსური რიტმის შეცვლით.

  • D. 

   კომპენსაციური პაუზით, სინუსური რიტმის უცვლელობით.

 • 30. 
  რა არის ვექტორელექტროკარდიოგრაფია?
  • A. 

   წინაგულების მემბრანული პოტენციალის და გულის ელექტრული ღერძის მიმართულების ერთდროული რეგისტრაცია სხეული სზედაპირიდან.

  • B. 

   გულის ელექტრული პოტენციალების გავრცელების რეგისტრაცია სხეულის ზედაპირიდან.

  • C. 

   პოტენციალთა სხვაობისა და გულის ელექტრული ღერძის მიმართულების ერთდროული რეგისტრაცია სხეულის ზედაპირიდან.

  • D. 

   გულის მექანიკური მუშაობის რეგისტრაცია ელექტრული ხელსაწყოთი სხეულის ზედაპირიდან.

 • 31. 
  რა არის ელექტროკარდიოგრაფია?
  • A. 

   გულის ელექტრული ღერძის მიმართულების ცვლილებათა რეგისტრაცია სხეულის ზედაპირიდან.

  • B. 

   კუნთების მემბრანული მოქმედების პოტენციალის გავრცელების რეგისტრაცია სხეულის ზედაპირიდან.

  • C. 

   გულის ელექტრული პოტენციალების გავრცელების რეგისტრაცია სხეულის ზედაპირიდან.

  • D. 

   გულის მექანიკური მუშაობის რეგისტრაცია ელექტრული ხელსაწყოთი სხეულის ზედაპირიდან.

 • 32. 
  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე Pკბილი?
  • A. 

   პარკუჭების შეკუმშვით.

  • B. 

   პარკუჭების აგზნებით.

  • C. 

   წინაგულების აგზნებით

  • D. 

   წინაგულების შეკუმშვით.

 • 33. 
  ელექტროკარდიოგრამის რომელი კბილი შეესაბამება პარკუჭების აგზნების დასასრულს?
  • A. 

   T

  • B. 

   S

  • C. 

   R

  • D. 

   Q

 • 34. 
  ითვლება, რომ პარკუჭების შიგნითა ზედაპირის, მარჯვენა დვრილისებრი კუნთისა და გულის მწვერვალის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
  • A. 

   Rკბილი

  • B. 

   Tკბილი

  • C. 

   P კბილი.

  • D. 

   Q კბილი.

 • 35. 
  ორივე პარკუჭის ზედაპირისა და ფუძის აგზნებით განპირობებულია ელექტროკარდიოგრამის:
  • A. 

   Tკბილი.

  • B. 

   P კბილი.

  • C. 

   Rკბილი.

  • D. 

   Q კბილი.

 • 36. 
  ელექტროკარდიოგრამის Tკბილსა და მომდევნო P კბილსშორის არსებული სეგმენტი შეესაბამება:
  • A. 

   გულის მოსვენების პერიოდს.

  • B. 

   პარკუჭებიდან წინაგულებისკენ აგზნების გატარებას.

  • C. 

   წინაგულებიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებას.

  • D. 

   წინაგულებიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარებას.

 • 37. 
  რით არის განპირობებული ელექტროკარდიოგრამაზე  QRSშკბილები?
  • A. 

   პარკუჭების აგზნებით (დეპოლარიზაციით)

  • B. 

   პარკუჭების შეკუმშვით.

  • C. 

   წინაგულების აგზნებით (დეპოლარიზაციით).

  • D. 

   წინაგულების შეკუმშვით.

 • 38. 
   რა ცვლილებაა მოსალოდნელი ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულიდან პარკუჭებამდე აგზნების გატარების შენელებისას?
  • A. 

   იზრდება QRSკბილების საერთო ხანგრძლივობა.

  • B. 

   იზრდებაS-Tსეგმენტის ხანგრძლივობა.

  • C. 

   იზრდება P კბილის ხანგრძლივობა და ამპლიტუდა.

  • D. 

   იზრდება P-Q ინტერვალი.

 • 39. 
   მარჯვენა წინაგულიდან მარცხენა წინაგულზე აგზნების გადაცემას სჭირდება დაახლოებით:
  • A. 

   10 მწმ

  • B. 

   1 მწმ

  • C. 

   50 მწმ

  • D. 

   5 მწმ

 • 40. 
   პარკუჭების მექანიკური სისტოლის ხანგრძლივობას თითქმის ემთხვევა:
  • A. 

   S-Tინტერვალის ხანგრძლივობა.

  • B. 

   R-Rინტერვალის ხანგრძლივობა.

  • C. 

   Q-Tინტერვალის ხანგრძლივობა.

  • D. 

   P-Q ინტერვალისხანგრძლივობა.

 • 41. 
  ელექტროკარდიოგრამის P-Q ინტერვალი ნორმაში დაახლოებით არის:
  • A. 

   0,27წმ

  • B. 

   0,3წმ

  • C. 

   0,05წმ

  • D. 

   0,12წმ

 • 42. 
  ელექტროკარდიოგრამის QRS კომპლექსის საერთო ხანგრძლივობა შეადგენს:
  • A. 

   0,27-0,3 წმ-ს.

  • B. 

   2-3 წმ-ს.

  • C. 

   0,06-0,09 წმ-ს.

  • D. 

   0,03-0,06 წმ-ს.

 • 43. 
  ელექტროკარდიოგრამაზე წინაგულების რეპოლარიზაცია რეგისტრირდება:
  • A. 

   მულტიპოლარულ განხრებში.

  • B. 

   ვილსონის უნიპოლარულ განხრებში.

  • C. 

   ნების განხრებში.

  • D. 

   ტრანსეზოფაგური გამოყვანის საშუალებით

 • 44. 
  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლისთვის დამახასიათებელია:
  • A. 

   ასისტოლია.

  • B. 

   კომპენსაციური ტაქიკარდია

  • C. 

   საკომპენსაციო პაუზა.

  • D. 

   სინუსური რიტმის შეცვლა.

 • 45. 
   გულის ციკლის ფაზებია:
  • A. 

   სისტოლა, პაუზა, დიასტოლა; სულ _ დაახლოებით 0,08წმ.

  • B. 

   სისტოლა, მოდუნება, დიასტოლა; დაახლოებით 1 წმ.

  • C. 

   სისტოლა, დიასტოლა, მოდუნება (დასაერთოპაუზა); სულ _ დაახლოებით 1,8წმ.

  • D. 

   სისტოლა, დიასტოლა (დასაერთოპაუზა); სულ _ დაახლოებით 0,8წმ.

 • 46. 
  გულის ციკლის პარკუჭების სისტოლის ხანგრძლივობაა:
  • A. 

   0,33წმ

  • B. 

   0,47წმ

  • C. 

   0,1წმ

  • D. 

   0,8წმ

 • 47. 
  პარკუჭების დაძაბვის პერიოდის ფაზებია:
  • A. 

   სწრაფი და ნელიავსების.

  • B. 

   იზომეტრული მოდუნების და იზომეტრული შეკუმშვის,

  • C. 

   ასინქრონული შეკუმშვის და იზომეტრული შეკუმშვის,

  • D. 

   სწრაფი და ნელი განდევნის,

 • 48. 
  პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის პერიოდის ფაზებია:
  • A. 

   ასინქრონული შეკუმშვის და იზომეტრული განდევნის ფაზები.

  • B. 

   სწრაფი და ნელი განდევნის ფაზები.

  • C. 

   პროტოდიასტოლური განდევნის და იზომეტრული განდევნის ფაზები.

  • D. 

   იზომეტრული მოდუნების და ნელი განდევნის ფაზები.

 • 49. 
  გულის ციკლის პარკუჭების დიასტოლის ხანგრძლივობაა:
  • A. 

   0,33წმ

  • B. 

   0,1წმ

  • C. 

   0,47წმ

  • D. 

   0,8წმ

 • 50. 
   პარკუჭების მიოკარდიუმის ფიბრილაციის დროს პარკუჭები:
  • A. 

   შესუსტებით ახორციელებენ სისხლის გადატუმბვას.

  • B. 

   არ აიგზნებიან.

  • C. 

   ვეღარ ახორციელებენ სისხლის გადატუმბვას.

  • D. 

   გაძლიერებით ახორციელებენ სისხლის გადატუმბვას.

 • 51. 
  გულის მუშაობის რიტმის ცვლილების სახეებია:
  • A. 

   ტაქიკარდია, ბრადიკარდია, მიოკარდიტი, მიოდისტროფია, თრთოლვა, ციმციმი.

  • B. 

   ტაქიბრადიკარდია, ექსტრასისტოლა, ფიბრილაცია, თრთოლვა.

  • C. 

   ექსტრასისტოლა, თრთოლვა, ციმციმი, ასისტოლია, არითმია.

  • D. 

   ტაქიკარდია, ბრადიკარდია, სუნთქვითი არითმია, ექსტრასისტოლა, თრთოლვა, ციმციმი.

 • 52. 
  გულის სისხლით ავსებას უზრუნველყოფს:
  • A. 

   გულის წინა შეკუმშვით გამოწვეული მამოძრავებელი ძალის ნარჩენი, სისხლის "მიწოვა" გულმკერდის მიერ, ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვა (ვენურიტუმბო).

  • B. 

   გულის წინა დიასტოლით განპირობებული მამოძრავებელი ძალის ნარჩენი, სისხლის მაღალი სიბლანტე, გულმკერდის "მიმწოვი" მოქმედება, ვენების სარქველები.

  • C. 

   გულმკერდის წინა შეკუმშვით გამოწვეული მამოძრავებელი ძალისნარჩენი, წინაგულების "ყურების" რეზერვუარული ფუნქცია, ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვა (ვენურიტუმბო).

  • D. 

   გულის წინა შეკუმშვით განპირობებული ელექტრო მამოძრავებელი ძალა, გულმკერდის "გამწოვი" მოქმედება: ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვა.

 • 53. 
  დროის მონაკვეთი პარკუჭების მოდუნების დაწყებიდან ნამგლისებრი სარქველების დახურვამდე იწოდება:
  • A. 

   სწრაფი განდევნის პერიოდად.

  • B. 

   ასინქრონული შეკუმშვის პერიოდად.

  • C. 

   პროტოდიასტოლურ პერიოდად.

  • D. 

   პრესისტოლურ პერიოდად.

 • 54. 
  კარდიოციკლის პროტოდიასტოლური პერიოდის ხანგრძლივობაა:
  • A. 

   0,8წმ

  • B. 

   0,12წმ

  • C. 

   0,04წმ

  • D. 

   0,13წმ

 • 55. 
  რამდენია გულის სისტოლური მოცულობა და წუთმოცულობა?
  • A. 

   65-70 მლ, 4,5-5 ლ

  • B. 

   50-60 მლ, 4,5-5 ლ

  • C. 

   50-60 მლ, 6,5-7 ლ

  • D. 

   65-70 მლ, 6-8 ლ

 • 56. 
  სად შეიგრძნობა გულის ბიძგი და რა განაპირობებს მას?
  • A. 

   V ნეკნთა შუა სივრცეში, მარჯვენა ლავიწ შუა ხაზიდან 1 სმ-ით შიგნით, განპირობებულია პარკუჭების იზომეტრული შეკუმშვით.

  • B. 

   IX ნეკნთა შუა სივრცეში, ლავიწ შუა ხაზიდან 4 სმ-ით შიგნით, განპირობებულია პარკუჭების განდევნის ფაზით.

  • C. 

   V ნეკნთა შუა სივრცეში, მარცხენა ლავიწ შუახაზიდან 1 სმ-ისგარეთ, განპირობებულია პარკუჭების იზომეტრული შეკუმშვით.

  • D. 

   IV ნეკნთა შუა სივრცეში, მკერდის ძვლის მარცხენა კიდესთან, განპირობებულია კარიანი სარქველების დახურვით.

 • 57. 
  აუსკულტაციურად განირჩევა:
  • A. 

   გულის I ტონი და გულის ბიძგი.

  • B. 

   გულის ორიტონი - I და II.

  • C. 

   გულისორი - I და III.

  • D. 

   გულისოთხიტონი - I, II, III და IV.

 • 58. 
  გულის I ტონის ფორმირებაში არ  მონაწილეობს:
  • A. 

   წინაგულების სისხლით აქტიური ავსების დაწყება.

  • B. 

   პარკუჭების დაძაბვა.

  • C. 

   სისხლის განდევნა, ნამგლისებური სარქველების გაღება.

  • D. 

   ატრიოვენტრიკულური სარქველების დახურვა.

 • 59. 
   გულის I (სისტოლური) ტონი წარმოიქმნება:
  • A. 

   იზომეტრული შეკუმშვის ფაზის დროს.

