Operativne Procedure

150 Questions

Settings
Please wait...
Operativne Procedure

Questions and Answers
 • 1. 
  Neposredno posle vazduhoplovne nesreće u Republici Srbiji, kome od navedenih mora, što je pre    moguće, da se javi za nesreću:  
  • A. 

   Direktoratu Civilnog Vazduhoplovstva i lokalnoj policiji.

  • B. 

   Glavnom inspektoru u Nacionalnoj komisiji za udese i lokalnoj policiji.

  • C. 

   Matičnom aerodromu vazduhoplova koji je učestvovao u nesreći.

  • D. 

   Najbližoj ispostavi za kontrolu letenja.

 • 2. 
  Ako pilot oceni da je njegov vazduhoplov u ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti ,njegova poruka treba da    započne sa:  
  • A. 

   Mayday Mayday Mayday.

  • B. 

   Pan Pan Pan Pan Pan Pan.

  • C. 

   Bilo Pan Pan Pan Pan Pan Pan bilo Mayday Mayday Mayday.

  • D. 

   Emergency Emergency Emergency.

 • 3. 
   Koja od sledećih iskaza nije tačan?    Nesreća mora biti prijavljena ako, u međuvremenu od kad se bilo ko ukrca na vazduhoplov i sve dok ga    svi ne napuste:  
  • A. 

   Putnik umre prirodnom smrću.

  • B. 

   Bilo ko da je ubijen ili ozbiljno povređen dok je bio unutar ili na samom vazduhoplovu.

  • C. 

   Vazduhoplov zadobio oštećenje ili lom strukture.

  • D. 

   Vazduhoplov je potpuno nedostupan ili je nestao.

 • 4. 
  Koje od navedenih iskaza definiše vazduhoplovnu nesreću.
  • A. 

   Povreda lica na zemlji koja je bila pogođena delom koji se odvojio od vazduhoplova dok je on bio u vazduhu, ali time nije narušena sigurnost samog vazduhoplova.

  • B. 

   Udar groma u avion tokom leta.

  • C. 

   Otkaz motora u letu.

  • D. 

   Eksplozija gume glavnog trapa ili repnog točka tokom poletanja ili sletanja.

 • 5. 
  Ako pilot odluči da objavi „distress“ ili poruku hitnosti, na kojoj frekvenciji treba emitovati objavu, kao    alternativu umesto na 121.5 MHz?  
  • A. 

   Na frekvenciji koju trenutno koristi.

  • B. 

   On treba trenutno da selektuje 121.5 MHz pre započinjanja objave.

  • C. 

   Na frekvenciju najbližeg aerodroma sa kompletnim servisom kontrole vazdušnog saobraćaja.

  • D. 

   Na frekvenciji svog matičnog aerodroma.

 • 6. 
  Pri odabiru poželjnih ruta zbog buke, zaokreti tokom poletanja i penjanja ne sme biti predviđen dok    vazduhoplov ne dostigne:  
  • A. 

   500ft iznad terena ili najviše prepreke u putanji leta.

  • B. 

   1000ft iznad terena ili najviše prepreke u putanje leta.

  • C. 

   1500ft iznad terena ili najviše prepreke u putanje leta.

  • D. 

   2000ft iznad terena ili najviše prepreke u putanje leta.

 • 7. 
  Koje od navedenog nije deo faze uzbunjivanja Službe Traganja i Spasavanja?
  • A. 

   Faza Hitnosti.

  • B. 

   Faza Neizvesnosti.

  • C. 

   Faza Upozorenja.

  • D. 

   Faza Opasnosti.

 • 8. 
  Pilot je dužan da se uveri da je vazduhoplov propisano opremljen za planirani let. Ukoliko postoji bulo    kakva sumnja pilot mora to da proveri u:  
  • A. 

   Listi minimalne opreme.

  • B. 

   Uverenju o plovidbenosti.

  • C. 

   Sertifikat izveštaja Održavanja.

  • D. 

   Uputstvo pilotu za eksploataciju.

 • 9. 
  Pre leta pilot je odgovoran da proveri da li je vazduhoplov uredno registrovan, da li je plovidben i da li    se pravilno održava. Do tada on mora da proveri niz dokumenata. Koji od navedenih ne mora biti    prekontrolisan?  
  • A. 

   Lista minimalne opreme.

  • B. 

   Sertifikat plovidbenosti.

  • C. 

   Knjižica održavanja.

  • D. 

   Polisa osiguranja za trećeg lica.

 • 10. 
  Svi vazduhoplovi na manevarskim površinama aerodroma sa pokrenutim motorima uključuju svoja       svetla da bi to označili. Koje od navedenih se koristi u tu svrhu?
  • A. 

   Crveno svetlo protiv sudara.

  • B. 

   Svetla za sletanje.

  • C. 

   Navigaciona svetla.

  • D. 

   Svetla na repu.

 • 11. 
  Za noćno letenje vazduhoplov mora biti opremljen sledećim svetlima :
  • A. 

   Levo krilo: crveno, desno krilo: zeleno, rep: belo.

  • B. 

   Levo krilo: zeleno, desno krilo: crveno, rep: belo.

  • C. 

   Levo krilo: belo, desno krilo: belo, rep: crveno.

  • D. 

   Levo krilo: belo, desno krilo: belo, rep: narandžasto.

 • 12. 
  U uslovima letenja tokom trajanja dnevne svetlosti, pilot utvrdi da svetla protiv sudara na     vazduhoplovu nisu ispravna. Koje su neophodne radnje koje pilot mora da sprovede?  
  • A. 

   Nastavi sa letom, dokle god su uslovi da ga završi za vreme dnevne svetlost, i popravi svetla čim bude mogao.

  • B. 

   Odmah sleti na najbliži aerodrome.

  • C. 

   Sleti što je pre moguće na najbliže odgovarajuće letilište.

  • D. 

   Vrati se na svoje matično letilište i objavi neispravnost vazduhoplova dok se svetla ne poprave.

 • 13. 
  Kada se svetlo protiv sudara koristi (ako je instalirano)?  
  • A. 

   Mora biti uključen sve vreme dok motor radi.

  • B. 

   Mora biti uključen sve vreme dok vazduhoplov leti.

  • C. 

   Mora se uključiti posle startovanja motora i isključiti pre gašenja motora

  • D. 

   Mora se uključiti neposredno pre poletanja i isključiti po napuštanju piste.

 • 14. 
  Na mestu vazduhoplovnog udesa, preživeli je napravio signal na zemlji koji prikazuje veliki krst sa uglom     od 90 stepeni između kraka krsta. Šta to označava?  
  • A. 

   Traži medicinsku pomoć.

  • B. 

   Traži pomoć.

  • C. 

   Ovo je naša pozicija.

  • D. 

   Svi preživeli su nepovređeni.

 • 15. 
  Zvanični podaci graničnih operativnih limita i dozvoljenih masa vašeg vazduhoplova mogu se naći u:
  • A. 

   Letačkom priručniku vazduhoplova.

  • B. 

   Knjižici održavanja.

  • C. 

   Sertifikatu plovidbenosti i u Sertifikatu registracije.

  • D. 

   Službenom listu Vazduhoplovnih vlasti.

 • 16. 
  Koju bi frekvenciju trebalo koristiti u vazduhoplov kada poleće sa aerodrome na teritoriji Republike     Srbije, koji nema objavljenu svoju frekvencu.?  
  • A. 

   123.5 MHz.

  • B. 

   123.2 MHz.

  • C. 

   122.8 MHz.

  • D. 

   121.5 MHz.

 • 17. 
  Pilot koji poleće sa aerodrome koji nema podatak za nameštanje visinomera, mora da namesti     visinomer vazduhoplova na:  
  • A. 

   Nadmorsku visinu aerodroma.

  • B. 

   Nulu visinomera.

  • C. 

   1013.2 hpa.

  • D. 

   Nadmorsku visinu najbližeg kontrolisanog aerodroma.

 • 18. 
  Koje jedinice mere se koriste u vazduhoplovstvu kada se saopštavaju podaci za vertikalnu brzinu?
  • A. 

