Tema 5 - Actuacions En Casos D'emergència. Primers Auxilis.

72 Preguntes
Tema 5 - Actuacions En Casos D
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Segons la lesió que produeixen, les cremades es classifiquen en: 
  • A. 

   Primer grau, segón grau i tercer grau.

  • B. 

   Primer grau, grau mitjà i tercer grau.

  • C. 

   Lleus, lleugerement greus i greus.

  • D. 

   Cap és correcta.

 • 2. 
  Davant d'una cremada de segón grau, són primers auxilis:
  • A. 

   Refredar la zona afectada amb aigua freda ràpidament.

  • B. 

   Punxar les cremades que apareixen.

  • C. 

   Cobrir la cremada amb una gasa estèril o un drap net.

  • D. 

   Són correctes a) i c).

 • 3. 
  La primera mesura a pendre davant d'una electrocució serà:
  • A. 

   Retirar l'accidentat ràpidament de la xarxa elèctrica.

  • B. 

   Desconnectar ràpidament el corrent elèctric.

  • C. 

   Posar l'accidentat al terra i fer-li friccions.

  • D. 

   Curar-li les lesions produïdes.

 • 4. 
  El cop de calor es produeix:
  • A. 

   Per una baixada sobtada de la temperatura de l'ambient.

  • B. 

   Perquè fallen els mecanismes de termoregulació de l'organisme.

  • C. 

   Per estar en dejú durant molt temps.

  • D. 

   Per falta de roba.

 • 5. 
  En el cop de calor no es produeix:
  • A. 

   Mal de cap, nausees, vòmits.

  • B. 

   Temperatura elevada.

  • C. 

   Confusió, deliri i conducta estranya.

  • D. 

   Pell freda i suor.

 • 6. 
  L'objectiu principal dels primers auxilis davant d'un cop de calor és:
  • A. 

   Col.locar la víctima en un lloc càlid.

  • B. 

   Disminuir la temperatura tan ràpid com sigui possible.

  • C. 

   Mantenir la persona en dejú.

  • D. 

   Cap és correcta.

 • 7. 
  Davant d'una congelació no s'ha de:
  • A. 

   Fer massatges a les zones lesionades.

  • B. 

   Afluixar la roba ajustada.

  • C. 

   Elevar la zona afectada.

  • D. 

   Manipular les zones afectades amb suavitat per evitar lesions mecàniques.

 • 8. 
  Les persones més susceptibles de tenir una hipotèrmia accidental són:
  • A. 

   La gent gran.

  • B. 

   Els nens lactants.

  • C. 

   Les persones amb una mala circulació sanguínia.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 9. 
  Són signes i símptomes d'una luxació: 
  • A. 

   El dolor.

  • B. 

   La manca de mobilitat.

  • C. 

   La deformació local.

  • D. 

   Són correctes a) i c).

 • 10. 
  Quan es produeix un esquinç es lesionen:
  • A. 

   Les articulacions lligamentoses.

  • B. 

   Els músculs.

  • C. 

   La pell.

  • D. 

   Els ossos.

 • 11. 
  El suport vital avançat ha d'iniciar-se abans de:
  • A. 

   2 minuts.

  • B. 

   4 minuts.

  • C. 

   6 minuts.

  • D. 

   8 minuts.

 • 12. 
  La ressucitació cardiopulmunar es finalitzarà:
  • A. 

   En cas d'asistòlia refractària transcorreguts 5 minuts.

  • B. 

   Quan l'interval entre l'inici de la PCR i l'inici de la RCP bàsica sigui de 10 minuts.

  • C. 

   Quan el reanimador estigui exaust.

  • D. 

   Quan l'interval entre l'inici de la PCR i l'inici de la RCP bàsica superi els 30 minuts.

 • 13. 
  Si un pacient ha sofert un ennuegament en el qual les vies aèries estan ocupades per un objecte, utilitzarem la maniobra de:
  • A. 

   Credé.

  • B. 

   Heiber-Esmarch.

  • C. 

   Halstead.

  • D. 

   Heimlich.

 • 14. 
  La maniobra de Heimlich es realitza mitjançant 5 compressions brusques en:
  • A. 

   Epigastri.

  • B. 

   Tòrax.

  • C. 

   Apòfisi xifoide.

  • D. 

   Estèrnum.

 • 15. 
  El suport vital bàsic ha d'iniciar-se abans de:
  • A. 