  • B. 

   პროტოდიასტოლური პერიოდის დროს.

  • C. 

   პრესისტოლური პერიოდის დროს

  • D. 

   სწრაფი განდევნის ფაზის დროს.

 • 60. 
  გულის I ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
  • A. 

   სისტოლური ტონია

  • B. 

   I ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-T კბილის დასასრულს ემთხვევა.

  • C. 

   I ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-S კბილს ემთხვევა.

  • D. 

   სამ კომპონენტიანია და გრძელდება დაახლოებით 0,12წმ.

 • 61. 
  გულის II ტონის მიმართ მართებულია ყველა მტკიცებულება, გარდა ერთისა:
  • A. 

   მისი ხანგრძლივობა დაახლოებით 0,08წმ-ია.

  • B. 

   II ტონის ცენტრალური ნაწილი ეკგ-სS კბილს ემთხვევა.

  • C. 

   აღმოცენდება პროტოდიასტოლური პერიოდის ბოლოს.

  • D. 

   დიასტოლურიტონია.

 • 62. 
  როდის წარმოიქმნება გულის III ტონი?
  • A. 

   წინა გულების სისტოლის დროს

  • B. 

   პარკუჭების იზომეტრული შეკუმშვის ფაზაში.

  • C. 

   პარკუჭების კედლების ვიბრაციისას მათი სისხლით ავსების ფაზის დასაწყისში.

  • D. 

   პარკუჭების კედლების ვიბრაციისას მათი სისხლიდან გათავისუფლების დრო

 • 63. 
  როდის წარმოიქმნება გულის IV ტონი?
  • A. 

   წინაგულების სისტოლის ბოლოს და პარკუჭების დიასტოლის დასაწყისში.

  • B. 

   წინაგულების შეკუმშვისას და წინაგულების მოდუნების დასაწყიში მათში წნევის დაცემის მომენტში.

  • C. 

   წინაგულების შეკუმშვისას და წინაგულების მოდუნების ბოლოს მათში წნევის მატების მომენტში.

  • D. 

   წინაგულების სისხლით ავსების დასაწყისში და ბოლოს.

 • 64. 
  გულის ტონების მოსმენის მეთოდს ეწოდება:
  • A. 

   ფონოკარდიოგრაფია.

  • B. 

   ფონოკარდიოსკოპია.

  • C. 

   ვექტორკარდიოგრაფია.

  • D. 

   აუსკულტაცია.

 • 65. 
   პარკუჭებში მათი სისტოლის დაწყების წინ სისხლის მაქსიმალური მოცულობაა:
  • A. 

   20-50 მლ

  • B. 

   140-180 მლ

  • C. 

   65-70 მლ

  • D. 

   4,5-5 მლ

 • 66. 
  კუნთური მუშაობისას აღინიშნება წუთმოცულობის მნიშვნელოვანი მატება, რაც განპირობებულია გულის:
  • A. 

   შეკუმშვათა გახშირებით და სისტოლური მოცულობის გაზრდით.

  • B. 

   სისტოლური მოცულობის გაზრდით გულის შეკუმშვათა სიხშირის გაიშვიათების ფონზე.

  • C. 

   სისტოლური მოცულობის გაზრდით გულის შეკუმშვათა სიხშირის შენარჩუნების ფონზე.

  • D. 

   შეკუმშვათა გახშირებით სისტოლური მოცულობის შენარჩუნების ფონზე.

 • 67. 
  მიოკარდიუმის რა თვისებები უზრუნველყოფენ, უპირატესად, მათ რითმულ, სინქრონულ და, ამავე დროს, თანმიმდევრულ, კოორდინირებულ მოქმედებას?
  • A. 

   სპეციფიკური (ატიპიური) მიოციტების ავტორიტმულობა, სინოატრიული კვანძის პეისმეიკერული ფუნქცია, აგზნების გავრცელების დიდი სიჩქარე (განსაკუთრებით – ატიპიურმიოციტებში), ატრიოვენტრიკულური დაყოვნება, აგზნების რეტროგრადული გატარების შეუძლებლობა.

  • B. 

   სპეციფიკური (ატიპური) მიოციტების სინციტიური ბუნება, აგზნების გავრცელების დიდი სიჩქარე (განსაკუთრებით – ატიპიურმიოციტებში), ატრიოვენტრიკულური დაყოვნება, აგზნების ორთოგრადული გატარების შეუძლებლობა.

  • C. 

   წინა გულებისა და პარკუჭების მორფოლოგიური ინტეგრირება, აგზნების გავრცელების დიდი სიჩქარე (განსაკუთრებით – ატიპიურმიოციტებში), ატრიოვენტრიკულური დაყოვნება, აგზნების რეტროგრადული გატარების შეუძლებლობა.

  • D. 

   წინა გულებისა და პარკუჭების მორფოლოგიური ინტეგრირება, აგზნების ორმხრივი გატარების ეფექტურობა და სისწრაფე, ჰისისკონისს ინციტიურობა.

 • 68. 
   რით არის განპირობებული სინუს-წინაგულოვანი (სინოატრიული) კვანძის პირველი რიგის პეისმეიკერობა?
  • A. 

   მაღალი ავტომატური დეპოლარიზაციული აქტივობით (ავტორითმულობით) გულში აგზნების გამტარი სისტემის სხვა უბნების უჯრედებთან შედარებით.

  • B. 

   მაღალი ავტომატურის წრაფი დეპოლარიზაციულ-რეპოლარიზაციული აქტივობით წინა გულში აგზნების გამტარი სისტემის სხვა უბნის უჯრედებთან შედარებით.

  • C. 

   მაღალი ავტორიტმული აქტივობით (სინციტიუმით) დაჰისისკონისტოტებში აგზნების თანმიმდევრობითი გატარებით.

  • D. 

   მოსვენების პოტენციალი სარასტაბილურობით და მისი სწრაფი ელექტროტონური გავრცელებით მიოკარდიუმის დანარჩენ უბნებზე.

 • 69. 
   რა განაპირობებს სინუს-წინაგულოვანი კვანძის მაღალ ავტომატურ  აქტივობას (ავტორითმულობას)?
  • A. 

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების მაღალი ალბათობა და მისი გავრცელების მაღალი საიმედოობის ფაქტორი.

  • B. 

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების დაბალი ზღურბლი და ავტომატური სიჩქარე.

  • C. 

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების მაღალი სიჩქარე და დაბალი სიციცაბე

  • D. 

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების მაღალი სიჩქარე და სიხშირე.

 • 70. 
  სპონტანური ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი, აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
  • A. 

   კალციუმის ნაკლებ სელექციურინელი არხები, რომლებიც გამტარია ნატრიუმის იონებისთვისაც.

  • B. 

   ნატრიუმის ჟონვადი და დაბალ სელექციური ფორები, რომლებიც განვლადია სხვა ერთ- და ორ ვალენტიანი კათიონებისთვისაც.

  • C. 

   ნატრიუმის სწრაფი და პოტენციალ დამოკიდებული არხები, რომლებიც განვლადია სხვა ერთ- და ორ ვალენტიანი კათიონებისთვისაც.

  • D. 

   კალციუმის მართვადი და მაღალ სელექციური ნელი არხები, რომლებიც გამტარია ნატრიუმისიონებისთვისაც.

 • 71. 
  ატიპური კარდიომიოციტების მოსვენების მემბრანული პოტენციალი  დაახლოებით -60 მვ-ია, კუმშვადი კარდიომიოციტების უმრავლესობისთვის კი - -90 მვ, მიოკარდიუმის რომელი თვისების განმსაზღვრელი შეიძლება იყოს ეს?
  • A. 

   სინციტიურიშენების.მისი არსია მოქმედების პოტენციალის გადასვლა ერთი კარდიომიოციტიდან მეორეზე.

  • B. 

   ავტომატიზმის. მისი საფუძველია ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაცია, რითაც კრიტიკული დონის მიღწევისას წარმოიქმნება ახალი მოქმედების პოტენციალი.

  • C. 

   გახანგრძლივებული აბსოლუტური რეფრაქტერობის.ეს თვისება მიოკარდიუმს ტეტანური შეკუმშვის განიცავს.

  • D. 

   ატრიოვენტრიკულური დაყოვნების.მისი არსი გულის საკნების თანმიმდევრული და კოორდინირებული აგზნება და შეკუმშვაა.

 • 72. 
  წინაგულების ატიპური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებით (ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის) და წინაგულების მიოკარდიუმის სინციტიუმით აგზნების დიდი  სიჩქარით გავრცელება განაპირობებს:
  • A. 

   ეკგ-ზეწინაგულების აგზნების აუცილებელ ასახვას (P კბილი), მიუხედავად დეპოლარიზაციის ამპლიტუდისა.

  • B. 

   ეკგ-ზე ერთი წინაგულოვანი კბილის (P კბილის) არსებობას, რომელიც ორივე წინა გულის სუმარული აგზნების ამსახველია.

  • C. 

   ეკგ-ზე ერთი წინაგულოვანი კომპონენტის (P კბილის) არსებობას, რომელიც წინა გულების სუმარულიდე- დარეპოლარიზაციის ამსახველია.

  • D. 

   ეკგ-ით წინაგულებში აგზნების სუმარული გავრცელების (P კბილი) შესახებ მსჯელობის შეუძლებლობას.

 • 73. 
  გულის რითმის აჩქარების – ტაქიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:  
  • A. 

   ვნს-ისტროფოტროპული ეფექტის გაძლიერება და ნორადრენალინის მედიატორ ჰორმონული მოქმედების ინჰიბირების მოხსნა.

  • B. 

   ჰიპოთალამუსის შუა ბირთვების გამააქტივებელი აფერენტაცია სიმპათიკური განგლიებიდან.

  • C. 

   ვნს-ის სიმპათიკური ნაწილის გავლენის გაძლიერება, მონოამინოოქსიდაზის აქტივობის შემცირება.

  • D. 

   სიმპათიკური გავლენების გაძლიერება, ნორადრენალინის მოქმედებით დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარის გაზრდა (კალციუმისნელიარხებისაქტივაციით).

 • 74. 
  გულის რითმის შენელების – ბრადიკარდიის მიზეზი შეიძლება იყოს:
  • A. 

   პარასიმპათიკური გავლენის გაძლიერება, აცეტილქოლინით დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების შენელება.

  • B. 

   ვნს-ის ერგოტროპული ეფექტის გაძლიერება და აცეტილქოლინის პარაკრინული მოქმედების ინჰიბირების მოხსნა.

  • C. 

   ჰიპოთალამუსის შუა ბირთვების პარასიმპათიკური განგლიებიდან გამოყოფილი აცეტილქოლინის სწრაფი მოქმედება.

  • D. 

   ვნს-ის სიმპათიკური ნაწილის გავლენის გაძლიერება, ქოლინესთერაზას აქტივობის შემცირება.

 • 75. 
  წინაგულების ატიპიური მიოციტებისგან შემდგარ კონებში:
  • A. 

   აგზნება კალიუმის კონცენტრაციის უმნიშვნელო ცვლილებების შემთხვევაშიც კი არ ვრცელდება.

  • B. 

   აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე წინაგულების მიოკარდიუმში.

  • C. 

   აგზნება ელექტრო ტონურად და სწრაფად ვრცელდება.

  • D. 

   აგზნების გავრცელების საიმედოობის ფაქტორი დაბალია.

 • 76. 
  გულში აგზნების გატარების სიჩქარე ყველაზე დაბალია:    
  • A. 

   ატრიოვენტრიკულურ კვანძში (დაყოვნება დაახლოებით 0,05წამია).

  • B. 

   ატრიოვენტრიკულურ კონაში (დაახლოებითი დაყოვნებით 0,03-0,05 მწმ).

  • C. 

   ჰისისკონის მარჯვენა ტოტის წინა ფეხში (დაახლოებით 0,03-0,05 მ/წმ).

  • D. 

   ბახმანის კონაში (დაყოვნება დაახლოებით 0,05მწმ-ია).

 • 77. 
  აგზნება ატრიოვენტრიკულურ კვანძს აღწევს:
  • A. 

   წინაგულების მიოკარდიუმის ნელი შეკუმშვის დასრულებამდე, მაგრამ პარკუჭებში სისხლის ჩაჭირხვნამდე.

  • B. 

   წინაგულების მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და წინაგულებიდან პარკუჭებში სისხლის ჩაჭირხვნის შემდეგ.

  • C. 

   წინაგულებში აგზნებისა და შეკუმშვის დასრულებამდე დაპარკუჭების სისხლით ავსების დაწყებამდე.

  • D. 