   Fita u minuti.

  • B. 

   Metara u minuti.

  • C. 

   Metara u sekundi.

  • D. 

   Podatak je u fita u sekundi.

 • 19. 
  Koje jedinice mere se koriste u vazduhoplovstvu kada se saopštavaju podaci o vetru (sa izuzetkom     poletanja i sletanja)?  
  • A. 

   Pravi kurs i čvorovi.

  • B. 

   Pravi kurs i kilometri na čas.

  • C. 

   Magnetni kurs i statutne milje na čas.

  • D. 

   Magnetni kurs i čvorovi.

 • 20. 
  Prilikom pretpoletnog pregleda pomerite upravljački volan vazduhoplova u jednu stranu i ustanovite da       se krilce naviše otklonilo više od krilca nadole. Šta bi ste uradili?
  • A. 

   Ne bi ništa, jer su krilca diferencijalnog tipa.

  • B. 

   Pozvali bi mehaničara.

  • C. 

   Smatrali bi situaciju normalnom dokle god je otklon na suprotnoj strani isti, međutim napravili bi zapis u knjižici održavanja.

  • D. 

   Opravili nejednako otklanjanje podešavanjem zavrtnja na poluzi krilca.

 • 21. 
  Tokom vezivanja vazduhoplova, morate ostaviti konopac malo olabavljen?
  • A. 

   Kada koristite klasične konopce za vezivanje.

  • B. 

   Kada koristite najlonske konopce za vezivanje.

  • C. 

   Kada su jaki vetrovi.

  • D. 

   Vezivanje mora biti uvek čvrsto, nikada labavo.

 • 22. 
   Šta treba uraditi ako vam se motor vazduhoplova pregreje tokom taksiranja?
  • A. 

   Okrenuti u vetar i držati ga na preporučenim obrtajima za relant.

  • B. 

   Odmah ugasiti motor.

  • C. 

   Povećati obrtaje motora radi boljeg opstrujavanja rebara za hlađenje.

  • D. 

   Obogatiti smesu da bi postigao hlađenje komore sagorevanja.

 • 23. 
  Koja je ispravna pilotska procedura u slučaju iskakanja osigurača?
  • A. 

   Čekajte dok se osigurač ohladi i gurnite ga nazad, ukoliko opet iskoči, nemojte ga ponovo gurnuti nazad

  • B. 

   Gurnite osigurač i pritisnite ga snažno prstom dok se namesti.

  • C. 

   Nemojte ga nikako gurnuti u ležište osigurača.

  • D. 

   Gurnite osigurač nazad, pošto ste prethodno isključili napajajuću opremu.

 • 24. 
  Ukoliko je otkaz motora praćen mehaničkom bukom i elisa prestane da se okreće, verovatan uzrok     otkaza motora je:  
  • A. 

   Polomljen ventil u cilindru.

  • B. 

   Nedoticanje goriva.

  • C. 

   Kvar magneta.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 25. 
  Posle iznenadnog totalnog gubitka snage motora, kad nema mehaničke buke, i elisa nastavi da se     okreće. Najverovatniji uzrok gubitka snage motora je:  
  • A. 

   Ne doticanje goriva.

  • B. 

   Kvar magneta.

  • C. 

   Polomljen ventil u cilindru.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 26. 
  Šta će te da uradite ako temperatura glave cilindara opadne previše tokom prilaza za sletanje ili tokom     planiranja bez motora:  
  • A. 

   Primeniti dovoljno snage kako bi motor održao toplim.

  • B. 

   Uključiti grejanje karburatora.

  • C. 

   Smanjiti brzinu kako bi opao efekat hlađenja vazdušne struje.

  • D. 

   Osiromašiti smešu.

 • 27. 
  Koji je razlog da gasimo motor sa unutrašnjim sagorevanjem tako što koristimo ručicu smeše a ne     prekidač startera:  
  • A. 

   Radeći na taj način mi izbegavamo samo-zapaljenje usled prisustva smese goriva/vazduha u cilindrima.

  • B. 

   Zato što motor ne možemo zaustaviti isključivanjem magneta.

  • C. 

   Radeći na taj način mi sprečavamo gašenje motora na visokim temperaturama.

  • D. 

   Zato što se prekidačem startera motor prekida suviše naglo i na taj način nastaje oštećenje ležaja osovine.

 • 28. 
  Koje početne mere predostrožnosti pilot mora da preduzme kada parkira vazduhoplov sa magnetima     koji nemaju uzemljenje zbog oštećenja priključaka u samom prekidaču startera:  
  • A. 

   Pločica bi trebala da se stavi u avion kao upozorenje za druge, “ živi magneti “.

  • B. 

   Ostali piloti trebaju biti upozoreni da ne koriste vazduhoplov.

  • C. 

   Vazduhoplov treba da bude prizemljen pravljenjem unosa u knjižicu vazduhoplova.

  • D. 

   Vazduhoplovne vlasti bi o tome morale odmah biti obaveštene.

 • 29. 
  Koji je najpouzdaniji praktičan metod provere nivoa goriva u rezervoarima vazduhoplova dok je on na     zemlji:  
  • A. 

   Vizuelno proveriti nivo goriva u rezervoarima.

  • B. 

   Očitati pokazivače goriva dok motor radi.

  • C. 

   Izmeriti masu vazduhoplova.

  • D. 

   Mrdati kraj krila i čuti bućkanje goriva.

 • 30. 
  Zašto morate proveriti uzorak goriva iz drenaža pre svakog leta?
  • A. 

   Da bi se uverili da je gorivo bez nečistoća i da je prave gradacije.

  • B. 

   Da bi se uverili da gorivo teče slobodnim padom.

  • C. 

   Da bi se uverili da gorivna pumpa radi pravilno

  • D. 

   Da bi se uverili da se koristi ispravna vrsta goriva.

 • 31. 
  Koju vrstu zaprljanosti goriva je najteže izolovati kod filter sistema za uzimanje uzoraka?
  • A. 

   Vodu.

  • B. 

   Mrvice rđe i čestice prljavštine.

  • C. 

   Masti ili ulja.

  • D. 

   Led.

 • 32. 
  Za pravilno odstranjivanje vode iz gorivnog sistema vazduhoplova opremljenog sa drenažom u filteru     goriva i drenažama za brzo dreniranje, neophodno je drenirati gorivo iz:  
  • A. 

   Drenaža filtera goriva i drenažama rezervoara goriva.

  • B. 

   Drenaž filtera goriva.

  • C. 

   Najniže tačke gorivnog sistema.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 33. 
  Koji je najbolji način da se smanji mogućnost kontaminacije goriva sa vodom?
  • A. 

   Držanje rezervoara goriva napunjenih da vrha, pomoći će da se spreči kondenzacija.

  • B. 

   Filteri goriva moraju biti zaptiveni tako da spreče ulazak kišnice.

  • C. 

   Ventilacioni otvori moraju biti začepljeni do je avion parkiran preko noći.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 34. 
  Punjenje rezervoara goriva posle poslednjeg leta u danu se smatra dobrom praksom zato što će to
  • A. 

   Sprečiti kondenzaciju jer eliminiše prazan prostor u rezervoaru.

  • B. 

   Primorati postojeću vodu ka vrhu rezervoara dalje od gorivnih vodova prema motoru.

  • C. 

   Sprečiti širenje goriva jer smo eliminisali vazdušni prostor u rezervoaru.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 35. 
  Šta se događa kada se olabavi poklopac krilnog rezervoara goriva?
  • A. 

   Nizak vazdušni pritisak na gornjaci krila će uzrokovati isisavanje svog goriva.

  • B. 

   Kiša će prodreti u rezervoar i kontaminirati goriva.

  • C. 

   Olabavljen poklopac će stvoriti oštećenje komandnih površina ako spadne u potpunosti.

  • D. 

   Aerodinamičko opstrujavanje oko grla ulivnika goriva će poremetiti protok goriva.

 • 36. 
   Šta će se dogoditi ako pumpa za ubrizgavanje goriva nije potpuno zabravljena posle upotrebe?
  • A. 

