Oguce Ocekivane Vrednosti Kodnih

83 Questions | Total Attempts: 80

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Oguce Ocekivane Vrednosti Kodnih

Questions and Answers
 • 1. 
  Koristeci dosadasnje rezultate, u stanju smo da odredimo fundamentalnu donju granicu ocekivane vrednosti:
  • A. 

   Prefiksnih kodova datog informacionog izvora

  • B. 

   Sufiksnih kodova datog informacionog izvora

  • C. 

   Prefiksnih kodova datog komunikacionog kanala

 • 2. 
  Kraftova nejednakost potvrduje postojanje:
  • A. 

   Ocekivane duzine koda

  • B. 

   Šenon – Fanoovog prefiksnog koda

  • C. 

   Prefiksnih kodova datog komunikacionog kanala

 • 3. 
  Senon Fanov kod:
  • A. 

   Bolji je sto je entropija izvora veca

  • B. 

   Losiji je sto je entropija izvora manja

  • C. 

   Ne zavisi od entropije

 • 4. 
  Ako je entropija izvora veca:
  • A. 

   Senon Fanoov kod je bolji

  • B. 

   Senon Fanoov kod je losiji

 • 5. 
  Ocekivana duzina kod nih reci E[L] Šenon Fanoovog koda data je izrazom:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 6. 
  Za bilo koji diskretni izvor informacija bez memorije, cija je entropija H(U):
  • A. 

   Postoji log D, D-arni prefiks kod

  • B. 

   Postoji barem jedan D-arni prefiks kod

 • 7. 
  Hafmanov algoritam kodovanja izvora informacija bez memorije, pomocu D-arnog prefiksnog koda, daje:
  • A. 

   Optimalan kod minimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

  • B. 

   Optimalan kod maksimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

 • 8. 
  Hafmanov kod pripada grupi:
  • A. 

   Optimalnih kodova

  • B. 

   Neoptimalnih kodova

 • 9. 
  Najoptimalniji kod predstavlja kod:
  • A. 

   Cija je ocekivana duzina kodnih reci manja od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

  • B. 

   Cija je ocekivana duzina kodnih reci veca od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

 • 10. 
  Hafmanov algoritam konstruiše:
  • A. 

   Jedan optimalni kod

  • B. 

   Vise optimalnih kodova

  • C. 

   Kodne reci

 • 11. 
  Kod Hafmanovog koda broj neiskorišcenih listova u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu izvora U sa n simbola je jednak:
  • A. 

   Negativnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

  • B. 

   Pozitivnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

 • 12. 
  Kod Hafmanovog koda za dati izvor informacija U, u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu za U, postoji najviše:
  • A. 

   D-3 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

  • B. 

   D-2 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

  • C. 

   D-2 iskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

 • 13. 
  Hafmanovo kodovanje je optimalno, što znaci da ako je Z jedan Hafmanov kod informacionog izvora U, a X drugi jednoznacni kod istog izvora, tada je:
  • A. 

   E[Lx]>=E[Lz]

  • B. 

   E[Lx]

  • C. 

   E[Lx]==E[Lz]

 • 14. 
  Kod Hafmanovog koda broj listova u D-arnom stablu je:
  • A. 

   1+k (D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ne ukljucujuci koren

  • B. 

   1+2 (D-2), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

  • C. 

   1+k (D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

 • 15. 
  Prenos informacija podrazumeva:
  • A. 

   Njihovo prenosenje iz jedne tacke u drugu

  • B. 

   Njihovo prenosenje kroz vreme

  • C. 

   Jednu od tehnika kodovanja

 • 16. 
  Primer prenošenja informacijeod jedne tacke do druge je:
  • A. 

   Komuniciranje izmedu dva mobilna telefona u jednoj mrezi

  • B. 

   Memorisanje nekog sadrzaja na nekom memorijskom mediju

 • 17. 
  Primer prenosenja informacije kroz vreme je:
  • A. 

   Komuniciranje izmedu dva mobilna telefona u jednoj mrezi

  • B. 

   Memorisanje nekog sadrzaja na nekom memorijskom mediju

 • 18. 
  U uslovima izuzetno visokog suma nije uopste moguce obaviti pouzdan prenos poruka.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 19. 
  Nivo suma je takav:
  • A. 

   Da nije moguce preneti poruke sa prihvatljivim nivoom gresaka u prenosu

  • B. 

   Da je moguce preneti poruke sa prihvatljivim nivoom gresaka u prenosu

 • 20. 
  Osnovna ideja zastitnog kodovanja je:
  • A. 

   Izbacivanje redundanse u kodirane poruke

  • B. 

   Dodavanje redundanse u kodirane poruke

 • 21. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Model komunikacionog kanala

  • B. 

   Prenos informacije sa kodom za ispravljanje greske

 • 22. 
  Simbol je element skupa koga nazivamo:
  • A. 

   Alfabet

  • B. 

   Poruka

 • 23. 
  Ulazna sekvenca X1,X2,… (sekvenca koju treba preneti) u potpunosti :
  • A. 

   Zavisi od dekodovanja informacionog izvora

  • B. 

   Je odredena informacionim izvorom

 • 24. 
  Izlazna sekvenca Y1,Y2,….(primljena sekvenca) je određena uslovnom:
  • A. 

   Verovatnocom izlaza za poznati ulaz

  • B. 

   Verovatnocom ulaza za poznati izlaz

 • 25. 
  Diskretni kanal bez memorije je najjednostavniji komunikacioni kanal formalno je odreden sa:
  • A. 

   Tri velicine

  • B. 

   Cetri velicine

  • C. 

   Dve velicine

Back to Top Back to top