Digitalne Multimedije 1 (2. KolokVIjum) VIŠer

34 Questions | Total Attempts: 635

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Digitalne Multimedije 1 (2. KolokVIjum) VIer

Uživajte! :D


Questions and Answers
 • 1. 
  Histogram predstavlja:
  • A. 

   Raspodelu osvetljaja po intenzitetu piksela, koja je predstavljena grafikom

  • B. 

   Raspodelu piksela po intenzitetu osvetljaja, koja je predstavljena grafikom

  • C. 

   Raspodelu boja po intenzitetu osvetljaja, koja je predstavljena grafikom

 • 2. 
  Interpolacija predstavlja: 
  • A. 

   Raspodelu piksela po intenzitetu osvetljaja, koja je predstvaljena grafikom

  • B. 

   Proces konstruisanja aproksimirajuće funkcije, sa ciljem da se poklopi sa diskretnom funkcijom u poznatim tačkama

  • C. 

   Pomeranje pozicije određene sa (n,m) negativna f(n,m) na poziciju (n’,m’) u odredišnoj slici

 • 3. 
  Na slici je prikazan histogram slike koja je:
  • A. 

   Previše bela

  • B. 

   Preeksponirana

  • C. 

   Podeksponirana

  • D. 

   Ni jedno od navedenih

  • E. 

   Previše crna

 • 4. 
  Jedna od najjednostavnijih formi interpolacije je interpolacija: 
  • A. 

   Metodom najbližeg suseda, koja podrazumeva da se tački (na,ma) dodeli osvetljaj najbliže tačke iz okoline

  • B. 

   Metodom najdaljeg suseda, koja podrazumeva da se tački (na,ma) dodeli osvetljaj najbliže tačke iz okoline

  • C. 

   Metodom najdaljeg suseda, koja podrazumeva da se tački (na,ma) dodeli zatamljenost najbliže tačke iz okoline

 • 5. 
  Na slici je primenjena distorzija za ugao θ=π/4. Tačke od interesa su (n,m)=(100,100), (120,50) i (50,120).Odrediti na koje su se pozicije pomerile tačke od interesa nakon primene distorzije, ukoliko se primeni matrična operacija, i ako je cotθ = 1:
  • A. 

   (n’,m’)=(100,200), (50,170) i (120,170)

  • B. 

   (n’,m’)=(200,100), (170,50) i (170,120)

  • C. 

   (n’,m’)=(150,220), (150,170) i (120,150)

 • 6. 
  Koji format je pogodan za veštački formirane slike koje imaju veće površine iste boje?
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   GIF

  • C. 

   TIFF

 • 7. 
  Zbog malih dimenzija maske detekcija ivica se obavlja konvolucijom u prostornom, a ne u frekvencijskom domenu. 
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 8. 
  Prewittova i Sobelova maske (matrice), su maske koje se koriste kod: 
  • A. 

   Prilagođenja osvetljaja slike

  • B. 

   Rotiranja slike

  • C. 

   Detekcija ivica slike

  • D. 

   Tehnika interpolacije slike

 • 9. 
  Najčešće korišćeni i najjednostavniji način za detekciju ivica je: 
  • A. 

   Upotreba prilagođenog kontrasta

  • B. 

   Upotreba odgovarajuće maske

  • C. 

   Tehnika otiska slike

  • D. 

   Tehnika interpolacije

 • 10. 
  Kod slike u boji najefikasniji način za detekciju ivica je vršenje postupka detekcije za svaki kanal pojedinačno nakon čega se dobijene slike sintetišu primenom logičke funkcije: 
  • A. 

   ILI

  • B. 

   I

  • C. 

   XOR

  • D. 

   NILI

 • 11. 
  Ivica (edge)- jedna od najvažnijih karakteristika slike definiše se kao: 
  • A. 

   Nagli prelaz sa jednog na drugi osvetljaj

  • B. 

   Raspodelu boja po intenzitetu osvetljaja

  • C. 

   Blagi prelaz sa jednog na drugi osvetljaj

  • D. 

   Raspodelu piksela po intenzitetu osvetljaja

 • 12. 
  Prilikom projektovanja filtra pri istim uslovima i zahtevima, i istim dimenzijama lokalnog susedstva, veća računarska složenost zahtevana je: 
  • A. 

   Pri upotrebi Median filtra

  • B. 