   Smeša gorivo /vazduh će biti prebogata jer gorivo curi u uvodnik glavnog voda goriva.

  • B. 

   Smeša gorivo/ vazduh će biti previše siromašna jer vazduh curi u uvodnik glavnog voda goriva.

  • C. 

   Curenje goriva u kabini.

  • D. 

   Nastaće detonacije u motoru uzrokovane prebogatom smešom.

 • 37. 
  Koji je najčešću uzrok izbijanja požara prilikom dosipanja goriva uzrokovanog varnicom statičkog     elektriciteta?  
  • A. 

   Dosipanje goriva iz plastične kante u vazduhoplov koji nije uzemljen.

  • B. 

   Dosipanje goriva iz metalne kante u vazduhoplov koji nije uzemljen.

  • C. 

   Dosipanje goriva u uzemljen vazduhoplov kada mu radi motor.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 38. 
  Koja je specifična masa benzina za klipne motore na vazduhoplovima?
  • A. 

   0.72 kg/l.

  • B. 

   0.60 kg/l.

  • C. 

   1.00 kg/l.

  • D. 

   1.72 kg/l.

 • 39. 
  Težina 1 USA galon AVGAS 100 LL iznosi
  • A. 

   6 lbs.

  • B. 

   3 lbs.

  • C. 

   4 lbs.

  • D. 

   5 lbs.

 • 40. 
  Težina 53 litara AVGAS 100 LL iznosi
  • A. 

   38 kg.

  • B. 

   42 kg.

  • C. 

   74 kg.

  • D. 

   80 kg.

 • 41. 
  Koje je boje gorivo za vazduhoplove gradacije 80/87?
  • A. 

   Crvena.

  • B. 

   Zelena.

  • C. 

   Plava.

  • D. 

   Ljubičasta.

 • 42. 
  Koje je boje gorivo za vazduhoplove gradacije 100/130?
  • A. 

   Zelena.

  • B. 

   Crvena.

  • C. 

   Plava.

  • D. 

   Ljubičasta.

 • 43. 
  Koje je boje gorivo za vazduhoplove 100LL ?
  • A. 

   Plava.

  • B. 

   Crvena.

  • C. 

   Zelena.

  • D. 

   Ljubičasta.

 • 44. 
  Koju gradaciju goriva bi trebali da koristite za vaš vazduhoplov u slučaju da gorivo gradacije koja je     propisana nije dostupna?  
  • A. 

   Sledeću veću gradaciju goriva za vazduhoplove.

  • B. 

   Sledeću manju gradaciju goriva za vazduhoplove.

  • C. 

   Bezolovni benzin za automobile iste gradacije.

  • D. 

   Automobilsko SUPER gorivo iste ili sledeće veće gradacije.

 • 45. 
  Ako je gradacija goriva koje se koristi za vazduhoplove niža od specificirane za dati motor, to će     najverovatnije uzrokovati  
  • A. 

   Detonacije.

  • B. 

   Da mešavina goriva i vazduha nije homogena u cilindrima.

  • C. 

   Nižu temperaturu glave cilindara.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 46. 
  Šta je moguće da bude najčešći uzrok prekoračenja opsega operativnih pokazivanja temperature glave     cilindara i temperature ulja u motoru?  
  • A. 

   Upotreba goriva koje je manja od specificirane gradacije.

  • B. 

   Upotreba goriva koje je veća od specificirane gradacije.

  • C. 

   Obavljati letačku aktivnost sa pritiskom ulja većom od dozvoljene.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 47. 
  Detonacije mogu nastupiti pri postavljanju režima maksimalne snage kada
  • A. 

   Se smeša goriva trenutno zapali umesto da postepeno i ravnomerno sagoreva.

  • B. 

   Ekstremno bogata smeša goriva prouzrokuje silovit priraštaj snage.

  • C. 

   Smeša goriva je prerano zapaljena od strane vrelih čestica čađi u cilindru.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 48. 
  Ako je gradacija goriva korišćenog u vazduhoplovu niža od specificirane za taj motor, to će     najverovatnije izazvati da  
  • A. 

   Nastanu detonacije.

  • B. 

   Smeša goriva i vazduha nije homogena u svim cilindrima.

  • C. 

   Uzrokovati smanjenje temperature glave cilindara.

  • D. 

   Povećati snagu u tolikoj meri da ošteti unutrašnje delove motora.

 • 49. 
  Kada se na vazduhoplovom opremljenim gorivnim pumpama, koristi pomoćna električna pumpa?
  • A. 

   U slučaju otkaza mehaničke motorske pumpe.

  • B. 

   Celo vreme kao pomoć mehaničkoj gorivnoj pumpi.

  • C. 

   Stalno osim pri startovanju motora.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 50. 
  Šta bi trebalo da bude prva radnja posle startovanja motora na vazduhoplovu?
  • A. 

   Podesiti odgovarajuće RPM elise i proveriti potrebna pokazivanja na motorskim instrumentima.

  • B. 

   Postaviti odmah prekidač magneta ili startovanja na OFF položaj, radi provere pravilnog uzemljenja.

  • C. 

   Izvršiti proveru svake od kočnica kao i parking kočnicu.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 51. 
  Pošto je pokrenut motor, pilot mora da proveri pritisak ulja u motoru. Ako je motor hladan pre     startovanja, onda moramo  
  • A. 

   Trenutno zaustaviti ukoliko pritisak ulja ne počne da se povećava u roku od 30 sekundi od starta.

  • B. 

   Trenutno zaustaviti ako se pritisak ulja odmah ne pojavi nakon startovanja.

  • C. 

   Trenutno zaustavi ukoliko pritisak ulja ne dostigne radne limite tokom vremena pozicioniranja vazduhoplova za poletanje.

  • D. 

   Nastaviti normalno sa korišćenjem, pošto može proći i 10 minuta do početka rasta pritiska ulja.

 • 52. 
  Šta bi normalno trebalo učiniti ako posle startovanja vrućeg četvorotaktnog motora vazduhoplova,     pritisak motorskog ulja ne dostigne propisani nivo?  
  • A. 

   Ugasiti motor.

  • B. 

   Povećati RPM motora i na taj način omogućiti uljnoj pumpi da poveća pritisak ulja.

  • C. 

   Ništa, pošto su instrumenti na modernim vazduhoplovima jeftini i nepouzdani.

  • D. 

   Obogatiti smešu kako bi sprečili nenormalan porast temperature glave cilindara.

 • 53. 
  Najverovatniji mogući razlog da se propeler zaokrene na suprotnu stranu prilikom startovanja motora     sa unutrašnjim sagorevanjem je  
  • A. 

   Preobimno početno ubrizgavanje goriva.

  • B. 

   Nedovoljno početnog ubrizgavanja goriva.

  • C. 

   Previše siromašna smeša.

  • D. 

   Previše bogata smeša.

 • 54. 
  Najverovatniji mogući razlog da motor nastavi sa radom i posle isključivanja prekidačem startera je :
  • A. 

   Prekinuta žica za uzemljenje magneta.

  • B. 

   Nagomilane naslage čađi na svećicama.

  • C. 

   Žica uzemljenja magneta nije u kontaktu sa livenim blokom motora.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 55. 
  Na kom mestu i kada pilot treba da proveri kočnice na točkovima?
  • A. 

   Neposredno po napuštanja parkirnog mesta.

  • B. 

   Bilo kada tokom taksiranja prema pisti.

  • C. 

   Na pisti, pošto vazduhoplov dostigne neku brzinu.

  • D. 

   Posle poletanja,.

 • 56. 
  Očitavanje 5 inhg na meraču vakuma u vazduhoplovu je pokazatelj
  • A. 

   Normalan podpritiska.

  • B. 

   Nedovoljnog podpritiska.

  • C. 

   Preteranog podpritiska.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 57. 
  Očitavanje 2 inhg na meraču vakuma u vazduhoplovu je pokazatelj
  • A. 

   Nedovoljnog podpritiska.

  • B. 

   Normalan podpritiska.

  • C. 

