Tema 8 - L’administració Pública A L’ordenament Espanyol.

102 Preguntes | Total Attempts: 321

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tema 8 - L’administració Pública A L’ordenament Espanyol.

Questions and Answers
 • 1. 
  Quin dels següents és un tret definitori de l'Administració pública espanyola?
  • A. 

   Submissió al dret.

  • B. 

   Consecució de l'interès general.

  • C. 

   Control judicial.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 2. 
  D'acord amb la Llei 30/1992, cadascuna de les Administracions públiques actua per al compliment dels seus fins:
  • A. 

   Amb personalitat jurídica comú.

  • B. 

   Amb personalitat jurídica única.

  • C. 

   Sense personalitat jurídica diferenciada.

  • D. 

   Mitjançant òrans administratius i organismes públics.

 • 3. 
  El conjunt d'òrgans que integren cada Administració pública:
  • A. 

   Tenen personalitat jurídica i plena capacitat d'actuar per al compliment de les seves compatències.

  • B. 

   Estan ordenats jeràrquicament i no tenen personalitat jurídica.

  • C. 

   Estan ordenats jeràrquicament i tenen personalitat jurídica pròpia.

  • D. 

   Són creats, suprimits i modificats per llei.

 • 4. 
  D'acord amb l'article 103 de la Constitució  (assenyalar quina de les afirmacions no és correcta):
  • A. 

   L'Administració pública serveix amb l'objectivitat al Govern de la Nació, de les comunitats autònomes o als òrgans competens de les entitats locals.

  • B. 

   L'Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals.

  • C. 

   L'Administració pública actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret.

  • D. 

   Els òrgans de l'Administració de l'Estat són creats, regits i coordinats d'acord amb la llei.

 • 5. 
  L'Administració ha d'actuar... i per això la llei li otorga els poders i les prerrogatives necessàries per a l'acompliment de l'objectiu de servei als interessos generals:
  • A. 

   Amb eficiència.

  • B. 

   Amb objectivitat.

  • C. 

   Amb eficàcia.

  • D. 

   D'acord amb el principi de descentralització funcional.

 • 6. 
  L'Administració pública és una organització professionalitzada, i conseqüentment:
  • A. 

   El seu personal s'ha de seleccionar d'acord amb els principis de mèrit i capacitat.

  • B. 

   El seu personal s'ha de seleccionar mitjançant el sistema d'oposició lliure i amb publicitat.

  • C. 

   El seu personal ha de tenir la condició de fix i gaudir del privilegi de la inamobilitat.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 7. 
  Quan l'Administració pública amb la seva actuació s'aparta de l'interès general previst per la norma per a satisfer un altre de diferent, diem que:
  • A. 

   Actua amb prevadicació.

  • B. 

   Actua amb desviació de poder.

  • C. 

   La seva actuació és il.legal.

  • D. 

   Actua amb abús de poder.

 • 8. 
  L'Article 9.1 de la Constitució preveu "els poders públics resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic". Amb aquesta afirmació està fent referència a:
  • A. 

   Al principi de legalitat.

  • B. 

   Al principi d'objectivitat.

  • C. 

   Al principi d'eficàcia.

  • D. 

   Al principi de transparència.

 • 9. 
  L'organització de l'Administració pública espanyola es fonamenta en la distinció entre:
  • A. 

   L'Administració territorial i l'Administració no territorial.

  • B. 

   L'Administració de l'Estat i l'Administració de les comunitats autònomes.

  • C. 

   L'Administració de l'Estat i l'administració institucional.

  • D. 

   L'Administració territorial, l'Administració central, l'Admisniatració perifèrica, l'Administració local i l'Administració institucional.

 • 10. 
  La llei atorga finalitats de tipus general en relació amb tota la població de llur demarcaió territorial a:
  • A. 

   Tots els ens públics que tenen personalitat jurídica.

  • B. 

   Tots els òrgans administratius.

  • C. 

   Els ens que integren l'Administració territorial.

  • D. 

   L'Administració general de l'Estat i a les Administracions de les comunitats autònomes; l'Administració local i l'Administració institucional només tenen finalitats específiques.

 • 11. 
  Els ens que integren l'anomenada administració institucional:
  • A. 

   Tenen personalitat jurídica pròpia.

  • B. 

   Són creats i depenen de les administracions territorials.

  • C. 

   Són creats per al desenvolupament de funcions específiques.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 12. 
  Els subjectes integrants en el poder executiu, la funció dels quals és executar la llei, són:
  • A. 

   Els òrgans administratius.

  • B. 

   L'Administració pública.

  • C. 

   Els empleats públics.

  • D. 

   Els òrgans de govern.

 • 13. 
  Qui determina en cada moment quin és l'interès general a assolir per l'Administració amb la seva actuació?
  • A. 

   Els partits polítics amb més representació parlamentària.

  • B. 

