Os1 Odbrana 2

44 Pitanja | Total Attempts: 635

Settings
Please wait...
Os1 Odbrana 2

Questions and Answers
 • 1. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   Stop

  • B. 

   Int

  • C. 

   Hup

  • D. 

   Kill

 • 2. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   INT

  • B. 

   QUIT

  • C. 

   CONT

  • D. 

   TERM

 • 3. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   CONT

  • B. 

   HUP

  • C. 

   STOP

  • D. 

   Nema uljeza

 • 4. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal INT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – \

  • C. 

   Ctrl – I

  • D. 

   Ctrl – Pause(Break)

 • 5. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal QUIT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • B. 

   Ctrl – \

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 6. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal STOP tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 7. 
  Koja komanda neće ubiti proces čiji je PID = 3050, PPID = 3000, a koji je nastao kao rezultat izvršenja komande boom? Pretpostavite da proces ne može da “uhvati” (catch) signale STOP i TERM i da komandu za uništenje procesa zadaje isti korisnik koji je kreirao proces.
  • A. 

   Kill -SIGKILL 3050

  • B. 

   Kill -SIGSTOP 3000

  • C. 

   Kill -SIGTERM 3000

  • D. 

   Killall -SIGQUIT boom

 • 8. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, a PPID = 3000, koji ne “hvata” (catch) signal QUIT. Šta će uništiti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik.
  • A. 

   Komanda “kill -SIGKILL 4000” koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Komanda “kill -SIGSTOP 4000” koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • C. 

   Kontrolni karakter Ctrl – C koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl – \ koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

 • 9. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, a PPID = 3000, koji ne “hvata” (catch) signal QUIT. Šta će uništiti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik.  
  • A. 

   Komanda “kill -SIGKILL 4000” koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Komanda “kill -SIGQUIT 4000” koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • C. 

   Kontrolni karakter Ctrl – S koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl – Q koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

 • 10. 
  Korisnik jsmith je sa konzole TTY1 zadao komandu boom i na taj način pokrenuo interaktivan proces čiji je PID = 4000, PPID = 3000, koji ne “hvata” (catch) signal QUIT. Šta će uništiti taj proces? Pretpostavite da je datoteka /etc/sudoers prazna, tj. da je root jedini privilegovani korisnik
  • A. 

   Komanda “kill -SIGKILL 4000” koju korisnik coyote zadaje sa terminala TTY2

  • B. 

   Komanda “kill -SIGSTOP 4000” koju korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY2

  • C. 

   Komanda “kill -SIGKILL 3000” koju korisnik root zadaje sa terminala TTY2

  • D. 

   Kontrolni karakter Ctrl – Q koji korisnik jsmith zadaje sa terminala TTY1

 • 11. 
  Koji signal Linux šalje svim procesima koje je inicirao korisnik user1 prilikom odjavljivanja korisnika user1 sa sistema?
  • A. 

   STOP

  • B. 

   INT

  • C. 

   HUP

  • D. 

   TERM

 • 12. 
  Kojom komandom (ili komandama) ćete pokrenuti program boomerang kao proces u pozadini koji će se izvršavati i nakon vašeg odjavljivanja sa sistema?
  • A. 

   Boomerang & killall -SIGHUP boomerang

  • B. 

   Nohup boomerang &

  • C. 

   Nice boomerang &

  • D. 

   Renice boomerang &

 • 13. 
  Kojom komandom neprivilegovani korisnik jsmith može pokrenuti program boomerang kao proces sa nižim prioritetom (podrazumevana nice vrednost je 20)?
  • A. 

   Nice 10 boomerang

  • B. 

   Nice boomerang

  • C. 

   Renice boomerang

  • D. 

   Renice 10 boomerang

 • 14. 
  Koje tvrđenje nije tačno?
  • A. 

   Root korisnik može da smanji i poveća prioritet bilo kog procesa

  • B. 

   Nice vrednost procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

  • C. 

   Obični neprivilegovani korisnici ne mogu pokrenu procese sa višim prioritetom

  • D. 

   Prioritet nekog procesa mogu da smanje samo root ili vlasnik tog procesa

 • 15. 
  Kako se posao (tj. procesna grupa) može prebaciti iz prvog plana u pozadinu:
  • A. 

   Komandom jobs

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – S

  • C. 

   Komandom fg

  • D. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

 • 16. 
  Kako se posao (tj. procesna grupa) može prebaciti iz pozadine u prvi plan:
  • A. 

   Komandom jobs

  • B. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

  • C. 

   Komandom fg

  • D. 

