Osmanlı Iktisat Tarihi Deneme Testi

25 Questions | Total Attempts: 1174

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Osmanl Iktisat Tarihi Deneme Testi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osmanlı Devleti’nde ilk borçlanma fikri ne zaman ortaya çıkmıştır?
  • A. 

   A. 1783- Rusya’nın Kırım’ı işgali

  • B. 

   B. 1699 Karlofça Antlaşması

  • C. 

   C. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması

  • D. 

   D. 1711 Prut Savaşı

 • 2. 
  Osmanlı malî terimi olarak yıllık belirli bir gelir getiren müesseselere ve hazineye ait bir kısım vergilerden oluşturulmuş malî birimlere… ...................adı verilir.
  • A. 

   A. Şirket

  • B. 

   B. Tımar

  • C. 

   C. Mukataa

  • D. 

   D. Malikâne

  • E. 

   E. İşletme

 • 3. 
  Malikâne sisteminde kullanılan muaccele tabirinin manası nedir? 
  • A. 

   A. Açık arttırma

  • B. 

   B. Acele etme

  • C. 

   C. Ara ödeme

  • D. 

   D. Peşin satış bedeli

  • E. 

   E. Vergi

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir iç borçlanma yöntemi değildir?
  • A. 

   Galata bankerlerinden borç alınması

  • B. 

   B.Kaime çıkarılması

  • C. 

   C. İmdad-ı seferiye

  • D. 

   D. Esham

  • E. 

   E. Emanet sistemi

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi Duyun-ı Umûmiyenin idaresine bırakılan milli gelirler olan rüsûm-ı sitte (altı vergi)den biri değildir?
  • A. 

   A. Tuz

  • B. 

   B. Tütün

  • C. 

   C. Alkollü içkiler

  • D. 

   D. Pamuk

  • E. 

   E. İpek

 • 6. 
  Osmanlı dış borçlarına karşılık hangi kararname ile Duyûn-ı Umûmiye İdaresi kurulmuştur?
  • A. 

   A. Borçlar Kararnamesi

  • B. 

   B. Duyun-ı Umûmiye Kararnamesi

  • C. 

   C. Muharrem Kararnamesi

  • D. 

   D. Rüsum Kararnamesi

  • E. 

   E. Berlin Kararnamesi

 • 7. 
  Osmanlı gayr-ı müslim tebaası ahitnameli Avrupalı tüccarı gibi dış ticaret yapma hakkına hangi tarih ve adla sahip olmuştur. 
  • A. 

   A. 1802- Avrupa tüccarı

  • B. 

   B. 1812- Hayriye tüccarı

  • C. 

   C. 1802- Gayrimüslim tüccar

  • D. 

   D. 1798- Müstemin tüccar

  • E. 

   E. 1801- reaya tüccar

 • 8. 
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kurulan panayırları pazarlardan ayıran farklardan biri değildir?
  • A. 

   Senede bir kere kurulurlardı.

  • B. 

   Osmanlı halkının ürünlerini satabildiği alanlardır.

  • C. 

   Panayırlarda ithal mallar da geniş çapta satılırdı.

  • D. 

   Genellikle Rumeli ve Batı Anadolu’da belirli yerlerde kurulurlardı.

  • E. 

   Güvenlik nedeniyle hanlar gibi büyük vakıfların içinde yer alırlardı.

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un ihtiyacı olan zahirenin geldiği ve adeta şehrin zahire ambarı olarak değerlendirilen yerlerden biri değildir?
  • A. 

   A. Doğu Anadolu

  • B. 

   B. Rumeli

  • C. 

   C. Batı Anadolu

  • D. 

   D. Eflak - Boğdan

 • 10. 
  Devlet tekelinde bulunan Tuz’un kendi örüleri dâhilindeki nakliyatını… yaparlar ve karşılığında örfi ve avarız türü vergilerden muaf tutulurlardı.
  • A. 

   A. Şehirliler

  • B. 

   B. Yürükler

  • C. 

   C. Tüccarlar

  • D. 

   D. Köylüler

  • E. 

   E. Esnaflar

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Ticaret Muahedesi’nde karar altına alınan maddelerden biri değildir?
  • A. 

   Hububat ihracının yasaklanması

  • B. 

   Yed-i vahid’in kaldırılması

  • C. 

   İhraç yasaklarının kaldırılması

  • D. 

   Dâhili resimler yerine ihracatta %9, ithalata % 2’lik resim konması

  • E. 

   Tezkire isteme usulünün kaldırılması

 • 12. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1891’de çıkarılan ve gümrüklerde uygulanacak usulleri ihtiva eden nizamnamenin maddelerinden biri değildir?
  • A. 

   Malların gümrüğe yükleme, boşaltma ve transit şartları

  • B. 

   Muayenelerinin nerede ve nasıl yapılacağı

  • C. 

   Gümrükten çekilmeyen malların satış şartları

  • D. 

   Gümrüğü ödenmeyen malların depo ve antrepolarda muhafazası

  • E. 

