OPšte Poznavanje Jedrilice

40 Questions

Settings
Please wait...
OPšte Poznavanje Jedrilice

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Klasifikacija jedrilica se vrši prema njihovoj nameni na:
  • A. 

   Niska, srednja i visoka klasa

  • B. 

   Niskokrilce, srednjekrilce i visokokrilce

  • C. 

   Školske, prelazno trenažne, visokosposobne, poluakrobatske i specijalne

  • D. 

   Početničke, srednje – trenažne i sportske

 • 2. 
  Kao konstruktivni materijali koriste  se
  • A. 

   Drvo, lepila, tkanine, metalni okovi i zavrtnji

  • B. 

   Drvo, metal i armirana plastika

  • C. 

   Drvo, tutkalo, bakar i aluminijum

  • D. 

   Armirana plastika i tkanine sa specijalnim lepilima

 • 3. 
  Prema tipu strukture, konstrukcije krila možemo da podelimo na sledeće vrste
  • A. 

   Plastična, metalna i drvena

  • B. 

   Kruta i ravna

  • C. 

   Elastična, poluelestična i kruta

  • D. 

   Sa remenjačom, poluljuskasta i ljuskasta

 • 4. 
  Na slici br.1 su označeni glavni konstrukcioni delovi krila i to:
  • A. 

   1 izlazna ivica, 2 napadna ivica, 3 rebro, 4 ramenjača, 5 oplata

  • B. 

   1 napadna ivica, 2 izlazna ivica, 3 ramenjača, 4 oplata, 5 rebro

  • C. 

   1 ramenjača, 2 oplata, napadna ivica, 4 rebro, 5 izlazna ivica

  • D. 

   1 izlazna ivica, 2 napadna ivica, 3 ramenjača, 4 rebro, 5 oplata

 • 5. 
  Glavna ramenjača je
  • A. 

   Deo konstrukcije trupa koji daje čvrstinu jedrilici.

  • B. 

   Osnovni deo konstrukcije krila koji prima normalni momenat savijanja i normalnu tangencijalnu silu

  • C. 

   Deo krila koji prima opterećenja koja nastaju prilikom vañenja vazdušnih kočnica

  • D. 

   Deo konstrukcija krila koji prima torzione sile

 • 6. 
  Torziona ramenjača ima ulogu da
  • A. 

   Da rastereti glavnu ramenjaču od dejstva normalnog momenta

  • B. 

   Daje trupu čvrstinu na uvijanje.

  • C. 

   Daje dodatno ukrućenje krila

  • D. 

   Primi silu koja nastaje kao rezultat opterećenja na savijanje u tangencijalnoj ravni.

 • 7. 
  Torziona kutija je
  • A. 

   Deo krila koji se nalazi izmeñu napadne ivice i glavne ramenjače i prima momenti uvijanja koji se javljaju u letu.

  • B. 

   Deo trupa koji prima momente uvijanja u letu.

  • C. 

   Deo krila koji se nalazi uz krilca i prima opterećenja stvorena kod komandovanja

  • D. 

   Deo krila koji povezuje rebra

 • 8. 
  Rebra su deo krila koja imaju zadatak da:
  • A. 

   Obrazuju i održavaju oblik aeroprofila krila

  • B. 

   Povezuju napadnu ivicu i izlaznu ivicu krila.

  • C. 

   Dodatno ukrućuju krilo kod savijanja.

  • D. 

   Primaju sva opterećenja koja dejstvuju na krilo

 • 9. 
  Okovi su elementi konstrukcije koji
  • A. 

   Su metalni delovi jedrilice i povezuju elemente konstrukcije

  • B. 

   Omogućavaju rastavljanje jedrilice na osnovne sklopove i primaju sva opterećenja koja se neutrališu u trupu

  • C. 

   Metalni delovi koji ukrućuju jedrilicu.

  • D. 

   Su metalni delovi koji služe za povezivanje komandi

 • 10. 
  Po tipu konstrukcije, trupove  jedrilica delimo na
  • A. 

   Pravilne i slobodne forme

  • B. 

   Metalne, drvene i plastična

  • C. 

   Rešetkaste, kutijaste, poluljuskaste i ljuskaste

  • D. 

   Torzione i krute

 • 11. 
  Trup služi za:
  • A. 

   Smeštaj svih potrebnih delova opreme za let

  • B. 

   Ostvarivanje veze sa krilom i repnim površinama, smeštaj kabine, komandi leta i opreme.

