Programiranje 1

48 Questions

Settings
Please wait...
Programiranje 1

1. lekcija


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se nazivaju fizički delovi od kojih se sastoji računar (procesor, memorija,disk, tastatura, monitor, …)?
  • A. 

   Softver

  • B. 

   Hardver

  • C. 

   Operativni sistem

  • D. 

   Windows

 • 2. 
  Kako se nazivaju svi programi u računaru čijim izvršavanjem računar obavljakorisne zadatke za ljude?
  • A. 

   Softver

  • B. 

   Hardver

  • C. 

   Operativni sistem

  • D. 

   Windows

 • 3. 
  Šta je „mozak” računara?
  • A. 

   Hardver

  • B. 

   Procesor (CPU)

  • C. 

   Memorija

  • D. 

   Disk

 • 4. 
  Od čega se sastoji računarski program, pojednostavljeno rečeno?
  • A. 

   Bajtova

  • B. 

   Kontrola

  • C. 

   Naredbi i podataka

  • D. 

   Teksta

 • 5. 
  Koliko bitova ima jedan bajt?
  • A. 

   4

  • B. 

   8

  • C. 

   16

  • D. 

   32

 • 6. 
  Na kom jeziku moraju biti napisani programi da bi računar mogao da ih izvrši?
  • A. 

   Mašinskom jeziku

  • B. 

   Engleskom jeziku

  • C. 

   Pseudo jeziku

  • D. 

   Jeziku visokog nivoa

 • 7. 
  Šta prevodi programe napisane na programskom jeziku visokog nivoa u programe na mašinskom jeziku?
  • A. 

   Operativni sistemi

  • B. 

   Procesori

  • C. 

   Ljudi

  • D. 

   Prevodioci (kompajleri)

 • 8. 
  Kako se naziva program preveden na mašinski jezik Java virtuelne mašine?
  • A. 

   Java bajtkod

  • B. 

   Java objektni kod

  • C. 

   Java aplet

  • D. 

   Java aplikacija

 • 9. 
  Kako se mora nazvati datoteka u kojoj se nalazi sledeći Java program koji sesastoji od jedne klase Test?public class Test {. . .public static void main(String[] args) {. . .}
  • A. 

   Test.txt

  • B. 

   Test.class

  • C. 

   Test.java

  • D. 

   Main.java

  • E. 

   Main.txt

 • 10. 
  Kojim sufiksom se završava ime datoteke u kojoj se nalazi preveden Java programa (Java bajtkod)?
  • A. 

   Java

  • B. 

   Obj

  • C. 

   Class

  • D. 

   Exe

 • 11. 
  Koja DOS komanda služi za prevođenje Java programa koji se nalazi u datoteciTest.java?
  • A. 

   Javac Test.java

  • B. 

   Compile Test.java

  • C. 

   Prevedi Test.java

  • D. 

   Javap Test.java

 • 12. 
  Koja grafička razvojna okruženja služe za pisanje Java programa?
  • A. 

   NetBeans

  • B. 

   DOS

  • C. 

   Windows

  • D. 

   DrJava

  • E. 

   Linux

 • 13. 
  Koja DOS komanda služi za izvršavanje (interpretiranje) prevedenog Java programa u datoteci Test.class?
  • A. 

   Javac Test

  • B. 

   Izvrsi Test

  • C. 

   Java Test

  • D. 

   Java Test.class

 • 14. 
  Koje su dve glavne karakteristike svakog objekta u OOP?
  • A. 

   Obeležja (atributi) i mogućnosti (ponašanje) objekta.

  • B. 

   Sastavni delovi i izgled objekta

  • C. 

   Broj i oblik objekta.

  • D. 

   Veličina i način upotrebe objekta

 • 15. 
  Kako se u OOP zovu programske jedinice kojima pripadaju objekti?
  • A. 

   Promenljive

  • B. 

   Procedure

  • C. 

   Klase

  • D. 

   Nizovi

 • 16. 
  Kako se u OOP zovu programske jedinice sa zajedničkim svojstvima koje opisuje jedna klasa?
  • A. 

   Promenljive

  • B. 

   Procedure

  • C. 

   Izrazi

  • D. 

   Objekti

 • 17. 
  Kako se zovu programske jedinice u kojima su grupisane raspoložive klaseJava platforme?
  • A. 

   Datoteke

  • B. 

   Paketi

  • C. 

   Moduli

  • D. 