   2 minuts.

  • B. 

   4 minuts.

  • C. 

   6 minuts.

  • D. 

   8 minuts.

 • 16. 
  La desobstrucció de la via aèria mitjançant l'alevació de la mandíbula s'anomena:
  • A. 

   Maiobra de Heimlich.

  • B. 

   Maniobra de front-mentó.

  • C. 

   Maniobra de Credé.

  • D. 

   Maniobra de Gowers.

 • 17. 
  La posició en la qual fem rodar al pacient des de la seva situació inicial cap al reanimador, mantenint alineats cap, tronc i extremitats, s'anomena:
  • A. 

   Posició front-mentó.

  • B. 

   Posició de Fowler.

  • C. 

   Posició de Trendelenburg.

  • D. 

   Posició lateral de seguretat.

 • 18. 
  El massatge cardíac extern es realitza carregant el pes del reanimador sobre l'estèrnum per tal que s'enfonsi aproximadament:
  • A. 

   1 cm.

  • B. 

   3 cm.

  • C. 

   5 cm.

  • D. 

   7 cm.

 • 19. 
  En una situació d'aturada cardiorespiratòria (segons les recomanacions ERC 2000) amb dos reanimadors, es realitzaran: 
  • A. 

   2 insuflacions per cada 15 compressions toràciques.

  • B. 

   1 insuflació per cada 15 compressions toràciques.

  • C. 

   1 insuflació per cada 10 compressions toràciques.

  • D. 

   1 insiflació per cada 5 compressions toràciques.

 • 20. 
  El massatge cardíac extern en lactans es realitza deprimint l'estèrnum amb dos dits per tal que s'enfonsi aproximadament:
  • A. 

   2-3 cm.

  • B. 

   4-5 cm.

  • C. 

   6-7 cm.

  • D. 

   8-9 cm.

 • 21. 
  Segons el material disponible, coneixements i habilitats, les tècniques de RCP poden ser:  
  • A. 

   Suport Vital Bàsic.

  • B. 

   Suport Vital Habitual.

  • C. 

   Suport Vital Avançat.

  • D. 

   A i C són correctes.

 • 22. 
  En quins casos no està indicada la RCP?
  • A. 

   El respecte al dret del pacient a refusar el tractament; evitar riscos greus per a un altre pacient i/o al propi ressucitador.

  • B. 

   Quan la RCP retardi l'atenció a altres víctimes amb més possibilitats de sobreviure.

  • C. 

   Quan la víctima mostri signes de mort biològica.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 23. 
  Per comprovar si existeix circulació sangínia, es buscarà la presència o no del batec principalment en l'artèria:
  • A. 

   Radial.

  • B. 

   Femoral.

  • C. 

   Cubital.

  • D. 

   Caròtida.

 • 24. 
  Respecte a una aturada cardíaca una de les afirmacions que es fa és falsa. Quina?
  • A. 

   S'ha de comprovar que no batega el cor abans d'iniciar la reanimació.

  • B. 

   S'ha d'esperar l'ordre del facultatiu o autoritat competent per iniciar el massatge cardíac.

  • C. 

   S'ha d'evacuar el malalt el més aviat possible al centre hospitalari més pròxim.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 25. 
  Les cremades en les quals hi ha necrosi dels teixits que evoluciona a la formació d'escares són de grau:
  • A. 

   0.

  • B. 

   1.

  • C. 

   2.

  • D. 

   3.

 • 26. 
  L'anomenada regla dels 9 permet saber que en cas de cremades:
  • A. 

   El cap i el coll representen el 9% del la superfície corporal total; pit i abdomen representen el 18% de la superfície corporal total.

  • B. 

   L'esquena representa el 18% i els membres superiors el 18%.

  • C. 

   Els membres inferiors representen el 36% i els genitals el 1% del total.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 27. 
  La regla dels 9 s'utilitza per calcular la superfície cremada. Segons la mateixa una persona que presenta cremades que afecten el braç, a l'avantbraç i a la mà esquerra, presenta una superfície cremada del:
  • A. 

   9%.

  • B. 

   18%.

  • C. 

   36%.

  • D. 

   1%.

 • 28. 
  Cremades que afecten a ambdós membres inferiors en la seva totalitat, suposen uns superfície corporal cremada del:
  • A. 

   9%.

  • B. 

   18%.

  • C. 