  • C. 

   Obezbeñenje pravilnog leta jedrilice

  • D. 

   Obezbeñuje vezu krila i repnih površina.

 • 12. 
  Uloga repnih površina je da
  • A. 

   Uravnoteže sve momente koji deluju na jedrilicu

  • B. 

   Omoguće komandovanje po vertikalnoj osi jedrilice

  • C. 

   Omoguće komandovanje po uzdužnoj osi jedrilice

  • D. 

   Stvore uravnotežujuće momente oko težišta jedrilice i omoguće upravljanje

 • 13. 
  Trimer ima ulogu da
  • A. 

   Olakša komandovanje po nagibu.

  • B. 

   Smanji silu na komadi visine i rastereti opterećenje pilotu na palici

  • C. 

   Smanji radijus zaokreta jedrilice

  • D. 

   Smanji propadanje u oštrom zaokretu

 • 14. 
  Kabina jedrilice je deo konstrukcije koji služi
  • A. 

   Za smeštaj pilota, padobrana, instrumenata, komandi i dodatne opreme

  • B. 

   Za smeštaj celokupnog tereta u letu

  • C. 

   Za smeštaj pilota i mogućnost dobre vidljivosti

  • D. 

   . Za smeštaj pilota i mogućnost dobre vidljivosti

 • 15. 
  Klasifikacija instrumenata prema principu rada je zasnovana na
  • A. 

   Brzini i tačnosti pokazivanja očitanih vrednosti

  • B. 

   Načinu pokazivanja (očitavanje) podataka

  • C. 

   Korišćenju odreñenih fizičkih zakona (mehanike i magnetizma)

  • D. 

   Principima konstrukcije osnovnog mehanizma

 • 16. 
  Klasifikacija instrumenata prema osnovnom mehanizmu  su
  • A. 

   Pokazivači brzina (putna, dizanje – propadanje) i orijentacijski

  • B. 

   Električni i mehanički

  • C. 

   Električni i žiroskopski

  • D. 

   Manometarski, žiroskopski i opružni

 • 17. 
  Klasifikacija instrumenata po nameni
  • A. 

   Električni i mehanički

  • B. 

   Letački i mehaničarski

  • C. 

   Letni i statični

  • D. 

   Pilotažni i navigacijski

 • 18. 
  Primarnoj grupi instrumenata na komandnoj tabli pripadaju instrumenti
  • A. 

   Koji definišu brzinu kretanja jedrilice

  • B. 

   Koji služa za odreñivanje položaja jedrilice

  • C. 

   Kojima se odreñuje visina i propadanje jedrilice

  • D. 

   Koji su najbitniji za let

 • 19. 
  Osnovni  manometarski elementi instrumenata su
  • A. 

   Instrumenti koje pokreće venturi efekat

  • B. 

   Polužni mehanizmi(poluge i osovine)

  • C. 

   Elastična komora (membrana, kapsula i meh)

  • D. 

   Zupčasti mehanizam (zupčanici, poluge i kazaljke)

 • 20. 
  Žiroskopski instrumenti poseduju mehanizam koji se naziva žiroskop i koji je
  • A. 

   Uvek pokretan venturi efektom

  • B. 

   Disk koji se obrće velikom brzinom i pored obrtanja oko svoje ose ima bar još jedan stepen slobode kretanja.

  • C. 

   Opremljen veoma osetljivom membranom koja reaguje na sve vrste obrtanja.

  • D. 

   Obavezno napajan električnom jednosmernom strujom

 • 21. 
  Na slici br.2 je šematski  prikazan instrument
  • A. 

   Visinomer

  • B. 

   Variometar

  • C. 

   Brzinomer

  • D. 

   Kompas

 • 22. 
  Na slici br.3 je šematski  prikazan instrument
  • A. 

   Brzinomjer

  • B. 

   Pokazivač pravca

  • C. 

   Variometar

  • D. 

   Brzinomer

 • 23. 
  Na slici br.4 je prikazan instrument
  • A. 

   Brzinomer

  • B. 

   Žiroskop

  • C. 

   Barograf

  • D. 

   Visinomer

 • 24. 
  Na slici br.5 je šematski  prikazan instrument
  • A. 

   Variometar

  • B. 

   Visinomer

  • C. 

   Brzinomer

  • D. 

