Tema 7 - LA Generalitat De Catalunya.

90 Preguntes | Total Attempts: 1502

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tema 7 - LA Generalitat De Catalunya.

Questions and Answers
 • 1. 
  Catalunya va accedir a l'autonomia per la via prevista en:
  • A. 

   Els articles 151.1 i 151.2 de la Constitució.

  • B. 

   Els articles 151.1 i 149.1 de la Constitució.

  • C. 

   Disposició transitòria segona i l'article 151.2 de la Constitució.

  • D. 

   Disposició transitòria segona i article 149.1 de la Constitució.

 • 2. 
  L'Estatut vigent és:
  • A. 

   Conseqüència de la reforma de l'anterior.

  • B. 

   És una llei orgànica.

  • C. 

   És de l'any 2006.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 3. 
  L'Estatut d'Autonomia:
  • A. 

   Té 223 articles repartits en tres títols.

  • B. 

   Té set títols i 223 articles.

  • C. 

   Té un Titol preliminar, 10 títols i 169 articles.

  • D. 

   Té un títol preliminar, set títols i 223 articles.

 • 4. 
  Les institucions de la Generalitat es regulen en... de l'Estatut:
  • A. 

   Capítol I del Títol I.

  • B. 

   Títol III.

  • C. 

   Títol II.

  • D. 

   Títol preliminar.

 • 5. 
  Quina de les següents no té la condició d'Institució de la Generalitat?
  • A. 

   La Comissió Jurídica Assessora.

  • B. 

   El Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

  • C. 

   La Sindicatura de Comptes.

  • D. 

   El Síndic de Greuges.

 • 6. 
  El sistema institucional què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya, és:
  • A. 

   El Parlament de Catalunya.

  • B. 

   Les institucions de la Generalitat i els ens locals de Catalunya.

  • C. 

   El Parlament, el Govern i la Presidència de la Generalitat.

  • D. 

   La Generalitat.

 • 7. 
  Assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta:
  • A. 

   Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya.

  • B. 

   Els poders de la Generalitat emanen de la Constitució, de l'Estatut i de la resta de l'ordament jurídic.

  • C. 

   Els poders de la Generalitat s'exerceixen d'acord amb el que estebleixen l'Estatut i la Constitució.

  • D. 

   La Generalitat és integrada per les institucions que preveu l'Estatut, per els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin, com a ens en els quals la Generalitat s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia.

 • 8. 
  Les relecions de la Generalitat amb l'Estat:
  • A. 

   Es fonamenten en el principi de lleialtat mútua.

  • B. 

   Es regeixen pel principi general segons el qual la Generalitat és estat.

  • C. 

   Es regeixen en el principi d'autonomia.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 9. 
  Les relacions de la Generalitat amb l'Estat:
  • A. 

   Es regeixen pel principi de bilateralitat en matèria de finançament; en la resta de matèries pel principi de multilateralitat.

  • B. 

   Es regeixen pel principi de multilateralitat en matèria de finançament; en la resta de matèries pel principi de bilateralitat.

  • C. 

   Es regeixen pel principi de bilateralitat i també pel de multilateralitat.

  • D. 

   Es regeixen pel principi d'autonomia, de multilateralitat i de lleialtat recíproca.

 • 10. 
  La llengua d'ús normal de les administracions públiques catalanes és:
  • A. 

   El castellà.

  • B. 

   El català.

  • C. 

   El català, el castellà i l'aranès.

  • D. 

   El castellà per les administracions dependents de l'Estat, i el català per les administracions dependents de la Generalitat i dels ens locals.

 • 11. 
  Assenyalar quina de les afirmacions següents no és correcta:
  • A. 

   La llengua pròpia de Catalunya és el català.

  • B. 

   El català i el castellà són llengües oficials de Catalunya.

  • C. 

   A Catalunya totes les persones tenen el dret i el deure d'utilitzar les dues llengües oficials.

  • D. 

   A Catalunya, els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer el català i el castellà.

 • 12. 
  Per gaudir de la condició política de català és necessari:
  • A. 

   Tenir residència en un municipi català.

  • B. 

   Tenir veïnatge administratiu a Catalunya i ser ciutadà espanyol.

  • C. 

   Tenir veïnatge administratiu a Catalunya, encara que no es tingui nacionalitat espanyola.

  • D. 

   Tenir la nacionalitat espanyola i sol.licitar-ho an la forma prevista per la llei.

 • 13. 
  D'acord amb l'Estatut, Catalunya, definida com a... té com a símbols nacionals, la bandera, la festa i l'himne de Catalunya. 
  • A. 

   Nació.

  • B. 

   Comunitat autònoma.

  • C. 

   Estat regional.

  • D. 

   Nacionalitat.

 • 14. 
  El territori de Catalunya és:
  • A. 

