Pendidikan Agama Islam Kelas Xi

40 Pertanyaan | Total Attempts: 202

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Islam Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Berikut ini kesimpulan dari makna surah al-Baqarah ayat 148. Kecuali…..
  • A. 

   Melakukan shalat yang lima dan sunnah dengan menghadap kiblat

  • B. 

   Selama hidup di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan

  • C. 

   Hanya mengutamakan untuk hidup kelak di akhirat

  • D. 

   Tidak perlu melayani orang-orang yang ingkar dan orang munafik

  • E. 

   Menjauhi diri dari sifat malas malas shalat lima waktu

 • 2. 
  Pernyataan yang menerangkan penciptaan langit dan bumi dijelaskan dalam surat….
  • A. 

   Al-fathir

  • B. 

   Al-Baqarah

  • C. 

   Ali Imran

  • D. 

   Az-Zumar

  • E. 

   Al-Isra

 • 3. 
  Allah mewahyukan Al-Qur`an kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diwariskan kepada….
  • A. 

   Untuk masyarakat Madinah

  • B. 

   Diturunkan di Madinah

  • C. 

   Untuk kaum jahiliyyah

  • D. 

   Untuk kaum Bani Israil

  • E. 

   Untuk kaum Quraisy

 • 4. 
  Dalam tafsir yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 148 menjelaskan….
  • A. 

   Kaum Nasrani berkiblat kemana saja

  • B. 

   Kaum yahudi berkiblat ke yerussalem

  • C. 

   Kaum muslimin berkiblat ke Ka`bah

  • D. 

   Setiap umat memiliki kiblat masing-masing

  • E. 

   Kiblat berbelanja orang Indonesia ke singapura

 • 5. 
  Dalam mengerjakan shalat perlu melaksanakan beberapa tuma`ninah seperti berikut ini, kecuali..
  • A. 

   Pada saat ruku

  • B. 

   Pada saat sujud

  • C. 

   Pada saat i`tidal

  • D. 

   Pada saat takbir

  • E. 

   Pada saat salam

 • 6. 
  Al-Qur`an diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diwariskan kepada hamba-hamba yang terpilih, dijelaskan dalam surat…
  • A. 

   Al-Fatir ayat 32

  • B. 

   Al-Fatir ayat 33

  • C. 

   Al-Fatir ayat 56

  • D. 

   Al-Fatir ayat 65

  • E. 

   Al-Fatir ayat 34

 • 7. 
  Ummat Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dari Allah SWT sepanjang mereka…
  • A. 

   Berbuat baik kepada sesama

  • B. 

   Mengikuti petunjuk Allah SWT

  • C. 

   Mengikuti kehidupan di dunia semata

  • D. 

   Menjalani kehidupan dunia dan akhirat

  • E. 

   Mengikuti keinginan sahwat

 • 8. 
  ......... ليس………ان تولوا titik-titik pada ayat disamping adalah….
  • A. 

   Al birra wujuhakum

  • B. 

   Al barra wujuhakum

  • C. 

   Al birra wujuhikum

  • D. 

   Al barra wujuhikum

  • E. 

   Al birra wujuhikum

 • 9. 
  Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui adalah….
  • A. 

   Banyak

  • B. 

   35 Rasul

  • C. 

   45 Rasul

  • D. 

   25 Rasul

  • E. 

   15 Rasul

 • 10. 
  Mukjizat Nabi Muhammad SAW, adalah…..
  • A. 

   Hadits

  • B. 

   Menghidupkan orang mati

  • C. 

   Membelah laut denga tongkatnya

  • D. 

   Perjalanan Isra dan Mi`raj

  • E. 

   Al-Qur`an dan Hadits

 • 11. 
  Sifat istimewa para Rasul adalah transformasi dan informatif. Hal itu sesuai dengan sifat….
  • A. 

   Shidiq

  • B. 

   Amanah

  • C. 

   Fathanah

  • D. 

   Tabligh

  • E. 

   Husnul khuluqi

 • 12. 
  Arti kalimat istisqa adalah….
  • A. 

   Meminta hidayah

  • B. 

   Meminta petunjuk

  • C. 

   Meminta air hujan

  • D. 

   Meminta air minum

  • E. 

   Meminta perlindungan

 • 13. 
  Seorang pemimpin seharusnya mampu yang berfikir cerdas dan tangkas Hal itu sesuai dengan sifat….
  • A. 

   Shidiq

  • B. 

   Amanah

  • C. 

   Fathanah

  • D. 

   Tabligh

  • E. 

   Husnul khuluqi

 • 14. 
   ألئك الذين................وألئك هم التقون titik-titik pada surat al-Baqarah ayat 177 disamping adalah…
  • A. 