   წინაგულების მიოკარდიუმის დიასტოლის დასრულებისა და პარკუჭებში სისხლის ჩაჭირხვნის შემდეგ.

 • 78. 
  გულის ქვემოთ ჩამოთვლილ ფიზიოლოგიურ თვისებათაგან რომელს არ განაპირობებს გულში აგზნების გამტარი სისტემა?
  • A. 

   გულის რიტმის დამოუკიდებლობას ექსტრაკარდიალური ეფექტებისგან.

  • B. 

   პარკუჭების მიოციტების თითქმის სინქრონულ შეკუმშვას.

  • C. 

   წინაგულებისა და პარკუჭების შეკუმშვათა კოორდინირებულ თანმიმდევრობას.

  • D. 

   იმპულსების რიტმულ გენერაციას.

 • 79. 
  წინაგულოვანი ექტრასისტოლის დროს:
  • A. 

   სინუსური რიტმი იცვლება.

  • B. 

   ვითარდება ექსტრა სისტოლის შემდგომი კომპენსაციური პაუზა.

  • C. 

   სინუსური რიტმი არ იცვლება.

  • D. 

   ეკგ-ზე ჩნდება რიგ გარეშე Q კბილი.

 • 80. 
  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე მისი კბილები?
  • A. 

   გულის ცალკეული უბნების აგზნების ხარისხს და ხანგრძლივობას (გულის ელექტრულ აქტივობას).

  • B. 

   გულის კუმშვადი აქტივობის ხარისხს (გულის ელექტრო მექანიკურ აქტივობას).

  • C. 

   გულში აგზნების რიტმულ გენერაციას (გულის ავტორიტმულ აქტივობას).

  • D. 

   გულის ნაწილებს შორის აგზნების გავრცელების სიჩქარის ცვალებადობას და საიმედოობას (გულის ელექტრულ აქტივობას).

 • 81. 
  რას ასახავენ ელექტროკარდიოგრამაზე კბილთაშორისი ინტერვალები?
  • A. 

   გულის ცალკეულ უბნებს შორის აგზნების გატარების სიჩქარეს.

  • B. 

   გულის ექსტრაკარდიული რიტმის ცვალებადობას.

  • C. 

   გულში ელექტროmექანიკური პროცესების შეუღლების ხარისხს.

  • D. 

   გულის ცალკეული უბნების აგზნებადობის ხარისხს.

 • 82. 
   რას წარმოადგენს ელექტროკარდიოგრამის კომპონენტი – სეგმენტი?
  • A. 

   მრუდის ყველა უბანი, რომელიც იზოდადებით და იზოუარყოფით კბილებს შორისაა, სეგმენტს წარმოადგენს.

  • B. 

   მრუდის მონაკვეთს – ერთი კბილის დასრულებიდან მომდევნო კბილის დაწყებამდე. მრუდის ეს ნაწილი ნორმაში იზოელექტრულ (ნულოვან) ხაზზეა.

  • C. 

   ვილსონის განხრებში კომპონენტი - სეგმენტი იდენტურია კომპონენტ – ინტერვალისა.

  • D. 

   მრუდის მონაკვეთს – ერთი კბილის დასასწყისიდან მომდევნო კბილის დასასრულამდე. მრუდის ეს ნაწილი ნორმაში იზოელექტრულ (ნულოვან) ხაზზეა.

 • 83. 
  ელექტროკარდიოგრამის რომელი მონაკვეთი შეესაბამება გულის მოსვენების პერიოდს და რა ხდება ამ დროს?
  • A. 

   TP სეგმენტი. ამ დროს გულის საერთო პაუზაა და გულის საკნები ივსება სისხლით.

  • B. 

   PP ინტერვალი.ამ დროს გულის დიასტოლაა და იგი ივსებ ასისხლით.

  • C. 

   RRინტერვალი.ამ დროს გულის საერთო პაუზაა და იგი მჭირხნავი მოქმედებით იცლება სისხლისგან.

  • D. 

   TP ინტერვალი.ამ დროს გულის საერთო პაუზაა და გულის საკნები ივსება სისხლით.

 • 84. 
  ელექტროკარდიოგრამის სტანდარტული მეთოდით რეგისტრაციისას წინაგულების რეპოლარიზაცია არ ფიქსირდება. ამის ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ:
  • A. 

   ესპროცესი დროში ემთხვევა პარკუჭების დეპოლარიზაციას.

  • B. 

   ეს პროცესი დროსა და სივრცეში ემთხვევა პარკუჭების რეპოლარიზაციას.

  • C. 

   წინაგულების რეპოლარიზაცია პასიური პროცესია და ემთხვევა პარკუჭების რეპოლარიზაციას.

  • D. 

   წინაგულების რეპოლარიზაციის ამპლიტუდა ძალიან დაბალია.

 • 85. 
  ელექტროკარდიოგრამის ყველაზე ცვალებადი კომპონენტია:
  • A. 

   TP სეგმენტი.

  • B. 

   RR ინტერვალი.

  • C. 

   TP ინტერვალი.

  • D. 

   Tკბილი.

 • 86. 
  გულის კუნთის რეპოლარიზაცია იწყება იქ, სადაც:
  • A. 

   დეპოლარიზაციას ყველაზე მაღალი ზღურბლი აქვს.

  • B. 

   დეპოლარიზაცია უკვე დასრულდა.

  • C. 

   აგზნებდობი სხარისხი ყველაზე დაბალია.

  • D. 

   წინა რეპოლარიზაცია უფრო ადრე დამთავრდა.

 • 87. 
   რა დარღვევაზე შეიძლება ვიფიქროთ ელექტროკარდიოგრამაზე  QRT კომპლექსის გახანგრძლივებისას?
  • A. 

   პარკუჭშიდა გამტარებლობის დარღვევაზე.

  • B. 

   მხოლოდ ატრიოვენტრიკულური დაყოვნების გახანგრძლივებაზე.

  • C. 

   მხოლოდ ჰისისკონის მარცხენა ფეხის წინა ტოტის დაზიანებაზე.

  • D. 

   მხოლოდ ჰისისკონის მარჯვენა ფეხის დაზიანებაზე.

 • 88. 
  როგორ შეიძლება ელექტროკარდიოგრამის მიხედვით გამოითვალოს გულის მუშაობის სიხშირე (პულსი) წუთში?
  • A. 

   პულსი = 60 წმ / PQ ინტერვალის ხანგრძლივობა (წმ).

  • B. 

   პულსი = 60 წმ / P კბილის ხანგრძლივობა (წმ).

  • C. 

   პულსი = 60 წმ / PP ინტერვალის ხანგრძლივობა (წმ).

  • D. 

   პულსი = 60 წმ / Pღინტერვალის ხანგრძლივობა (წმ).

 • 89. 
  ელექტროკარდიოგრამის რომელი ინტერვალის არათანაბრობა მიუთითებს, ძირითადად, გულის მუშაობის არარითმულობაზე (არითმიაზე)?
  • A. 

   TP ინტერვალის.

  • B. 

   PP (RR) ინტერვალის.

  • C. 

   QSინტერვალის.

  • D. 

   PQ ინტერვალის.

 • 90. 
  გულში აღმოცენებული და გავრცელებული ელექტრული პოტენციალების რეგისტრაციისათვის პოტენციალის გამოყვანას არ ახდენენ:
  • A. 

   გულმკერდის ზედაპირიდან (უნიპოლარული მეთოდით).

  • B. 

   ერთ-ერთიკიდურიდან და გულმკერდის ზედაპირიდან ერთდროულად (ბიპოლარული მეთოდი).

  • C. 

   კიდურებიდან (უნიპოლარული მეთოდით).

  • D. 

   კიდურებიდან (ბიპოლარული მეთოდით).

 • 91. 
  ელექტროკარდიოგრამის რეგისტრაციის სტანდარტული ბიპოლარული გამოყვანებია:
  • A. 

   I – მარჯვენ ახელი – მარცხენ ახელი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარცხენა ფეხი.

  • B. 

   I – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ხელი III – მარცხენა ხელი – მარცხენა ფეხი.

  • C. 

   I – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ხელი II – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარჯვენა ფეხი.

  • D. 

   I – მარჯვენა ხელი – მარცხენა ხელი II – მარჯვენა ხელი – მარჯვენა ფეხი III – მარცხენა ხელი – მარჯვენა ფეხი.

 • 92. 
  ელექტრო კარდიოგრამის რეგისტრაციის უნიპოლარული (კიდურების) გამოყვანებია:
  • A. 

   მარჯვენა ხელი – avR მარცხენა ხელი – avL მარცხენა ფეხი – avF.

  • B. 

   მარჯვენახელი – avR მარჯვენა ფეხი – avL მარცხენა ფეხი – avF.

  • C. 

   მარჯვენა ხელი – avR მარცხენა ხელი – avL მარჯვენა ფეხი – avF.

  • D. 

   მარჯვენა ხელი – avH მარცხენა ხელი – avH მარცხენა ფეხი – avL.

 • 93. 
  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში პარკუჭოვანი Q და R კბილების თანაფარდობა?
  • A. 

   Q / R = 1/4.

  • B. 

   Q / R = 1/3.

  • C. 

   Q / R = 4/1.

  • D. 

   Q / R = 1,3.

 • 94. 
  როგორია ელექტროკარდიოგრამაზე II სტანდარტულ განხრაში იზო დადებითი კბილების ამპლიტუდის თანაფარდობა?
  • A. 

   P / T / R = 1 / 0,5 / 4,5.

  • B. 

   P / T / R = 1 / 5 / 3.

  • C. 

   P / T / R = 1 / 9 / 3.

  • D. 

   P /T / R = 1 / 3 / 9.

 • 95. 
  რას ეწოდება გულის ელექტრული ღერძი?
  • A. 

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში პოტენციალთა ყველაზე დიდი სხვაობის მქონე ორ წერტილს მიოკარდიუმში.

  • B. 

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში ორ იზოელექტრულ წერტილს მიოკარდიუმში.

  • C. 

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში პოტენციალთა ყველაზე მცირე სხვაობის მქონე ორ წერტილს მიოკარდიუმში.

  • D. 

   პირობით ხაზს, რომელიც აერთებს ყოველ მოცემულ მომენტში პოტენციალთა ყველაზე მეტად ავტორიტმულ ორ წერტილს მიოკარდიუმში.

 • 96. 
  ელქტროკარდიოგრამაზე პარკუჭის ელექტრული სისტოლა რამდენიმე კბილითაა წარმოდგენილი, ხოლო წინაგულების ელექტრული სისტოლა – მხოლოდ P კბილით. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი მიზეზი არ ხსნის ამას?
  • A. 

   ელექტრო კარდიოგრამაზე პარკუჭის რეპოლარიზაციის ფაზაც აისახება (განსხვავებით წინა გულებისგან), რადგან მას გულის საერთო მოსვენების პერიოდი მოსდევს.

  • B. 

   ელექტული და მექანიკური პროცესები პარკუჭებში უფრო შეჭირხნულია, ვიდრე წინაგულებში.

  • C. 

   პარკუჭში აგზნების გამტარი სისტემის ბოჭკოებით აგზნება 5-ჯერ უფრო სწრაფად ტარდება, ვიდრე სინციტიუმით, რაც განაპირობებს პარკუჭის სხვადასხვა მიდამოს მიოციტების არაერთდროულ დეპოლარიზაციას.

  • D. 

   პარკუჭის ელექტრული სისტოლა უფრო ხანგრძლივია (0,33წმ), ვიდრე წინაგულის (0,1წმ).

 • 97. 
  როგორია ელექტრო- და ფონოკარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის I - სისტოლურ ტონთან მიმართებაში?
  • A. 

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის Q კბილს.

  • B. 

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის T კბილს.

  • C. 

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველ იოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის S კბილს .

  • D. 

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის I სისტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაციის ცენტრალური ნაწილი თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის P კბილს.

 • 98. 
  როგორია ელექტრო- და ფონო კარდიოგრაფიული თანხვედრა გულის II - დიასტოლურ ტონთან მიმართებაში?
  • A. 

   ფონო კარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის P კბილს.

  • B. 

   ფონო კარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის T კბილის დასასრულს.

  • C. 

   ფონოკარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის T კბილის დასაწყისს.

  • D. 

   ფონო კარდიოგრამაზე გულის II დიასტოლური ტონის ამსახველი ოსცილაცია თითქმის ემთხვევა ელექტროკარდიოგრამის S კბილს.

 • 99. 
  სად არის ორკარედი და სამკარედი სარქვლების მუშაობის ამსახველი ტონის საუკეთესო მოსასმენი წერტილი?
  • A. 

   ორკარედის – V ნეკნთაშუა სივრცეში, ლავიწ შუახაზიდან მარცხნივ; სამკარედის – სტერნალური ხაზიდანმ არცხნივ.

