Oguce Ocekivane Vrednosti Kodnih

83 Questions

Settings
Please wait...
Oguce Ocekivane Vrednosti Kodnih

Questions and Answers
 • 1. 
  Koristeci dosadasnje rezultate, u stanju smo da odredimo fundamentalnu donju granicu ocekivane vrednosti:
  • A. 

   Prefiksnih kodova datog informacionog izvora

  • B. 

   Sufiksnih kodova datog informacionog izvora

  • C. 

   Prefiksnih kodova datog komunikacionog kanala

 • 2. 
  Kraftova nejednakost potvrduje postojanje:
  • A. 

   Ocekivane duzine koda

  • B. 

   Šenon – Fanoovog prefiksnog koda

  • C. 

   Prefiksnih kodova datog komunikacionog kanala

 • 3. 
  Senon Fanov kod:
  • A. 

   Bolji je sto je entropija izvora veca

  • B. 

   Losiji je sto je entropija izvora manja

  • C. 

   Ne zavisi od entropije

 • 4. 
  Ako je entropija izvora veca:
  • A. 

   Senon Fanoov kod je bolji

  • B. 

   Senon Fanoov kod je losiji

 • 5. 
  Ocekivana duzina kod nih reci E[L] Šenon Fanoovog koda data je izrazom:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 6. 
  Za bilo koji diskretni izvor informacija bez memorije, cija je entropija H(U):
  • A. 

   Postoji log D, D-arni prefiks kod

  • B. 

   Postoji barem jedan D-arni prefiks kod

 • 7. 
  Hafmanov algoritam kodovanja izvora informacija bez memorije, pomocu D-arnog prefiksnog koda, daje:
  • A. 

   Optimalan kod minimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

  • B. 

   Optimalan kod maksimalne moguce ocekivane vrednosti kodnih reci

 • 8. 
  Hafmanov kod pripada grupi:
  • A. 

   Optimalnih kodova

  • B. 

   Neoptimalnih kodova

 • 9. 
  Najoptimalniji kod predstavlja kod:
  • A. 

   Cija je ocekivana duzina kodnih reci manja od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

  • B. 

   Cija je ocekivana duzina kodnih reci veca od ocekivane duzine kodnih reci drugog koda

 • 10. 
  Hafmanov algoritam konstruiše:
  • A. 

   Jedan optimalni kod

  • B. 

   Vise optimalnih kodova

  • C. 

   Kodne reci

 • 11. 
  Kod Hafmanovog koda broj neiskorišcenih listova u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu izvora U sa n simbola je jednak:
  • A. 

   Negativnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

  • B. 

   Pozitivnom ostatku deljenja n-1 sa D-1

 • 12. 
  Kod Hafmanovog koda za dati izvor informacija U, u kodnom stablu koje odgovara optimalnom D-arnom prefiksnom kodu za U, postoji najviše:
  • A. 

   D-3 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

  • B. 

   D-2 neiskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

  • C. 

   D-2 iskoriscenih listova i svi se oni nalaze na maksimalnoj dubini kodnog stabla.

 • 13. 
  Hafmanovo kodovanje je optimalno, što znaci da ako je Z jedan Hafmanov kod informacionog izvora U, a X drugi jednoznacni kod istog izvora, tada je:
  • A. 

   E[Lx]>=E[Lz]

  • B. 

   E[Lx]

  • C. 

   E[Lx]==E[Lz]

 • 14. 
  Kod Hafmanovog koda broj listova u D-arnom stablu je:
  • A. 

   1+k (D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ne ukljucujuci koren

  • B. 

   1+2 (D-2), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

  • C. 

   1+k (D-1), gde je k broj unutrasnjih cvorova, ukljucujuci koren

 • 15. 
  Prenos informacija podrazumeva:
  • A. 

   Njihovo prenosenje iz jedne tacke u drugu

  • B. 

   Njihovo prenosenje kroz vreme

  • C. 