   Slanjem signala CONT

 • 17. 
  Podrazumevano, tj. ukoliko nije menjao kontrolne karaktere komandom stty, kontolni karakter kojim se šalje signal CONT tekućem procesu je:
  • A. 

   Ctrl – C

  • B. 

   Ctrl – Pause(Break)

  • C. 

   Ctrl – S

  • D. 

   Ctrl – Q

 • 18. 
  Prilikom prebacivanja procesne grupe iz prvog plana u pozadinu dobija se suspendovani posao. Kojom se komandom inicira nastavak izvršenja tog posla?
  • A. 

   Komandom fg

  • B. 

   Komandom bg

  • C. 

   Kontrolnim karakterom Ctrl – Z

  • D. 

   Komandom sleep

 • 19. 
  Kojim se programom zakazuje jednokratno izvršenje određenog skupa komandi ili shell programa? Pretpostavite da je odgovarajući servis koji obezbeđuje funkcionalnost jednokratnog izvršavanja podignut.
  • A. 

   At

  • B. 

   Cron

  • C. 

   Sched

  • D. 

   Time

 • 20. 
  Kojom se komandom zakazuje periodično izvršenje neke komande? Pretpostavite da je odgovarajući servis koji obezbeđuje funkcionalnost periodičnog izvršavanja podignut.
  • A. 

   At

  • B. 

   Crontab

  • C. 

   Sched

  • D. 

   Time

 • 21. 
  Prvi proces korisničkog nivoa na Linux sistemima je:
  • A. 

   Grub

  • B. 

   Kernel

  • C. 

   Init

  • D. 

   Sched

 • 22. 
  Koji proces usvaja procese siročiće (orphans)?
  • A. 

   Init

  • B. 

   Getty

  • C. 

   Login

  • D. 

   Bash

 • 23. 
  Nivo izvršenja 0 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Reboot

  • B. 

   Zaustavljanje sistema

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Višekorisnički

 • 24. 
  Nivo izvršenja 1 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Reboot

  • B. 

   Zaustavljanje sistema

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Višekorisnički

 • 25. 
  Nivo izvršenja 6 na Linux sistemima je:
  • A. 

   Reboot

  • B. 

   Zaustavljanje sistema

  • C. 

   Jednokorisnički

  • D. 

   Višekorisnički

 • 26. 
  Prelazak u jednokorisnički režim rada obavlja se komandom
  • A. 

   Init q

  • B. 

   Init 1

  • C. 

   Init 0

  • D. 

   Single

 • 27. 
  Gašenje (shutdown) sistema  sa pauzom od 1sec između slanja TERM i KILL signala procesima obavlja se sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -t1 -r now

  • B. 

   Shutdown -t1 -h now

  • C. 

   Shutdown -r +1

  • D. 

   Shutdown -h +1

 • 28. 
  Zakazivanje obaranja i ponovnog podizanja (reboot) sistema nakon jednog minuta obavlja se sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -t1 -r now

  • B. 

   Shutdown -t1 -h now

  • C. 

   Shutdown -r +1

  • D. 

   Shutdown -h +1

 • 29. 
  Zakazano gašenje sistema može se poništiti sledećom komandom:
  • A. 

   Shutdown -h

  • B. 

   Shutdown -r

  • C. 

   Shutdown -c

  • D. 

   Shutdown -a

 • 30. 
  Komanda koja se izvršava kada se pritisne kombinacija tastera Ctrl – Alt – Del specificira se u datoteci:
  • A. 

   /etc/inittab

  • B. 

   /etc/shutdown.allow

  • C. 

   /etc/shutdown

  • D. 

   /etc/init.d

 • 31. 
  Proces koji čeka da se korisnik oglasi sa terminala prilikom prijavljivanja na Linux sistem bez grafičkog okruženja je:
  • A. 

   Init

  • B. 

   Getty

  • C. 

   Login

  • D. 

   Bash

 • 32. 
  Proces koji proverava par lozinka – korisničko ime prilikom prijavljivanja korisnika na Linux sistem bez grafičkog okruženja je:
  • A. 

   Init

  • B. 

   Getty

  • C. 

   Login

  • D. 

   Bash

 • 33. 
  Koji redosled pokretanja procesa najbolje opisuje proceduru prijavljivanja korisnika na Linux sistem bez grafičkog okruženja?
  • A. 

   Init – getty – bash

  • B. 

   Init – login – getty – bash

  • C. 

   Init – getty – login – bash

  • D. 

   Init – login – bash

 • 34. 
  Linkovi na skriptove koji se pokreću prilikom prelaska u jednokorisnički režim rada nalaze se u direktorijumu:
  • A. 

   /etc/rc0.d

  • B. 