  • B. 

   ორკარედის – მახვილისებრი მორჩის ბოლოს; სამკარედის – V ნეკნთა შუა სივრცეში, ლავიწ შუა ხაზიდან მარცხნივ.

  • C. 

   ორკარედის – V ნეკნთაშუა სივრცეში, ლავიწ შუა ხაზიდან მარცხნივ; სამკარედის – მახვილისებრი მორჩის ბოლოს.

  • D. 

   ორკარედის – V ნეკნთაშუა სივრცეში, სტერნალური ხაზიდან მარცხნივ; სამკარედის – მახვილისებრი მორჩის ბოლოს.

 • 100. 
  რატომ არ მოისმინება აუსკულტაციურად III და IV ტონები?
  • A. 

   ეს ტონები უკავშირდება გულის სარქვლების გაღებას და გულში დაჰემოდინამიკის ელექტრული გამოვლინებაა.

  • B. 

   ეს ტონები არ უკავშირდება გულის სარქვლოვანი აპარატის მუშაობას.

  • C. 

   ეს ტონები უკავშირდება მხოლოდ ნახევარ მთვარისებრი სარქვლებისგ აღებას და დაბალ სიხშირულია.

  • D. 

   ეს ტონები უკავშირდება მხოლოდ სარქვლოვანი აპარატის მუშაობას.

 • 101. 
   ემთხვევა თუ არა გულის ტონების საუკეთესოდ მოსასმენი წერტილები მათ წარმოქმნაში მონაწილე ელემენტების ტოპოგრაფიულ მდებარეობას?
  • A. 

   არ ემთხვევა.

  • B. 

   არ ემთხვევა მხოლოდ I ტონისათვის.

  • C. 

   ემთხვევა მხოლოდ I ტონისათვის

  • D. 

   ემთხვევა I და II ტონებისთვის.

 • 102. 
   გულის მოსმენადი (აუსკულტაციური) ტონებია:
  • A. 

   I - სისტოლური - ტონი – ყრუ, დაბალი და ხანგრძლივი. II - დიასტოლური - ტონი – მაღალი და ხანმოკლე.

  • B. 

   I – სისტოლური - ტონი – ყრუ, დაბალი და ხანმოკლე. II - დიასტოლური - ტონი – მაღალი და ხანგრძლივი.

  • C. 

   I - დიასტოლური - ტონი – ყრუ, დაბალი და ხანგრძლივი. II - სისტოლური - ტონი – მაღალი და ხანმოკლე.

  • D. 

   I – სისტოლური - ტონი – მკაფიო და ხანგრძლივი. II - დიასტოლური - ტონი – მაღალი და ხანმოკლე.

 • 103. 
   ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გატარებული ელექტროდენის მიმართ ელექტრული წინაღობის რეგისტრაციის მეთოდს ეწოდება:
  • A. 

   ინტეგრალური რეოგრაფიის მეთოდი, რომელსაც იყენებენ სისხლძარღვთა დიდ და მცირე წრეში წინაღობის შესაფასებლად.

  • B. 

   ინტეგრალური რეოგრაფიის მეთოდი, რომელსაც იყენებენ გულის ავტორითმულობის შესაფასებლად.

  • C. 

   ინტეგრალური რეოგრაფიის მეთოდი, რომელსაც იყენებენ გულიდან გადასროლილი სისხლის სისხლძარღვებში მოძრაობის სიჩქარის შესაფასებლად.

  • D. 

   ინტეგრალური რეოგრაფიის მეთოდი, რომელსაც იყენებენ სისხლის სისტოლური მოცულობის განსაზღვრისათვის.

 • 104. 
  რას ასახავს მარცხენა პარკუჭის მიერ სისტოლის დროს გადასროლილი სისხლით გამოწვეული არტერიული პულსაცია – არტერიული პულსი?
  • A. 

   გულის რიტმს, სისხლის განდევნისს იჩქარეს და სისტოლური მოცულობის სიდიდეს.

  • B. 

   გულის რიტმს, სისხლის განდევნის სიჩქარეს და წუთ მოცულობის სიდიდეს.

  • C. 

   მხოლოდ გულის რიტმს და სისტოლური მოცულობის სიდიდეს.

  • D. 

   მხოლოდ გულის რიტმს და სისხლის განდევნის სიჩქარის სიდიდეს.

 • 105. 
   რისგან შედგება გულის პერიფერიული რეფლექსის რეფლექსური რკალი?
  • A. 

   მიოკრადიუმისა და კორონარების გაჭიმვის რეცეპტორებიდან წამოსული აფერენტები, მიოკარდიუმის ინტრამურული კვანძების ჩართული ნეირონები, მიოკარდიუმისა და კორონარების გლუვკუნთებთან მიმავალი ეფერენტული ნეიონები.

  • B. 

   მიოკარდიუმისა და კორონარების გაჭიმვის რეცეპტორებიდან წამოსული აფერენტები, ჩართული ნეირონები ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში, მიოკარდიუმისა და კორონარების ეფერენტული ნეირონები.

  • C. 

   აორტისა და საძილე არტერიის გაჭიმვის რეცეპტორებიდან ჩამოსული აფერენტები, ჩართული ნეირონები ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში, მიოკარდიუმის ეფერენტული ნეირონები.

  • D. 

   ღრუვენების კედლებში გაჭიმვის რეცეპტორებიდან წამოსული ეფერენტები, მიოკარდიუმის ინტრამურული კვანძების ჩართული ნეირონები, კორონარული სისხლძარღვების ეფერენტული ნეირონები.

 • 106. 
  გულის რეგულაციის რომელ მექანიზმს მიეკუთვნება ფრანკ სტარლინგის "გულისკანონი"?
  • A. 

   რეგულაციის უჯრედში და მექანიზმებს.

  • B. 

   უჯრედთა შორისი ურთიერთობის ავტო რეგულაციას.

  • C. 

   ექსტრა კარდიალური რეგულაციის მექანიზმს.

  • D. 

   გულში და პერიფერიულ რეფლექსებს.

 • 107. 
   ანრეპის ეფექტი ნიშნავს, რომ პარკუჭების მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალა მატულობს:
  • A. 

   არტერიულ სისტემაში წინააღმდეგობის დაცემის პროპორციულად.

  • B. 

   მით უფრო, რაც უფრო მეტი სისხლი მიედინება დიასტოლის დროს ვენებიდან გულში.

  • C. 

   არტერიულ სისტემაში წინააღმდეგობის მატების პროპორციულად.

  • D. 

   მით უფრო, რაც უფრო ნაკლები სისხლი მიედინება დიასტოლის დროს ვენებიდან გულში.

 • 108. 
  ინტრაკარდიალურ სარეგულაციო მექანიზმებს მიეკუთვნება ყველა ჩამოთვლილი, გარდა ერთისა:
  • A. 

   უჯრედთა შორისი ურთიერთობის რეგულაცია.

  • B. 

   უჯრედშიდა რეგულაციის მექანიზმები.

  • C. 

   გულშიდა პერიფერიულ რეფლექსები.

  • D. 

   რეგულაციის ინტერნეირონული და ჰუმორული მექანიზმები.

 • 109. 
  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე  ვაგუს-ის დაბოლოებებში წარმოქმნილი აცეტილქოლინი და რატომ?
  • A. 

   ხანმოკლე ვადით, ვინაიდან სწრაფად იშლება ფერმენტქოლინესთერაზით.

  • B. 

   ხანგრძლივად, ვინაიდან ქოლინო რეცეპტორთან ქმნის მტკიცე კავშირს.

  • C. 

   ხანგრძლივად, ვინაიდან ძალიან ნელა იშლება.

  • D. 

   ხან მოკლედ, ვინაიდან სწრაფად იშლება ანტი ქოლინესთერაზული ნივთიერებებით.

 • 110. 
  რა ხანგრძლივობით მოქმედებს გულზე sympathicus-ის მედიატორი ნორადრენალინი და რატომ?
  • A. 

   ხანგრძლივად, ვინაიდან სწრაფად იშლება ეზერინის გავლენით.

  • B. 

   ხანგრძლივად, ვინაიდან ადრე ნორეცეპტორთან ქმნის სუსტ კავშირს.

  • C. 

   ხანგრძლივად, ვინაიდან მონოამინოოქსიდაზის მიერ ნელა იშლება.

  • D. 

   ხანგრძლივად, ვინაიდან სწრაფად იშლება.

 • 111. 
  ცთომილ ნერვს, ურთიერთქმედებს რა გულში და სარეგულაციო მექანიზმებთან, შეუძლია გამოიწვიოს გულის მოქმედების:
  • A. 

   მხოლოდ შეკავება; ახდენს არტერიული სისტემის სისხლ სავსეობის ადეკვატურ რეგულაციას.

  • B. 

   როგორც შეკავება, ისე გაძლიერება; ახდენს არტერიული სისტემის სისხლ სავსეობის არაადეკვატუ რრეგულაციას.

  • C. 

   როგორც შეკავება, ისე გაძლიერება; ახდენ არტერიული სისტემის სისხლ სავსეობის ადეკვატურ რეგულაციას.

  • D. 

   მხოლოდ გაძლიერება; ახდენ სარტერიული სისტემის სისხლ სავსეობის ადეკვატურ რეგულაციას.

 • 112. 
  აორტის რკალში დ ასაძილე არტერიის განტოტვის მიდამოში არსებული პრესორეცეპტორების ბუნებრივი გამღიზიანებელია:
  • A. 

   სისხლის რეოლოგიური თვისებები.

  • B. 

   სისხლძარღვის კედლის გაჭიმვა წნევის მატებისას.

  • C. 

   სისხლის ტემპერატურის ცვლილებები.

  • D. 

   სისხლის ქიმიური ცვლილებები.

 • 113. 
   სად არიან მოთავსებული გულის ცთომილი ნერვის მეორე ნეირონის სხეულები?
  • A. 

   გულის ინტრამურულ განგლიებში.

  • B. 

   ვეგეტატურ ვერტებრალურ განგლიებში.

  • C. 

   ზურგის ტვინში და წინა გულებში.

  • D. 

   მოგრძო ტვინში და გულში.

 • 114. 
  რა გავლენას ახდენს სიმპათიკური ნერვი გულზე?
  • A. 

   ახასიათებს დადებითი ქრონო-, ბათმო-, დრომო- და ინოტროპული ეფექტი.

  • B. 

   ახასიათებს დადებითი ქრონო-, ბათმო- და უარყოფითი დრომო- და ინოტროპული ეფექტი.

  • C. 

   ახშირებს, აძლიერებს შეკუმშვის ძალას, ზრდის აგზნებადობას, აჩქარებს აგზნების გატარებას, იწვევს ჰიპერპოლარიზაციას (ანუ დადებითი დრომო- და ინოტროპული ეფექტი).

  • D. 

   ახასიათებს უარყოფითი ბათმო-, დრომო- დაინოტროპული ეფექტი.

 • 115. 
  როგორ გავლენას ახდენს ცთომილი ნერვი გულზე?
  • A. 

   ახასიათებს დადებითი ქრონო-, ბათმო- და უარყოფითი დრომო- და ინოტროპული ეფექტი.

  • B. 

   ახშირებს, აძლიერებს შეკუმშვის ძალას, ზრდის აგზნებადობას, აჩქარებს აგზნების გატარებას, იწვევსჰიპერპოლარიზაციას (ანუ დადებითი დრომო- და ინოტროპული ეფექტი).

  • C. 

   ახასიათებს უარყოფითი ქრონო-, ბათმო-, დრომო- და ინოტროპული ეფექტი.

  • D. 

   ახასიათებს დადებითი ბათმო-, დრომო- და ინოტროპული ეფექტი.

 • 116. 
  ცთომილი ნერვის ერთი და იგივე ძალით გაღიზიანებისას რაზეა დამოკიდებული მისი მოქმედების ხასიათი გულზე?
  • A. 

   გულისა და კორონარების სისხლსავსეობის ხარისხზე.

  • B. 

   არტერიულ წნევაზე და ჰემატოკრიტზე.

  • C. 

   სიმპათიკური ნერვის ტონუსზე.

  • D. 

   ცნს-ისმდგო მარეობაზე.

 • 117. 
  გულის მოქმედების შეფასების რა მაჩვენებლებს იყენებენ?
  • A. 

   ქრონო-, ინო-, დრომო- დაანტიდრომოტოროპულ ეფექტებს.

  • B. 

   ქრონო-, ინო-, ბათმო- დადრომოტროპულ ეფექტებს.

  • C. 

   ქრონო-, ინო-, ვექტორ- დადრომოტროპულ ეფექტებს.