   Jednu od tehnika kodovanja

 • 16. 
  Primer prenošenja informacijeod jedne tacke do druge je:
  • A. 

   Komuniciranje izmedu dva mobilna telefona u jednoj mrezi

  • B. 

   Memorisanje nekog sadrzaja na nekom memorijskom mediju

 • 17. 
  Primer prenosenja informacije kroz vreme je:
  • A. 

   Komuniciranje izmedu dva mobilna telefona u jednoj mrezi

  • B. 

   Memorisanje nekog sadrzaja na nekom memorijskom mediju

 • 18. 
  U uslovima izuzetno visokog suma nije uopste moguce obaviti pouzdan prenos poruka.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 19. 
  Nivo suma je takav:
  • A. 

   Da nije moguce preneti poruke sa prihvatljivim nivoom gresaka u prenosu

  • B. 

   Da je moguce preneti poruke sa prihvatljivim nivoom gresaka u prenosu

 • 20. 
  Osnovna ideja zastitnog kodovanja je:
  • A. 

   Izbacivanje redundanse u kodirane poruke

  • B. 

   Dodavanje redundanse u kodirane poruke

 • 21. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Model komunikacionog kanala

  • B. 

   Prenos informacije sa kodom za ispravljanje greske

 • 22. 
  Simbol je element skupa koga nazivamo:
  • A. 

   Alfabet

  • B. 

   Poruka

 • 23. 
  Ulazna sekvenca X1,X2,… (sekvenca koju treba preneti) u potpunosti :
  • A. 

   Zavisi od dekodovanja informacionog izvora

  • B. 

   Je odredena informacionim izvorom

 • 24. 
  Izlazna sekvenca Y1,Y2,….(primljena sekvenca) je određena uslovnom:
  • A. 

   Verovatnocom izlaza za poznati ulaz

  • B. 

   Verovatnocom ulaza za poznati izlaz

 • 25. 
  Diskretni kanal bez memorije je najjednostavniji komunikacioni kanal formalno je odreden sa:
  • A. 

   Tri velicine

  • B. 

   Cetri velicine

  • C. 

   Dve velicine

 • 26. 
  DMC komunikacioni kanal je vremenski
  • A. 

   Promenljiv

  • B. 

   Nepromenljiv

 • 27. 
  Najprostiji DMC kom. kanal je:
  • A. 

   LSC

  • B. 

   BSC

  • C. 

   TSC

 • 28. 
  Sledeca slika predstavlja:
  • A. 

   BSC dijagram

  • B. 

   Hafmanovo stablo

  • C. 

   1 i 0

 • 29. 
  Ukoliko prenosimo 8 poruka po 3 bita preko BSC dobijamo verovatnocu korektnog prenosa (1-p)^3 = 0.9^3 = 0.729, sto znaci da je BSC sa parametrom p:
  • A. 

   0.02

  • B. 

   0.01

  • C. 

   0.1

  • D. 

   0.2

 • 30. 
  Ukoliko je verovatnoca korektnog prenosa poruke 0.729, odgovarajuca verovatnoca greske je:
  • A. 

   1+0.271

  • B. 

   1-0.729

  • C. 

   3-0,729

 • 31. 
  Za kanal kazemo da je bez povratne sprege ukoliko raspodela verovatnoce:
  • A. 

   Ulaza ne zavisi od izlaza

  • B. 

   Ulaza zavisi od izlaza

 • 32. 
  Kapacitet kanala:
  • A. 

   Meri sposobnost jednog kanala da prenosi informacije

  • B. 

   Odreduje deo kanala u kom sum ne deluje na informacije

 • 33. 
  Sledeci izraz odreduje:
  • A. 

   Kapacitet C diskretnog kanala sa memorijom

  • B. 

   Kapacitet C diskretnog kanala bez memorije

 • 34. 
  Kapacitet kanala je:
  • A. 

   Maksimalna kolicina informacija koje ulaz kanala moze preneti na izlaz

  • B. 

