Os1 Odbrana 2 Test V7

19 Pitanja | Total Attempts: 124

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Os1 Odbrana 2 Test V7

Questions and Answers
 • 1. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   STOP

  • B. 

   INT

  • C. 

   HUP

  • D. 

   KILL

 • 2. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, a PPID = 3000, koji ne “hvata” (catch) signal QUIT. Šta će uništiti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik.
  • A. 

   Komanda “kill -SIGKILL 4000” koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Komanda “kill -SIGQUIT 4000” koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • C. 

   Kontrolni karakter Ctrl – S koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl – Q koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

 • 3. 
  Koji signal Linux šalje svim procesima koje je inicirao korisnik user1 prilikom odjavljivanja korisnika user1 sa sistema?
  • A. 

   STOP

  • B. 

   INT

  • C. 

   HUP

  • D. 

   TERM

 • 4. 
  Kojom komandom (ili komandama) ćete pokrenuti program boomerang kao proces u pozadini koji će se izvršavati i nakon vašeg odjavljivanja sa sistema?
  • A. 

   Boomerang & killall -SIGHUP boomerang

  • B. 

   Nohup boomerang &

  • C. 

   Nice boomerang &

  • D. 

   Renice boomerang &

 • 5. 
  Kojom komandom neprivilegovani korisnik jsmith može pokrenuti program boomerang kao proces sa nižim prioritetom (podrazumevana nice vrednost je 20)?
  • A. 

   Nice 10 boomerang

  • B. 

   Nice boomerang

  • C. 

   Renice boomerang

  • D. 

   Renice 10 boomerang

 • 6. 
  Koje tvrđenje nije tačno?
  • A. 

   Root korisnik može da smanji i poveća prioritet bilo kog procesa

  • B. 

   Nice vrednost procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

  • C. 

   Obični neprivilegovani korisnici ne mogu pokrenu procese sa višim prioritetom

  • D. 

   Prioritet nekog procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

 • 7. 
  Kako se posao (tj. procesna grupa) može prebaciti iz prvog plana u pozadinu:
  • A. 

   Komandom jobs

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – S

  • C. 

   Komandom fg

  • D. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

 • 8. 
  Kako se posao (tj. procesna grupa) može prebaciti iz pozadine u prvi plan:
  • A. 

   Komandom jobs

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

  • C. 

   Komandom fg

  • D. 

   Slanjem signala CONT

 • 9. 
  Prilikom prebacivanja procesne grupe iz prvog plana u pozadinu dobija se suspendovani posao. Kojom se komandom inicira nastavak izvršenja tog posla?
  • A. 

   Komandom fg

  • B. 

   Komandom bg

  • C. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

  • D. 

   Komandom sleep

 • 10. 
  Kojim se programom zakazuje jednokratno izvršenje određenog skupa komandi ili shell programa? Pretpostavite da je odgovarajući servis koji obezbeđuje funkcionalnost jednokratnog izvršavanja podignut.
  • A. 

   At

  • B. 

   Cron

  • C. 

   Sched

  • D. 

   Time

 • 11. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   INT

  • B. 

   QUIT

  • C. 

   CONT

  • D. 

   TERM

 • 12. 
  Kojom se komandom zakazuje periodično izvršenje neke komande? Pretpostavite da je odgovarajući servis koji obezbeđuje funkcionalnost periodičnog izvršavanja podignut.
  • A. 

   At

  • B. 

   Crontab

  • C. 

   Sched

  • D. 

   Time

 • 13. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   CONT

  • B. 

   HUP

  • C. 

   STOP

  • D. 

   Nema uljeza

 • 14. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal INT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – \

  • C. 

   Ctrl – I

  • D. 

   Ctrl – Pause(Break)

 • 15. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal QUIT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • B. 

   Ctrl – \

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 16. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal STOP tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 17. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal CONT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 18. 
  Koja komanda neće ubiti proces čiji je PID = 3050, PPID = 3000, a koji je nastao kao rezultat izvršenja komande boom? Pretpostavite da proces ne može da “uhvati” (catch) signale STOP i TERM i da komandu za uništenje procesa zadaje isti korisnik koji je kreirao proces.
  • A. 

   Kill -SIGKILL 3050

  • B. 

   Kill -SIGSTOP 3000

  • C. 

   Kill -SIGTERM 3000

  • D. 

   Killall -SIGQUIT boom

 • 19. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, a PPID = 3000, koji ne “hvata” (catch) signal QUIT. Šta će uništiti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik.
  • A. 

   Komanda “kill -SIGKILL 4000” koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Komanda “kill -SIGSTOP 4000” koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • C. 

   Kontrolni karakter Ctrl – C koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl – \ koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

Back to Top Back to top