Os2 Predavanja - Kolokvijum 2

71 Pitanja | Total Attempts: 277

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Os2 Predavanja - Kolokvijum 2

Questions and Answers
 • 1. 
  Za vezu između regiona i tabela stranica, koristi se hardverska struktura za ubrzavanje koja se na UNIX System V naziva:
  • A. 

   Inode tabela

  • B. 

   Registarski triplet

  • C. 

   PPRT tabela

  • D. 

   U-area

 • 2. 
  Algoritam growreg obavlja aktivnosti:
  • A. 

   Kreira novi ulaz u RT tabeli

  • B. 

   Kreira novi PPRT i registerski triplet

  • C. 

   Podešava veličinu regiona

  • D. 

   Briše region

 • 3. 
  Da li se dešava prebacivanje konteksta kada proces završava aktivnosti, tj obavlja sistemski poziv exit:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Uslovno

 • 4. 
  Ukoliko je virtuelna adresa u attachreg algoritmu jednaka 50000, region se priključuje na slededeću virtuleni adresu procesa VA (virtual address):
  • A. 

   VA=50000

  • B. 

   VA je kernelski izabrana pogodna adresa

  • C. 

   VA je korisnički izabrana pogodna adresa

  • D. 

   To je greška u parametrima

 • 5. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running:                        2. Kernel Running:                     3. Ready to run in memory:        4. Asleep in memory:                 5. Ready to run, Swapped:        6. Sleep, Swapped:                   7. Preempted:  8. Created:        9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 5 u stanje 1:
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Uslovno

 • 6. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running: 2. Kernel Running: 3. Ready to run in memory: 4. Asleep in memory: 5. Ready to run, Swapped: 6. Sleep, Swapped: 7. Preempted: 8. Created: 9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 4 u stanje 6 i da li to proces može sam da kontroliše tu tranziciju:
  • A. 

   Da i proces može sam da kontroliše ovu tranziciju

  • B. 

   Da i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

  • C. 

   Uslovno

  • D. 

   Ne i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

 • 7. 
  Algoritam detachreg obavlja aktivnosti:
  • A. 

   Kreira novi ulaz u RT tabeli

  • B. 

   Kreira novi PPRT i registerski triplet

  • C. 

   Podešava veličinu region

  • D. 

   Oslobađa region

  • E. 

   Izbacuje region iz virtulenog adresnog prostora procesa

 • 8. 
  Algoritam wakeup budi:
  • A. 

   Samo jedan proces na toj sleep adresi

  • B. 

   Sve procese na toj sleep adresi

  • C. 

   Grupu procesa sa te virtuelne adrese

 • 9. 
  Analizirajte dijagram stanja procesa na UNIX OS. U njemu se nalazi 9 stanja 1. User Running:                        2. Kernel Running:                     3. Ready to run in memory:        4. Asleep in memory:                 5. Ready to run, Swapped:        6. Sleep, Swapped:                   7. Preempted:  8. Created:        9. Zoombie: Da li je moguća direktna tranzicija iz stanja 2 u stanje 1 i da li to proces može sam da kontroliše tu tranzicijuČ
  • A. 

   Da i proces može sam da kontroliše ovu tranziciju

  • B. 

   Ne i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

  • C. 

   Uslovno

  • D. 

   Da i proces ne može sam da kontroliše ovu tranziciju, već kernel

 • 10. 
  Sistemski poziv xalloc omogućava:
  • A. 

   Deljivost regiona i smanjenje performansi

  • B. 

   Deljivost regiona i povećanje performansi

  • C. 

   Privatnost regiona i povećanje performansi

  • D. 

   Privatnost regiona i smanjenje performansi

 • 11. 
  IO i redirekcija i komandni pipeline su realizovani u :
  • A. 

   Procesu init

  • B. 

   Kernelu

  • C. 

   Procesu page stealer

  • D. 

   Procesu shell

  • E. 

   Procesu swapper

 • 12. 
  Kako se zove algoritam koji obradjuje signale:
  • A. 

   Exec

  • B. 