   Maksimalna prosecna kolicina informacija koje ulaz kanala, moze preneti na izlaz

 • 35. 
  Na slici je predstavljen kanal sa:
  • A. 

   Simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   Nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

 • 36. 
  Na slici je predstavljen kanal sa:
  • A. 

   Simetricnim ulazom i nesimetricnim izlazom

  • B. 

   Nesimetricnim ulazom i simetricnim izlazom

 • 37. 
  Stoga je nalazenje raspodele verovatnoce ulaza za koju se dostize kapacitet simetricnog DMC kanala:
  • A. 

   Ekvivalentno nalazenju ulaza koji maksimizuje odredenost izlaza

  • B. 

   Ekvivalentno nalazenju ulaza koji maksimizuje neodredenost izlaza

 • 38. 
  DMC je simetrican ako je istovremeno sa simetricnim ulazom i sa nesimetricnim izlazom.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 39. 
  DMC je simetrican ako je istovremeno sa simetricnim ulazom i sa simetricnim izlazom.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 40. 
  Sledeci izraz predstavlja:
  • A. 

   Brzinu prenosa (za osnovu b) koda kojim se koduje diskretan izvor U sa |Yu| poruka, cije su kodne reci fiksne duzine n

  • B. 

   Brzinu prenosa (za osnovu b) koda kojim se koduje diskretan izvor U sa |Yu| poruka, cije su kodne reci razlicite duzine

 • 41. 
  Binarni kod sa 8 kodnih reci i duzinom kodnih reci 6, brzina prenosa je:
  • A. 

   1/5

  • B. 

   1/2

  • C. 

   1/3

 • 42. 
  Kod koda ponavljanja verovatnoca pogresnog dekodovanja tezi nuli, kada
  • A. 

   Povecavamo broj ponavljanja (a samim tim i duzine kodnih reci)

  • B. 

   Smanjujemo broj ponavljanja (a samim tim i duzine kodnih reci)

 • 43. 
  Ukoliko primenimo kod ponavljanja, dovoljno velik broj ponavljanja:
  • A. 

   U stanju smo da kompenzujemo gubitke usled sumova na kanalu do mere koja je definisana kapacitetom kanala

  • B. 

   U stanju smo da kompenzujemo gubitke usled sumova na kanalu do proizvoljne mere

 • 44. 
  Brzina koda sa ponavljanjem je (n- broj ponavljanja):
  • A. 

   1/n

  • B. 

   2^n

  • C. 

   1*n

 • 45. 
  Ukoliko kod koda ponavljanja, konstantno uvecavamo n:
  • A. 

   Brzina prenosa ostaje prihvatljiva

  • B. 

   Brzina prenosa postaje neprihvatljiva

 • 46. 
  Ako je kapacitet jednog DMC, C=0.25 bita za prenos poruka BSS izvora. Ako se prenos vrsi brzinom R=0.5, tada dobijamo gresku najmanje 11%, sto znaci:
  • A. 

   Da ce najmanje 11% bita biti pogresno dekodovano bez obzira kakav kod za ispravljanje gresaka primenili

  • B. 

   Ce najmanje 11% bita biti pogresno dekodovano ako ne koristimo kod za ispravljanje gresaka

 • 47. 
  Povratna sprega ima znacenje kada je:
  • A. 

   R

  • B. 

   R>C

 • 48. 
  Upotrebom povratne spege, u slucaju kada je R manje od C:
  • A. 

   Pojednostavljujemo kodovanje, dekodovanje i lakse kontrolisemo gresku

  • B. 

   Ne pomaze kodovanju i dekodovanju samim tim nemamo kontrolu nad greskom

 • 49. 
  Sledeci izrazom definisana je verovatnoca greške na izlazu kanala:
  • A. 

   Bez upotrebe povratne sprege

  • B. 

   Sa upotrebom povratne sprege

 • 50. 
  Ako je R<C sigurni smo da postoji kod:
  • A. 

