Osmanlı Diplomasi Tarihi Dersi Deneme Testi

20 Questions

Settings
Please wait...
Osmanl Diplomasi Tarihi Dersi Deneme Testi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osmanlı elçileri aşağıdaki siyasi metinlerden hangisini kaleme almamışlardır? 
  • A. 

   Sefaretname

  • B. 

   Ferman

  • C. 

   Risale

  • D. 

   Takrir

  • E. 

   Name

 • 2. 
  Londra’da görevli olup Fransızca olarak ilk sefaretnameyi kaleme alan Osmanlı diplomatı aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Ebubekir Ratip Efendi

  • B. 

   Mehmet Sait Galip Efendi

  • C. 

   Mustafa Rasih Efendi

  • D. 

   Mehmet Emin Efendi

  • E. 

   Mahmut Raif Efendi

 • 3. 
  Viyana Sefiri Kara Mehmet Paşa’nın 1655 tarihli Viyana Sefaretnamesi’ni kalem alan meşhur kâtip aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Kâtip Çelebi

  • B. 

   Piri Reis

  • C. 

   Evliya Çelebi

  • D. 

   Mahmut Raif Efendi

  • E. 

   İbrahim Müteferrika

 • 4. 
  Nemçe sefaretnameleri hangi ülke hakkında bilgi verir? 
  • A. 

   Venedik

  • B. 

   Avusturya

  • C. 

   Lehistan

  • D. 

   Rusya

  • E. 

   Prusya

 • 5. 
  1774’de Rusya’ya gönderilen Abdülkerim Paşa’nın sefaretnamesinde hangi şehir hakkında bilgi verilir? 
  • A. 

   Petersburg

  • B. 

   Kırım

  • C. 

   Buhara

  • D. 

   Moskova

  • E. 

   Budin

 • 6. 
  Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin 1720-1721 tarihli sefaretnamesinde hangi ülke hakkında ayrıntılı bilgi bulunur? 
  • A. 

   Fransa

  • B. 

   Avusturya

  • C. 

   İran

  • D. 

   Rusya

  • E. 

   Prusya

 • 7. 
  1790-1792’de Berlin’e elçi olarak atanan Ahmet Azmi Efendi’nin sefaretnamesinin adı nedir?a) i b)  c)  d)  e)  
  • A. 

   Fransa Sefaretnamesi

  • B. 

   Viyana Sefaretnamesi

  • C. 

   Berlin Sefaretnamesi

  • D. 

   Habsburg Sefaretnamesi

  • E. 

   Prusya Sefaretnamesi

 • 8. 
  Ahmet Vasıf Efendi’nin 1787-1788 tarihli İspanya Sefaretnamesi’nde aşağıdaki hangi ülke hakkında da bilgi bulunmaktadır? 
  • A. 

   Portekiz

  • B. 

   Mısır

  • C. 

   Cezayir

  • D. 

   Prusya

  • E. 

   Rusya

 • 9. 
  Ahmet Dürri Efendi’nin 1721’de kaleme aldığı İran Sefaretnamesi’nin diplomasi tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması sonrası Osmanlı-İran ilişkilerini değerlendirmesi

  • B. 

   Osmanlı-İran sınır sorunları hakkında bilgi vermesi

  • C. 

   İran aşiretleri hakkında bilgi vermesi

  • D. 

   1718 Pasarofça Antlaşması sonrası Osmanlı’nın Doğu siyasetini göstermesi

  • E. 

   İran’ın asker mevcudunu yazması

 • 10. 
  Rusya’ya karşı ittifak için Orta Asya’ya yolladığı Alemdar Mehmet Ağa’nın dönüşte kaleme aldığı 1787-1791 tarihli sefaretnamesi hangi şehir ismini taşımaktadır? 
  • A. 

   Buhara

  • B. 

   Hive

  • C. 

   Semerkant

  • D. 

   Hokand

  • E. 

   Taşkent

 • 11. 
   Babıâli Tercüme Odası açıldıktan sonra dil öğrenimi için aşağıdaki hangi kurum oluşturulmuştur? 
  • A. 

   Mühime Odası

  • B. 

   Teşrifat Kalemi

  • C. 

   Mekteb-i Aklam

  • D. 

   Arz Odası

  • E. 

   Lisan Odası

 • 12. 
  İlk hariciye nazırı aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Mehmet Akif Efendi

  • B. 

   Sait Halim Paşa

  • C. 

   Mustafa Reşit Paşa

  • D. 

   Gabriel Noradunkyan Efendi

  • E. 

   Mahmut Raif Efendi

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1834’te tekrar açılan daimi elçilikler arasında yoktur? 
  • A. 

   Paris

  • B. 

   Londra

  • C. 

   Viyana

  • D. 

   Atina

  • E. 

   Berlin

 • 14. 
  Tam Bağımsız Yunanistan Devleti aşağıdaki hangi antlaşma ile kurulmuştur? 
  • A. 

   1829 Edirne

  • B. 

   1826 Petersburg

  • C. 

   1830 Londra

  • D. 

   1832 İstanbul

  • E. 

   1812 Bükreş

 • 15. 
  1809 Kale-i Sultaniye Antlaşması hangi ülke ile imzalanmıştır? 
  • A. 

   Fransa

  • B. 

   İngiltere

  • C. 

   İran

  • D. 

   Rusya

  • E. 

   Prusya

 • 16. 
  1832’de Sisam Adası’na verilen eyalet-i mümtaze statüsü diplomaside aşağıdaki hangi anlama gelmektedir? 
  • A. 

   Bağısızlık

  • B. 

   Vilayet

  • C. 

   Eyalet

  • D. 

   Sancak

  • E. 

   Özerklik

 • 17. 
  Osmanlı toprağı Cezayir, 5 Temmuz 1830’da hangi ülke tarafından işgal edilip sömürge haline getirildi? 
  • A. 

   Portekiz

  • B. 

   Avusturya

  • C. 

   Fransa

  • D. 

   İngiltere

  • E. 

   Rusya

 • 18. 
  İngiltere ile imzalanan Balta Limanı ticaret antlaşmasının tarihi hangisidir?a) 1838 b) 1878 c) 1829 d) 1809 e) 1918 
  • A. 

   1838

  • B. 

   1878

  • C. 

   1829

  • D. 

   1809

  • E. 

   1918

 • 19. 
  1833 yılında Rusya ile Mehmet Ali Paşa’ya karşı yapılan ittifak antlaşması aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Balta Limanı

  • B. 

   Kale-i Sultaniye

  • C. 

   Hünkâr İskelesi

  • D. 

   Bükreş

  • E. 

   Tilsit

 • 20. 
  Avusturya ve Rusya arasında yapılan 18 Eylül 1833 tarihli Münchengraetz Antlaşması Osmanlı hakkında aşağıdaki hangi yükümlülüğü içermekteydi?
  • A. 

   Baskı

  • B. 

   Kültür

  • C. 

   Ticaret

  • D. 

   Koruma

  • E. 

   Saldırmazlık