  • D. 

   ქრონო-, ინო-, ორთო- დადრომოტროპულ ეფექტებს.

 • 118. 
   რომელი რეფლექსების საერთო საბოლოო გზას წარმოადგენს გულის ინტრამურული ეფერენტული ნეირონები?  
  • A. 

   მხოლოდ ინტრაკარდიალური რეფლექსებისათვის.

  • B. 

   ექსტრა- და ინტრაკარდიალური რეფლექსებისათვის.

  • C. 

   მხოლოდ სომატური რეფლექსებისათვის.

  • D. 

   მხოლოდ ექსტრა კარდიალური რეფლექსებისათვის.

 • 119. 
  რას იწვევს გულზე ცთომილი ნერვის გავლენის გამოთიშვა (დენერვაციით ანატროპინის მოქმედებით)?
  • A. 

   არ ახდენს გავლენას.

  • B. 

   ბრადიკარდიას.

  • C. 

   ტაქიკარდიას.

  • D. 

   ასისტოლიას.

 • 120. 
  რას იწვევს გულზე ორივე Vagus-ის და ორივე sympathicus-ის გადაკვეთა?
  • A. 

   ავტორიტმულობის დარღვევას.

  • B. 

   ტაქიკარდიას.

  • C. 

   ასისტოლიას.

  • D. 

   არავითარ ცვლილებას.

 • 121. 
  გულის ინტრამურული განგლიების ეფერენტული ნეირონები:
  • A. 

   არის მხოლოდ ქოლინერგული.

  • B. 

   არის მხოლოდ ადრენერგული.

  • C. 

   არი ქოლინ- და ადრენერგული.

  • D. 

   მათი ქემოტროპულობა დიფერენცირებული არ არის.

 • 122. 
  რომელი რეცეპტორების სტიმულაციაზეა დამოკიდებული კარდიომიოციტებზე კატექოლამინების მოქმედების ეფექტი?
  • A. 

   მიუ-ქოლინორეცეპტორების ბლოკირებაზე.

  • B. 

   ალფა- დაბეტა-ადრენორეცეპტორების სტიმულაციაზე.

  • C. 

   ალფა-ქოლინორეცეპტორების სტიმულაციაზე.

  • D. 

   ბეტა-ადრენორეცეპტორების სტიმულაციაზე.

 • 123. 
  რომელ რეფლექსურ გავლენას წარმოადგენს დანინი-აშნერის რეფლექსი?
  • A. 

   ცთომილი ნერვის შემაკავებელ გავლენას.

  • B. 

   ცთომილი ნერვის მხოლოდ უარყოფითი ნოტროპულ გავლენას.

  • C. 

   ცთომილი ნერვის პირობით-რეფლექსურ გავლენას.

  • D. 

   ცთომილი ნერვის მხოლოდ უარყოფით პათოტროპულ გავლენას.

 • 124. 
   წინაგულების მიოციტებში მოდინებული სისხლით მათი გაჭიმვისას სინთეზირდება:  
  • A. 

   ატრიოლიპიდი - ადუნებს ბრონქების და წვრილი სისხლძარღვების გლუვ კუნთოვან უჯრედებს, არეგულირებს არტერიულ წნევას.

  • B. 

   ატრიოპეპტიდი - ადუნებს ვენულების გლუვმუსკულატურას, ხელს უწყობს არტერიული წნევის შენარჩუნებას.

  • C. 

   ატრიოპეპტიდი - ადუნებს ნაწლავების და წვრილი სისხლძარღვების გლუვკუნთოვან უჯრედებს, ამცირებს სისხლის არტერიულ წნევას.

  • D. 

   ატრიოპეპტიდი - ახასიათებს ვაზოკონსტრიქციული და თრომბოლიზური მოქმედება, არეგულირებს არტერიულ წნევას.

 • 125. 
  რა განსაზღვრავს მიოკარდიუმის შეკუმშვის ძალას?
  • A. 

   მიოკარდიუმის გაჭიმვის ხარისხი/გულის სისხლით ავსების ხარისხი (უკუპროპორციულად) და სისხლის წნევა არტერიულ სისტემაში – წინააღმდეგობა (პირდაპირ პროპორციულად).

  • B. 

   მიოკარდიუმის გაჭიმვის ხარისხი/გულის სისხლითა ვსების ხარისხი (პირდაპირპროპორციულად) და არტერიულ სისხლძარღვთა დრეკადობა (უკუპროპორციულად).

  • C. 

   მიოკარდიუმის გაჭიმვის ხარისხი/გულის სისხლით ავსების ხარისხი (პირდაპირპროპორციულად) და სისხლის წნევა არტერიულ სისტემაში – წინააღმდეგობა (პირდაპირ პროპორციულად).

  • D. 

   მიოკარდიუმის გაჭიმვის ხარისხი/გულის სისხლით ავსების ხარისხი (უკუპროპორციულად) და სისხლის წნევა არტერიულ სისტემაში – წინააღმდეგობა (უკუპროპორციულად).

 • 126. 
  რა განაპირობებს გულის კუმშვითი აქტივობის ცვლილებით არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის და, შესაბამისად, მასში არტერიული წნევის ადეკვატურ შეცვლას მხოლოდ `გადახრის პრინციპით~?
  • A. 

   მხოლოდ საძილე არტერიების ბარორეცეპტორებში წარმოქმნილი სიგნალებით გამოწვეული სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრის ტონუსის ცვალებადობა (უარყოფითი უკუკავშირის პრინციპით).

  • B. 

   აორტის რკალისა და საძილე არტერიების ბარორეცეპტორებში წარმოქმნილი სიგნალებით გამოწვეული სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრის ტონუსის ცვალებადობა (დადებითი უკუკავშირის პრინციპით).

  • C. 

   აორტის რკალისა და საძილე არტერიების ბარორეცეპტორებში წარმოქმნილი სიგნალებით გამოწვეული სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრის ტონუსის ცვალებადობა (უარყოფითი უკუკავშირის პრინციპით).

  • D. 

   აორტის რკალისა და საძილე არტერიების ქემორეცეპტორებში წარმოქმნილი სიგნალებით გამოწვეული სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრის ტონუსის ცვალებადობა (უარყოფითი უკუკავშირის პრინციპით).

 • 127. 
  მარჯვენა წინაგულში ღრუვენების შერთვის ადგილას არსებული რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება (გულის ზომიერი სისხლსავსეობის პირობებში) იწვევს მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის შეკუმშვის გაძლიერებას. როგორი ტიპის რეფლექსებით და რა მიზნით ხორციელდება ეს რეაქციები?
  • A. 

   გულშიდა პერიფერიული რეფლექსებით; არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის სტაბილურობის მიზნით.

  • B. 

   გულშიდა პერიფერიული რეფლექსებით; არტერიული და ვენური სისტემის სისხლსავსეობის სტაბილურობის მიზნით.

  • C. 

   გულშიდა ცენრალური რეფლექსებით; არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის სტაბილურობის მიზნით.

  • D. 

   ექტრაკარდიალური პერიფერიული რეფლექსებით; არტერიული სისტემის სისხლსავსეობის სტაბილურობის მიზნით.

 • 128. 
   გულის სისხლით მაღალი ავსების, აორტის შესართავსა და კორონარებში მაღალი წნევის პირობებში მარჯვენა წინა გულის რეფლექსოგენურიზონის გაჭიმვის რეცეპტორების გაღიზიანება:
  • A. 

   ზრდის მიოკარდიუმის კუმშვად აქტივობას, მაგრამ ამცირებს შეკუმშვების სიხშირეს, რითაც ინარჩუნებს წუთში გადასროლილი სისხლის მოცულობას.

  • B. 

   თრგუნავს მიოკარდიუმის კუმშვად აქტივობას, მცირდება აორტაში გადასროლილი სისხლის რაოდენობა, შესაბამისად - გაადვილებულია გულთან სისხლის მიდინება ვენებით.

  • C. 

   თრგუნავს მიოკარდიუმისკუმშვად აქტივობას, მცირდება აორტაში გადასროლილი სისხლის რაოდენობა, შესაბამისად - გაძნელებულია გულთან სისხლის მიდინება ვენებით.

  • D. 

   თრგუნავ სმიოკარდიუმისკუმშვად აქტივობას, მაგრამ იზრდება აორტაში გადასროლილი სისხლის რაოდენობა.

 • 129. 
  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰომეომეტრული მექანიზმი?
  • A. 

   დადებით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის უცვლელობის ფონზე.

  • B. 

   დადებით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის ცვლილების ფონზე.

  • C. 

   უარყოფით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის ცვლილების ფონზე.

  • D. 

   უარყოფით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის უცვლელობის ფონზე.

 • 130. 
  რას გულისხმობს გულის მოქმედების რეგულირების ე.წ. ჰეტერომეტრული მექანიზმი?
  • A. 

   უარყოფით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის მატების უკუპროპორციულად.

  • B. 

   დადებით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის მატების უკუპროპორციულად.

  • C. 

   უარყოფით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის მატების პროპორციულად.

  • D. 

   დადებით დრომოტროპულ ეფექტს მიოკარდიუმის ბოჭკოების საწყისი სიგრძის მატების პროპორციულად.

 • 131. 
  გულის საკნებისა და კორონარული სისხლძარღვების სისხლით არასაკმარისი ავსებისას (დაბალი სისხლსავსეობისას):
  • A. 

   იზრდება მიოკარდიუმის კუმშვადი აქტივობა, თუმცა წუთმოცულობა მცირდება, რაც უზრუნველყოფს არტერიული სისტემის სისხლით არასრული ავსებისა და არტერიული წნევის დაცემის თავიდან აცილებას.

  • B. 

   იზრდება მიოკარდიუმის ავტორითმულობა, რაც საკმარისია რარისარტერიული სისტემის სისხლით ნორმალური ავსებისათვის და არტერიული წნევის შენარჩუნებისათვის

  • C. 

   იზრდება მიოკარდიუმის კუმშვადი აქტივობა და სისტოლური მოცულობა (ნორმალურთან შედარებით), თუმცა ვერ უზრუნველყოფს არტერიული სისტემის სისხლით არასრული ავსებისა და არტერიული წნევის შენარჩუნებას.

  • D. 

   იზრდება მიოკარდიუმის კუმშვადი აქტივობა და სისტოლური მოცულობა (ნორმალურთან შედარებით), რაც უზრუნველყოფს არტერიული სისტემის სისხლით არასრული ავსებისა და არტერიული წნევის დაცემის თავიდან აცილებას.

 • 132. 
   როგორია ცთომილი ნერვის ტოტებით გულის ინერვაციის უპირატესი ლოკალიზაცია?
  • A. 

   მარჯვენა ტოტი აინერვირებს უპირატესად სინოატრიულკვანძს, მარცხენა კი – პურკინიეს ცალკეულ ბოჭკოებს.

  • B. 

   მარჯვენა ტოტია ინერვირებს უპირატესად ატრიოვენტრიკულურ კვანძს, მარცხენა კი – ჰისისკონას.

  • C. 

   მარჯვენა ტოტი აინერვირებს უპირატესად სინოატრიულ კვანძს, მარცხენა კი – ატრიოვენტრიკულურკ ვანძს.

  • D. 

   მარჯვენა ტოტი აინერვირებს უპირატესად ატრიოვენტრიკულურკ ვანძს, მარცხენა კი – სინოატრიულკ ვანძს.

 • 133. 
  რომელ ნერვულ ცენტრს ახასიათებს ცენტრალური ტონუსი ანუ მუდმივი გავლენა გულზე?
  • A. 

   მეტასიმპათიკურ ნერვულ ცენტრს.

  • B. 

   ჰიპოთალამუს-ლიმბურ ცენტრს.

  • C. 

   ცთომილი ნერვის ცეტრს.

  • D. 

   სიმპათიკური ნერვის ცენტრს.

 • 134. 
  რა წარმოადგენს გულზე ცთომილი ნერვის ურთიერთსაპისპირო (როგორც შემაკავებელი, ასევე გამაძლიერებელი) გავლენის სტრუქტურულ საფუძველს?
  • A. 

   ის რომ, ცთომილი ნერვის პრეგანგლიური ნეირონიშ ესაძლებელია იყოს ქოლინერგულიც და ადრენერგულიც და განსხვავებულ ადრე აგირებდეს გულში და ნერვულ სისტემაში გენერირებულ აგზნებაზე.

  • B. 

   ის რომ, ცთომილი ნერვის პოსტგანგლიური ნეირონი წარმოადგენს საერთო საბოლოო გზას (რგოლს) სიმპათიკური და პარასიმპათიკური პოსტგანგლიური ნეირონებისთვის .

