Os2 Predavanja - Kolokvijum 2

71 Pitanja

Settings
Please wait...
Os2 Predavanja - Kolokvijum 2

Questions and Answers
 • 1. 
  Za vezu između regiona i tabela stranica, koristi se hardverska struktura za ubrzavanje koja se na UNIX System V naziva:
  • A. 

   Inode tabela

  • B. 

   Registarski triplet

  • C. 

   PPRT tabela

  • D. 

   U-area

 • 2. 
  Algoritam growreg obavlja aktivnosti:
  • A. 

   Kreira novi ulaz u RT tabeli

  • B. 

   Kreira novi PPRT i registerski triplet

  • C. 

   Podešava veličinu regiona

  • D. 

   Briše region

 • 3. 
  Da li se dešava prebacivanje konteksta kada proces završava aktivnosti, tj obavlja sistemski poziv exit:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Uslovno

 • 4. 
  Ukoliko je virtuelna adresa u attachreg algoritmu jednaka 50000, region se priključuje na slededeću virtuleni adresu procesa VA (virtual address):
  • A. 

   VA=50000

  • B. 

   VA je kernelski izabrana pogodna adresa

  • C. 

   VA je korisnički izabrana pogodna adresa

  • D. 

   To je greška u parametrima

 • 5. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running:                        2. Kernel Running:                     3. Ready to run in memory:        4. Asleep in memory:                 5. Ready to run, Swapped:        6. Sleep, Swapped:                   7. Preempted:  8. Created:        9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 5 u stanje 1:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Uslovno

 • 6. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running: 2. Kernel Running: 3. Ready to run in memory: 4. Asleep in memory: 5. Ready to run, Swapped: 6. Sleep, Swapped: 7. Preempted: 8. Created: 9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 4 u stanje 6 i da li to proces može sam da kontroliše tu tranziciju:
  • A. 

   Da i proces može sam da kontroliše ovu tranziciju

  • B. 

   Da i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

  • C. 

   Uslovno

  • D. 

   Ne i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

 • 7. 
  Algoritam detachreg obavlja aktivnosti:
  • A. 

   Kreira novi ulaz u RT tabeli

  • B. 

   Kreira novi PPRT i registerski triplet

  • C. 

   Podešava veličinu region

  • D. 

   Oslobađa region

  • E. 

   Izbacuje region iz virtulenog adresnog prostora procesa

 • 8. 
  Algoritam wakeup budi:
  • A. 

   Samo jedan proces na toj sleep adresi

  • B. 

   Sve procese na toj sleep adresi

  • C. 

   Grupu procesa sa te virtuelne adrese

 • 9. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running:                        2. Kernel Running:                     3. Ready to run in memory:        4. Asleep in memory:                 5. Ready to run, Swapped:        6. Sleep, Swapped:                   7. Preempted:  8. Created:        9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 2 u stanje 1 i da li to proces može sam da kontroliše tu tranzicijuČ
  • A. 

   Da i proces može sam da kontroliše ovu tranziciju

  • B. 

   Ne i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

  • C. 

   Uslovno

  • D. 

   Da i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

 • 10. 
  Sistemski poziv xalloc omogućava:
  • A. 

   Deljivost regiona i smanjenje performansi

  • B. 

   Deljivost regiona i povećanje performansi

  • C. 

   Privatnost regiona i povećanje performansi

  • D. 

   Privatnost regiona i smanjenje performansi

 • 11. 
  IO i redirekcija i komandni pipeline su realizovani u :
  • A. 

   Procesu init

  • B. 

   Kernelu

  • C. 

   Procesu page stealer

  • D. 

   Procesu shell

  • E. 

   Procesu swapper

 • 12. 
  Kako se zove algoritam koji obradjuje signale:
  • A. 

   Exec

  • B. 

   Issig

  • C. 

   Fork

  • D. 

   Psig

  • E. 

   Bmap

 • 13. 
  Sistemski poziv xalloc deluje iskljucivo na:
  • A. 

   Stack region

  • B. 

   Text region

  • C. 

   Data region

 • 14. 
  Ukoliko proces ima više dece i završi svoje aktivnosti:
  • A. 

   Njegova deca ostaju konstantno u Zombie stanju

  • B. 

   Njegova deca ne ostaju u Zombie stanju

  • C. 