   Els ciutadans, a través del referèndum.

  • C. 

   El Govern de l'Estat, d'acord amb els de les comunitats autònomes.

  • D. 

   La llei, com a expressió de la voluntat del poble.

 • 14. 
  El fet que l'Estat es defineix com un estat de dret, comporta que l'Administració:
  • A. 

   Ha d'actuar amb estricta observança del principi de legalitat.

  • B. 

   Ha d'ajustar la seva organització als principis d'eficàcia i eficiència.

  • C. 

   Les persones que dirigeixen la seva actuació han de ser escollits pels ciutadans.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 15. 
  Assenyalar quina de les següents no és correcta:
  • A. 

   En virtut de la jerarquia administrativa els òrgans de cada Administració s'estructuren de forma esglaonada.

  • B. 

   La desconcentració opera entre els òrgans d'una mateixa administració.

  • C. 

   La descentralització opera entre els diferents nivells d'administració.

  • D. 

   La jerarquia opera entre els òrgans d'una mateixa administració i també entre l'Administració territorial i l'Administració institucional.

 • 16. 
  El fet que la Constitució estableixi que la selecció dels funcionaris s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, és una conseqüencia que l'estat es defineix com un estat:
  • A. 

   De dret.

  • B. 

   Monàrquic.

  • C. 

   Democràtic.

  • D. 

   Social.

 • 17. 
  D'acord amb l'article 105 de la Constitució, la llei regularà:
  • A. 

   L'accés dels ciutadans als expedients en els quals acreditin tenir un interès i que estiguin en tràmit.

  • B. 

   L'accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant el que afecti a la seguretat i la defensa de l'Estat, la indigació dels delictes i la intimitat de les persones.

  • C. 

   L'audiència dels ciutadans directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes per la llei en els procediments administratius en els què la resolució que es dicti pugui afectar als seus interessos.

  • D. 

   El procediment a través del qual han de fer-se els actes administratius, amb garantia, en tot cas, del tràmit d'audiència de l'interessat i del d'informació pública.

 • 18. 
  D'acord amb l'article 3 de la Llei 30/92, les Administracions públiques actuen d'acord amb els principis:
  • A. 

   D'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.

  • B. 

   Bona fe i confiança legítima.

  • C. 

   Transparència i participació.

  • D. 

   Eficiència i servei als ciutadans.

 • 19. 
  Són manisfestacions del principi de transparència que ha d'inspirar l'actuació de l'Administració:
  • A. 

   El ciutadà té dret a conèixer les decisions que l'Administració prepara i que puguin afectar-li.

  • B. 

   El ciutadà té dret a conèixer els documents o informacions que estan en poder de l'Administració i que siguin del seu interès.

  • C. 

   El ciutadà té dret a conèixer els motius i raons per les quals l'Administració ha acordat alguna mesura.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 20. 
  D'acord amb l'article 3 de la Llei 30/92 no és un principi d'actuació de les administracions públiques:
  • A. 

   L'eficàcia.

  • B. 

   La jerarquia.

  • C. 

   La delegació.

  • D. 

   La desconcentració.

 • 21. 
  En les seves relacions amb els ciutadans les administracions públiques actuen de conformitat amb els principis de:
  • A. 

   Bona fe i confiança legítima.

  • B. 

   Transparència i participació.

  • C. 

   Eficiència i servei als ciutadans.

  • D. 

   Lagalitat i coordinació.

 • 22. 
  Les administracions públiques en les seves relacions es regeixen pels principis de:
  • A. 

   Cooperació.

  • B. 

   Col.laboració.

  • C. 

   Coordinació.

  • D. 

   A i B són correctes.

 • 23. 
  Quin dels següents és un tret que caracteritza l'Administració pública?
  • A. 

   Actua amb plena subjecció al dret.

  • B. 

   La seva actuació és controlada pels tribunals.

  • C. 

   La finalitat de la seva actuació és la consecució dels interessos generals.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 24. 
  Assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta:
  • A. 

   Hi ha diverses administracions públiques, cadescuna de les quals té la seva pròpia personalitat jurídica.

  • B. 

   Els òrgans que formen part d'una administració pública tenen personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per a l'exercici de les competències que tenen assignades.

  • C. 

   Cada ens local té la seva pròpia personalitat jurídica.

  • D. 

   El ple d'una Corporació local és un òrgan d'aquesta i no té personalitat jurídica.

 • 25. 
  La jerarquia administrativa afecta a la relació entre:
  • A. 

   Els diferens òrgans administratius d'un mateix ram de l'Administració.

  • B. 

   Els diferens òrgans administratius que estiguin enquadrats en un mateix nivell de l'Administració.

  • C. 

   Els ens administratius descentralitzats i l'ens al qual estan vinculats.

  • D. 

   Els ens institucionals i els ens territorials als quals estan vinculats.

Back to Top Back to top