  • C. 

   ის რომ, ცთომილი ნერვის პოსტგანგლიური ნეირონი წარმოადგენს საერთო საბოლო ოგზას (რგოლს) სიმპათიკურიპ რეგანგლიური ნეირონისთვის და გულში და ნერვულ სისტემაში წარმოქმნილი იმპულსებისთვის.

  • D. 

   ის რომ, ცთომილი ნერვის პოსტგანგლიური ნეირონი წარმოადგენს საერთო საბოლოო რგოლს ცთომილი ნერვის პრეგანგლიური ბოჭკოებით მოსული და გულში და ნერვულ სისტემაში წარმოქმნილი იმპულსებისათვის.

 • 135. 
  რა განაპირობებს ცთომილი ნერვის ცენტრალური ტონუსის შენარჩუნებას?
  • A. 

   რეფლექსურ იგავლენები, რომლებიც მასთან მოდის სხვადასხვა რეცეპტორიდან, განსაკუთრებით – აორტის რკალიდან და კაროტიდული სინუსიდან, აგრეთვე, სისხლში არსებული ქიმიური ფაქტორები (მაგალითად, ადრენალინი) და იონების გაზრდილი კონცენტრაცია (მაგალითად, კალციუმი).

  • B. 

   მხოლოდ რეფლექსოგენურიზონების რეცეპტორებიდან მოსული იმპულსები, აგრეთვე, სისხლში არსებული ქიმიური ფაქტორები (მაგალითად, ადრენალინი) და იონების გაზრდილი კონცენტრაცია (მაგალითად, კალციუმი).

  • C. 

   მხოლოდ ჰუმორული გამღიზიანებლები, რომლებიც მოქმედებენ ცენტრალურ რეცეპტორებზე, ძირითადად, სისხლში არსებული ქიმიური ფაქტორით (მაგალითად, ადრენალინი) და იონების გაზრდილი კონცენტრაციით (მაგალითად, კალციუმი).

  • D. 

   რეფლექსური გავლენები, რომლებიც მასთან მოდის მხოლოდ ცთომილი ნერვის ცენტრის ზემოთ მდებარე ცნს-ის დონეებიდან, აგრეთვე, სისხლში არსებული ქიმიური ფაქტორები (მაგალითად, ადრენალინი) და იონების გაზრდილი კონცენტრაცია (მაგალითად, კალციუმი).

 • 136. 
  რით აიხსნება ორივე Vagus-ის და ორივე sumpathicus-ის გადაკვეთის შემდეგ განვითარებული ტაქიკარდია?
  • A. 

   სიმპათიკური ნერვის მუდმივი ტონური შემაკავებელი გავლენის გამოთიშვით.

  • B. 

   ნერვების გადაკვეთის ადგილიდან კარდიოაქტიური ნივთიერებების გამოყოფით.

  • C. 

   ცთომილი და სიმპათიკური ნერვების ურთიერთ შეთანხმებული ტონური მოქმედების გამოთიშვით.

  • D. 

   ცთომილი ნერვის მუდმივი შემაკავებელი გავლენის გამოთიშვით.

 • 137. 
  ჰემოდინამიკის რომელ პარამეტრს განსაზღვრავს მნიშვნელოვნად სისხლძარღვთა სუმარული განივკვეთი და როგორია ამპარამეტრის დამოკიდებულება სუმარულ განივკვეთთან?
  • A. 

   ხაზოვან სიჩქარეს; უკუპროპორციული.

  • B. 

   მოცულობით სიჩქარეს; უკუპროპორციული.

  • C. 

   მოცულობით სიჩქარეს; პირდაპირ პროპორციული.

  • D. 

   ხაზოვან სიჩქარეს; პირდაპირ პროპორციული.

 • 138. 
  სისხლძარღვთა სისტემის რომელი ტიპის სისხლძარღვებშია ყველაზე დაბალი ხაზოვანი სიჩქარე, წნევა?
  • A. 

   კაპილარებში, ღრუვენებში.

  • B. 

   კაპილარებში, არტერიებში.

  • C. 

   კაპილარებში, წვრილ არტერიებში.

  • D. 

   კაპილარებში, აორტაში.

 • 139. 
   პარკუჭების მიერ სისხლის განდევნისას განვითარებული ენერგიის რა პროცენტი იხარჯება სისხლის მოძრაობაზე არტერიოლებსა და კაპილარებში და რაზე მიუთითებს ეს ფაქტი?
  • A. 

   85%; კაპილარების ელასტიურობაზე.

  • B. 

   85%; არტერიოლების ელასტიურობაზე.

  • C. 

   85%; კაპილარების რეზისტენტობაზე.

  • D. 

   85%; არტერიოლების რეზისტენტობაზე.

 • 140. 
  სისხლძარღვთა სისტემის რომელ ნაწილში და რატომ ცვალებადობს სისხლის დინების ხაზოვანი და მოცულობითი სიჩქარე განუწყვეტლივ?
  • A. 

   გულთან ახლოს, არტერიებში, სისხლის ნაკადის პულსური ხასიათის გამო.

  • B. 

   ვენებში, სისხლის ნაკადის ცვალებადობის გამო.

  • C. 

   კაპილარებში, არტერიოლების ტონუსის ცვალებადობის გამო.

  • D. 

   არტერიებში, მათი კედლის ელასტიურობის გამო.

 • 141. 
  რა ეწოდება არტერიული პულსის ჩანაწერს და რას უკავშირდება მისი ფაზები?
  • A. 

   სფიგმოგრამა; არტერიული წნევისა და შესაბამისად არტერიის კედლის გაჭიმვის ხარისხის ცვალებადობას.

  • B. 

   ფლებოგრამა; არტერიული წნევისა და შესაბამისად არტერიის კედლის გაჭიმვის ხარისხის ცვალებადობას.

  • C. 

   სფიგმოგრამა; არტერიის კედლის ტონუსის ცვალებადობას.

  • D. 

   ფლებოგრამა; არტერიის კედლის ტონუსის ცვალებადობას.

 • 142. 
  დამოკიდებულია თუ არა პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე სისხლის მოძრაობის სიჩქარეზე?
  • A. 

   არა; პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე ნაკლებია სისხლის მოძრაობის მაქსიმალურ სიჩქარეზე არტერიებში.

  • B. 

   დამოკიდებულია; სისხლის მოძრაობის სიჩქარე არტერიული პულსის გავრცელების სიჩქარის უკუპროპორციულია.

  • C. 

   არა; პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე ბევრად აღემატება სისხლის მოძრაობის სიჩქარეს.

  • D. 

   დამოკიდებულია; რაც მეტია სისხლის მოძრაობის სიჩქარე, მით სწრაფად ვრცელდება არტერიული პულსი.

 • 143. 
  როდის იქნებოდა საშუალო დინამიკური წნევა დაახლოებით სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლი?
  • A. 

   არტერიულ სისტემაში წნევის სისტოლური მატებისა და დიასტოლურიკლების ხანგრძლივობათა ტოლობის დროს.

  • B. 

   არასდროს.

  • C. 

   სისხლძარღვთა სისტემაში წნევის პულსური მერყეობის არარსებობის დროს.

  • D. 

   გულიდან სისხლის უწყვეტი დინების დროს.

 • 144. 
  არტერიებში წნევა მუდმივად მერყეობს – პულსირებს (გარკვეულ საშუალო დონესთან შედარებით):
  • A. 

   გულის მუშაობის ფაზების, სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრის ტონუსის, სუნთქვის ფაზების პერიოდული ცვლილების შესაბამისად.

  • B. 

   მხოლოდ გულის მუშაობის ფაზების მონაცვლეობის შესაბამისად.

  • C. 

   მხოლოდ გულისა და სუნთქვის ფაზების მონაცვლეობის შესაბამისად.

  • D. 

   მხოლოდ სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრის ტონუსის ცვლილებისას.

 • 145. 
   რომელი ტიპის სიხლძარღვებში რეგისტრირდება წნევის პულსური მერყეობა და რას უდრის იგი ნორმაში?
  • A. 

   მხოლოდე ლასტიურიტი პისსი სხლძარღვებში; 20-30 მმHგ.

  • B. 

   მხოლოდ რეზისტიული ტიპის სისხლძარღვებში; 20-30 მმHგ.

  • C. 

   მხოლოდ ელასტიური ტიპის სისხლძარღვებში; 35-50 მმHგ.

  • D. 

   მხოლოდ რეზისტიული ტიპის სისხლძარღვებში; 35-50 მმHგ.

 • 146. 
  ერთნაირია თუ არა წნევის პულსური მერყეობის ამპლიტუდა არტერიულ სისხლძარღვებში?
  • A. 

   გულთან ახლოს მაქსიმალურია, შემდეგ თანდათან მცირდება და არტერიოლებში ქრება.

  • B. 

   გულთან ახლოს მაქსიმალურია, შემდეგ თანდათან მცირდება და კაპილარებში ქრება

  • C. 

   არტერიული ტიპის ყველა სისხლძარღვში ერთნაირია, ხოლო ვენურ სისხლძარღვებში საერთოდ არ აღინიშნება

  • D. 

   წვრილ არტერიებსა და არტერიოლებში მაქსიმალურია, ხოლო შემდეგ ქრება.

 • 147. 
   რას შეესაბამება წნევის მატებისა და კლების ხანგრძლივობა (დაახლოებით) გულთან ახლოს მსხვილა რტერიებში?
  • A. 

   წინა გულის სისტოლისა და დიასტოლის ხანგრძლივობას.

  • B. 

   პარკუჭის სისტოლისა და წინა გულის დიასტოლის ხანგრძლივობას.

  • C. 

   პარკუჭის სისტოლისა და საერთოპ აუზის ხანგრძლივობას.

  • D. 

   პარკუჭის სისტოლისა და დიასტოლის ხანგრძლივობას.

 • 148. 
  აუსკულტაციული მეთოდით წნევის გაზომვის კოროტკოვისტონები ისმის ვიდრე მანჟეტში ჰაერის წნევასი სხლძარღვში არსებულ სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ მეტია დიასტოლურ წნევაზე. რაზეა დამოკიდებული ამტონების რაოდენობა და რამდენი შეიძლება იყოს იგი რიცხობრივად?
  • A. 

   ტონების რაოდენობა განისაზღვრება სისტოლური წნევის სიდიდით.

  • B. 

   ტონების რაოდენობა განისაზღვრება გულის მუშაობის სიხშირით.

  • C. 

   ტონების რაოდენობა დამოკიდებულია მანჟეტიდან ჰაერის გამოშვების (დეკომპრესიის) სიჩქარეზე და რიცხობრივად იგი იმდენი იქნება, რამდენჯერაც მოხდება მხრის არტერიაში წნევის სისტოლური მატება, მანჟეტში ჰაერის წნევის დიასტოლურ წნევასთან გათანაბრებამდე.

  • D. 

   ტონების რაოდენობა დამოკიდებულია მანჟეტიდან ჰაერის გამოშვების (დეკომპრესიის) სიჩქარეზე და რიცხობრივად იგი იმდენად რამდენჯერაც მოხდება მხრის არტერიაში წნევის სისტოლური მატება.

 • 149. 
   არჩევენ ფუნქციონირებადი კაპილარების ორ სახეს:
  • A. 

   მაგისტრალურს (უმოკლე სგზას არტერიოლებსა და ვენულებს შორის) და `მორიგე~ კაპილარებს.

  • B. 

   მაგისტრალურს (უმოკლეს გზას არტერიოლებსა და ვენულებს შორის) და კაპილარულ ქსელს (მაგისტრალური კაპილარის ვენური ბოლოდან გამომავალ განტოტებებს).

  • C. 

   `მორიგე~ მაგისტრალურკაპილარებს, არტერიო-ვენურანასტომოზებს და კაპილარულ შუნტებს.

  • D. 

   მაგისტრალურს (უმოკლეს გზას არტერიოლებსა და ვენულებს შორის) და კაპილარულ ქსელს (მაგისტრალური კაპილარის არტერიული და ვენური ბოლოების დამაკავშირებელ განტოტებებს).

 • 150. 
  არტერიო-ვენური ანასტომოზები წარმოადგენენ:
  • A. 

   არტერიოლებსა და ვენებს შორის უმოკლეს გზას, რომლებიც მუდმივად ღიაა და ასრულებენ შუნტების როლს.

  • B. 

   არტერიებსა და ვენებს შორის უმოკლეს გზას, რომლებიც ჩვეულებრივ პირობებში დაკეტილია და ფუნქციონირებისას ასრულებენ შუნტები სროლს.

  • C. 

   არტერიოლებსა და ვენებს შორის უმოკლეს გზას, რომლებიც ჩვეულებრივ პირობებში და კეტილია და ფუნქციონირებისას ასრულებენ შუნტების როლს.