   Njegova deca ostaju u Zombie stanju, uslovno

 • 15. 
  Ukoliko proces ima više dece i završi svoje aktivnosti, brigu o deci preuzima proces:
  • A. 

   Init

  • B. 

   Page stealer

  • C. 

   Bdflusd

 • 16. 
  Sistemski poziv za kreiranje novih procesa na UNIX OS je:
  • A. 

   Exec

  • B. 

   Wait

  • C. 

   Exit

  • D. 

   Fork

 • 17. 
  Ukoliko proces ima više dece i ignoriše signal "death of child“, u toku sistemskog poziva wait:
  • A. 

   Roditelj ne čeka nijedno dete, ignoriše signal

  • B. 

   Roditelj čeka svu svoju decu da završe aktivnosti

  • C. 

   Roditelj čeka jedno i to bilo koje dete da završi aktivnost

 • 18. 
  Sistemski poziv wait u reakciji sa Zombie detetom u pogledu statusa:
  • A. 

   Uzima status Zombie deteta, uslovno

  • B. 

   Uzima status Zombie deteta

  • C. 

   Ne uzima status Zombie deteta

 • 19. 
  Nakon sistemskog poziva exit, proces se naziva:
  • A. 

   Uspavani proces

  • B. 

   Zombie

  • C. 

   Probuđeni proces

  • D. 

   Blokirani proces

 • 20. 
  U formulama decay(CPU) = CPU_usage /2 priority = (decay/2) + group_CPU_usage/2 + base priority level Koristi se FFS sa 3 procesa, A, B i C. Proces A je u prvoj FSS grupi, procesi B i C su u drugoj grupi. Nijedan od procesa nije dobio CPU pre toga, a base priority je 40. Proces B dobija CPU na 1sec. Koliko iznosi prioritet procesa B nakon 1 sekunde. 
  • A. 

   40

  • B. 

   55

  • C. 

   70

  • D. 

   100

 • 21. 
  FSS se najčešće realizuje:
  • A. 

   Pomoću nice vrednosti

  • B. 

   Pomoću threshold vrednosti

  • C. 

   Pomoću signala

  • D. 

   Pomoću grupnog prioriteta

 • 22. 
  Na bazi formula decay(CPU) = CPU_usage /2 priority = (decay/2) + base priority level Da li proces u korisničkom režimu ikada može da dostigne nivo prioriteta, nekog kernelskog procesa 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Može ako dugo čeka

  • D. 

   Može ako dugo radi

 • 23. 
  U formuli priority = ("recent CPU usage"/2) + base priority level + nice value nice vrednost za običan proces koji ima root privilegiju:
  • A. 

   Može samo smanjiti prioritet procesa

  • B. 

   Može samo povećati prioritet procesa

  • C. 

   Može i smanjiti i povećati prioritet procesa

  • D. 

   Ne utiče na prioritet

 • 24. 
  Prekidna rutina za časovnik (clock interrupt handler) među brojnim funkcijama obavlja upravljanje profiling funkcijom, koja se bazira na registru procesora: 
  • A. 

   SP

  • B. 

   PC

  • C. 

   BP

  • D. 

   Akomulator

 • 25. 
  Proces swapper, ako obavlja swap out akciju, bira pogodne kandidate u uspavanom stanju. Ako nema takvih kandidata, proces swapper će birati procese u memoriji i to:
  • A. 

   Ready procese

  • B. 

   Sleeping procese

  • C. 

   Zombie procese

  • D. 

   Zaključane procese

 • 26. 
  Po swapper praviluako je proces proveo na swap prostoru manje od 2 sekunde, za takav proces, akcija swap-in se:
  • A. 

   Može uraditi

  • B. 

   Ne može uraditi

  • C. 

   Može uraditi ako su ispunjeni i neki drugi uslovi

 • 27. 
  PS proces je obeležio za swap-out sledeće stranice Proces A 30 stranica Proces B 34 stranice Proces C 20 stranica PS obavlja swap out u grupama od po 64 stranice. Koliko IO ciklusa otpočinje u ovoj sitaciji:
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   0

 • 28. 
  Trenutni izgled swap mape je: address       units  1                 2000 Jedinice predstavlaju blokove od 1K. Kolika je veličina slobodnog swap prostora ?
  • A. 