   Približno ista računarska složenost zahtevana je pri upotrebi obe navedene vrste filtara

  • C. 

   Pri upotrebi filtra sa pokretnim usrednjavanjem (Ma filter – Moving average)

 • 13. 
  Prilikom primene Moving Average (MA) filtra, za određivanje odziva u nekoj tački slike posmatra se lokalno susedstvo određenih dimenzija, pri čemu se: 
  • A. 

   Odredi geometrijska sredina osvetljaja piksela u lokalnoj susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

  • B. 

   Osvetljaji piksela u susedstvu sortiraju i za odziv filtra u datoj tački odabere se mediana ove sortirane sekvence

  • C. 

   Odredi srednja vrednost (aritmetička sredina) osvetljaja piksela u lokalnom susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

 • 14. 
  Prilikom primene Median filtra, za određivanje odziva u nekoj tački slike posmatra se lokalno susedstvo određenih dimenzija, pri čemu se: 
  • A. 

   Odredi geometrijska sredina osvetljaja piksela u lokalnoj susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

  • B. 

   Odredi srednja vrednost (aritmetička sredina) osvetljaja piksela u lokalnom susedstvu i ta vrednost predstavlja odziv filtra

  • C. 

   Osvetljaji piksela u susedstvu sortiraju i za odziv filtra u datoj tački odabere se mediana ove sortirane sekvence

 • 15. 
  Primena filtra sa pokretnim usrednjavanjem (moving average – MA filter) na digitalnu sliku daje dobre rezultate prilikom uklanjanja: 
  • A. 

   Impulsnog šuma

  • B. 

   Gausovog šuma

  • C. 

   Daje podjednako dobre rezultate u slučaju prisustva Gausovog, kao i u slučaju prisustva impulsnog šuma

 • 16. 
  Pojam da je slika podeksponirana znači da je ista: 
  • A. 

   Bela

  • B. 

   Crna

  • C. 

   Presvetla

  • D. 

   Ni jedno od navedenih

  • E. 

   Pretamna

 • 17. 
  Pojam da je slika preeksponirana znači da je ista: 
  • A. 

   Bela

  • B. 

   Crna

  • C. 

   Presvetla

  • D. 

   Ni jedno od navedenih

  • E. 

   Pretamna

 • 18. 
  Primena Median filtra na digitalnu sliku daje dobre rezultate prilikom uklanjanja: 
  • A. 

   Daje podjednako dobre rezultate u slučaju prisustva Gausovog, kao i u slučaju prisustva impulsnog šuma

  • B. 

   Gausovog šuma

  • C. 

   Impulsnog šuma

 • 19. 
  Veza ispod je primer linearne geometrijske transformacije za:
  • A. 

   Distorziju

  • B. 

   Rotaciju

  • C. 

   Translaciju

  • D. 

   Skaliranje

 • 20. 
  JPEG koder sadrži: 
  • A. 

   INTERLACE MOD

  • B. 

   Koder

  • C. 

   LZW algoritam

  • D. 

   Kvantizator

  • E. 

   BLOK ZA DCT

  • F. 

   Transparentnost

 • 21. 
  Element dizajna računarske grafike koji predstavlja osećaj vizuelne jednakosti u obliku, formi,vrednosti, boji naziva se: 
  • A. 

   Naglašenost

  • B. 

   Proporcija

  • C. 

   Kontrast

  • D. 

   Balans

 • 22. 
  Kako se naziva element dizajna računarske grafike koji predstavlja uporedni položaj suprotstavljenih elemenata? 
  • A. 

   Gradacija

  • B. 

   Kontrast

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Uzorak

 • 23. 
  Osnovne karakteristike monohromatskog svetlosnog izvora su: 
  • A. 

   Svetlosni izvor I talasna dužina

  • B. 

   Svetlosni fluks I talasna dužina

  • C. 

   Svetlosni intenzitet I talasna dužina

 • 24. 
  Ljudski vid je: 
  • A. 

   Dvovarijantan

  • B. 

   Monovarijantan

  • C. 

   Trivarijantan

 • 25. 
  Koja boja se u aditivnom procesu tretira kao suma maksimalnog intenziteta svih komponenti? 
  • A. 

   Magenta

  • B. 

   Ni jedna od ponuđenih

  • C. 

   Crna boja

  • D. 

   Bela boja

Back to Top Back to top