   Preteranog podpritiska.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 58. 
  Kada je potrebno podesiti barometarski pritisak na visinomeru u vazduhoplovu?
  • A. 

   Pre svakog leta, kao i u vazduhu, ako je potrebno.

  • B. 

   Godišnje.

  • C. 

   Mesečno.

  • D. 

   Svako jutro pre leta.

 • 59. 
  Preciznost visinomera se proverava pomoću
  • A. 

   Postavljanjem visinomera na QNH i proverom očitavanja visine dok smo na zemlji.

  • B. 

   Niskim prolazom pored tornja kome znamo visinu.

  • C. 

   Uporednim očitavanjem visinomera i pokazivanja radio visinomera.

  • D. 

   Uporednim očitavanjem visine u letu i visine na vazduhoplovnoj geografskoj karti 1:500 000.

 • 60. 
  Koliko često moramo podešavati magnetni kompas u vazduhoplovu.
  • A. 

   Svake godine pre godišnjeg pregleda vazduhoplova ili posle ugradnje neobavezne opreme ili radio opreme ili mnogo češće ako je neophodno.

  • B. 

   Pre prve početne inspekcije vazduhoplova.

  • C. 

   Svakog meseca.

  • D. 

   Posle svakog dugačkog leta.

 • 61. 
   Pilot može obično da pregleda stanje napunjenosti uljno-pneumatskih amortizera tokom pretpoletnog     pregleda pomoću  
  • A. 

   Utvrđivanjem koliko je noga amortizera izvučena.

  • B. 

   Merenja pritiska u uljno-pneumatskim amortizerima.

  • C. 

   Očitavanjem nivoa hidraulične tečnosti na uljno pneumatskom amortizeru.

  • D. 

   Ovaj pregled ne može biti izvršen od strane pilota.

 • 62. 
  Crvena oznaka proklizavanja na glavnom točku vazduhoplova služi da
  • A. 

   Proveru poravnanja gume i naplatka.

  • B. 

   Prepoznavanje tipa gume.

  • C. 

   Balansiranje točka.

  • D. 

   Proveru pritiska u gumi.

 • 63. 
  Ako guma proklizne tako da oznaka proklizavanja nije poravnata, to označava da
  • A. 

   Mora biti proverena i moguće ponovo namontirana ili zamenjena.

  • B. 

   Je ona upotrebljiva.

  • C. 

   Treba proveriti pritisak u gumi.

  • D. 

   Kočnice nisu za upotrebu.

 • 64. 
  Kočenje samo jednim od glavnih točkova poznato je kao
  • A. 

   Diferencijalno kočenje.

  • B. 

   Pojedinačno kočenje.

  • C. 

   Kočenje u pravcu.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 65. 
  Koji uslovi duvanja vetra su najkritičniji kada taksiramo vazduhoplov visokokrilac sa nosnim točkom?
  • A. 

   Iz leđnih kvadranta.

  • B. 

   Direktan bočni.

  • C. 

   Iz čeonih kvadranta.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 66. 
  Kako treba otkloniti kormilo dubine dok taksiramo vazduhoplov sa repnim točkom u slučaju jakog     leđnog vetra?  
  • A. 

   Dole.

  • B. 

   Gore.

  • C. 

   U neutralu.

  • D. 

   Potpuno na gore.

 • 67. 
  Šta bi predstavljalo najverovatniji uzrok uznemirenja tokom taksiranja vazduhoplova opremljenog     nosnim točkom u slučaju jakog vetra?  
  • A. 

   Oštar zaokret ( koji bi uzrokovao da vetar podigne krilo koje je istureno u struji vetra).

  • B. 

   Upotreba kočnica iznenada & snažno.

  • C. 

   Iznenadno ubrzavanje.

  • D. 

   Podizanje nosnog točka.

 • 68. 
  U kom položaju bi trebalo da držimo komande dok taksiramo vazduhoplov sa tricikl stajnim trapom u     uslovima vetra iz levog leđnog kvadranta?  
  • A. 

   Spustiti levo krilce dole, a kormilo dubine dole.

  • B. 

   Podići levo krilce gore, a kormilo dubine u neutralu.

  • C. 

   Podići levo krilce gore, a kormilo dubine dole.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 69. 
  Kako moramo držati komande dok taksiramo vazduhoplov sa repnim točkom kod repnog vetra iz levog     kvadranta?  
  • A. 

   Levo krilce dole, kormilo dubine dole.

  • B. 

   Levo krilce gore, kormilo dubine neutralno.

  • C. 

   Levo krilce dole, kormilo dubine neutralno.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 70. 
  Koji položaj krilaca pilot obično mora da koristi kada taksira u jakom vetru iz čeonih kvadranata?
  • A. 

   Krilce gore na strani iz koje vetar duva.

  • B. 

   Krilce dole na strani iz koje vetar duva.

  • C. 

   Postaviti krilca u neutralu.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 71. 
  Kako moramo držati komande dok taksiramo vazduhoplov sa triciklom kod čeonog vetra iz levog     kvadranta?  
  • A. 

   Levo krilce gore, kormilo dubine neutralno.

  • B. 

   Levo krilce dole, kormilo dubine neutralni.

  • C. 

   Levo krilce gore, kormilo dubine dole.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 72. 
  Kako moramo držati komande dok taksiramo vazduhoplov sa repnim točkom kod čeonog vetra iz     desnog kvadranta?  
  • A. 

   Desno krilce gore, kormilo dubine gore.

  • B. 

   Desno krilce dole, kormilo dubine neutralno.

  • C. 

   Desno krilce gore, kormilo dubine dole.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 73. 
  Ako situacija sletanja u nuždi zahteva sletanje niz vetar, pilot treba da očekuje veću
  • A. 

   Brzinu u odnosu na zemlju pri dodiru, duže ravnanje i verovatnoću da bude dugačak u odnosu na željenu tačku dodira.

  • B. 

   Vazdušnu brzinu pri dodiru, duže protrčavanje i bolje upravljanje tokom faze ravnanja.

  • C. 

   Brzinu u odnosu na zemlju pri dodiru, kraće ravnanje i verovatnoću da bude kratak u odnosu na željenu tačku dodira.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 74. 
  Da bi ublažio bočno opterećenje na stajni trap tokom sletanja, pilot mora da održava
  • A. 

   Uzdužnu osu vazduhoplova paralelnu pravcu kretanja.

  • B. 

   Pravac kretanja vazduhoplova paralelno pisti.

  • C. 

   Spustiti krilo u vetar dovoljno da spreči tendenciju vazduhoplova da se zanosi

  • D. 

   Prazna opcija

 • 75. 
  Kako vazduhoplov penje na veće visine sa ručicom u položaju za bogatu smešu, gorivo/vazduh smeša
  • A. 

   Postaje bogatija.

  • B. 

   Se ne menja.

  • C. 

   Postaje siromašnija.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 76. 
  Dok krstarite na 9500 fita MSL, smeša gorivo/vazduh je dobro podešena. Šta će se desiti ako se spustite     na 4500 fita MSL, bez pravilno prepodešene smeše?  
  • A. 

   Smeša gorivo/vazduh će postati previše siromašna.

  • B. 

   Postojaće više goriva u cilindrima nego što je potrebno za normalno sagorevanje, i višak goriva će apsorbovati toplotu i ohladiti motor.

  • C. 

   Suviše bogata smeša će uzrokovati veću temperaturu glave cilindara i to može da uzrokuje detonacije.

  • D. 

   Smeša gorivo/vazduh može postati veoma bogata.

 • 77. 
  Pravilno pariranje vetra u pravolinijskom horizontalnom krstarenju, pilot sprovodi tako što
  • A. 

   Ustanovljava popravku kursa u vetar vršeći koordinirano komandovanje.

  • B. 

   Zateže nožnu komandu prema pravcu vetra.

  • C. 

   Krilcima se naginje u stranu odakle vetar duva i gura kontra kormilo pravca da bo sprečio zaokretanje.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 78. 
  Tokom probe motora na aerodromu velike nadmorske visine, pilot ustanovljava neznatnu grubost u     radu koja se ne menja prilikom provere magneta ali se značajno pogoršava tokom provere grejača     karburatora. Pod navedenim uslovima, šta bi logično predstavljalo prvi naredni postupak?  
  • A. 