   2M

  • B. 

   2K

  • C. 

   1K

  • D. 

   0

 • 29. 
  Trenutni izgled swap mape je: address units 1            2000 3000      1000 Jedinice predstavljaju blokove od 1K. Kolika je veličina slobodnog swap prostora ?
  • A. 

   0

  • B. 

   3K

  • C. 

   3M

  • D. 

   1K

 • 30. 
  Algoritam terminal_read u ne-kanonicnom modu:
  • A. 

   Obrađuje TAB karakter

  • B. 

   Ne obrađuje tab karakter

  • C. 

   Obrađuje tab karakter uslovno

 • 31. 
  Imate UNIX sa veličinom sistemskog bloka od 1K, a to je veličina keš bloka. Analizirajmo sledeći program. Prethodno pogledajmo blok i karakter datoteku za /dev/dsk15 dobijenu sa komandom: $ ls –l /dev/dsk15 /dev/rdsk15 br--------                                  2 root root 0, 21                                         Feb 12 15:40 /dev/dsk15 crwrw----                                 2 root root 7, 21                                         Mar 7 09:29 /dev/rdsk15 char buf1[4096], buf2[4096]; int fd1, fd2; fd1=open("/dev/dsk15", O_RDONLY); read(fd1, buf1, sizeof(buf1)); U koliko se iteracija obavi ovo čitanje:
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   0

  • D. 

   1

  • E. 

   2

 • 32. 
  Imate UNIX sa veličinom sistemskog bloka od 1K, a to je veličina keš bloka. Analizirajmo sledeći program. Prethodno pogledajmo blok i karakter datoteku za /dev/dsk15 dobijenu sa komandom: $ ls –l /dev/dsk15 /dev/rdsk15 br--------                                  2 root root 0, 21                                         Feb 12 15:40 /dev/dsk15 crwrw----                                 2 root root 7, 21                                         Mar 7 09:29 /dev/rdsk15 char buf1[4096], buf2[4096]; int fd1, fd2; fd1=open("/dev/dsk15", O_RDONLY); read(fd1, buf1, sizeof(buf1)); Da li ovo čitanje ide kroz baferski keš:
  • A. 

   Uslovno

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Da

 • 33. 
  Algoritam terminal_read u kanoničnom modu koristi:
  • A. 

   Jednu ulaznu C-listu

  • B. 

   2 ulazne C-liste

  • C. 

   3 ulazne C-liste

  • D. 

   4 ulazne C-liste

 • 34. 
  Imate UNIX sa veličinom sistemskog bloka od 1K, a to je veličina keš bloka. Analizirajmo sledeći program. Prethodno pogledajmo blok i karakter datoteku za /dev/dsk15 dobijenu sa komandom: $ ls –l /dev/dsk15 /dev/rdsk15 br--------                                  2 root root 0, 21                                         Feb 12 15:40 /dev/dsk15 crwrw----                                 2 root root 7, 21                                         Mar 7 09:29 /dev/rdsk15 char buf1[4096], buf2[4096]; int fd1, fd2; fd1=open("/dev/dsk15", O_RDONLY); fd2=open("/dev/rdsk15", O_RDONLY); read(fd1, buf1, sizeof(buf1)); read(fd2, buf2, sizeof(buf2)); Koje citanje ide kroz kes:
  • A. 

   Po fd1

  • B. 

   Po fd2

  • C. 

   Isto

  • D. 

   Zavisi od položaja datoteke

 • 35. 
  Sistemski poziv msgrcv obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Vraća deskriptor poruke MD (message descriptor) koji određuje red čekanja za poruke MQ (message queue) za korišćenje u drugim sistemskim pozivima

  • B. 

   Ima opcije za setovanje i čitanje parametra pridruženih deskriptoru poruke MD, a ima i opciju da ukloni deskriptor poruke MD

  • C. 

   šalje poruku preko IPC message sistema

  • D. 

   Prima poruku preko IPC message sistema

 • 36. 
  Sintaksa za sistemski poziv semget je:id=segmet(key, count, flag); Pri čemu, parametar count, predstavlja:
  • A. 

   Broj semafora u polju koji se kreira za zadati ključ

  • B. 

   Ukupan broj semafora

  • C. 

   Broj procesa koji mogu da manipulišu semaforom

  • D. 