   36%.

  • D. 

   1%.

 • 29. 
  La valoració de les cremades es realitza determinant la/el/l':
  • A. 

   Extensió de la cremada.

  • B. 

   Profunditat de la cremada.

  • C. 

   Temps d'evolució de la cremada; edat del pacient.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 30. 
  Per valorar l'extensió de les cremades, s'utilitza la regla del:
  • A. 

   7 o múltiple de 7.

  • B. 

   8 o múltiple de 8.

  • C. 

   9 o múltiple de 9.

  • D. 

   10 o múltiple de 10.

 • 31. 
  Les cremades de primer grau són:
  • A. 

   Aquelles que afecten a l'epidermis.

  • B. 

   Aquelles que afecten a la part superficial de la dermis.

  • C. 

   Aquelles que afecten a la part profunda de la dermis.

  • D. 

   Aquelles que afecten a músculs i tendons.

 • 32. 
  Les cremades de segon grau profundes són:
  • A. 

   Aquelles que afecten a l'epidermis.

  • B. 

   Aquelles que afecten a la part superficial de la dermis.

  • C. 

   Aquelles que afecten a la part profunda de la dermis.

  • D. 

   Aquelles que afecten a músculs o tendons.

 • 33. 
  Les cremades de quart grau són:
  • A. 

   Aquelles que afecten a l'epidermis.

  • B. 

   Aquelles que afecten a músculs o tendons.

  • C. 

   Aquelles que afecten a osos.

  • D. 

   B i C són correctes.

 • 34. 
  El temps de curació d'una cremada de segon grau superficial varia:
  • A. 

   Entre 3 i 5 dies.

  • B. 

   Entre 10 i 15 dies.

  • C. 

   Entre 3 i 4 setmanes.

  • D. 

   Entre 6 i 8 setmanes.

 • 35. 
  El temps de curació d'una cremada de segon grau profunda varia:
  • A. 

   Entre 5 i 8 dies.

  • B. 

   Entre 1 i 2 setmanes.

  • C. 

   Entre 3 i 4 setmanes.

  • D. 

   Entre 2 i 3 mesos.

 • 36. 
  El temps de curació d'una cremada de primer grau varia:
  • A. 

   Entre 3 i 5 dies.

  • B. 

   Entre 1 i 2 dies.

  • C. 

   Entre 8 i 10 dies.

  • D. 

   Entre 2 i 3 setmanes.

 • 37. 
  Si un pacient presenta cremades en la totalitat de l'extremitat inferior dreata, en el tronc anterior i en els genitals, quin percentatge de SCA (Superfície Corporal Cremada) tindria segons la regla del 9?
  • A. 

   36%.

  • B. 

   27%.

  • C. 

   18%.

  • D. 

   37%.

 • 38. 
  La definició de fractura es coneix com:
  • A. 

   Aquella interrupció de continuïtat de l'os i es defineix segons tipus i magnitud.

  • B. 

   És la fragmentació de l'os.

  • C. 

   És aquell traumatisme que afecta una part de l'organisme.

  • D. 

   Una interrupció de la continuïtat de l'os encara que pot no estar relacionada amb ell.

 • 39. 
  Les forces que poden ocasionar una fractura són:
  • A. 

   Sempre són forces directes.

  • B. 

   Forces tangencials o indirectes.

  • C. 

   Forces de gran magnitud.

  • D. 

   Forces directes o indirectes.

 • 40. 
  Fractura oberta és aquella que:
  • A. 

   Es produeix sense possibilitat de tractament quirúrgic.

  • B. 

   Afecta a músculs i vísceres

  • C. 

   Perfora la pell o la mucosa.

  • D. 

   Un fragment d'os s'encaixa fermament en un altre.

 • 41. 
  Les fractures obertes es classifiquen en:
  • A. 

   Completes o incompletes.

  • B. 

   No es classifiquen.

  • C. 

   Parcial i total.

  • D. 

   Graus I II i III

 • 42. 
  L'hemorràgia de les genives es coneix com:
  • A. 

   Melenes.

  • B. 

   Gingivorragies.

  • C. 

   Hematemesi.

  • D. 

   Epitaxi.

 • 43. 
  Una epitaxi és una hemorràgia de:
  • A. 

   L'aparell digestiu.

  • B. 

   L'oïda.

  • C. 

   El nas.

  • D. 

   El conducte auditiu extern.