  • D. 

   არტერიებსა და ვენებს შორის უმოკლეს გზას, რომლებიც მუდმივად ღიაა და ასრულებენ შუნტების როლს.

 • 151. 
   რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ ტევად სისხლძარღვებს და რატომ?
  • A. 

   მსხვილ ვენებს, რადგან აქ ძალზედ დაბალი წნევაა.

  • B. 

   მსხვილ ვენებს, რადგან მათი კედელი ადვილად ჭიმვადია (კუნთოვანი შრის მცირე სისქის გამო) და იტევენ სისხლის დიდ რაოდენობას (ვენურ სისტემაში წნევის რამდენი მემმ-ით მომატების შემთხვევაშიც კი).

  • C. 

   მსხვილ ვენებს, რადგან მათი კედელი პლასტიურია და იტევენ სისხლის დიდ რაოდენობას (ვენურ სისტემაში წნევის რამდენი მემმ-ით მომატების შემთხვევაშიც კი).

  • D. 

   მსხვილ ვენებს, რადგან მათიკ ედელი ელასტიურია და იტევენ სისხლის დიდ რაოდენობას (ვენურ სისტემაში წნევის რამდენი მემმ-ით მომატების შემთხვევაშიც კი).

 • 152. 
   ვენებში სისხლის დაუბრკოლებლად მოძრაობა განპირობებულია რიგი ანატომიური და ფიზიოლოგიური დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორებით, რადგან:
  • A. 

   სისხლის ერთი მიმართულებით მოძრაობის განმსაზღვრელი ჰემოდინამიკური პარამეტრი – წნევათა სხვაობა ვენური სისტემის დასაწყისსა და დასასრულს შორის – არარის დიდი.

  • B. 

   სისხლი სერთი მიმართულებით მოძრაობის განმსაზღვრელი ჰემოდინამიკური პარამეტრი – წნევათა სხვაობა ვენური სისტემის დასაწყისსა და დასასრულს შორის – საკმაოდ დიდია.

  • C. 

   სისხლის ერთი მიმართულებით მოძრაობის განმსაზღვრელი ჰემოდინამიკური პარამეტრი – გულმკერდის მიმწოვი მოქმედება – არ არის დიდი.

  • D. 

   სისხლის ერთი მიმართულებით მოძრაობის განმსაზღვრელი ჰემოდინამიკური პარამეტრი – სითხის ნაკადის წინაღობა – საკმაოდ დიდია.

 • 153. 
  რომელი სისხლძარღვების სუმარული განიკვეთია ყველაზე მეტი?
  • A. 

   კაპილარების.

  • B. 

   ვენების.

  • C. 

   არტერიოლების.

  • D. 

   არტერიების.

 • 154. 
   სისხლის ნაკადისათვის ყველაზე ვიწრო სუმარული კალაპოტია:
  • A. 

   ვენები.

  • B. 

   კაპილარები.

  • C. 

   არტერიები.

  • D. 

   აორტა.

 • 155. 
  რატომ არის კაპილარების სუმარული წინაღობა არტერიოლების წინაღობაზე ნაკლები?
  • A. 

   კაპილარები მიმდევრობით არიან ჩართული, სისხლის სიბლანტე ნაკლებია.

  • B. 

   კაპილარები პარალელურად არიან ჩართული, სისხლის სიბლანტე ნაკლებია.

  • C. 

   კაპილარები პარალელურად არიან ჩართული, სისხლის სიბლანტე მეტია.

  • D. 

   კაპილარები მიმდევრობით არიან ჩართული, სისხლის სიბლანტე მეტია.

 • 156. 
  სისხლის დინების წინაღობა:
  • A. 

   სისხლძარღვის ოსმოსური წნევისა და სისხლძარღვის სიგრძის უკუპროპორციულია.

  • B. 

   სისხლძარღვის სიგრძისა და სისხლის სიბლანტის პროპორციულია.

  • C. 

   სისხლის ოსმოსური წნევისა და სისხლის სიბლანტის უკუპროპორციულია.

  • D. 

   სისხლძარღვის განიკვეთის მეოთხე ხარისხის პროპორციულია.

 • 157. 
  ყველა კაპილარის განიკვეთის ფართის ჯამი დაახლოებით:
  • A. 

   50 ჯერ მეტია აორტის განიკვეთის ფართზე.

  • B. 

   300-400 ჯერ მეტია აორტის განიკვეთის ფართზე.

  • C. 

   500-600 ჯერ მეტია აორტის განიკვეთის ფართზე.

  • D. 

   100-200 ჯერ მეტია აორტის განიკვეთის ფართზე.

 • 158. 
  კაპილარებში სისხლი მოძრაობს:
  • A. 

   500-600 ჯერ უფრო ნელა, ვიდრე აორტაში.

  • B. 

   100-200 ჯერ უფრო ნელა, ვიდრე აორტაში.

  • C. 

   300-400 ჯერ უფრო ნელა, ვიდრე აორტაში.

  • D. 

   50 ჯერ უფრო ნელა, ვიდრე აორტაში.

 • 159. 
  სისხლის დინებისას სისხლძარღვის კედელზე განვითარებული წნევა პროპორციულია:
  • A. 

   სისხლძარღვში გამდინარე სისხლის ოსმოსური წნევისა.

  • B. 

   სისხლძარღვში გამდინარე სისხლის წუთმოცულობისა და სისხლძარღვის წინაღობისა,

  • C. 

   სისხლძარღვის წინაღობისა.

  • D. 

   სისხლძარღვის ტევადობისა და სისხლის ოსმოსური წნევისა.

 • 160. 
  რომელ სისხლძარღვებს აქვთ ყველაზე მაღალი კუთრი წინაღობა?
  • A. 

   არტერიოლებს.

  • B. 

   ვენებს.

  • C. 

   კაპილარებს.

  • D. 

   არტერიებს.

 • 161. 
  რომელ სისხლძარღვებს უწოდებენ რეზისტიულ სისხლძარღვებს?
  • A. 

   ვენებსა და არტერიოლებს.

  • B. 

   არტერიოლებსა და მცირე არტერიებს.

  • C. 

   არტერიებს და ვენებს.

  • D. 

   კაპილარებსა და არტერიოლებს.

 • 162. 
   სად არის სისხლის ხაზობრივი სიჩქარე ყველაზე მეტი და სად - ყველაზე ნაკლები?
  • A. 

   არტერიაში; ვენულებში.

  • B. 

   აორტაში; კაპილარებში.

  • C. 

   კაპილარებში; ვენულებში.

  • D. 

   არტერიოლაში; აორტაში.

 • 163. 
  რა განაპირობებს სისხლის პულსირებული ნაკადის უწყვეტ დინებად გარდაქმნას სისხლძარღვებში?
  • A. 

   აორტისა და მსხვილი არტერიების კედლების დრეკადი თვისებები, რაც განაპირობებს არტერიული კედლის ელასტიკური დაჭიმვის ენერგიას.

  • B. 

   აორტისა და მსხვილი არტერიების დრეკადი თვისებები, რაც განპირობებულია აორტის კედლის კუნთოვანი ბოჭკოების ელექტრო რეაქტიულობით.

  • C. 

   კაპილარების სუმარული განივკვეთის დიდი ფართობი, რაც ქმნის სისხლის ნაკადის უწყვეტად გარდაქმნის შესაძლებლობას.

  • D. 

   წვრილი არტერიებისა და არტერიოლების რეზისტენტობა, რაც განპირობებულია მათი კედლის ელასტიკური დაჭიმვის ენერგიით.

 • 164. 
  რა სიდიდისაა დაახლოებით საშუალო დინამიკური არტერიული წნევა?
  • A. 

   Sისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულზე მაღალია.

  • B. 

   არაა დამოკიდებული სისტოლურ და დიასტოლურ წნევაზე.

  • C. 

   სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულის.

  • D. 

   სისტოლურ და დიასტოლურ წნევათა საშუალო არითმეტიკულზე დაბალია.

 • 165. 
  როგორია პულსური ტალღის გავრცელების სიჩქარე საშუალო ასაკის ადამიანებში?
  • A. 

   20-30 სმ/წმ

  • B. 

   0,5-1,0 მ/წმ

  • C. 

   5,5-9,5 მ/წმ

  • D. 

   0,3-0,5 მ/წმ

 • 166. 
  რომელი სისხლძარღვები მიეკუთვნებიან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ონკანებს?
  • A. 

   არტერიები; მათი შევიწროვება იწვევს კაპილარებში წნევის მატებას.

  • B. 

   არტერიოლები; მათი შევიწროვება იწვევს კაპილარებში სიხლის წნევის შემცირებას და არტერიული წნევის მატებას.

  • C. 

   კაპილარები; მათი შევიწროვება იწვევს არტერიებში წნევის მატებას და ვენებში წნევის შემცირებას.

  • D. 

   არტერიოლები; მათი შევიწროვება იწვევს კაპილარებში წნევის გაზრდას.

 • 167. 
   სფიგმოგრამის კომპონენტებია:
  • A. 

   ანაკროტა, დიკროტა, დიკროტული ინციზურა.

  • B. 

   ანაკროტა, კატაკროტა, დიკროტული შემაღლება.

  • C. 

   ანაკროტა, კატაკროტა, ინციზურა.

  • D. 

   ანაკროტა, დიკროტა, ანაკროტის მეორადი შემაღლება.

 • 168. 
   რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე ანაკროტას?
  • A. 

   პარკუჭის სისტოლის ბოლოს წნევის დაცემა.

  • B. 

   არტერიული წნევის აწევა, არტერიების კედლის გაჭიმვა გულიდან გადასროლილი სისხლით.

  • C. 

   აორტაში არსებულ წნევაზე დაბალი წნევა პარკუჭში.

  • D. 

   არტერიოლების წინაღობა.

 • 169. 
  რა განაპირობებს სფიგმოგრამაზე კატაკროტას?
  • A. 

   არტერიების კედლის ელასტიკურობა, ვენების სარქველების არსებობა.

  • B. 

   არტერიოლების დაბალი წინაღობა.

  • C. 

   პარკუჭის სისტოლის ბოლოს წნევის დაცემა.

  • D. 

   არტერიული წნევის აწევა, არტერიების კედლის გაჭიმვა და გულიდან გადასროლილი სისხლი.

 • 170. 
  რომელი ტიპის რხევები არ განირჩევა მრუდზე არტერიული წნევის პირდაპირი მეთოდით რეგისტრაციისას?
  • A. 

   სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრების ტონუსის პერიოდული ცვლილებებით გამოწვეული.

  • B. 

   დღე-ღამური (ცირკადული).

  • C. 

   პულსური.

  • D. 

   სუნთქვითი.

 • 171. 
  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის ნაკადის მოცულობითი სიჩქარე შეიძლება განისაზღვროს:
  • A. 

   ელექტროკარდიოგრაფიით.

  • B. 

   ვექტორო ელექტროკარდიოგრაფიით.

  • C. 

   პლეტიზმოგრაფიით.

  • D. 

   ელექტრომიოგრაფიით.

 • 172. 
  მოზრდილი ადამიანის არტერიული წნევის ნორმული მაჩვენებლებია (მმHგ): სისტოლური დიასტოლური პულსური საშუალო
  • A. 

   130-150 90-100 40-50 100-110;

  • B. 

   110-125 50-60 40-50 90-100;

  • C. 

   110-125 60-80 35-50 90-95.

  • D. 

   80-125 60-100 20-30 65-80;

 • 173. 
  ფლებოგრამაზე a კბილი განპირობებულია:
  • A. 

   საუღლევენასთა ნახლოს მდებარე მოპულსირე საძილეა რტერიის ბიძგით.

  • B. 

   წინაგულების სისტოლისას ღრუვენების შერთვის ადგილის შევიწროებით.

  • C. 

   წინაგულების სისხლითავსებით.

  • D. 

   ვენებში სისხლის შეგუბებით და კედლების გაჭიმვით.

 • 174. 
  ფლებოგრამაზე c კბილი განპირობებულია:
  • A. 

   წინაგულების სისხლი თავსებით.

  • B. 

   მარჯვენა წინაგულის სისტოლით.

  • C. 

   ვენებში სისხლის შეგუბებით და კედლების გაჭიმვით.

  • D. 

   საუღლევენასთან ახლოს მდებარე მოპულსირე საძილე არტერიის ბიძგით.

 • 175. 
  სისხლის რომელი დეპოებია თქვენთვის ცნობილი და სისხლის რა ნაწილია იქ განთავსებული?
  • A. 

   ფილტვები, ღვიძლი, კანქვეშაშრე, თირკმლები; 60-80%.