   Broj virtuelnih stranica dodeljenih semaforu

 • 37. 
  Sintaksa za sistemki poziv shmat je: virtaddr = shmat(id, addr, flags); Pri čemu, parametar id, predstavlja:
  • A. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmctl

  • B. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmget

  • C. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmat

  • D. 

   Deskriptor regiona deljive memorije koji vraća sistemski poziv shmdt

 • 38. 
  Imate sledeći primer semaforske operacije: vsembuf.sem_num= 0;vsembuf.sem_op= 1; vsembuf.sem_flg= SEM_UNDO; semop(semid, &vsembuf,1); Vrednost semafora broj 0, je jednaka 0. Kolika je vrednost semafora nakon ove operacije semop
  • A. 

   0 i proces se blokira

  • B. 

   0 i proces se ne blokira

  • C. 

   1

  • D. 

   2

  • E. 

   3

 • 39. 
  Sistemski poziv send obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Sistemski poziv uspostavlja krajnu tačku (end-point) komunikacionog linka

  • B. 

   Sistemski poziv udružuje ime sa socket deskriptorom kod serverskog procesa

  • C. 

   Sistemski poziv omogućava kernelu, tj klijentskom procesu da obavi konekciju u postojeći socket

  • D. 

   Sistemski poziv specificira maksimalnu veličinu reda čekanja (queue)

  • E. 

   Sistemski poziv prima dolazeće zahteve za konekciju sa serverskim procesom

  • F. 

   Sistemski poziv šalje podatke preko konektovanog socketa

  • G. 

   Sistemski poziv prima podatke preko konektovanog socketa

 • 40. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running: 2. Kernel Running: 3. Ready to run in memory: 4. Asleep in memory: 5. Ready to run, Swapped: 6. Sleep, Swapped: 7. Preempted: 8. Created: 9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 2 u stanje 1 i da li to proces može sam da kontroliše tu tranziciju:
  • A. 

   Da i proces može sam da kontroliše ovu tranziciju

  • B. 

   Ne i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

  • C. 

   Uslovno

  • D. 

   Da i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

 • 41. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running:                        2. Kernel Running:                     3. Ready to run in memory:        4. Asleep in memory:                 5. Ready to run, Swapped:        6. Sleep, Swapped:                   7. Preempted:  8. Created:        9. Zoombie: Izdvojite stanja kada proces ima CPU na raspolaganju. To su stanja:
  • A. 

   1 i 2

  • B. 

   1, 5 i 6

  • C. 

   1 i 4

  • D. 

   2 i 3

 • 42. 
  Algoritam wakeup je tesno povezan sa:
  • A. 

   DMA

  • B. 

   Mrežom

  • C. 

   Mehanizmom prekida

 • 43. 
  Ukoliko je virtuelna adresa u attachreg algoritmu jednaka 0, region se priključuje na slededeću virtuleni adresu procesa VA (virtual address):
  • A. 

   VA=0

  • B. 

   VA je kerneski izabrana pogodna adresa

  • C. 

   VA je korisnički izabrana pogodna adresa

  • D. 

   To je greška u parametrima

 • 44. 
  Dinamički deo sistemskog konteksta procesa obuhvata:
  • A. 

   Inode tabelu i FT tabelu

  • B. 

   U-area, PT ulaz, PPRT

  • C. 

   Kernelski stek

  • D. 

   Memorijski kontekst

 • 45. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running:                        2. Kernel Running:                     3. Ready to run in memory:        4. Asleep in memory:                 5. Ready to run, Swapped:        6. Sleep, Swapped:                   7. Preempted:  8. Created:        9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 2 u stanje 1:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Uslovno

 • 46. 
  Sistemki poziv wait u reakciji sa Zombie detetom:
  • A. 

   Briše Zombie dete

  • B. 

   Ne briše Zombie dete

  • C. 

   Aktivira Zombie dete

 • 47. 
  Proces shell je:
  • A. 

   Rasporedjivac

  • B. 

   Monitor disk zauzeca

  • C. 

   Dispecer

  • D. 

   Proces koji defragmentira memoriju

  • E. 

   Korisnicki komandni interpreter

 • 48. 
  Ukoliko je obrada signala standardna, tada proces po prijemu signala:
  • A. 