 • 44. 
  L'hematemesi és una hemorràgia de:
  • A. 

   Del tracte intestinal inferior.

  • B. 

   Del tracte gastrointestinal superior.

  • C. 

   Que s'acompanya de vòmits.

  • D. 

   B i C són corrcets.

 • 45. 
  L'hemorràgia menstrual s'anomena:
  • A. 

   Menorràgia.

  • B. 

   Hemartres.

  • C. 

   Metrorràgia.

  • D. 

   Hematemesi.

 • 46. 
  La metrorràgia és una hemorràgia:
  • A. 

   Patològica.

  • B. 

   Fisiològica.

  • C. 

   De l'aparell genital femení.

  • D. 

   A i C són correctes.

 • 47. 
  Quan es produeixen petites hemorràgies situades sota l'epidermis i amb forma de flama es parla de:
  • A. 

   Petèquies.

  • B. 

   Víbices.

  • C. 

   Porpra.

  • D. 

   Equimosi.

 • 48. 
  La sang procedent de l'aparell digestiu, que és expulsada amb els excrements s'anomena:
  • A. 

   Melenes.

  • B. 

   Hematemesi.

  • C. 

   Petèquies.

  • D. 

   Hemorràgia.

 • 49. 
  Els blaus a la pell s'anomenen també:
  • A. 

   Hematúria.

  • B. 

   Púrpura.

  • C. 

   Gingivorràgia.

  • D. 

   Equimosi.

 • 50. 
  L'hemorràgia que apareix a una ferida potser d'origen:
  • A. 

   Capil.lar.

  • B. 

   Venós.

  • C. 

   Arterial.

  • D. 

   De qualsevol de les anteriors o mixta.

 • 51. 
  És d'origen respiratori una de les hemorràgies següents:
  • A. 

   Melena.

  • B. 

   Hemoptisi.

  • C. 

   Hematemesi.

  • D. 

   Totes.

 • 52. 
  Les hemorràgies externes en <<llençol>> es produeixen per roptures vasculars de tipus.
  • A. 

   Arterial.

  • B. 

   Venós.

  • C. 

   Capil.lar.

  • D. 

   Per qualsevol de les anteriors.

 • 53. 
  El manual d'autoprotecció s'aprova per: 
  • A. 

   Ordre de 30 de novembre del 1984.

  • B. 

   Decret de 29 de novembre del 1984.

  • C. 

   Ordre de 29 de novembre del 1984.

  • D. 

   Ordre de 31 de novembre del 1984.

 • 54. 
  La transposició de la directiva fonamental en matèria de Seguretat i Salut en el Treball és la 89/391/CEE, que va donar lloc en el nostre ordenament jurídic a:
  • A. 

   El Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997)

  • B. 

   La Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995)

  • C. 

   La Llei de Seguretat Industrial (Llei 21/1992)

  • D. 

   Els Equips de Treball (RD 1215/1997)

 • 55. 
  El contingut del Manual d'Autoprotecció està dividit en:
  • A. 

   Tres documents: Identificació i Avaluació del Risc, Pla d'Emergència i Implantació del Pla d'Autoprotecció.

  • B. 

   Tres documents: Introducció, Contingut, Conclusió.

  • C. 

   Quatre documents: Avaluació de Riscs, Mesures de Protecció, Pla d'Emergència i Implantació del Pla d'Autoprotecció.

  • D. 

   Sis documents independents.

 • 56. 
  El subaltern haurà de tenir un domini absolut del: 
  • A. 

   Document número 1.

  • B. 

   Document número 2.

  • C. 

   Document número 4.

  • D. 

   Totes les opcions anteriors són falces.

 • 57. 
  L'hidrant:
  • A. 

   Es compon de debanadora, mànega, manómetre i llança.

  • B. 

   Pot ser fer servit per qualsevol subaltern.

  • C. 

   A i B són correctes.

  • D. 

   La seva missió és l'ompliment dels camions de bombers.

 • 58. 
  Li pregunten al subaltern quins són els extintors més usuals dins de la institució:
  • A. 

   CO2 i escuma humida.

  • B. 

   CO2 i aigua.

  • C. 

   CO2 i pols seca.

  • D. 

   Pols seca i escuma.

 • 59. 
  El risc d'incendi d'una àrea, segons el seu risc intrínsec, s'avaluarà en funció de la:  
  • A. 