   Pokazivač skretanja

 • 25. 
  Magnetski  kompas se može koristiti da bi se pratio stvarni  kurs samo ako su urađenepotrebne  korekcije za magnetnu _______ i kompasnu _______
  • A. 

   Magnetsku devijaciju i kompasnu varijaciju

  • B. 

   Magnetsku varijaciju i kompasnu devijaciju

  • C. 

   Korekcije nisu potrebne

  • D. 

   Magnetsku inklinaciju i kompasnu devijaciju

 • 26. 
  Osobina kompasa da daje pogrešne  indikacije kada je jedrilica u zaokretu  je posledica vertikalnog privlačenja koje se naziva
  • A. 

   Inklinacija

  • B. 

   Deklinacija

  • C. 

   Devijacija

  • D. 

   Varijacija

 • 27. 
  Šta pokazuje komad vunice zalepljen na kabinu ispred pilota?
  • A. 

   Kruženje

  • B. 

   Propadanje

  • C. 

   Penjanje

  • D. 

   Klizanje

 • 28. 
  Šta pokazuje instrument sa metalnom  kuglicom na instrument tabli.
  • A. 

   Propadanje

  • B. 

   Kruženje

  • C. 

   Klizanje

  • D. 

   Penjanje

 • 29. 
  Srce pitostatičkog sistema je metalni meh koji se naziva
  • A. 

   Žiro disk

  • B. 

   Aneroid

  • C. 

   Pitocev

  • D. 

   Venturi tuba

 • 30. 
  Stvarna brzina jedrilice kroz vazduh se naziva
  • A. 

   Brzina kroz vazduh (TAS - true air speed)

  • B. 

   Putna brzina (GS - ground speed)

  • C. 

   Očitana brzina (IAS – indicated air speed)

  • D. 

   Kalibrirana brzina (CAS – calibrated air spped

 • 31. 
  Aktuelna  visina jedrilice iznad terena se naziva
  • A. 

   Visina po pritisku

  • B. 

   Stvarna visina

  • C. 

   Apsolutna visina

  • D. 

   Standardna visina

 • 32. 
  Instrument na jedrilici koji pokazuje brzinu penjanja ili spuštanja naziva se
  • A. 

   Kalimetar

  • B. 

   Variometar

  • C. 

   Brzinomer

  • D. 

   Visinomer

 • 33. 
  Instrument za beleženje pritiska koji se koristi da bi se dobio zapis o visinama  na osnovu pritiska naziva se
  • A. 

   Barograf

  • B. 

   Kaligraf

  • C. 

   Tenziograf

  • D. 

   Visinograf

 • 34. 
  U kom pravcu magnetski kompas pokazuje skretanje  kada se u zaokret ulazi iz pravca severa ?
  • A. 

   Nema skretanja

  • B. 

   Zavisi od varijacije

  • C. 

   Istom

  • D. 

   Suprotnom

 • 35. 
  Posmatrajući sliku br.6 odredite  na koju stranu zaokreta jedrilica klizi.
  • A. 

   Propada

  • B. 

   Unutrašnju

  • C. 

   Spoljašnju

  • D. 

   Ne klizi

 • 36. 
  Posmatrajući sliku br.7 odredite  na koju stranu zaokreta jedrilica klizi.
  • A. 

   Propada

  • B. 

   Unutrašnju

  • C. 

   Ne klizi

  • D. 

   Spoljašnju

 • 37. 
  Instrument GPS (dži, pi, es) za pokazivanje podataka koristi
  • A. 

   Najbliži VOR

  • B. 

   Zemljin magnetizam

  • C. 

   Satelite

  • D. 

   Radiostanice

 • 38. 
  Koje podatke može da pokaže GPS
  • A. 

   Geografske koordinate, visinu, vlažnost vazduha

  • B. 

   Udaljenost od zadate tačke, vlažnost vazduha, atmosferski pritisak

  • C. 

   Geografske koordinate, visinu iznad terena, udaljenost do zadate tačke

  • D. 

   Geografske koordinate, atmosferski pritisak, udaljenost od prethodne putne tačke

 • 39. 
  Sa koliko  najmanje satelita GPS treba da pimi podatke da bi pokazao geografske koordinate
  • A. 

   četiri

  • B. 

   Pet

  • C. 

   Dva

  • D. 

   Tri

 • 40. 
  Sa koliko  najmanje satelita GPS treba da primi podatke da bi pokazao visinu
  • A. 

   Pet

  • B. 

   četiri

  • C. 

   Tri

  • D. 

   Jedan