   Cija je greska dekodovanja bita Pb po zelji mala

  • B. 

   Cija je greska dekodovanja bita Pb uvek ista

 • 51. 
  Šenon je svojim radom „A mathematical theory of communication“ iz 1948 objasnio ako je brzina ispod kapaciteta kanala:
  • A. 

   Povecanje pouzdanosti prenosa se ne moze u potpunosti ostvariti konstrukcijom kompleksniji sistema kodovanja i dekodovanja, bez promene odnos signal/sum

  • B. 

   Povecanje pouzdanosti prenosa se moze u potpunosti ostvariti konstrukcijom kompleksniji sistema kodovanja i dekodovanja, bez potrebe da se menja odnos signal/sum

 • 52. 
  Cilj teorije kodovanja je dizajniranje:
  • A. 

   Kodova sto vece brzine i sto manje greske dekodovanja

  • B. 

   Efikasnih zastitnih kodova

  • C. 

   Kodova sto manje brzine da bi se smanjio procenat gresaka i pojednostavilo dekodovanje

 • 53. 
  Kada se jedna kodna reč Zi prenosi po nekom kanalu sa šumovima i na izlazu kanala primi Z’, tada se odgovarajuća greška u prenosu dobija kao:
  • A. 

   Razlika e = Z’ - Zi

  • B. 

   Zbir e = Z’ + Zi

  • C. 

   Razlika e = Zi - Z’

 • 54. 
  Kljucna ideja algebarskog kodovanja je dodavanje:
  • A. 

   Redudansne strukture u skupu kodnih reci tako da se greska moze lako izraziti pomocu operacija koje definisu kolicinu redudanse

  • B. 

   Algebarske strukture u skupu kodnih reci tako da se greska moze lako izraziti pomocu operacija koje definisu tu algebarsku strukturu

 • 55. 
  Razlike binarnih sekvenci definisu se preko:
  • A. 

   AND

  • B. 

   XOR

  • C. 

   AND-XOR

 • 56. 
  Rezultat je 11011-01101
  • A. 

   10110

  • B. 

   10001

  • C. 

   01101

 • 57. 
  Koji od navedenih skupova pripada blok kodu:
  • A. 

   {1000,1011,1010,111}

  • B. 

   {101,010,011}

 • 58. 
  D-arni blok kod duzine n je:
  • A. 

   Prazan skup vektorskog prostora n-torki GF(D)^n

  • B. 

   Pun podskup vektorskog prostora n-torki GF(D)^n

 • 59. 
  Ukoliko kodne reci nisu iste duzine:
  • A. 

   Ne radi se o blok kodu

  • B. 

   Radi se o blok kodu

 • 60. 
  Hemingovo rastojanje izmedu dve kodne reci predstavlja:
  • A. 

   Broj pozicija na kojima se razlikuju te dve kodne reci

  • B. 

   Broj pozicija oznacene sa nulom

  • C. 

   Nijedan od odgovora

 • 61. 
  Hemingovo rastojanje izmedu 1010 i 0101:
  • A. 

   6

  • B. 

   4

  • C. 

   0

 • 62. 
  Hemingovo rastojanje izmedu 1010 i 11101:
  • A. 

   3

  • B. 

   Nije definisano

  • C. 

   0

 • 63. 
  Hemingovo rastojanje zadovoljava tri aksioma metrickog rastojanja
  • A. 

   Simetrija

  • B. 

   Geometrija

  • C. 

   Nulto rastojanje

  • D. 

   Nejednakost trougla

  • E. 

   Jednakost trougla

  • F. 

   Jedinicno rastojanje

 • 64. 
  Tezina jedne kodne reci jednaka ja:
  • A. 

   Broju nenultnih pozicija u toj reci

  • B. 

   Broju nultih pozicija u toj reci

 • 65. 
  Tezina reci 0001000 je:
  • A. 

   6

  • B. 