   Proveriti pokazane rezultate linearnim podešavanjem smeše.

  • B. 

   Taksiraj nazad na pretpoletnu liniju i proveri magnete.

  • C. 

   Smanji dodavanje gasa kako bi uklonio detonacije.

  • D. 

   Proveri da li je kontrolna poluga smeše u položaju FULL RICH – bogato, poziciji.

 • 79. 
  Ispravna procedura osiromašivanja smeše tokom krstarenja je povlačenje poluge smeše unazad tj.       Prema LEAN- siromašno kada će obrtaji motora RPM
  • A. 

   Dostići maksimum, i u tom momentu treba vrati polugu smeše neznatno unapred.

  • B. 

   Opasti na minimum.

  • C. 

   Dostići maksimum.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 80. 
  Ako, tokom startovanja požar izbije u usisniku vazduha motora, uobičajena procedura je da:
  • A. 

   Nastavimo sa radom motora, ali povučemo polugu kontrole smeše u IDLE CUTT-OFF-gašenje i gurnemo ručicu gasa napred u položaj OTVORENO.

  • B. 

   Postavimo prekidač za startovanje u OFF- isključeno.

  • C. 

   Nastavimo sa normalnim startovanjem.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 81. 
  Šta predstavlja pojava crnog dima iz izduvnih cevi motora tokom startovanja?
  • A. 

   Smeša motora je previše bogata.

  • B. 

   Ručica ručne pumpe goriva je izvučena do kraja.

  • C. 

   Klipno prstenovi motora su zapekli ili istrošeni.

  • D. 

   Karburator je podešen na previše siromašnu smešu.

 • 82. 
  Šta predstavlja pojava plavog dima koji izlazi iz izduvnih cevi motora prilikom startovanja?
  • A. 

   Klipno prstenovi motora su zapekli ili istrošeni.

  • B. 

   Ručica ručne pumpe goriva je izvučena do kraja.

  • C. 

   Smeša motora je previše bogata.

  • D. 

   Karburator je podešen na previše siromašnu smešu.

 • 83. 
  U kom položaju treba da se nalazi poluga smeše za poletanje na nivou mora?
  • A. 

   Napred (FULL RICH-bogata).

  • B. 

   Nazad ( FULL RICH-bogata).

  • C. 

   Nazad ( FULL LEAN-siromašna).

  • D. 

   Napred (FULL LEAN-siromašna).

 • 84. 
  Prisustvo leda u karburatoru u vazduhoplovu opremljenim sa elisom fiksnog koraka može biti       ustanovljen uključivanjem grejanja karburatora i praćenjem
  • A. 

   Opadanje obrtaja motora RPM, a portom postepeno povećanje obrtaja motora RPM.

  • B. 

   Povećanjem obrtaja motora RPM , a potom postepeno opadanje obrtaja motora RPM.

  • C. 

   Opadanje obrtaja motora RPM, a potom ustaljeno pokazivanje obrtaja motora RPM na instrumentu.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 85. 
  Tokom krstarećeg leta koristite u potpunosti grejanje karburatora na vašem vazduhoplovu sa elisom     fiksnog koraka. Koje efekte očekujete po pitanju obrtaja motora RPM u normalnim uslovima?  
  • A. 

   To će prouzrokovati malo smanjenje obrtaja motora RPM, zbog promene sastava smeše gorivi/vazduh.

  • B. 

   Nema efekta.

  • C. 

   To će prouzrokovati malo povećanje obrtaja motora RPM, zbog uvođenja toplijeg vazduha.

  • D. 

   Obrtaji motora RPM, će oscilirati zbog nestabilne smeše gorivo/vazduh.

 • 86. 
  Tokom provere motora posle zapuštanja na zemlji, pilot može proveriti ispravnost rada grejača     karburatora tako što će pomerati polugu grejača karburatora na HOT-toplo i primetiti  
  • A. 

   Neznatan pad obrtaja motora RPM.

  • B. 

   Neznatan porast obrtaja motora RPM.

  • C. 

   Povećan protok toplog vazduha u kabini.

  • D. 

   Ova provera ne može da se uradi dok je vazduhoplov na zemlji.

 • 87. 
  Grejanje karburatora tokom taksiranja mora biti pažljivo korišćeno zbog
  • A. 

   Prašine i drugih stranih objekata koji mogu izazvati oštećenje ako se usisaju u motor.

  • B. 

   Pojavu visokih temperatura koje mogu uzrokovati detonacije.

  • C. 

   Bogate smeše koja može uzrokovati prljanje svećica.

  • D. 

   Pregrejavanje motora.

 • 88. 
  Kako morate postaviti korak elise za poletanje kod vašeg vazduhoplova sa elisom automatski     promenljivog koraka?  
  • A. 

   Mali korak ( veliki RPM, obrtaji motora) za maksimalnu snagu.

  • B. 

   Mali korak ( niski RPM,obrtaji motora) za maksimalnu efikasnost.

  • C. 

   Veliki korak ( mali RPM, obrtaji motora) za minimalnu buku.

  • D. 

   Veliki korak ( mali RPM, obrtaji motora) za maksimalan potisak.

 • 89. 
  U vazduhoplovu opremljenim sa promenljivim korakom elise, smanjenje snage tako što će se prvo     smanjiti  
  • A. 

   Pritisak punjenja sa komandom gasa, a potom podesiti obrtaje motora RPM, sa komandom koraka elise.

  • B. 

   Obrtaji motora RPM komandom gasa, a potom smanjenjem pritiska punjenja sa komandom koraka elise.

  • C. 

   Obrtaji motora RPM komandom koraka elise, a potom smanjiti pritisak punjenja komandom gasa.

  • D. 

   Pritisak punjenja sa komandom koraka elise, a potom smanjenjem obrtaja motora RPM, sa komandom gasa.

 • 90. 
  Prilikom prevođenja vazduhoplova opremljenim sa promenljivim korakom elise iz režima krstarenja u     penjanje, pilot mora  
  • A. 

   Povećati obrtaje motora RPM, komandom koraka elise pre dodavanja gasa.

  • B. 

   Prvo povećati pritisak punjenja komandom gasa, a potom da poveća broj obrtaja RPM komandom koraka elise.

  • C. 

   Prvo povećati obrtaje motora RPM, komandom gasa, a potom povećati pritisak punjenja sa komandom koraka elise.

  • D. 

   Prvo smanjiti pritisak punjenja komandom koraka elise, a potom povećati obrtaje motora komandom gasa.

 • 91. 
  Neposredno posle startovanja motora vazduhoplova uočili ste očitavanje levo - nula na ampermetru tj,     protok jake struje iako su svi elektro potrošači isključeni? Tada normalno morate da:  
  • A. 

   Nemojte reagovati, zato što u tim slučajevima alternator proizvodi električnu struju samo za punjenje baterije, koja obično malo opadne prilikom startovanja.

  • B. 

   Trenutno zaustavite rad motora,jer alternator nije ispravan.

  • C. 

   Resetovati glavni prekidač alternatora i ako se stanje ne promeni, zaustavite rad motora i prijavite mehaničaru da alternator nije ispravan.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 92. 
  Šta znači očitavanje nule na ampermetru sa skalom levo - nula ?
  • A. 

   To je normalno jer nijedan od elektro potrošača nije uključen.

  • B. 

   Alternator nije ispravan.

  • C. 

   Ispražnjen akumulator.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 93. 
  Kako možete prepoznati pomoću pokazivanja na ampermetru sa skalom levo - nula, da alternator na     vazduhoplovu nije ispravan. Tada očitavanje skale treba da pokazuje  
  • A. 

   Nulu i da ostane nula čak i kad uključimo bitne električne potrošače ( npr. Svetla za sletanje).

  • B. 

   Maksimum

  • C. 

