ข้อสอบ กรอบที่ 3 สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี

20 | Total Attempts: 1025

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ กรอบที่ 3 สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยี

ข้อสอบ แบบทดสอบประเมินสมรรถนะผ ้บริหาร กรอบที่ 2  สมรรถนะและความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือความหมายของการบริหารการศึกษา
  • A. 

   Management Education

  • B. 

   Education Management

  • C. 

   Management

  • D. 

   Administration

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การบริหาร (Administration) เป็นกระบวนการดำเนินการระดับการกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการบริหารงานใดๆ ขององค์การที่ไม่ต้องการผลกำไรหรือผลประโยชน์ขององค์การ ผู้บริหารพยายามบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ผลสำเร็จขององค์การมิได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ แต่

  • B. 

   การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการบริหารงานใดๆ ขององค์การที่ต้องการกำไรโดยผู้จัดการจะต้องทำให้องค์การบรรลุเป้าหมายเพื่อ ให้องค์การอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ ซึ่งอยู่ในระบบการแข่งขัน

  • C. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดีต้องมีลักษณะแบบ Administration

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ดีต้องมีลักษณะแบบ Management

 • 3. 
  Leader Ship คือความหมายข้อใด
  • A. 

   ผู้นำ

  • B. 

   ผู้บริหาร

  • C. 

   ผู้จัดการ

  • D. 

   ความเป็นผู้นำ

  • E. 

   ลักษณะผู้บริหาร

 • 4. 
  ผู้บริหารที่ดีมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   มอบหมายงานตามลักษณะงานและความสามารถของผู้นั้น

  • B. 

   สั่งการให้ครูทำการสอนอย่างเต็มที่ เต็มเวลา และเต็มความสามารถ

  • C. 

   ช่วยเหลืองานครูทุกอย่าง จนเป็นที่รักและเคารพจากทุกคน

  • D. 

   เยี่ยมไข้ ให้ของ ครองใจ ให้งาน ประสานน้ำใจ หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันได้

 • 5. 
  ผู้นำมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   ผอ.แดงมอบหมายงานให้ครูดำทำงานในวันเสาร์ร่วมกับชุมชน

  • B. 

   ผอ.ขาว สั่งการให้ครูทุกคนมาร่วมกับชาวบ้านพัฒนาวัดที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนในวันเข้าพรรษา

  • C. 

   ผอ.แสง ไปเรียนต่อปริญญาเอกจบกลับมารีบนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับครูในโรงเรียนได้นำไปปฏิบัติและพัฒนาเกิดผลกับนักเรียนให้มากที่สุด

  • D. 

   ผอ.โม้ กำลังช่วยนักเรียนขุดแปลงผักอยู่ ครูในโณงเรียนพบเห็นจึงชวนกันมาช่วย ผอ.โม้และนักเรียนทำแปลงผัก

 • 6. 
  การบริหารงานที่ดีควรมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   ตรงตามระเบียบ

  • B. 

   ชัดเจน ฉับไว ทันใจ มีมาตรฐาน

  • C. 

   ถูกต้อง สร้างสรรค์ ประหยัด คุ้มค่า คุ้มเวลา

  • D. 

   ดี ถูก ตรงมาตรฐาน ยืดหยุ่นได้

 • 7. 
  คำพูดในข้อใดที่ผู้บริหารควรใช้ให้บ่อยที่สุด
  • A. 

   เก่งมาน่ะเนี้ย

  • B. 

   โอ้...สุดยอดมาก

  • C. 

   ดีมาก

  • D. 

   ดีแล้ว ...พัฒนาอีกนิดยิ่งดีเลย

  • E. 

   ดีแล้ว พยายามต่อไป มีอะไรให้ช่วยก็บอก

 • 8. 
  SKill คือความหมายตามข้อใด
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   ทักษะ

  • C. 

   คุณธรรม

  • D. 

   แนวการปฏฺบัติ

 • 9. 
  POSDCORB  อักษรที่ขีดเส้นใต้หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การวางแผน

  • B. 

   การจัดองค์กร

  • C. 

   การสั่งการ

  • D. 

   การประสานการทำงาน

 • 10. 
  ข้อใดหมายถึง Tacit Knowledge
  • A. 

   คู่มือ

  • B. 

   ทฤษฎี

  • C. 

   แผนปฏิบัติการ

  • D. 

   ประสบการณ์

 • 11. 
  SBM หมายถึงข้อใด
  • A. 

   การบริหารการศึกษาโดยสถานศึกษา

  • B. 

   การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  • C. 

   การบริหารแบบพึ่งตนเอง

  • D. 

   การจัดการศึกษาของโณงเรียนรูปแบบใหม่

 • 12. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลัก  BSC
  • A. 

   Interminal Perspective

  • B. 

   Financial Perspective

  • C. 

   Customer Perspective

  • D. 

   Learning & Growth

 • 13. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Risk Management
  • A. 

   Identify

  • B. 

   Analyze

  • C. 

   Plane

  • D. 

   Track

  • E. 

   Command

 • 14. 
  การบริหารในข้อใดสมควรเลือกเป็นแบบอย่างที่สุด
  • A. 

   Win - Lose

  • B. 

   Lose-Win

  • C. 

   Win - Win

  • D. 

   Lose-Lose

 • 15. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ Tracking System
  • A. 

   Awareness

  • B. 

   Atterminant

  • C. 

   Achivement

  • D. 

   Accredit

 • 16. 
  ข้อใด ไม่มีใน Deming Cycle
  • A. 

   Planning

  • B. 

   Doing

  • C. 

   Checking

  • D. 

   Actionalysation

 • 17. 
  ถ้าเปรียบผู้บริหารกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ท่านคิดว่าผู้บริหารทีดีควรมีลักษณะเหมือนอุปกรณ์ในข้อใด
  • A. 

   Moniter

  • B. 

   Kryboard

  • C. 

   CPU

  • D. 

   RAM

  • E. 

   ROM

 • 18. 
  ถ้าต้องการพิมพ์งานเอกสารผู้บริหารควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   Word

  • B. 

   Exell

  • C. 

   Power Point

  • D. 

   Access

 • 19. 
  ผู้บริหารต้องการนำเสนอผลงานการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนในรอบปีต่อกรรมการสถานศึกษาในงานนิทรรศการเปิดโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน ควรใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   Word

  • B. 

   Exell

  • C. 

   Power Point

  • D. 

   Access

 • 20. 
  Cheng Management ทั้ง 7 โมดูล เปรียบได้กับข้อใด
  • A. 

   ฮาร์ดแวร์

  • B. 

   ซอฟแวร์

  • C. 

   พีเพิลแวร์

  • D. 

   เทคนิค

Back to Top Back to top