  • B. 

   ელენთა, ფილტვები, თავისტვინი, თირკმლები; 45-50%.

  • C. 

   ელენთა, ფილტვები, ღვიძლი, კანქვეშაშრე; 45-50%.

  • D. 

   ღვიძლი, ელენთა, თირკმლები, თავისტვინი; 30-40%.

 • 176. 
  სისხლის არტერიული წნევის გაზომვის მეთოდებია:
  • A. 

   კოროტკოვის მეთოდი და ვილსონის მეთოდი.

  • B. 

   პირდაპირი (სისხლიანი) დაარაპირდაპირი (უსისხლო).

  • C. 

   პირდაპირი (სისხლიანი) დაპერკუსიული (არაპირდაპირი).

  • D. 

   პირდაპირი (სისხლიანი) დააიროვანი;

 • 177. 
  რა არის კოროტკოვისტონი?
  • A. 

   ბგერა, რომელიც ჩნდება იმ დროს, როდესაც ჰაერის წნევა სისხლძარღვში სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ დიასტოლურზე მეტია (არაპირდაპირი მეთოდით გაზომვისას).

  • B. 

   ბგერა, რომელიც გენერირდება იმ დროს, როდესაც ჰაერის წნევა მანჟეტში სისტოლურ წნევაზე ნაკლებია, მაგრამ დიასტოლურზე მეტია (არაპირდაპირი მეთოდით გაზომვისას).

  • C. 

   ბგერა, რომელიც ჩნდება მაშინ, როცა ჰაერის წნევა მანჟეტის ზემოთ სისტოლური წნევის ტოლია (არაპირდაპირი მეთოდით გაზომვისას),

  • D. 

   ბგერა, რომელიც ჩნდება ფონენდოსკოპში მაშინ, როცა ჰაერი წნევა მანჟეტის ქვემოთ დიასტოლურ წნევაზე ნაკლებია (არაპირდაპირი მეთოდით).

 • 178. 
  როდის და სად წარმოიქმნება პულსური ტალღა?
  • A. 

   მსხვილ არტერიებში, წინაგულებიდან სისხლის გადატუმბვის დროს და ვრცელდება პერიფერიისკენ.

  • B. 

   აორტაში, პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის მომენტში და ვრცელდება პერიფერიისკენ.

  • C. 

   აორტაში, პარკუჭებიდან სისხლის განდევნის მომენტში და ვრცელდება ანტიდრომულად.

  • D. 

   ფილტვის არტერიასა და აორტაში, პარკუჭებიდან სისხლის გადატუმბვის დროს და რეგურგიტაციას განიცდის.

 • 179. 
   როგორია წნევა გულმკერდის ღრუს გარეთ მდებარე ვენებში? როგორ ისაზღვრება ვენური წნევა?
  • A. 

   10-20 მმHგ; პირდაპირი მეთოდით.

  • B. 

   5-9 მმHგ; პირდაპირი მეთოდით.

  • C. 

   5-9 მმHგ; არაპირდაპირი მეთოდით.

  • D. 

   10-20 მმHგ; ფლებოგრაფიის მეთოდით.

 • 180. 
  ვენებში სისხლის ცირკულაციას, გარდა ჰემოდინამიკური პარამეტრებისა, ხელს უწყობს:
  • A. 

   გულის მჭირხნავი მუშაობა, ჩონჩხის კუნთების ზეწოლა, ვენების სარქველები.

  • B. 

   გულმკერდის "უკუმგდები" მოქმედება, გლუვი კუნთების ტონუსი, ვენების სარქველები.

  • C. 

   გულმკერდის "მიმწოვი" მოქმედება, ჩონჩხის კუნთების შეკუმშვები, ვენების სარქველები.

  • D. 

   გულმკერდის "მიმწოვი" მოქმედება, ვენების სარქველები, ჩონჩხის კუნთების პლასტიკურობა.

 • 181. 
  ადამიანის ორგანიზმში სისხლის სრული წრე ბრუნვა ხორციელდება:
  • A. 

   80-100 სისტოლით, 20-23 წმ.

  • B. 

   70-80 სისტოლით, 20-23 წმ.

  • C. 

   60-70 სისტოლით, 20-30 წმ.

  • D. 

   70-80 სისტოლით, 10-15 წმ.

 • 182. 
   ვენებში სისხლის ნაკადის სიჩქარეა:
  • A. 

   საშუალო კალიბრის ვენებში - 10 სმ/წმ, ღრუვენებში - 50 სმ/წმ.

  • B. 

   საშუალო კალიბრის ვენებში - 14 სმ/წმ, ღრუვენებში - 20 სმ/წმ.

  • C. 

   არ განსხვავდება სხვადასხვა კალიბრის ვენებში და შეადგენს 20-25 სმ/წმ.

  • D. 

   ცვალებადია, მერყეობს 5-50 სმ/წმ.

 • 183. 
  ვენურ სისტემას შეუძლია იმოქმედოს, როგორც რეზერვუარმა პერიფერიული სისხლძარღვისათვის იმიტომ, რომ:
  • A. 

   ვენების კედელში არ არიან გლუვკუნთოვანი ბოჭკოებია.

  • B. 

   ვენები ტევადისისხლძარღვებია.

  • C. 

   ვენური სისხლი ჟანგბადით მცირედ არის გაჯერებული.

  • D. 

   ვენების კედელი ნაკლებად დამყოლია.

 • 184. 
   კორონარულ სისხლძარღვებში სისხლი მოძრაობს ძირითადად:
  • A. 

   დიასტოლის და საერთო პაუზის დროს.

  • B. 

   სისტოლის და დიასტოლის დროს,

  • C. 

   სისტოლისა და დიასტოლის დროს არათანაბრად,

  • D. 

   მხოლოდ გულის საერთო პაუზის დროს.

 • 185. 
  სისხლძარღვთა გლუვი კუნთები მუდმივად იმყოფებიან ნაწილობრივი შეკუმშვის მდგომარეობაში მაშინაც კი, როცა მოხსნილია სისხლძარღვებზ ეყველა გარეშე ნერვული და ჰუმორული გავლენა. ეს არის:  
  • A. 

   პლასტიკურობა.

  • B. 

   ცენტრალური ტონუსი.

  • C. 

   ბაზალური ტონუსი.

  • D. 

   სიმპათიკო ტონუსი.

 • 186. 
  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის ქემორეცეპტორების აგზნება?
  • A. 

   სიმპათიკური ნერვის ტონუსის დაქვეითებას.

  • B. 

   ბრადიკარდიას.

  • C. 

   სისხლძარღვთა დეპრესორულ რეფლექსს.

  • D. 

   სისხლძარღვთა პრესორულ რეფლექსს.

 • 187. 
  რას იწვევს აორტის და საძილე არტერიის მექანორეცეტორების აგზნება?
  • A. 

   სიმპათიკური ნერვი სტონუსის მატებას.

  • B. 

   სისხლძარღვთა დეპრესორულ რეფლექსს.

  • C. 

   არიტმიას.

  • D. 

   სისხლძარღვთა პრესორულ რეფლექსს,

 • 188. 
  არტერიები და არტერიოლები ძირითადად ინერვირდება:
  • A. 

   სიმპათიკური ვაზოკონსტრიქტორებით.

  • B. 

   პარასიმპათიკური ვაზოდილატატორებით.

  • C. 

   სიმპათიკური ვაზოდილატატორებით.

  • D. 

   პარასიმპათიკური ვაზოკონსტრიქტორებით.

 • 189. 
  სისხლძარღვთა მამოძრავებელი ცენტრი:
  • A. 

   მდებარეობს მოგრძო ტვინსა და ზურგის ტვინის კისრის სეგმენტში; შედგება პრესორული, დეპრესორული და კაროტიდული ნაწილებისგან.

  • B. 

   მდებარეობს მოგრძოტვინში, IV პარკუჭის ფსკერზე; შედგება პრესორული და დეპრესორული ნაწილებისგან;

  • C. 

   მდებარეობს მოგრძო ტვინსა და ხიდში; სტრუქტურად იფერენცირებული არ არის;

  • D. 

   მდებარეობ სმოგრძოტვინში, IV პარკუჭისფსკერზე; შედგება ინსპირაციული და ექსპირაციული ნაწილებისგან;

 • 190. 
  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა პრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
  • A. 

   სისხლძარღვთა გაფართოებას.

  • B. 

   გულის შეკუმშვების გაიშვიათებას.

  • C. 

   არტერიული წნევის მომატებას.

  • D. 

   არტერიული წნევის შემცირებას.

 • 191. 
  მოგრძო ტვინში სისხლძარღვთა დეპრესორული ცენტრის გაღიზიანება იწვევს:
  • A. 

   არტერიული წნევის მომატებას.

  • B. 

   სეროტონინის სეკრეციის მომატებას.

  • C. 

   არტერიული წნევის დაცემას.

  • D. 

   სისხლძარღვთა შევიწროებას.

 • 192. 
  არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებლების შენარჩუნება შეუძლებელია, თუ ორგანიზმი კარგავს არსებული სისხლის:
  • A. 

   40-45%-ზემეტს.

  • B. 

   20-25%-ზემეტს.

  • C. 

   15-20%-ზემეტს.

  • D. 

   5-10%-ზემეტს.

 • 193. 
   სისხლის დაკარგვისას ვითარდება რეაქციები, გარდა ერთისა:
  • A. 

   რენინ-ანგიოტენზინ-ალდოსტერონის სისტემის აქტივაცია.

  • B. 

   ჰისტამინის გაძლიერებული გამომუშავება.

  • C. 

   ადრენალინისა და ვაზოპრესინის სეკრეციის გაძლიერება.

  • D. 

   არტერიების რეფლექსური შევიწროება.

 • 194. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერებებია ფართოებენ სისხლძარღვებს? .
  • A. 

   ჰისტამინი, ბრადიკინინი, მედულინი, პროსტაგლანდინები.

  • B. 

   რენინი, სეროტონინი, გამაამინოერბოს მჟავა.

  • C. 

   ვაზოპრესინი, ნორადრენალინი, ანგიოტენზინ II.

  • D. 

   თიროქსინი, ოქსიტოცინი, პროტეაზები

 • 195. 
   სისხლძარღვთა შემავიწროებელი ძირითადი ჰუმორული ფაქტორებია:
  • A. 

   სეროტონინი, ანგიოტენზინ II, ოქსიტოცინი.

  • B. 

   ანგიოტენზინ II, აცეტილქოლინი, ადრენალინი.

  • C. 

   ვაზოპრესინი, ჰისტამინი, მედულინი, დოფამინი.

  • D. 

   ადრენალინი, ნორადრენალინი, ვაზოპრესინი, ანგიოტენზინ II.

 • 196. 
    სიმპათიკური ნერვებისგან უწყვეტელი შემავიწროვებელი გავლენის ქვეშაა:
  • A. 

   კორონარები.

  • B. 

   არტერიები და საშუალო კალიბრის ვენები.

  • C. 

   არტერიები და არტერიოლები.

  • D. 

   ვენულები და წვრილი არტერიები.

 • 197. 
  რომელ სისხლძარღვებზე ზემოქმედებით არეგულირებენ, ძირითადად, ნერვული და ჰუმორული ფაქტორები კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას?
  • A. 

   ვენებზე.

  • B. 

   ყველაზე ერთად.

  • C. 

   უშუალოდ კაპილარებზე.

  • D. 

   არტერიებსა და არტერიოლებზე.

 • 198. 
  რომელი ნივთიერების ლოკალური კონცენტრაციის გაზრდა იწვევს არტერიოლების ვაზოკონსტრიქციას?
  • A. 

   ფოსფორისა და რძისმჟავის.

  • B. 

   აზოტისჟანგის.

  • C. 

   ანგიოტენზინ II.

  • D. 

   წყალბადის იონების.

 • 199. 
  ადამიანის კორონარულ სისხლძარღვებში წუთში გაივლის:
  • A. 

   100 მლსისხლი.

  • B. 

   150 მლსისხლი.

  • C. 

   200-250 მლსისხლი.

  • D. 

   50 მლსისხლი.

 • 200. 
   ფიზიკური მუშაობისას კორონარული სისხლის ნაკადი შეიძლება გაიზარდოს:
  • A. 

   3-4 ლ/წთ-მდე.

  • B. 

   1 ლ/წთ-მდე.

  • C. 

   0,5 ლ/წთ-მდე.

  • D. 

   2 ლ/წთ-მდე.

 • 201. 
  სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის კაპილარული ბადის ზედაპირია:
  • A. 

   200 მ2

  • B. 

   140 მ2

  • C. 

   80 მ2

  • D. 

   100 მ2