   Značajan porast , pošto smo uključili električne potrošače.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 94. 
  Neposredno pošto smo startovali motor primetili ste da se igla pokazivača na ampermetru sa skalom     centar-nula, otklonila desno ,dok su električni potrošači bili isključeni. Ova indikacija znači  
  • A. 

   Punjenje akumulatora,jer se pri startovanju motora akumulator malo isprazni.

  • B. 

   Ispražnjen akumulator, zato što alternator ne radi, potrebno je pobuditi alternator aktiviranjem glavnog, master, prekidača u uključen, a potom u isključen položaj. Ako se igla pokazivača ne vrati na nulu, motor mora da se ugasi ,a potom obavesti mehaničar.

  • C. 

   Ispražnjen akumulator, i zato je potrebno ugasiti motor.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 95. 
  Šta može, očitavanje nule na ampermetru sa skalom centar-nula, tokom leta da znači?
  • A. 

   Normalno stanje; alternator snabdeva električnom energijom elektro opremu.

  • B. 

   Alternator se ne koristi.

  • C. 

   Nijedan električni uređaj nije uključen.

  • D. 

   Nenormalna situacija, baterija snabdeva električnom energijom elektro opremu.

 • 96. 
  Tokom leta primetili ste da se ,igla ampermetara sa skalom centar-nula, otklonila na levo. Šta ovo     pokazivanje znači i šta vi kao pilot aviona treba obično tada uradite?  
  • A. 

   Nepravilno stanje, akumulator se ispraznio, zato što alternator nije ispravan ili nije u stanju da pokrije zahteve priključenih električnih potrošača. U slučaju da se posle prebacivanja glavnog prekidača, mastera, iz položaja isključeno u uključeno, situacija ne poboljša, potrošnja električne energije treba da se redukuje na minimum i sletanje na najbliži odgovarajući aerodrom treba da se sprovede.

  • B. 

   Normalni uslovi; akumulator preuzima punjenje, na taj način let se nastavlja, potrebno je kontrolisati instrument i treba očekivati pad igle pokazivača.

  • C. 

   Normalni uslovi, instrument pokazuje tekuću potrošnju električne energije, koju pruža alternator.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 97. 
  Tokom leta primetite da zasija narandžasto svetlo na panelu sa instrumentima. Šta to znači?
  • A. 

   Alternator ne proizvodi električnu struju.

  • B. 

   Previsok proizvedeni napon.

  • C. 

   Prazna baterija.

  • D. 

   Pregrejan alternator.

 • 98. 
  Desi se otkaz električnog sistema (akumulatora i alternatora) u toku leta. U toj situaciji vi će te
  • A. 

   Iskusiti otkaz elektronike na vazduhoplovu.

  • B. 

   Verovatno iskusiti otkaz sistema paljenja motora, pokazivača goriva, svetlosnih sistema vazduhoplova kao i opreme na vazduhoplovu.

  • C. 

   Verovatno iskusiti otkaz motora zbog gubitka mehaničke gorivne pumpe i istovremeno iskusiti otkaz radio opreme, svetala i svih instrumenata koji se napajaju rezervnom električnom energijom.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 99. 
  Vrtloženje na krajevima krila se javlja u trenutku kada vazduhoplov
  • A. 

   Stvara uzgon.

  • B. 

   Obavlja letenje na velikim brzinama.

  • C. 

   Mnogo natovarimo.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 100. 
  Može li nastati takvo nispono vazdušno strujanje kao rezultat vrtloga sa krajeva krila težeg      vazduhoplova, da ono prevazilazi mogućnosti penjanja lakog vazduhoplova?
  • A. 

   Da, naročito iza velikih, teških transportnih vazduhoplova.

  • B. 

   Obično ne.

  • C. 

   Ponekad, naročito u nivou vazdušnih džepova.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 101. 
  Šta je najverovatniji uzrok nastajanja opasne turbulencije iza teškog vazduhoplova?  
  • A. 

   Vrtlozi sa krajeva krila.

  • B. 

   Vazdušna struja iza elise.

  • C. 

   Izduvni mlaz mlaznog motora.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 102. 
  Koje aktivnosti predostrožnosti treba preduzeti kada zaustavite mali vazduhoplov iza velikog koji se    zaustavio na manevarskim površinama?  
  • A. 

   Mali vazduhoplov mora da se zaustavi tako da nije u opasnoj zoni izduvne struje mlaznog motora.

  • B. 

   Kabina malog vazduhoplova treba da gleda prema kabini velikog vazduhoplova.

  • C. 

   Kabina malog vazduhoplova mora biti okrenuta nasuprot od kabine velikog vazduhoplova.

  • D. 

   Mali vazduhoplov mora da se nalazi najmanje 125 m od repa velikog vazduhoplova.

 • 103. 
  Prilikom izvršenog poletanja iza odlazećeg velikog vazduhoplova, pilot može da smanji rizik od    vrtloga nastalih sa krajeva krila tako što će  
  • A. 

   Uzleteti pre dostizanja putanje mlaznjaka, sve dok bude u mogućnosti da skrene od njegovog vrtloga.

  • B. 

   Održava višak brzine na poletanju do trenutka uzletanja.

  • C. 

   Produži momenat uzleta i ne započne rotaciju sve dok nije dovoljno daleko od tačke rotacije mlaznjaka.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 104. 
  Kada sleće iza velikog vazduhoplova, pilot mora da izbegava vrtložnu turbulenciju tako što će ostati  
  • A. 

   Iznad putanje leta završnog prilaza velikog vazduhoplova i sleteti pre tačke dodira velikog vazduhoplova.

  • B. 

   Ispod putanje leta završnog prilaza velikog vazduhoplova i sleteti dalje od tačke dodira velikog vazduhoplova.

  • C. 

   Iznad putanje leta završnog prilaza velikog vazduhoplova i sleteti pre tačke dodira velikog vazduhoplova.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 105. 
  Koje procedure morate da se pridržavate da bi izbegli vrtložnu turbulenciju velikog mlaznjaka ako    preseca vaš kurs sa leva na desno približno 1 milju ispred i to na vašoj visini?  
  • A. 

   Budite sigurni da ste nešto iznad putanje leta mlaznjaka.

  • B. 

   Smanjite vašu brzinu na VA i održavajte visinu i kurs.

  • C. 

   Budite sigurni da ste neznatno ispod putanje leta mlaznjaka i upravni na kurs.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 106. 
  Koliko dugo će se vrtložna turbulencija zadržati posle prolaska velikog vazduhoplova?  
  • A. 

   Pet minuta ili više; ATC dozvoljava dva do tri minuta razmaka.

  • B. 

   Dva minuta.

  • C. 

   Tri minuta.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 107. 
  Kada letimo vazduhoplovom sa kabinskim pritiskom visine preko 10,000 fita sve do i uključujući    13,000 fita MSL, dodatni kiseonik mora da bude korišćen od strane posade  
  • A. 

   Za vreme tog leta ako ono prelazi 30 minuta na toj visini

  • B. 

   Celokupno vreme trajanja leta na toj visini.

  • C. 

   Za vreme tog leta ako ono prelazi 10 minuta na toj visini.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 108. 
  Ako koristimo vazduhoplov sa kabinskim pritiskom visine iznad 13,000 fita MSL, dovoljna količina    kiseonika mora biti nošena za snabdevanje  
  • A. 

   Članove posade i putnike.

  • B. 

   Samo članova posade.

  • C. 

   Samo putnika.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 109. 
  Nakon odvajanja vazdušne struje sa jednog krila i zaokretanjem i klizanjem na jednu stranu, pilot će    sprečiti da vazduhoplov razvije puni kovit tako što će  
  • A. 

   Otkloniti kormilo pravca na suprotnu stranu od klizanja i popustiti komandu dubine napred da bi prikupio brzinu.

  • B. 

   Momentalno otkloniti sve komande leta na suprotnu stranu od okretanja.

  • C. 

   Povući komandnu palicu i na ovaj način izvaditi se iz poniranja.

  • D. 

   Trenutno izvući vazdušne kočnice (ako su ugrađene).

 • 110. 
  Odaberi ispravnu proceduru za vađenje iz kovita za avione?
  • A. 

