Onlayn Sınaq 1

20 Suallar | Total Attempts: 13

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Onlayn Snaq 1

Yevlax 5 saylı məktəb


Questions and Answers
 • 1. 
  Diaqonal kəsiyinin sahəsi hansıdır?
  • A. 

   A21/2H

  • B. 

   2aH

  • C. 

   2a2+4aH

  • D. 

   A2H

 • 2. 
  Hansı fiqurda
  • A. 

   Prizmada

  • B. 

   Piramidada

  • C. 

   Silindirdə

  • D. 

   Konusda

 • 3. 
  Hansı fiqurda
  • A. 

   Paralelpipeddə

  • B. 

   6 bucaqlı prizmada

  • C. 

   Piramidada

  • D. 

   Konusda

 • 4. 
  Mail prizmanın həcm düsturu hansıdır?
  • A. 

   Sper.kəs.H

  • B. 

   Sper.kəs.L

  • C. 

   Lper.kəsH

  • D. 

   LH

 • 5. 
  Hansı fiqurda
  • A. 

   Piramida

  • B. 

   Kub

  • C. 

   6 bucaqlı prizma

  • D. 

   Paralelpiped

 • 6. 
  Silindirinyan üzünün sahəsi hansıdır?
  • A. 

   Syan=2пrh

  • B. 

   Syan=2rh

  • C. 

   Syan=Soth

  • D. 

   Syan=2Sot

 • 7. 
  6 bucaqlı prizmada böyük diaqonal nəyə bərabərdir?
  • A. 

   D2böyük=(2a)2+H2

  • B. 

   D2böyük=(2a)2+H

  • C. 

   D2böyük=2a+H2

  • D. 

   D2böyük=(2a)2+2H

 • 8. 
  Yan üzləri cüt-cüt perpendikulyar olan piramidada  V=?
  • A. 

   Abc/6

  • B. 

   Abc/3

  • C. 

   Abc/2

  • D. 

   3abc

 • 9. 
  Üçüzlü bucaqda-
  • A. 

   D2=a2+b2+c2

  • B. 

   D2=a+b+c

  • C. 

   D=a2+b2+c2

  • D. 

   D2=a2b2c2

 • 10. 
  A və b vektorları perpendikulyar olarsa, onda
  • A. 

   Onların skalyar hasili 0-a bərabər olar

  • B. 

   Onların mütləq qiyməti 0-a bərabər olar

  • C. 

   Onlar koleniardırlar

  • D. 

   Onların skalyar hasili 1-ə brabər olar

 • 11. 
  Paraleloqramın
  • A. 

   Simmetriya oxu yoxdu

  • B. 

   2 simmetriya oxu var

  • C. 

   4 simmetriya oxu var

  • D. 

   Sonsuz sayda simmetriya oxu var

 • 12. 
  A(x;y) nöqtəsinə y=-x düz xəttinı nəzərən  simmetrik olan nöqtə hansıdır?
  • A. 

   A(-x;-y)

  • B. 

   A(-x;y)

  • C. 

   A(x;-y)

  • D. 

   A(x;y)

 • 13. 
  Orta xətt üçbucağın sahəsini hansı nisbətdə bölür?
  • A. 

   S və 3S

  • B. 

   S və 4S

  • C. 

   Iki bərabər sahəyə

  • D. 

   S və 2S

 • 14. 
  Cos(-x)=
  • A. 

   Sinx

  • B. 

   Cosx

  • C. 

   -Cosx

  • D. 

   Tgx

 • 15. 
  Y=(x-5)2+6 təpə nöqtəsinin koordinatı hansıdır?
  • A. 

   (5;-6)

  • B. 

   (5;6)

  • C. 

   (-5;6)

  • D. 

   (6;6)

 • 16. 
  Z=4(Cos2п/3+i Sin2п/3) ədədini cəbri şəkildə göstərin?
  • A. 

   -2+2√3i

  • B. 

   -2+2√3

  • C. 

   -2-2√3i

  • D. 

   2+2√3i

 • 17. 
  F(x)=x2-4x+5 funksiyasının böhran nöqtələrini tapın
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   1və 2

  • D. 

   2

 • 18. 
  Y=x3-3x2-9x+1 funksiyasının [-2:1] parçasındakı ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiymətinin fərqini tapın15
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   16

  • C. 

   17

  • D. 

   18

 • 19. 
  Cos(2п-x)=
  • A. 

   Cosx

  • B. 

   -Cosx

  • C. 

   Sinx

  • D. 

   -Sinx

 • 20. 
  A b-nin 20 faizidirsə, b a-nın neçə faizidir?
  • A. 

   200

  • B. 

   100

  • C. 

   500

  • D. 

   400