   Altura dels edificis.

  • B. 

   Superfície de l'activitat.

  • C. 

   Ocupació de persones/m2

  • D. 

   A B i C són correctes.

 • 60. 
  El Pla d'Emergència té la finalitat de:
  • A. 

   Enunciar i valorar el risc dels edificis en relació amb les mesures disponibles.

  • B. 

   Divulgar el Pla d'Emergència.

  • C. 

   Realitzar simulacres.

  • D. 

   Definir la seqüència d'accions que cal desembolupar per al control inicial d'una possible emergència.

 • 61. 
  Les emergències es classifiquen en:
  • A. 

   Conat d'emergència.

  • B. 

   Emergència imparcial.

  • C. 

   Emergència general.

  • D. 

   Són correctes les opcions A i C.

 • 62. 
  Els EPI són:
  • A. 

   Equips de Primers Intents.

  • B. 

   Equips de Primera Intervenció.

  • C. 

   Equips propis de l'immoble.

  • D. 

   Cap de les opcions anteriors és correcta.

 • 63. 
  Quan un subaltern descobreix un incendi:
  • A. 

   Donarà l'alarma.

  • B. 

   Avisarà als bombers.

  • C. 

   Posarà en marxa el pla d'emergència.

  • D. 

   Utilitzarà una BIE.

 • 64. 
  Dins dels equips d'emergència trobem:
  • A. 

   Cap d'intervenció.

  • B. 

   Cap d'equip.

  • C. 

   Cap d'emergència.

  • D. 

   Són correctes les opcions A i C.

 • 65. 
  El cap d'Intervenció:
  • A. 

   Rebrà i valorarà la informació.

  • B. 

   Redactarà un informa de les causes, desemvolupament i conseqüències de l'emergència.

  • C. 

   Coordinarà i dirigirà la lluita contra l'emergència i l'evolució de l'emergència.

  • D. 

   Alertarà al centre de control.

 • 66. 
  Entre les funcions dels equips de primera intervenció, figuren:
  • A. 

   Alertar al centre de control.

  • B. 

   Desconnectar, només si sap. l'electricitat i les instal.lacions especials.

  • C. 

   Utilitzar immediatament l'extintor adequat, no utilitzant l'aigua.

  • D. 

   Totes són correctes.

 • 67. 
  Els simulacres s'efectuaran:
  • A. 

   Almenys dues vegades l'any.

  • B. 

   Almenys una vegada l'any.

  • C. 

   Almenys tres vegades l'any.

  • D. 

   Almenys quatre vegades l'any.

 • 68. 
  En cas de rebre un avís de bomba, quin és el paper del subaltern?
  • A. 

   Avisar a manteniment.

  • B. 

   Avisar al responsable del departament.

  • C. 

   Avisar al responsable de manteniment i col.laborar en l'evacuació.

  • D. 

   Col.laborar en l'evacuació del personal.

 • 69. 
  Si es disposa d'alarma d'incendi a l'edifici on es troba ubicat el centre:
  • A. 

   El subaltern observarà les dependències per constatar el que succeeix i cridarà els bombers si descobreix l'incendi.

  • B. 

   El subaltern procedirà a desconnectar-la.

  • C. 

   Retrà comptes al seu superior immediat.

  • D. 

   Avisarà a la central d'alarmes per constatar el que ocorre.

 • 70. 
  En iniciar-se un incendi en una zona concreta i reduïda, el subaltern farà el següent:
  • A. 

   Fer el senyal d'alarma.

  • B. 

   Tancar portes, finestres i la resta d'orificis per on pugui entrar aire.

  • C. 

   Agafar el primer extintor que trobi i sofocar l'incendi.

  • D. 

   Obrir portes i finestres perquè surti el fum i pugui respirar millor.

 • 71. 
  L'evacuació és:
  • A. 

   L'acció de desallotjar un local on es doni l'alarma d'un possible incendi.

  • B. 

   L'acció de desallotjar un local davant el risc d'explosió de bomba.

  • C. 

   L'acció de desallotjar el local on s'ha produït un incendi.

  • D. 

   Cap de les anteriors és correcta.

 • 72. 
  Al Pla d'Evacuació distingirem dos aspectes fonamentals:
  • A. 

   Tècnic i físic.

  • B. 

   Físic i humà.

  • C. 

   Tècnic i científic.

  • D. 

   Tècnic i humà.