   Nožnu komandu u suprotnu stranu od strane rotacije, krilca u neutralno, palicu unapred i nežno se izvući iz poniranja.

  • B. 

   Nožnu komandu u stranu rotacije, a krilcima u suprotnu stranu od rotacije i palicu unazad.

  • C. 

   Nožnu komandu u suprotnu stranu od strane rotacije, krilca u neutralno, palicu unazad.

  • D. 

   Otklonite kormilo pravca i palicu u stranu rotacije i snažno gurnite palicu napred.

 • 111. 
  Odaberi ispravnu radnju za vađenje iz spiralnog zaokreta?.
  • A. 

   Izravnaj krila komandujući krilcima i lagano izađi iz nastalog poniranja

  • B. 

   Upotrebi pun otklon kormila pravca u stranu rotacije, gurni volan za komandovanje napred da bi prekinuo prevlačenje, a potom lagano izađi iz nastalog poniranja.

  • C. 

   Upotrebi komandu krilaca za suprotni smer,popusti komandni volan napred i lagano izađi nastalog poniranja.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 112. 
  Jedna od glavnih uloga flapsa, zakrilca, tokom prilaza i sletanja je da  
  • A. 

   Poveća ugao poniranja bez povećavanja brzine.

  • B. 

   Smanji uzgon, i na taj način omogući sprovođenje prilaza strmijeg od normalnog.

  • C. 

   Omogući dodir sa većom brzinom po instrumenti, indiciranom brzinom.

  • D. 

   Smanji ugao poniranja bez porasta brzine kroz vazduh.

 • 113. 
  Glavni prednost upotrebe zakrilaca u prilazu i sletanju je to što  
  • A. 

   Obezbeđuje isti iznos uzgona pri manjim brzinama

  • B. 

   Opada ugao poniranja bez porasta brzine kroz vazduh.

  • C. 

   Umanjuje uzgon i na taj način omogućava prilaz strmiji od normalnog.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 114. 
  Zakrilca na krilima postavljena na poletanje:  
  • A. 

   Povećavaju mogućnost penjanja, a uz malo povećanje otpora.

  • B. 

   Povećavaju mogućnost penjanja, a uz veliko povećanje otpora.

  • C. 

   Značajno povećava otpor radi malog smanjenja mogućnosti penjanja.

  • D. 

   Neće uticati na uzgon i otpor.

 • 115. 
  Zakrilca na krila postavljena na sletanje:  
  • A. 

   Prouzrokuju veliko povećanje otpora i mogućnost malog povećanja penjanja.

  • B. 

   Povećavaju mogućnost penjanja uz malo povećanje otpora.

  • C. 

   Značajno povećavaju otpor za neznatan pad mogućnosti penjanja.

  • D. 

   Ne utiču na otpor i uzgon.

 • 116. 
  Koji efekat ima izvučeno zakrilce na brzinu prevlačenja? Brzina prevlačenja će:  
  • A. 

   Opasti.

  • B. 

   Bez promene, zato što brzina prevlačenja ne zavisi od pozicije zakrilca.

  • C. 

   Se povećati.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 117. 
  Tokom sletanja kada je zemlja blizu i pri malim brzinama kroz vazduh, može biti opasno da se uvuče    flaps, zakrilce krila, zato što :  
  • A. 

   Javlja nagli pad uzgona i to rezultira propadanjem ka pisti.

  • B. 

   Se otpor povećava i to uzrokuje naglo opadanje brzine kroz vazduh.

  • C. 

   Javlja nagli porast brzine i naglo penjanja.

  • D. 

   Dolazi do velikog opadanje efikasnosti zakrilca krila.

 • 118. 
  Zakrilce krila se ne izvlači do kraja na poletanju da bi izbegli  
  • A. 

   Prevelik otpor.

  • B. 

   Prevelik uzgon.

  • C. 

   “težak nos” kod vazduhoplova.

  • D. 

   Oštećenje samog zakrilca.

 • 119. 
  Deo piste označen slovom A može da se koristi za (Pogledajte Sliku PPL OP-1)  
  • A. 

   Taksiranje i poletanje.

  • B. 

   Sletanje.

  • C. 

   Taksiranje i sletanje.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 120. 
  Prema crtežu aerodroma, koji od iskaza je ispravan? (Pogledajte Sliku PPL OP-1)
  • A. 

   Poletanje se može obavljati na poziciji A piste 12, dok deo za sletanje ove piste nosi oznaku B.

  • B. 

   Pista 30 je opremljena na poziciji E sa zaustavnom opremom u slučaju opasnosti kao sredstvo zaustavljanja vojnih vazduhoplova.

  • C. 

   Deo za poletanje i sletanje na pisti 12 počinje na poziciji B

  • D. 

   Prazna opcija

 • 121. 
  Kada prilazite rulnoj stazi do linije čekanja od strane obeležene punim linijama, pilot  
  • A. 

   Ne sme da pređe linije bez odobrenja kontrole letenja, ATC.

  • B. 

   Može da nastavi da taksira.

  • C. 

   Može da nastavi taksiranje dok celokupni vazduhoplov ne pređe linije.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 122. 
  Koja je svrha znaka zaustavljanja na ukrštanju dve piste?  
  • A. 

   Obeležava ukrštanje dve piste.

  • B. 

   Obeležava ulazak na pistu sa rulne staze.

  • C. 

   Obeležava površinu obezbeđenu za vazduhoplov koji prilazi ili odlazi sa piste.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 123. 
  Koja je razlika između dela A i dela B na prikazanom aerodromu? (Pogledajte Sliku PPL OP-1)
  • A. 

   “A” može da se koristi za taksiranje i poletanje;”E” može da služi samo kao sigurnosni produžetak.

  • B. 

   “A” može da se koristi za sve operacije osim za sletanje teških vazduhoplova;”E” može da služi samo kao sigurnosni produžetak.

  • C. 

   “A” može da se koristi samo za taksiranje; “E” može da se koristi za sve operacije osim za sletanje.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 124. 
  Prostor C na prikazanom aerodromu se klasificira kao (Pogledajte Sliku PPL OP-1)  
  • A. 

   Zatvorena pista.

  • B. 

   Stabilisano polje.

  • C. 

   Višenamenski heliodromi.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 125. 
  Strelice koje se javljaju na kraju piste SEVER/JUG označavaju da taj prostor (Pogledajte Sliku PPL OP-2)      
  • A. 

   Ne može da se koristi za sletanje, ali može biti korišćeno za taksiranje i poletanje.

  • B. 

   Može biti korišten samo za taksiranje.

  • C. 

   Se koristi ta taksiranje, poletanje i sletanje.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 126. 
  Brojevi 4 i 22 na pisti označavaju da je pista približno orjentisana (Pogledajte Sliku PPL OP-2)  
  • A. 

   040° i 220° (true, stvarni).

  • B. 

   004° i 022° (true, stvarni).

  • C. 

   040° i 220° (magnetic, magnetni).

  • D. 

   Prazna opcija

 • 127. 
  Granična svetla taksi rulne staze na aerodromu su obeležena noću sa  
  • A. 

   Plavim svesmernim svetlima.

  • B. 

   Belim usmerenim svetlima.

  • C. 

   Pomoćnom crvenim i zelenim svetlima.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 128. 
  Koje od navedenog opisuje svetla praga piste?  
  • A. 

   Zelena jednosmerna.

  • B. 

   Crvena jednosmerna.

  • C. 

   Zelena svesmerna.

  • D. 

   Crvena svesmerna.

 • 129. 
  Svetla niskog intenziteta na nepomičnim objektima moraju biti  
  • A. 

   Kontinuirano crvena.

  • B. 

   Bljeskajuće žuta.

  • C. 

   Bljeskajuće crvena.

  • D. 

   Kontinuirano narandžasta.

 • 130. 
  VFR, vizuelni prilazi za sletanje noću moraju se obavljati  
  • A. 

   Na isti način kao i po danu.

  • B. 

   Sa većim brzinama kroz vazduh.

  • C. 