   Shabaruu

  • B. 

   Shalahuu

  • C. 

   Shadaquu

  • D. 

   Dzalamuu

  • E. 

   Thalamuu

 • 15. 
  Berikut ini termasuk perilaku Muslim/Muslimah yang mengamalkan kandungagn al-Qur`an surat Al-Baqarah:148,kecuali
  • A. 

   Dalam mengerjakan shalat berkiblat ke Ka`bah (Baitullah)

  • B. 

   Berlomba dalam menuntut ilmu dan memanfaatkannya

  • C. 

   Berlomba dalam mencari rezeki yang halal

  • D. 

   Berlomba dalam mewujudkan kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban

  • E. 

   Berlomba untuk memberikan kepuasan kepada penguasa yang dicintai

 • 16. 
  "fastabiqul khairat" berisi perintah Allah SWT untuk..
  • A. 

   Menuntut ilmu pengetahuan

  • B. 

   Disiplin dalam shalat lima waktu

  • C. 

   Berbakti kepada Orangtua

  • D. 

   Berbuat baik pada tetanggga

  • E. 

   Berlomba dalam kebaikan

 • 17. 
  Tanwin dammah pada huruf ta menghadapi ha termasuk bacaan….
  • A. 

   Ikhfa

  • B. 

   Idgam

  • C. 

   Idzhar

  • D. 

   Qalqalah

  • E. 

   Iqlab

 • 18. 
  Kata إسطفينا yang terdapat dalam surat Fathir ayat 32 artinya yang kami….
  • A. 

   Jadikan

  • B. 

   Jelaskan

  • C. 

   Tetapkan

  • D. 

   Contohkan

  • E. 

   Pilih

 • 19. 
  Berdasarkan suart Fathir ayat 32, kelompok yang disebut   ظالم لنفسه adalah….
  • A. 

   Menyekutukan Allah SWT

  • B. 

   Melakukan kejahatan lebih banyak dari kebaikan

  • C. 

   Kejahatannya dan kebaikannya sebanding

  • D. 

   Melakukan dosa-dosa besar

  • E. 

   Tidak pernah melakukan kebaikan

 • 20. 
  فمنهم................ومنهم....................ومنهم   titik-titik pada surat al-Baqarah ayat 177 disamping adalah…....
  • A. 

   Saa biqum bil khairat Muqtashid Dzaalimul linafsih

  • B. 

   Muqtashid Dzaalimul linafsih saa biqum bil khairat

  • C. 

   Muqtashid saa biqum bil khairat Dzaalimul linafsih

  • D. 

   Dzaalimul linafsih saa biqum bil khairat Muqtashid

  • E. 

   Dzaalimul linafsih Muqtashid saa biqum bil khairat

 • 21. 
  1. Perhatikan huruf-huruf hijaiyyah berikut:
  1. ع
  2. خ
  3. ح
  4. ل
  5. ب
   Dari huruf-huruf di atas yang termasuk huruf qalqalah adalah….
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 22. 
  Potongan firman SWT, surat al-Isra ayat 26 yang berbunyi   ولاتبذرتبذيرا  berisi larangan Allah SWT, dari sikap….
  • A. 

   Kikir

  • B. 

   Kejam

  • C. 

   Kasar

  • D. 

   Boros

  • E. 

   Sombong

 • 23. 
  Sesuatu hal yang tidak termasuk hak kaum kerabat adalah…
  • A. 

   Memperoleh kasih sayang

  • B. 

   Dikunjungi bila sakit

  • C. 

   Dipenuhi semua keinginannya

  • D. 

   Diperlakukan dengan baik

  • E. 

   Memperoleh bantuan materi

 • 24. 
  Kutipan ayat 177 dari surat al-Baqarah"  وأتىالمال علىحبه ذوىالقربى Artinya adalah…..
  • A. 

   Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya

  • B. 

   Dan memberikan harta yang dicintainya kepada anak anak yatim

  • C. 

   Orang yang menyantuni anak yatim, tandanya orang beriman

  • D. 

   Dan memberikan harta yang dicintainya kepada hamba sahaya

  • E. 

   Dan memberikan harta yang dicintainya kepada orang miskin

 • 25. 
  Kata  والموفون بعهدهم ayat 177 dari surat al-Baqarah, artinya……
  • A. 

   Orang-orang yang meminta-minta

  • B. 

   Dan (memerdekakan ) hamba sahaya

  • C. 

   Orang-orang yang menepati janji

  • D. 

   Orang-orang yang berjuang di jalan Allah

  • E. 

   Dan menyantuni anak-anak yatim

Back to Top Back to top