   El que correspon als límits geogràfics i administratius de la Generalitat en el moment de l'entrada en vigor de l'Estatut de 2006.

  • B. 

   El que correspon als límits geogràfics i administratius de la Generalitat en el moment de l'entrada en vigor de l'Estatut de 1979.

  • C. 

   El que correspon a les comarques catalanes en el moment de la constitució de la comunitat autònoma.

  • D. 

   El que correspon a les quatre províncies catalanes en el moment de l'entrada en vigor de l'Estatut de 1979.

 • 15. 
  La ciutat de Barcelona és la capital de Catalunya què és la seu permanent:
  • A. 

   De totes les institucions de la Generalitat.

  • B. 

   Del Parlament, de la Presidència i del Govern de la Generalitat.

  • C. 

   De la Presidència de la Generalitat; el Govern i el Parlament poden tenir seu en altres llocs de Catalunya si així es determina mitjançant llei del Parlament.

  • D. 

   Del Parlament; el Govern i la Presidència de la Generalitat poden tenir seu en altres llocs de Catalunya.

 • 16. 
  El títol primer de l'Estatut regula:
  • A. 

   Els drets, deures i principis rectors.

  • B. 

   Les institucions de la Generalitat.

  • C. 

   Els principis identificatius de Catalunya com a nacionalitat.

  • D. 

   El finançament de la Generalitat.

 • 17. 
  El capítol I del Títol I de l'Estatut regula els drets i deures de l'àmbit civil i social, entre els quals reconeix el dret de totes les persones:
  • A. 

   A viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i de tota mensa de discriminació.

  • B. 

   A viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments sense que pugui ser discriminats per raó de l'edat.

  • C. 

   Al lliure desemvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i llur benestar en el context familiar i social.

  • D. 

   A rebre l'atenció integral necessària per a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació i maltractaments.

 • 18. 
  Quins d'aquest són deures de totes les persones, d'acord amb l'Estatut?
  • A. 

   A respectar i preservar el patrimoni cultural.

  • B. 

   El deure de fer un ús responsable dels recursos naturals i del paisatge i d'evitar-ne el malbaratament.

  • C. 

   De col.laborar en la conservació del patrimoni natural i en les actuacions que tendeixen a eliminar les diferents formes de contaminació, amb l'objectiu de mantenir-lo i conservar-lo per a les generacions futures.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 19. 
  Quina de les següents és una garantia dels drets que regula l'Estatut?
  • A. 

   La reserva de llei.

  • B. 

   El recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional o davant el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

  • C. 

   El recurs davant els tribunals ordinaris mitjançant un procediment fonamental en els principis de preferència i sumarietat.

  • D. 

   La possibilitat de presentar recurs de queixa o d'exercir el dret de petició davant el Síndic de Greuges.

 • 20. 
  L'Estatut d'Autonomia, és per Catalunya:
  • A. 

   La seva norma institucional bàsica.

  • B. 

   La seva norma constitucional.

  • C. 

   La norma que desembolupa la Constitució en allò que afecta als interessos de Catalunya.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 21. 
  L'afirmació "l'autogovern  de Catalunya es fonamenta en la Constitució, i en els drets històrics del poble català" està continguda en:
  • A. 

   El títol preliminar de l'Estatut d'Autonomia.

  • B. 

   El preàmbul de l'Estatut d'Autonomia.

  • C. 

   La disposició final de l'Estatut d'Autonomia.

  • D. 

   L'article 1 de l'Estatut d'Autonomia.

 • 22. 
  La llengua pròpia de Catalunya és:
  • A. 

   El català i el castellà en règim de cooficialitat.

  • B. 

   El castellà, en quant que és l'idioma oficial de tot l'Estat espanyol.

  • C. 

   El català i l'aranès.

  • D. 

   El català

 • 23. 
  La llengua oficial de Catalunya és:
  • A. 

   El castellà, el català i l'aranès.

  • B. 

   El català i el castellà.

  • C. 

   El català.

  • D. 

   El català i el castellà, i ambdues son també llengua pròpia de la Generalitat; l'aranès és la llengua pròpia de l'Aran.

 • 24. 
  D'acord amb l'article 6 de l'Estatut, qui té l'obligació de conèixer el català?
  • A. 

   Tots els ciutadans.

  • B. 

   Tots els ciutadans que estiguin residint a Catalunya.

  • C. 

   Tots els ciutadans de Catalunya.

  • D. 

   Els que tinguin reconeguda la nacionalitat catalana.

 • 25. 
  Són símbols de Catalunya:
  • A. 

   La llengua, la cultura i el territori.

  • B. 

   La cultura i la llengua.

  • C. 

   La bandera, la festa i l'himne.

  • D. 

   La bandera, l'ensenya, l'himne, l'escut i la llengua.

Back to Top Back to top