   Sa strmijim prilazom.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 131. 
  Svaki pilot vazduhoplova koji je u prilazu za pistu koja je opremljena sa svetlima indikacije ugla    prilaza (VASI) mora  
  • A. 

   Održavati visinu na ili nešto iznad ugla planiranja.

  • B. 

   Održavati 3° ugao planiranja prema pisti.

  • C. 

   Ostati visok sve dok pista ne postane dostupna za sletanje bez motora.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 132. 
  Kada prilazi na sletanje na pistu koja je opremljena sa svetlima indikacije ugla prilaza (VASI) pilot    mora  
  • A. 

   Održava visinu na ili nešto iznad ugla planiranja.

  • B. 

   Održavati visinu tako da zahvati ugao planiranja najmanje 2 milje niz vetar od praga piste.

  • C. 

   Ostane na uglu planiranja i sleti između dvosijaličnog indikatora ugla prilaza.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 133. 
  Pokazivanje nešto iznad- ugla prilaza na indikatoru preciznog prilaza su  
  • A. 

   Tri bele i jedna crvena sijalica.

  • B. 

   Četiri bele sijalice

  • C. 

   Dve bele i dve crvene sijalice.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 134. 
  Indikacija ispod - ugla prilaza kod trobojnog VASI je
  • A. 

   Signal crvenim svetlima

  • B. 

   Signal ljubičastim svetlima.

  • C. 

   Signal zelenim svetlima.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 135. 
  Indikacija iznad- ugla prilaza kod trobojnog VASI je  
  • A. 

   Signal narandžastog svetla.

  • B. 

   Signal belog svetla.

  • C. 

   Signal zelenog svetla.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 136. 
  Indikacija na- uglu prilaza kod trobojnog VASI je  
  • A. 

   Signal zelenog svetla.

  • B. 

   Signal belog svetla.

  • C. 

   Signal narandžastog svetla.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 137. 
  Indikacija ispod- ugla prilaza kod trepćućeg prilaznog pokazivača ugla prilaza je  
  • A. 

   Trepereće crveno svetlo.

  • B. 

   Trepereće belo svetlo.

  • C. 

   Kontinuirano belo svetlo.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 138. 
  Slika A prikazuje da je vazduhoplov (Pogledajte Sliku PPL OP-3)  
  • A. 

   Ispod ugla prilaza.

  • B. 

   Na uglu prilaza.

  • C. 

   Na uglu prilaza.

  • D. 

   Iznad ugla prilaza.

 • 139. 
  Slika C prikazuje da je vazduhoplov (Pogledajte Sliku PPL OP-3)  
  • A. 

   Iznad ugla prilaza.

  • B. 

   Sa kursa u levu stranu.

  • C. 

   Slika C prikazuje da je vazduhoplov (Pogledajte Sliku PPL OP-3) Iznad ugla prilaza. Sa kursa u levu stranu. Ispod ugla prilaza. Ispod ugla prilaza.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 140. 
  Slika B prikazuje da je vazduhoplov (Pogledajte Sliku PPL OP-3)  
  • A. 

   Na uglu prilaza

  • B. 

   Ispod ugla prilaza.

  • C. 

   Iznad ugla prilaza.

  • D. 

   Prazna opcija

 • 141. 
  Na kontrolisanom aerodromu primetili ste žuti pravougaonu tablu sa natpisom C, crne boje,     ostavljene iznad vrata (slika C). Šta to znači? (Pogledajte Sliku PPL OP-4)  
  • A. 

   Kancelarija za informacije kontrole letenja.

  • B. 

   Carinska služba.

  • C. 

   Izlaz za privatne avio posade.

  • D. 

   Izlaz za osoblje.

 • 142. 
  U označenom prostoru aerodrome, crveni pravougaoni znak sa jednom žutom dijagonalnom linijom     (slika B) znači: (Pogledajte Sliku PPL OP-4)  
  • A. 

   Povedi računa kod sletanja zbog lošeg stanja manevarskih površina.

  • B. 

   Nema sletanja.

  • C. 

   Jedriličari su aktivni.

  • D. 

   Helikopteri su aktivni.

 • 143. 
  Kakvo je značenje vizuelnog zemaljskog signala u obliku horizontalnog pravougaonog panela sa     žutom dijagonalom prikazanom na prostoru signalizacije aerodrome (slika A)? (Pogledajte Sliku PPL OP-4)      
  • A. 

   Sletanja su zabranjena.

  • B. 

   Prostor nema mogućnosti za kretanje vazduhoplova.

  • C. 

   Vazduhoplov je obavezan da sleti, poleti i taksira samo na pistama i rulnim stazama.

  • D. 

   Posebna pažnja se mora voditi prilikom prilaza sletanju ili sletanju.

 • 144. 
  Beli krst postavljen horizontalno na početak rulne staze (slika G), znači: (Pogledajte Sliku PPL OP-4)
  • A. 

   Rulna staza nije za upotrebu.

  • B. 

   Pažnja, vi prilazite raskrsnici sa pistom.

  • C. 

   Prostor za sletanje helikoptera.

  • D. 

   Pažnja, vi prilazite raskrsnici sa drugom rulnom stazom!

 • 145. 
  U signalnoj zoni aerodrome, dupli beli krst (Slika H) znači: (Pogledajte Sliku PPL OP-4)
  • A. 

   Pažnja, jedrilice su u vazduhu!

  • B. 

   Zabranjeno sletanje, aerodrom nije siguran!

  • C. 

   Obratite naročitu pažnju tokom prilaza i sletanja!

  • D. 

   Taksiranje po tlu je dozvoljeno izvan piste i rulna staza!

 • 146. 
  U signalnoj zoni aerodrome, beli, prečkom spojeni krugovi ( Slika D) znači: (Pogledajte Sliku PPL     OP-4)  
  • A. 

   Sleti i taksiraj samo po čvrstoj podlozi.

  • B. 

   Pravac sletanja je paralelan sa pravcem upravnim na prečku.

  • C. 

   Sleti samo na čvrstu podlogu.

  • D. 

   Zabranjeno sletanje.

 • 147. 
  U signalnoj zoni aerodrome, beli krugovi spojeni prečkom sa Crnim linijama preko svakog kružnog     dela pod pravim uglom na osovinu (slika E) znači: (Pogledajte Sliku PPL OP-4)  
  • A. 

   Sletanje, poletanje i taksiranje jedino na pisti i rulnim stazama, ostala kretanja na zemlji nisu ograničena za čvrste podloge.

  • B. 

   Sletanje zabranjeno za duži period.

  • C. 

   Sletanje,poletanje, i taksiranje je ograničeno samo na pisti i rulnim stazama.

  • D. 

   Pažnja, jedrilice u vazduhu.

 • 148. 
  Koje oznake se mogu prikazati tokom dana na aerodromu radi označavanja neupotrebljivosti bilo    kog dela manevarskih površina?  
  • A. 

   Krstovi jednom jasnom bojom ( po mogućstvu bela) raspoređeni horizontalno.

  • B. 

   Narandžasta zastave na granici neupotrebljive površine.

  • C. 

   Beli i narandžasti konusi po granici neupotrebljive površine.

  • D. 

   Veliki crveni pravougaonici sa žutim dijagonalnim oznakama raspoređeni horizontalno.

 • 149. 
  U signalnoj zoni aerodrome, znak (Slika I), znači: (Pogledajte Sliku PPL OP-4)
  • A. 

   Desni školski krug je u upotrebi.

  • B. 

   Posle sletanja napustite pistu desnim zaokretom.

  • C. 

   Parkiralište je na desnoj strani.

  • D. 

   Produžite na sledeći aerodrom, pista je zatvorena.

 • 150. 
  U signalnoj zoni aerodrome, belo slovo “T” (Slika F) znači: (Pogledajte Sliku PPL OP-4)
  • A. 

   Pravac za sletanje je paralelan sa pravcem upravnom na prečku.

  • B. 

   Slet samo na čvrstu podlogu.

  • C. 

   Sleti i taksiraj samo po čvrstoj podlozi.

  • D. 

   Zabranjeno sletanje.