   Proces završava aktivnosti tj poziva exit sistemski poziv

  • B. 

   Proces se ponaša kao da se signal nije dogodio

  • C. 

   Proces izvršava korisničku definisanu funkciju

 • 49. 
  Na koliko različitih načina UNIX može obrađivati signale:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 50. 
  Ukoliko proces ima više dece i završi svoje aktivnosti:
  • A. 

   Njegova deca ostaju konstantno u Zombie stanju

  • B. 

   Njegova deca ne ostaju u Zombie stanju

  • C. 

   Njegova deca ostaju u Zombie stanju, uslovno

 • 51. 
  Ukoliko je obrada signala takva da proces ignoriše signal, tada proces po prijemu signala:
  • A. 

   Proces završava aktivnosti tj poziva exit sistemski poziv

  • B. 

   Proces se ponaša kao da se signal nije dogodio

  • C. 

   Proces izvršava korisničku definisanu funkciju

 • 52. 
  Sistemski poziv exit obavlja sledeće aktivnosti:
  • A. 

   Završava aktivnosti procesa vraćajući skoro sve resurse

  • B. 

   Završava tekuću proceduru u procesu

  • C. 

   Završava aktivnosti procesa ali zadržaćajući skoro sve resurse

 • 53. 
  Sistemski poziv xalloc obavlja sledeće aktivnosti:
  • A. 

   Završava aktivnosti procesa vraćajući skoro sve resurse

  • B. 

   Sinhroniše procese roditelj i dete

  • C. 

   Izvršava drugi program u kontekstu tekućeg procesa

  • D. 

   Alocira i puni tekst region procesa

 • 54. 
  Prekidna rutina za časovnik (clock interrupt handler) među brojnim funkcijama obavlja upravljanje profiling funkcijom, koja predstavlja :
  • A. 

   Merenje broja referenci u pojedinim rutinama

  • B. 

   Merenje zauzezeća memorije u pojedinim rutinama

  • C. 

   Merenje broja datoteka u pojedinim rutinama

  • D. 

   Merenje mrežnog protoka u pojedinim rutinama

 • 55. 
  Sistemski poziv alarm; obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Setuje sistemsko vreme

  • B. 

   čita sistemsko vreme

  • C. 

   Meri proteklo vreme iz proizvolje tačke iz prošlosti

  • D. 

   Izaziva generisanje signala alarm

  • E. 

   Prima signal alarm

 • 56. 
  Osnovna ideja za FSS je:
  • A. 

   Procesi se grupišu, grupe su ravnopravne, procesi unutar grupe nisu ravnopravni

  • B. 

   Procesi se grupišu, grupe nisu ravnopravne, procesi unutar grupe su ravnopravni

  • C. 

   Procesi se grupišu, grupe su ravnopravne, procesi unutar grupe su ravnopravni

  • D. 

   Procesi se grupišu, grupe nisu ravnopravne, procesi unutar grupe nisu ravnopravni

 • 57. 
  Sistemski poziv times(tbuffer); obuhvata sledeća vremena:
  • A. 

   Samo korisnička vremena

  • B. 

   Samo kernelska vremena

  • C. 

   I korisnička i krenelska vremena

  • D. 

   Samo vremena obrade prekida

 • 58. 
  Proces PS (page stealer) funkcioniše na sledeći način. Stranicu će obeležiti za swap-out, samo ako:
  • A. 

   Obavi prolazak n puta, a proces se ne obrati stranici

  • B. 

   Obavi prolazak n puta, a proces se pri tome obrati stranici

  • C. 

   Obavi prolazak n puta, a proces ne modifikuje stranicu

  • D. 

   Obavi prolazak n puta, a proces modifikuje stranicu

 • 59. 
  Kada kernel obavlja swap out procesa, na swap prostor se kopiraju:
  • A. 

   Sve virtuelne stanice prostora, uključujući praznine

  • B. 

   Sve virtuelne stanice prostora, ali bez praznina

  • C. 

   Uslovno, zavisi od procesa

 • 60. 
  Kada grešku u validnosti izazove stranica koja ima disk blok deskriptor sa parametrima disk, blok 1234, i stranica je u straničnom kešu, VFH obavlja sledeću aktivnost:
  • A. 

   Proglašava stranicu koja je page kešu validnom

  • B. 