   /etc/rc1.d

  • C. 

   /etc/init.d

  • D. 

   /etc/single

 • 35. 
  Šta će biti rezultat izvršenja funkcije printf u sledećem programu? #include <sys/types.h> #include <stdio.h> #include <unistd.h> int vrednost = 7; int main(){   pid_t pid;   pid = fork();   if (pid ==0) vrednost += 15;   else if (pid > 0){     wait(NULL);     printf(“VREDNOST = %d”,vrednost);     exit(0);   } } VREDNOST = 7.
  • A. 

   Iako je child process izmenio vrednost globalne promenljive nasleđene od parent process-a, to nema uticaja na istu tu globalnu pomenljivu roditeljskog procesa.

  • B. 

   Ne razumem o cemu se radi :)

 • 36. 
  U sledećem programu dete proces postaje (zaokružite tačan odgovor): #include #include #include int main () {   pid_t child_pid;   child_pid = fork ();   if (child_pid >0) sleep (60);   else exit (0);   return 0; }
  • A. 

   Proces koji se stvara nakon 60 sekundi

  • B. 

   Zombi proces

  • C. 

   Regularno uništen od strane roditelja

 • 37. 
  Kakva prava ima vlasnik datoteke u sledećem programu (predpostavlja se da postoji datoteka)? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IXGRP;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Sva prava, tj. pravo čitanja, izmene sadržaja i izvršavanja datoteke. Grupa ima pravo čitanje i izvršavanja, a ostali nikakva prava.

  • B. 

   Nemam pojma o cemu se radi :)

 • 38. 
  Napisati liniju koda koju treba izmeniti tako da svi korisnici koji pripadaju grupi kojoj pripada i datoteka dobiju pravo izmene sadržaja datoteke.
  • A. 

   Liniju koda: mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IXGRP; izmeniti u: mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IXUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IXGRP;

  • B. 

   Nemam pojma o cemu se radi :)

 • 39. 
  Koliko različitih brojeva daje izlaz sledećeg programa? Zaokružite tačan odgovor (a,b,c ili d) i ukratko  obrazložite odgovor. #include <stdio.h>    #include <sys/types.h>    #include <unistd.h>    int main()    {      pid_t child_pid; child_pid = fork();      if(child_pid!=0) {        printf(“%d\n”,(int) getpid();        printf(“%d\n”,(int) child_pid);      }      else {        printf(“%d\n”,(int) getppid());        printf(“%d\n”,(int) getpid());      }      return 0;    }
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 40. 
  Šta je konzolni izlaz sledećeg programa ?   #include <stdio.h> #include <unistd.h> int main () {       printf (“%d\n” , (int) getpid());       return 0; }
  • A. 

   Identifikator procesa koji predstavlja navedeni program

  • B. 

   Identifikator procesa roditelja navedenog programa

  • C. 

   Ispis nasumice određenog identifikatora od strane procesora

 • 41. 
  Šta je konzolni izlaz sledećeg programa ?   #include <stdio.h> #include <unistd.h> int main () {       printf (“%d\n” , (int) getppid());       return 0; }
  • A. 

   Identifikator procesa koji predstavlja navedeni program

  • B. 

   Identifikator procesa roditelja navedenog programa

  • C. 

   Ispis nasumice određenog identifikatora od strane procesora

 • 42. 
  U sledećem programu dete proces postaje ?   #include <stdlib.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main () {       pid_t child_pid;       child_pid = fork ();       if (child_pid >0) sleep (60);       else exit (0);       return 0; }
  • A. 

   Proces koji se stvara nakon 60 sekundi

  • B. 

   Zombi proces

  • C. 

   Regularno uništen od strane roditelja

 • 43. 
  Kakva prava ima vlasnik datoteke u sledećem programu ( predpostavlja se da postoji datoteka za manipulaciju)? #include #include #include #include #include int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Sva prava

  • B. 

   Samo pravo čitanja

  • C. 

   Pravo čitanja i pisanja

  • D. 

   Pravo čitanja i izvršavanja

 • 44. 
  Šta u sledećem programu treba izmeniti da bi korisnici koji pripadaju grupi kojoj je dodeljena datoteka imaju pravo izvršavanja datoteke? #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char* argv[]) {   char* path = argv[1];   mode_t mode = S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH;   int fd = open (path, O_WRONLY | O_EXCL | O_CREAT, mode);   if (fd == ‐1) {     perror (“open”);     return 1;   }   return 0; }
  • A. 

   Dodati S_IXOTH

  • B. 

   Dodati S_IWOTH

  • C. 

   Dodati S_IXGRP

  • D. 

   Dodati S_IXUSR