   Issig

  • C. 

   Fork

  • D. 

   Psig

  • E. 

   Bmap

 • 13. 
  Sistemski poziv xalloc deluje iskljucivo na:
  • A. 

   Stack region

  • B. 

   Text region

  • C. 

   Data region

 • 14. 
  Ukoliko proces ima više dece i završi svoje aktivnosti:
  • A. 

   Njegova deca ostaju konstantno u Zombie stanju

  • B. 

   Njegova deca ne ostaju u Zombie stanju

  • C. 

   Njegova deca ostaju u Zombie stanju, uslovno

 • 15. 
  Ukoliko proces ima više dece i završi svoje aktivnosti, brigu o deci preuzima proces:
  • A. 

   Init

  • B. 

   Page stealer

  • C. 

   Bdflusd

 • 16. 
  Sistemski poziv za kreiranje novih procesa na UNIX OS je:
  • A. 

   Exec

  • B. 

   Wait

  • C. 

   Exit

  • D. 

   Fork

 • 17. 
  Ukoliko proces ima više dece i ignoriše signal "death of child“, u toku sistemskog poziva wait:
  • A. 

   Roditelj ne čeka nijedno dete, ignoriše signal

  • B. 

   Roditelj čeka svu svoju decu da završe aktivnosti

  • C. 

   Roditelj čeka jedno i to bilo koje dete da završi aktivnost

 • 18. 
  Sistemski poziv wait u reakciji sa Zombie detetom u pogledu statusa:
  • A. 

   Uzima status Zombie deteta, uslovno

  • B. 

   Uzima status Zombie deteta

  • C. 

   Ne uzima status Zombie deteta

 • 19. 
  Nakon sistemskog poziva exit, proces se naziva:
  • A. 

   Uspavani proces

  • B. 

   Zombie

  • C. 

   Probuđeni proces

  • D. 

   Blokirani proces

 • 20. 
  U formulama decay(CPU) = CPU_usage /2 priority = (decay/2) + group_CPU_usage/2 + base priority level Koristi se FFS sa 3 procesa, A, B i C. Proces A je u prvoj FSS grupi, procesi B i C su u drugoj grupi. Nijedan od procesa nije dobio CPU pre toga, a base priority je 40. Proces B dobija CPU na 1sec. Koliko iznosi prioritet procesa B nakon 1 sekunde. 
  • A. 

   40

  • B. 

   55

  • C. 

   70

  • D. 

   100

 • 21. 
  FSS se najčešće realizuje:
  • A. 

   Pomoću nice vrednosti

  • B. 

   Pomoću threshold vrednosti

  • C. 

   Pomoću signala

  • D. 

   Pomoću grupnog prioriteta

 • 22. 
  Na bazi formula decay(CPU) = CPU_usage /2 priority = (decay/2) + base priority level Da li proces u korisničkom režimu ikada može da dostigne nivo prioriteta, nekog kernelskog procesa 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Može ako dugo čeka

  • D. 

   Može ako dugo radi

 • 23. 
  U formuli priority = ("recent CPU usage"/2) + base priority level + nice value nice vrednost za običan proces koji ima root privilegiju:
  • A. 

   Može samo smanjiti prioritet procesa

  • B. 

   Može samo povećati prioritet procesa

  • C. 

   Može i smanjiti i povećati prioritet procesa

  • D. 

   Ne utiče na prioritet

 • 24. 
  Prekidna rutina za časovnik (clock interrupt handler) među brojnim funkcijama obavlja upravljanje profiling funkcijom, koja se bazira na registru procesora: 
  • A. 

   SP

  • B. 

   PC

  • C. 

   BP

  • D. 

   Akomulator

 • 25. 
  Proces swapper, ako obavlja swap out akciju, bira pogodne kandidate u uspavanom stanju. Ako nema takvih kandidata, proces swapper će birati procese u memoriji i to:
  • A. 

   Ready procese

  • B. 

   Sleeping procese

  • C. 

   Zombie procese

  • D. 

   Zaključane procese

Back to Top Back to top