   Gümrük ödemeden mal geçirme şartları

 • 13. 
   % 5 olan Harici Gümrük Resmi oranı ilk kez hangi devlete % 3 olarak indirilmiştir?
  • A. 

   A. 1612 Hollandalılar

  • B. 

   B. 1616 Avusturyalılar

  • C. 

   C. 1673 Fransızlar

  • D. 

   D. 1601 İngilizler

  • E. 

   E. 1618 Ruslar

 • 14. 
  Osmanlı Devleti’nde belirli aralıklarla gümrükten geçecek malların cins ve kalitelerine göre fiyat ve alınacak gümrük resimlerini tespit eden…............. …................ hazırlanmıştır.Cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi girmelidir? 
  • A. 

   A. Muhasebe defterleri

  • B. 

   B. Geçiş defterleri

  • C. 

   C. Müfredat defterleri

  • D. 

   D. Tarife Defterleri

  • E. 

   E. Depo Defterleri

 • 15. 
  Gümrük Tarife Defterleri 1838 yılına kadar kaç yılda bir yenilenirdi? 
  • A. 

   A. 12 yıl

  • B. 

   B. 8 yıl

  • C. 

   C. 16 yıl

  • D. 

   D. 6 yıl

  • E. 

   E. 14 yıl

 • 16. 
  Osmanlı Devleti’nde kara gümrüklerinin tamamı kaç tarihinde kaldırılmıştır. 
  • A. 

   A. 12 Nisan 1843

  • B. 

   B. 24 Ağustos 1870

  • C. 

   C. 13 Mart 1874

  • D. 

   D. 18 Haziran 1841

  • E. 

   E. 1 Temmuz 1839

 • 17. 
  1857’de çıkarılan… … ile Osmanlı Devleti’nde “gümrüğün çıktığı yerde alınması” prensibi getirilmiştir.Cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 
  • A. 

   A. Mahreç Nizamnamesi

  • B. 

   B. Gümrük Kanunu

  • C. 

   C. Ticaret Kanunu

  • D. 

   D. Gümrük Nizamnamesi

  • E. 

   E. Satış Nizamnamesi

 • 18. 
  Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl boyunca Anadolu’dan Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine en fazla ihraç edilen ürünlerden biri değildir?
  • A. 

   A. Tütün

  • B. 

   B. Ham İpek

  • C. 

   C. Afyon

  • D. 

   D. Hububat

  • E. 

   E. Pirinç

 • 19. 
  Osmanlı Devleti’nde ipek üretimini ihracata yönelik teşvik eden ve ipekçiliğin geliştirilmesini sağlayan kurum hangisidir?
  • A. 

   A. Duyûn-ı Umûmiye İdaresi

  • B. 

   b. Ziraat Meclisi

  • C. 

   C. Nafia Nezareti

  • D. 

   D. Ziraat Nezareti

  • E. 

   E. Nafia

 • 20. 
  Büyükşehirlerin ve özellikle ordu ve İstanbul’un et ihtiyacı için devlete et taahhüdünde bulunup, toptan et ticaretini yapan esnaf grubunun adı nedir?
  • A. 

   A. Debbağ

  • B. 

   B. Hayvancı

  • C. 

   C. Celeb

  • D. 

   D. Sürücü

  • E. 

   E. Hallaç

 • 21. 
  Osmanlı Devleti’nde dokuma üretiminin çok büyük bir kısmı nerede yapılırdı? 
  • A. 

   A. Çarşılarda

  • B. 

   B. Panayırlarda

  • C. 

   C. Şehirlerde

  • D. 

   D. Pazarlarda

  • E. 

   E. Kırsal alanlarda

 • 22. 
  Yerli sanayi ve ticareti olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri…........................... idi.Cümledeki boşlukta aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır? 
  • A. 

   A. Tarım

  • B. 

   B. İç gümrükler

  • C. 

   C. Hayvancılık

  • D. 

   D. Madencilik

  • E. 

   E. Üretim fazlalığı

 • 23. 
  Tanzimat sonrasında Darphane-i Amire’yi hangi kurum idare etmiştir?
  • A. 

   A. Osmanlı Bankası

  • B. 

   B. Matbah-ı Amire Müdürlüğü

  • C. 

   C. Şehremaneti

  • D. 

   D. Nafia Nezareti

  • E. 

   E. Meskûkât-ı Hümayun Müdürlüğü

 • 24. 
  İlk kâğıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?
  • A. 

   A. II. Mahmud

  • B. 

   B. Abdülaziz

  • C. 

   C. Abdülmecit

  • D. 

   D. Abdülhamit

  • E. 

   E. V. Mehmet Reşat

 • 25. 
  Tevhid-i Meskûkât Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?
  • A. 

   A. Kasım 1920

  • B. 

   B. Ekim 1812

  • C. 

   C. Temmuz 1840

  • D. 

   D. Nisan 1916

  • E. 

   E. Mart 1909

Back to Top Back to top