Performanse I Planiranje Leta.

30 Questions | Total Attempts: 92

SettingsSettingsSettings
Performanse I Planiranje Leta. - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Jedrenjem  na padini se koristi:
  • A. 

   Uspona strujanja vazduha koji su posledica vetra koji se diže od iste

  • B. 

   Termička uspona strujanja

 • 2. 
  Od čega zavisi vertikalna komponenta vetra na padini:
  • A. 

   Od oblika padine i brzine vetra

  • B. 

   Od pravca vetra

 • 3. 
  Kojom brzinom  treba jedriti  na padini:
  • A. 

   Najbolje finese

  • B. 

   Najmanjeg propadanja

 • 4. 
  Kojim nagibom  treba jedriti  na padini:
  • A. 

   45 stepeni

  • B. 

   30 stepeni

  • C. 

   60 stepeni

 • 5. 
  Usled čega nastaju talasi:
  • A. 

   Kao posledica termičkog strujanja

  • B. 

   Kao posledica orografskog strujanja

 • 6. 
  Da bi let bio bezbedan šta je potrebno za jedrenje ispred fronta?
  • A. 

   čvrsta jedrilica, električni instrumenti

  • B. 

   Sve navedeno

  • C. 

   Padobran i kiseonička oprema

 • 7. 
  Centriranje termičkih stubova  je:
  • A. 

   Traženje najboljeg dizanja

  • B. 

   Prelet jedrilicom

 • 8. 
  Centriranje pomoću  nagiba je:
  • A. 

   Kod dizanja u stubu smanjiti nagib

  • B. 

   Kod manjeg dizanja takoñe smanjiti nagib

 • 9. 
  Od čega zavisi brzina preleta?
  • A. 

   Od brzine jedrilice i kretanja vazdušnih masa

  • B. 

   Od brzine jedrilice

 • 10. 
  Od čega zavisi brzina preskakanja stubova?
  • A. 

   Od vertikalnog dizanja

  • B. 

   Od brzine vetra

 • 11. 
  Klasični visinomer u jedrilicama funkcioniše tako što meri
  • A. 

   Gustinu

  • B. 

   Protok

  • C. 

   Pritisak

  • D. 

   Temperaturu

 • 12. 
  Sa porastom temperature vazduha, gustina
  • A. 

   Ostaje ista

  • B. 

   Opada

  • C. 

   Neodreñeno

  • D. 

   Raste

 • 13. 
  Brzinomer na jedrilici radi tako što registruje razliku totalnog i statičkog pritiska vazduha i to preračunava.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Delimično tačno

  • C. 

   Neodreñeno

  • D. 

   Tačno

 • 14. 
  Odnos koficijenta uzgona i otpora se menja u funkciji brzine vetra
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Tačno

  • C. 

   Biće u opadanju

  • D. 

   Biće u porastu

 • 15. 
  Jedrilica koja leti u vetar brzine 20 km/h stvarnom brzinom  od 60 km/h imaće  brzinu u odnosu  na zemlju
  • A. 

   40 km/h

  • B. 

   60 km/h

  • C. 

   20 km/h

  • D. 

   80 km/h

 • 16. 
  Masa x krak =_______
  • A. 

   Poluga

  • B. 

   Stabilnost

  • C. 

   Moment

  • D. 

   Centar težišta

 • 17. 
  Položaj  težišta na jedrilici meri u centimetrima od
  • A. 

   Posebno označene tačke

  • B. 

   Ose točka jedrilice

  • C. 

   Napadne ivice krila

  • D. 

   Vrha (nosa) jedrilice

 • 18. 
  Na osnovu  tablice na slici br.1 zaključujemo da momenat  prazne jedrilice iznosi
  • A. 

   76.060 kg cm

  • B. 

   20.400 kg cm

  • C. 

   86.400 kg cm ovo

  • D. 

   52.120 kg cm

 • 19. 
  Na osnovu  tabele na slici br.1 zaključujemo da momenat  pilota na prednjem  sedištu  iznosi
  • A. 

   9.900 kg cm

  • B. 

   7.840 kg cm

  • C. 

   6.400 kg cm

  • D. 

   5.280 kg cm

 • 20. 
  Na osnovu  tabele na slici  br.1 zaključujemo da momenat  pilota na zadnjem sedištu  iznosi
  • A. 

   16.800 kg cm

  • B. 

   14.900 kg cm

  • C. 

   12.200 kg cm

  • D. 

   18.700 kg cm

 • 21. 
  Na kom rastojanju je  težište za ovu jedrilicu sa dva pilota
  • A. 

   213 cm

  • B. 

   244 cm

  • C. 

   182 cm

  • D. 

   54 cm

 • 22. 
  Brzina propadanja/penjanja se izražava u
  • A. 

   Km

  • B. 

   M/s

  • C. 

   m

  • D. 

   Km/h

 • 23. 
  Za najveći dolet, sa odreñene visine (bez vetra), treba leteti brzinom
  • A. 

   Koja je bezbedna

  • B. 

   Minimalna kontrolisana brzine

  • C. 

   Najbolje finese

  • D. 

   Najmanjeg propadanja

 • 24. 
  Jedrilica pada u kovit uvek pri istoj očitanoj brzini.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Zavisi od visine

  • C. 

   Zavisi od brzine vetra

  • D. 

   Netačno

 • 25. 
  Odnos opterećenja koje nosi krilo u odnosu  na stvarnu  masu jedrilice naziva se
  • A. 

   Faktor rasterećenja

  • B. 

   Faktor opterećenja

  • C. 

   Momenat krila

  • D. 

   Faktor ukupne težine

Back to Top Back to top