   Folderi

 • 18. 
  Koje su od ovih rečenica o paketima tačne?
  • A. 

   Po konvenciji, u Javi se imena paketa pišu svim malim slovima

  • B. 

   Deklaracija package nije obavezna.

  • C. 

   Deklaracija import nije obavezna.

  • D. 

   Klase u paketu java.lang se automatski priključuju svakomu programu.

 • 19. 
  Zašto je važan dobar stil programiranja?
  • A. 

   Program se neće prevesti zato što je napisan lošim stilom

  • B. 

   Program će se brže izvršavati zato što je napisan dobrim stilom.

  • C. 

   Program će biti razumljiviji zato što je napisan dobrim stilom.

  • D. 

   Program će imati verovatno manji broj grešaka zato što je napisan doobrim stilom.

  • E. 

   Program će se lakše menjati zato što je napisan dobrim stilom

 • 20. 
  Kojom deklaracijom se nekom programu priključuju raspoložive klase Javaplatforme?
  • A. 

   Import

  • B. 

   Export

  • C. 

   Module

  • D. 

   Package

 • 21. 
  U kojem od ovih slučajeva nije ispravno napisan komentar u Javi?
  • A. 

   /** tekst komentara */

  • B. 

   // tekst komentara

  • C. 

   -- tekst komentara

  • D. 

   /* tekst komentara */

  • E. 

   ** tekst komentara **

 • 22. 
  Koje su od ovih reči rezervisane (službene) reči u Javi?
  • A. 

   Public

  • B. 

   Static

  • C. 

   Void

  • D. 

   Class

  • E. 

   Tačno

 • 23. 
  U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisana imena (identifikatori) u Javi?
  • A. 

   9x

  • B. 

   Ekran

  • C. 

   BrojStudenata

  • D. 

   Znak+ili-

 • 24. 
  U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisana imena (identifikatori) u Javi?
  • A. 

   3praseta

  • B. 

   tri praseta

  • C. 

   Prečnik

  • D. 

   Bzvz

 • 25. 
  U koje dve kategorije se dele svi mogući tipovi podataka u Javi?
  • A. 

   Specifični i generalni

  • B. 

   Celobrojni i realni

  • C. 

   Numerički i tekstualni

  • D. 

   Primitivne i klasni

 • 26. 
  Koji od ovih celobrojnih tipova podataka zahteva najviše memorije za predstavljanje celih brojeva?
  • A. 

   Long

  • B. 

   Int

  • C. 

   Short

  • D. 

   Byte

 • 27. 
  Koji od ovih tipova podataka u Javi služe za predstavljanje realnih brojeva?
  • A. 

   Float

  • B. 

   Int

  • C. 

   Long

  • D. 

   double

  • E. 

   Boolean

 • 28. 
  Koliko bajtova u memoriji zauzima jedan znak u Javi tipa char?
  • A. 

   Jedan

  • B. 

   Dva

  • C. 

   Tri

  • D. 

   Cetiri

 • 29. 
  Koje su moguće logičke vrednosti tipa boolean u Javi?
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   True

  • C. 

   False

  • D. 

   0

  • E. 

   Netačno

 • 30. 
  U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisana imena promenljivih premakonvenciji u Javi za davanje imena promenljivim?
  • A. 

   Kredit

  • B. 

   Kredit

  • C. 

   KREDIT

  • D. 

   KamatnaStopa

  • E. 

   KamatnaStopa

  • F. 

   Kamatna_stopa

 • 31. 
  Kojim znakom se završava skoro svaka naredba u Javi?
  • A. 

   Tačkom

  • B. 

   Tačkom-zapetom

  • C. 

   zapetom

  • D. 

   zvezdicom

 • 32. 
  U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisane naredbe za definisanje promenljivih u Javi?
  • A. 

   Int dužina; int širina;

  • B. 

   Int dužina, širina;

  • C. 

   Int dužina; širina;

  • D. 

   Int dužina, int širina;

 • 33. 
  U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisane naredbe za prikazivanje tekstaJava je kul! na ekranu?
  • A. 

   System.out.println('Java je kul!');

  • B. 

   System.println("Java je kul!");

  • C. 

   System.out.writeln("Java je kul!");

  • D. 

   System.out.println("Java je kul!");

  • E. 

   System.out.print("Java je kul!");

  • F. 

   System.out.printf("Java je kul!");

 • 34. 
  U kojem su od ovih slučajeva ispravno napisana naredba dodele vrednosti 17promenljivoj x?
  • A. 

