Paguneman Jeung Kaulinan Barudak

10 Questions | Total Attempts: 178

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Paguneman Jeung Kaulinan Barudak

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Salian ti ngajarkeun rasa babarengan éta, hiji ciri lain kaulinan barudak lembur baheula téh biasana mah tara leupas ti ................, sanajan kawihna ngan saukur kawih pondok tur leuwih deukeut kana  tibatan kana ngawih
  • A. 

   Kakawihan

  • B. 

   Kaulinan

  • C. 

   Gogonjakan

  • D. 

   Heureuy

 • 2. 
  Kaulinan anu dipetakeun ku cara silihbeunangkeun (ditoél) bari ngajaga bénténg anu dijaga ku batu, talawéngkar, disebut......................
  • A. 

   Bébénténgan

  • B. 

   Hompimpah

  • C. 

   Galah santang

  • D. 

   Ucing-ucingan

 • 3. 
  Kaulinan biasana ku budak awewe ,maké papan kai dieusi kuwuk disebut............
  • A. 

   Boyboyan

  • B. 

   Congklak

  • C. 

   Bekel

  • D. 

   Maen karet

 • 4. 
  Kaulinan lobaaneun bari kakawihan, pacekel-cekel taktak, jeung ngantay maju siga oray luar-léor disebut......................
  • A. 

   Galah santang

  • B. 

   Jejengkolan

  • C. 

   Guguungan

  • D. 

   Oray-orayan

 • 5. 
  Kaulinan bari kakawihan jeung nyangkedkeun unggal suku sabeulah, terus puputeran teu meunang leupas disebut.......................
  • A. 

   Oray-orayan

  • B. 

   Gugunungan

  • C. 

   Pérépét jéngkol

  • D. 

   Sasalimpetan

 • 6. 
  "Punten, dupi Ibu Harti bade ...........................ka mana? Nina nanya ka Bu Harti."
  • A. 

   Mios

  • B. 

   Angkat

  • C. 

   Indit

  • D. 

   Mulih

 • 7. 
  "Pa Juliadi nuju.....................di Hotel Harper Bungursari dinten ahad sareng Pa Heri Kusnandar." walon Darja.
  • A. 

   Kulem

  • B. 

   Sare

  • C. 

   Mondok

  • D. 

   Peureum

 • 8. 
  "Dupi Bapa ..................... ti mana nganggo raksukan batik bodas." Amel nanya ka Pa Muhtar.
  • A. 

   Mulih

  • B. 

   Wangsul

  • C. 

   Datang

  • D. 

   Dongkap

 • 9. 
  "Wilujeng..............................paratamu uleman mugia aya dina ginanjar kawilujengan." Panata acara muka acara.
  • A. 

   Dongkap

  • B. 

   Linggih

  • C. 

   Datang

  • D. 

   Sumping

 • 10. 
  Abdi .......................sareng pun adi ka uleman Bapak Raden Juliadi di Hotel harper.
  • A. 

   Dongkap

  • B. 

   Sumping

  • C. 

   Datang

  • D. 

   Mulih

Back to Top Back to top