   1

 • 66. 
  Hemingovo rastojanje dve kodne reci jednako je tezini njihove razlike.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 67. 
  Hemingovo rastojanje dve kodne reci jednako je broju nultih pozicija njihove razlike:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 68. 
  Tezina kodnih reci je uvek:
  • A. 

   Negativna ili razlicita od nule

  • B. 

   Pozitivna ili jednaka nuli

  • C. 

   Pozitivna ili razlicita od nule

 • 69. 
  Detektovanje greske ekvivalentno je sa detektovanjem ne nulte tezine kodne reci.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 70. 
  Kod dekodovanja minimalnog rastojanja i maksimalne verodostojnosti, minimizacija je ekvivalentna nalazenju najblize kodne reci u odnosu na:
  • A. 

   Primljenu

  • B. 

   Poslatu

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 71. 
  Na osnovu minimalnog rastojanja postoji nacin da se unapred za zadati kod:
  • A. 

   Moze reci koliko gresaka moze detektovati, a koliko ispraviti

  • B. 

   Ne moze reci koliko gresaka moze detektovati, a koliko ispraviti

 • 72. 
  Sledeci izraz na slici:
  • A. 

   Potvrduje da je minimalno rastojanje koda C minimalno Hemingovo rastojanje dmin (C) izmedu bilo koje dve iste kodne reci

  • B. 

   Potvrduje da je minimalno rastojanje koda C minimalno Hemingovo rastojanje dmin (C) izmedu bilo koje dve razlicite kodne reci

 • 73. 
  Blok kod duzine n i dekodovanjem minimalnog rastojanja, moze za bilo koja dva broja t i s, da ispravi sve oblike nizova gresaka sa ukupno t ili manje gresaka i da detektuje sve oblike nizova gresaka sa t+1,...,t+s gresaka, ako i samo ako je minimalno rastojanje koda striktno:
  • A. 

   Vece od 2t + s

  • B. 

   Manje od 2t + s

 • 74. 
  Maksimalni kapacitet ispravljanja gresaka definisan je izrazom:
  • A. 

   (d min (C)+1)/2

  • B. 

   (d min (C)-1)/2

  • C. 

   (d min (C)-1)-1

 • 75. 
  Blok kod sa minimalnim rastojanjem 8, t-3 i s-1:
  • A. 

   Ispravljanje 3 greske i detektovanje 5 greske

  • B. 

   Ispravljanje 3 greske i detektovanje 4 greske

 • 76. 
  Da bi blok kod mogao da ispravlja 1 gresku, njegovo minimalno rastojanje mora biti barem :
  • A. 

   2

  • B. 

   1

  • C. 

   3

 • 77. 
  Linearni kodovi predstavljaju jednu od najznacajnijih klasa kodova zbog njihove:
  • A. 

   Jednostavnosti

  • B. 

   Lake implementacije

  • C. 

   Kompleksnosti

  • D. 

   Duzine

 • 78. 
  Linearni kodovi su blok kodovi koji predstavljaju:
  • A. 

   Vektorski prostor

  • B. 

   Generator matrice

 • 79. 
  Svaki linearni kod
  • A. 

   Ne sadrzi nula kodnu rec

  • B. 

   Sadrzi nula kodnu rec

 • 80. 
  Jedan (n,m) D-arni linearni kod sadrzi Dm razlicitih kodnih reci:
  • A. 

   Ne ukljucujuci i nula kodnu rec

  • B. 

   Ukljucujuci i nula kodnu rec

 • 81. 
  Brzina prenosa linearnog (n,m) koda je
  • A. 

   R = m / n

  • B. 

   R = n / m

  • C. 

   R = log n / m

 • 82. 
  Na slici je prikazana generator matrica:
  • A. 

   Sistemske forme

  • B. 

   Nesistemske forme

 • 83. 
  Kada (n,m) linearni kod koristi sistematsku formu generator matrice, tada je prvih m simbola od ukupno n simbola kodne reci egzaktno
  • A. 

   Razlicit simbolima poruke

  • B. 

   Jednak simbolima poruke