   čita stranicu iz exe datoteke iz bloka 1234

  • C. 

   čita stranicu iz swap prostora iz bloka 1234

  • D. 

   Dodeljuje fizičku stranicu i puni je 0-lama

 • 61. 
  Kada grešku u validnosti izazove stranica koja ima disk blok deskriptor sa parametrima disk, blok 1234, i stranica nije u straničnom kešu, VFH obavlja sledeću aktivnost:
  • A. 

   Proglašava stranicu koja je page kešu validnom

  • B. 

   čita stranicu iz exe datoteke iz bloka 1234

  • C. 

   čita stranicu iz swap prostora iz bloka 1234

  • D. 

   Dodeljuje fizičku stranicu i puni je 0-lama

 • 62. 
  Algoritam terminal_read u kanoničnom modu:
  • A. 

   Obrađuje TAB karakter

  • B. 

   Ne obrađuje tab karakter

  • C. 

   Obrađuje tab karakter uslovno

 • 63. 
  Imate drajversku datoteku brw-rw-rw-    1                                        2,11 .........................dsk1 Kada proces otvara ovaj uređaj, UNIX poziva open proceduru iz:
  • A. 

   Druge vrste karakter switch tabele

  • B. 

   Druge vrste blok switch tabele

  • C. 

   11-te vrste karakter switch tabele

  • D. 

   11-te vrste blok switch tabele

 • 64. 
  Imate drajversku datoteku crw-rw-rw-                        1                                                 3,15 .........................tty13 Ovo je:
  • A. 

   Blok drajverska datoteka

  • B. 

   Karakter drajverska datoteka

  • C. 

   FIFO datoteka

  • D. 

   Socket datoteka

 • 65. 
  Blok switch tabela:
  • A. 

   Ne koristi baferski keš

  • B. 

   Koristi baferski keš

  • C. 

   Koristi baferski keš uslovno

 • 66. 
  Imate definisani sledeći cblok 0 5                               ls -l Ukoliko se C-lista sastoji samo od ovog cbloka, a ukoliko uzmete prvi karakter iz ove C-liste koliko karaktera ima ta C-lista
  • A. 

   0

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 67. 
  Sistemski poziv msgsnd obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Vraća deskriptor poruke MD (message descriptor) koji određuje red čekanja za poruke MQ (message queue) za korišćenje u drugim sistemskim pozivima

  • B. 

   Ima opcije za setovanje i čitanje parametra pridruženih deskriptoru poruke MD, a ima i opciju da ukloni deskriptor poruke MD

  • C. 

   šalje poruku preko IPC message sistema

  • D. 

   Prima poruku preko IPC message sistema

 • 68. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgsnd je: msgsnd(msgqid, msg, count, flag); Pri čemu parametar msg predstavlja:
  • A. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgget

  • B. 

   Ukazivač na samu poruku

  • C. 

   Veličinu poruke

  • D. 

   Dodatni parametar o poruci

 • 69. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgrcv je: count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag) Pri čemu parametar maxcount predstavlja:
  • A. 

   Deskriptor reda poruka koji vraća sistemski poziv msgget

  • B. 

   Ukazivač na samu poruku koji treba poslati

  • C. 

   Očekivanu tj maksimalnu veličinu poruke

  • D. 

   Dodatni parametar o poruci

  • E. 

   Ukazivač na bafer za prijem poruke

 • 70. 
  Sistemski poziv shmctl obavlja sledeću funkciju:
  • A. 

   Kreira novi region deljive memorije ili vraća postojeći region deljive memorije

  • B. 

   Logički priključuje (attach) region u virtuelni adresni prostor procesa

  • C. 

   Izbacuje region (detach) region iz virtuelnog adresnog prostora procesa

  • D. 

   Manipuliše različitim parametrima za deljivu memoriju

 • 71. 
  Sintaksa za sistemki poziv msgrcv je: count = msgrcv(id, msg, maxcount, type, flag) U datom primeru   PID=getpid(); msgrcv(msgid, &msg, 256, PID,0) Proces prima poruku tipa:
  • A. 

   0

  • B. 

   256

  • C. 

   1

  • D. 

   čiji je tip jednak PID-u procesa

  • E. 

   čiji je tip jednak PID-u roditeljskog procesa