   17 = x;

  • B. 

   x = 17;

  • C. 

   X := 17;

  • D. 

   X == 17;

 • 35. 
  Kojom se od ovih naredbi ispravno definiše promenljiva x tipa int sa početnom vrednošću 17?
  • A. 

   Int x = '17';

  • B. 

   Int x == 17;

  • C. 

   Int x = 17;

  • D. 

   Int x = 17.0;

 • 36. 
  Koje od ovih naredbi dodele nisu ispravne?
  • A. 

   Float f = -34;

  • B. 

   Int t = 23;

  • C. 

   Short s = 10;

  • D. 

   Int t = (int)false;

  • E. 

   Int t = 4.5;

 • 37. 
  Kojim metodom se u Javi odmah prekida izvršavanje programa?
  • A. 

   System.halt(0)

  • B. 

   System.exit(0)

  • C. 

   System.stop(0)

  • D. 

   System.terminate(0)

 • 38. 
  Koji metod u Javi izračunava broj x na stepen y?
  • A. 

   Math.power(x, y)

  • B. 

   Math.exp(x, y)

  • C. 

   Math.pow(x, y)

  • D. 

   Math.pow(y, x)

 • 39. 
  Koja je od ovih naredbi definisanja promenljive ispravna u Javi?
  • A. 

   Char c = 'A';

  • B. 

   Char c = '23';

  • C. 

   char c = "A";

  • D. 

   Char c = "23";

 • 40. 
  Koje su od ovih naredbi definisanja promenljive ispravne u Javi?
  • A. 

   String s = 'A';

  • B. 

   String s = '23';

  • C. 

   String s = "A";

  • D. 

   String s = "23";

 • 41. 
  Šta se dodeljuje promenljivoj c kao rezultat izvršavanja ovog programskogfragmenta?String s = "Java";char c = s.charAt(4);
  • A. 

   'a'

  • B. 

   'v'

  • C. 

   '"'

  • D. 

   Ništa, zbog greške

 • 42. 
  Ako su s1 i s2 promenljive tipa String, koji su slučajevi ovih naredbi ili izrazapogrešni?
  • A. 

   String s = "neki string";

  • B. 

   String s3 = s1 + s2;

  • C. 

   S1 >= s2

  • D. 

   . int i = s1.length;

  • E. 

   S1.charAt(0) = '?';

 • 43. 
  Ako su s1 i s2 promenljive tipa String, koji su slučajevi ovih naredbi ili izrazapogrešni?
  • A. 

   String s3 = s1 - s2;

  • B. 

   S1 == s2

  • C. 

   Boolean b = s1.compareTo(s2);

  • D. 

   Char c = s1[0];

  • E. 

   Char c = s1.charAt(s1.length());

  • F. 

   Char c = s1.charAt(s1.length() - 1);

 • 44. 
  Ako su s1 i s2 promenljive tipa String, šta je rezultat ovog izraza?s1.equals(s2) == s2.equals(s1)
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   True

  • D. 

   False

 • 45. 
  Šta je rezultat izraza "java" + "program" u Javi?
  • A. 

   Javaprogram

  • B. 

   Java program

  • C. 

   Java_program

  • D. 

   Javaprogram

  • E. 

   Ništa, zbog greške

 • 46. 
  Kojim se od ovih naredbi ispravno pretvara string s u celobrojnu vrednostpromenljive i tipa int?
  • A. 

   I = Integer.parseInt(s);

  • B. 

   I = (new Integer(s)).intValue();

  • C. 

   I = Integer.valueOf(s).intValue();

  • D. 

   I = Integer.valueOf(s);

  • E. 

   i = (int)(Double.parseDouble(s));

 • 47. 
  Kojim se od ovih naredbi ispravno pretvara string s u realnu vrednost promenljive d tipa double?
  • A. 

   D = Double.parseDouble(s);

  • B. 

   D = (new Double(s)).doubleValue();

  • C. 

   D = Double.valueOf(s).doubleValue();

  • D. 

   D = (double)(Integer.parseInt(s));

 • 48. 
  Kojim se od ovih naredbi ispravno pretvara realna vrednost promenljive d tipadouble u string s?
  • A. 

   S = d;

  • B. 

   S = d.toString();

  • C. 

   S = (new Double(d)).toString();

  • D. 

   S = (Double.valueOf(d)).toString();