ข้อสอบออนไลน์ ชุด 296 สพฐ.ใหม่ ปีงบประมาณ 2558

13 Questions | Total Attempts: 1130

Please wait...
 296 . 2558

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 296  สพฐ. ใหม่ ปีงบประมาณ 2558 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • B. 

   สพฐ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • C. 

   สพฐ.มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • D. 

   สพฐ.บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุรภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 • 2. 
  พันธกิจ สพฐ. ปีงบประมาณ ปี 2558 มีกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

  • B. 

   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  • C. 

   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ สพฐ.ใหม่ ปีงบประมาณ 2558
  • A. 

   1 VISION 3 MISSION 5 GOALS 4 STRATEGY 60 PROJECT

  • B. 

   1 VISION 3 MISSION 4 GOALS 5 STRATEGY 30 PROJECT

  • C. 

   1 VISION 4 MISSION 3 GOALS 4 STRATEGY 60 PROJECT

  • D. 

   1 VISION 4 MISSION 3 GOALS 4 STRATEGY 30 PROJECT

 • 5. 
  ข้อใด ไม่มี ในเป้าประสงค์ สพฐ. ปี 2558
  • A. 

   ผู้เรียน

  • B. 

   ประชากรวัยเรียน

  • C. 

   นักเรียน

  • D. 

   สพท. / สพฐ.

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี 2558
  • A. 

   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

  • B. 

   ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สพฐ. และ สพท. ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ผลผลิตของ สพฐ. ปี 2558
  • A. 

   อนุบาล 2

  • B. 

   ม.6

  • C. 

   เด็กการศึกษาพิเศษ

  • D. 

   ผู้มีความสามารถพิเศษ

 • 8. 
  จุดเน้นของ สพฐ. ปี 2558 ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ด้านผู้เรียน - ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา - ด้านการบริหารจัดการ

  • B. 

   ด้านผู้เรียน - ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา - ด้านการบริหารจัดการ - ด้านระบบ

  • C. 

   ด้านผู้เรียน - ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา - ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

  • D. 

   ด้านผู้เรียน - ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา - ด้านการบริหารจัดการ ศึกษา - ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

 • 9. 
  หน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา ของ สพฐ. มีกี่แห่ง
  • A. 

   185

  • B. 

   42

  • C. 

   183

  • D. 

   225

 • 10. 
  สมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากลของ สพฐ.ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ด้านภาษา

  • B. 

   ด้านคำนวณ

  • C. 

   ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม

  • D. 

   ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์

 • 11. 
  O-Net ชั้น ป.6 และ  ม.3  ของ สพฐ.ปี 2558 ในกลุ่มสาระหลักเฉลี่ยเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3

  • B. 

   เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

  • C. 

   เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

  • D. 

   เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3

 • 12. 
  ครูผู้สอนท่านใดจัดการเรียนการสอนได้ไม่เหมาะสมตามจุดเน้น สพฐ.ปี 2558
  • A. 

   ครู ก พานักเรียนสวดมนตร์ทุกเย็นวันศุกร์

  • B. 

   ครู ข พานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

  • C. 

   ครู ค ให้นักเรียน ม.3 ฝากเงินออม

  • D. 

   ครู ง ให้นักเรียน ม.6 ที่จบไปแล้วมาติวสอบให้กับน้อง ๆ ที่จะเรียนต่อโดยมีค่าแรงให้

 • 13. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารท่านจะไม่ทำตามข้อใด
  • A. 

   นิเทศแบบกัลยาณมิตร

  • B. 

   ใช้หลักการมีส่วนร่วม

  • C. 

   จัดระบบประกันคุณภาพภายนอก

  • D. 

   ส่งเสริมความเป็นเลิศ

Back to Top Back to top